Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2004 Vol. 42 nr 2 269-283
PL W pracy przedstawiono analizę ilościowej zmienności modułu E w zależności od rodzaju obciążenia (monotonicznie i cyklicznie zmienne), a w przypadku obciążenia cyklicznie zmiennego także od wartości amplitudy obciążenia. Ponadto wyznaczono różnicę szacowanych trwałości wynikającą z przyjęcia różnych [...]
EN Cyclic loading of a material entails modifications of its properties. In the paper, the proplem of the influence of determination of the elasticity modulus E on calculations of the fatigue life of structural elements was presented. Different values of the modulus of elasticity obtained by different [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 77-79
EN New original system for fatigue and static testing of microobjects (MFS) designed and developed for determination of material and object mechanical properties with the use of very small specimens and the nanoscale accuracy was presented in the paper. The MFS system consist of fatigue and static nano[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 82 241-248
PL W pracy przedstawiono wyniki badań rozkładów odkształceń w otoczeniu pęknięcia zmęczeniowego w laserowym złączu spawanym. Badane złącze stanowi fragment stalowej struktury typu sandwich. Do pomiaru odkształceń zastosowano metodę laserowej interferometrii siatkowej i laserowy ekstensometr siatkowy LE[...]
EN In the paper the results of the investigations of strains distribution in the fatigue crack zone of laser welds were presented. The tested joint represents a part of steel sandwich structure. The moiré interferometry technique and laser grating extensometer system LES was applied to strain measureme[...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 4 26-32
PL Przedstawiono wyniki badań odkształceń w karbach geometrycznych z uwzględnieniem możliwości ich zastosowania w diagnozowaniu stanu zmęczenia w fazie inicjacji pęknięcia zmęczeniowego, pomiar odkształceń w dwuwymiarowym polu analizy z zastosowaniem laserowej interferometrii siatkowej umożliwił analiz[...]
EN Results of examining the strains in geometric notches with regard to their possible application in diagnosing the state of fatigue in the phase of initiation of a fatigue crack. The measurement of strains in twodimensional area of analysis with the application of the laser grating interferometry per[...]
5
100%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 3 29-37
PL Przedstawiono quasi-hybrydową metodykę wyznaczania odkształceń w elementach konstrukcyjnych poddanych zmiennym obciążeniom. Do doświadczalno-numerycznej analizy odkształceń zastosowano metodę elementów skończonych oraz technikę laserowej interferometrii siatkowej. Wstępne wyniki badań wskazują na mo[...]
EN In the paper, the quasi-hybrid method for strain analysis in fatigue loading conditions was proposed. The finite element method and moire interferometry technique was used in the presented method. The results of investigations show on possibility of use the quasi-hybrid strain analysis as a fatigue [...]
6
100%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 1 9-21
PL W pracy przedstawiono analizę możliwości zastosowania układów pomiarowych opartych na metodach maszynowego widzenia w badaniach przebiegu pękania zmęczeniowego. Analiza zagadnienia wskazuje, że typowe wielkości związane z opisem rozwoju pęknięcia zmęczeniowego, takie jak prędkość wzrostu pęknięcia z[...]
EN In the paper, the analysis of application of measurement system based on machine vision techniques in the research of fatigue fracture growth was presented. The problem analysis shows that typical parameters connected with fatigue crack growth description can be analysed by computer vision system. A[...]
7
100%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono hybrydową metodę analizy rozkładów odkształceń i naprężeń. W metodzie, wyniki pomiarów przemieszczeń wykorzystano jako warunki brzegowe w analizie numerycznej badanych obiektów. Analizę numeryczną prowadzono z zastosowaniem metody elementów skończonych, zaś pomiary przemieszcze[...]
EN The paper shows the hybrid method of stress and strain distributions analysis. In the method, the results of displacement measurement were used as boundary conditions in the numerical analysis of the tested objects. The numerical analysis was performed with the use of the finite element method (FEM)[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 63-70
PL W pracy przedstawiono wybrane wyniki doświadczalnej analizy odkształceń lokalnych w strefach inicjacji pęknięcia zmęczeniowego w próbkach z karbem. Badania prowadzono w warunkach obciążeń zmiennych z zakresu niskocyklowego zmęczenia. Do pomiaru odkształceń zastosowano technikę laserowej interferomet[...]
EN In the paper the selected results of experimental analysis of local strains in the fatique crack initiation zone of notched specimen were presented. The investigations were conducted under low-cycle fatigue loading conditions. The laser moire interferometry technique was used for strain measurement.[...]
9
100%
Przegląd Spawalnictwa
10
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 84 31-51
EN The paper shows the problem of local strain and stress analysis in fatigue loading conditions. Stress and strain concentration, which consequence is appearing of local plastic strain zones, is one of the causes in initiation and growth of fatigue cracks. Thus, analysis of connections between stress [...]
11
63%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 3 19-27
PL W pracy przedstawiono metodę i wyniki pomiarów przebiegów obciążeń eksploatacyjnych w ramie roweru górskiego. Badania przeprowadzono na specjalnie wytypowanej trasie przejazdu odpowiadającej warunkom eksploatacji tego typu rowerów. Do rejestracji wartości odkształceń z tensometrycznych czujników pom[...]
EN In the paper, the measurement method and measurements results of the service loading history of mountain bicycle frames are presented. The tests were carried out on the specially selected route corresponding to the working conditions typical for mountain bicycles. A computerised measuring system was[...]
12
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 217 91-96
EN New concept of the fatigue properties determination was presented in the paper. Experimental procedures based on the strain-life fatigue tests assumption were developed. Total strain energy parameter calculated during loading cycle was applied as the control signal for fatigue testing of specimens. [...]
13
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono syntetyczne omówienie metod stosowanych w analizie odkształceń lokalnych w obszarach nieciągłości geometrycznych i niejednorodności materiałowych. Uwagę skoncentrowano na metodach doświadczalnych i hybrydowych znajdujących zastosowanie w badaniach realizowanych w warunkach obci[...]
EN Synthetic description of the methods applied in local strain analysis in the zones of geometrical discontinuities and material inhomogeneties were presented in the paper. Attention was concentrated on die experimental and hybrid methods used for investigations realised in cyclic loading conditions. [...]
14
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 4 773-784
PL W pracy przedstawiono nową koncepcję określania własności zmęczeniowych. Opracowana metoda badań bazuje na założeniach prowadzenia badań zmęczeniowych sformułowanych dla opisu odkształceniowego. Parametr gęstości energii odkształcenia całkowitego obliczany podczas cyklu obciążenia próbki został zast[...]
EN A new concept of the determination of fatigue properties was presented in the paper. Experimental procedures based on strain-life fatigue tests were developed. The total strain energy density parameter calculated during a loading cycle was applied as the control signal for fatigue testing of the spe[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 16-17
PL W pracy przedstawiono możliwości analizy trwałości zmęczeniowej złączy spawanych laserowo z zastosowaniem lokalnych własności materiałowych złącza spawanego. Wyniki obliczeń porównano z wynikami badań doświadczalnych.
EN The possibilities of laser-welds fatigue life analysis with the use of cyclic local material properties have been presented in the paper. The calculations results have been compared with experimental results.
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 14-15
PL W pracy przedstawiono możliwości doświadczalno-numerycznej analizy rozkładów odkształceń i naprężeń w złożonych strukturach spawanych. Zastosowanie wyników pomiaru przemieszczeń, jako warunków brzegowych w analizie numerycznej, umożliwia uniknięcie konieczności pełnego odwzorowywania analizowanego o[...]
EN The possibilities of an experimental-numerical analysis of strain and stress distributions in complex welded structures have been presented in the paper. Application of displacement measurement as the boundary condition in the numerical analysis enables avoidance of necessity of full object reproduc[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 401-408
PL W pracy przedstawiono nowoczesny system badawczy do analizy odkształceń lokalnych oparty na technice laserowej interferometrii siatkowej. Laserowy ekstensometr siatkowy LES zintegrowany z maszyną do badań zmęczeniowych umożliwia automatyczny pomiar odkształcenia lokalnego oraz wyznaczenie rozkładów [...]
EN In the paper the modern research system for local strain analysis was presented. The laser moire' interferometry technigue was used for strain measurements. The laser grating ekstensometer integrated with the fatigue machine makesy possible automatic measurementsof local strains in the area of fatig[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 55-62
PL W pracy przedstawiono przykładowe możliwości badawcze zautomatyzowanego systeemu monitorowania pęknięcia zmęczeniowego SMP. Zastosowana metodyka pomiarowa bazująca na technikach maszynowego widzenia w powiązaniu z możliwościami cyfrowymi układów sterowania maszyn do badań zmęczeniowych umożliwia aut[...]
EN In the paper research capabilities of automatic system for fatigue crack monitoring SMP is presented. The methodology used based on machine seeing and digital control systems. It enables automatic measurements with high accuracy. Capabilities of the system are presented and applied to riveted lap jo[...]
19
63%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 7-8 25-32
PL W pracy przedstawiono nowoczesny system badawczy do analizy odkształceń lokalnych oparty na technice laserowej interferometrii siatkowej, system laserowego ekstensometru siatkowego (LES) umożliwia m.in. automatyczny pomiar odkształcenia lokalnego oraz wyznaczanie rozkładów przemieszczeń i odkształce[...]
EN An up-to-date research system for analysing the local deformations based on the laser grating interferometry technique. The Grating Laser Extensometer system LES permits an automatic measurement of a local deformation and determination of distributions, shifts and deformations in the zones of initia[...]
20
63%
Problemy Eksploatacji
2003 nr 3 177-188
PL Rezultatem zwiększających się wymagań i oczekiwań dotyczących aparatury badawczej i urządzeń pomiarowych stosowanych w badaniach zmęczeniowych są zautomatyzowane systemy maszynowego widzenia. Komputerowa rejestracja i analiza obrazu połączona ze zautomatyzowanym systemem śledzącym umożliwia realizac[...]
EN Automated vision systems are the result of growing requirements and needs in the area of research and measurement equipment for fatigue studies. Computer based image analyzing in cooperation with automated monitoring system enables to realize several advanced tests in the laboratory conditions and o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last