Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule omówiono sposób doboru oraz miejsce montażu silnika synchronicznego do napędu pojazdu dostawczego, hybrydowego, bimodalnego. W pojeździe tym silnik elektryczny będzie zamontowany na wale Kardana. Zaprojektowano i wykonano specjalny silnik, który będzie pracował w dwóch trybach, jako napęd[...]
EN In the paper the concept of conversion a vehicle for bimodal hybrid car was described. A special synchronous permanent magnets motor attended to the hybrid vehicle was designed. New motor will be mounted directly on the Cardan shaft. The special motor which will operate in two modes, as the drive an[...]
2
100%
Przegląd Geofizyczny
2009 Z. 1-2 25-31
PL Profesor Henryk Arctowski – jako organizator i szef Katedry Geofizyki i Meteorologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ( przekształconej wkrótce po jej powstaniu w Instytut Geofizyki i Meteorologii UJK) – w całym okresie międzywojennym kładł duży nacisk na wdrożenie i rozwój nowych metod geofiz[...]
EN Professor Henry Arctowski as the organizer and Director of Institute of Geophysics and Meteorology at the Jan Kazimierz University in Lvov (between 1921 and 1939 years) put the great attention into well balanced development of modern geophysical research methods of physics of lithosphere such as: gr[...]
3
100%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
4
100%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
PL Rozmowy z górnikami największego w Polsce złoża wysokometanowego gazu ziemnego.
5
100%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 11 116--119
PL W artykule przedstawiono historię oraz podstawowe rodzaje napędów hybrydowych wykorzystywanych w różnych typach pojazdów. Omówiono zasadę działania wykonanego pojazdu dostawczego z napędem hybrydowym bimodalnym. Przeprowadzono analizę wykorzystania tego pojazdu w ruchu miejskim oraz pozamiejskim, os[...]
EN Van with bimodal hybrid drive has been presented in the paper. The history and basic types of hybrid drives used in various types of vehicles. Discusses the principles of operation, of the van vehicle made hybrid bimodal. An analysis of the use of the vehicle in urban and extra-urban traffic, estima[...]
6
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Gmina uzdrowiskowa Solec-Zdrój rozwinęła produkcję rolną i usługi balneologiczne dzięki sprzyjającym warunkom przyrodniczym, glebom wysokich klas bonitacyjnych, łagodnemu klimatowi, zasobom wód mineralnych i lokalnemu, atrakcyjnemu krajobrazowi. Zdolność usługowa uzdrowiska może być powiększona dzię[...]
EN Solec-Zdrój spa community developed agricultural and balneological services resulting from natural conditions: mineral water resources, productive soils, mild climate and local, attractive landscape. The capacity of Solec-Zdrój health resort services could be increase due to considerable mineral wat[...]
7
100%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 7/8 140--143
PL W artykule omówiono podstawowe źródła emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powstających w trakcie spalania paliw kopalnych wykorzystywanych w gospodarce polskiej. Omówiono emisję dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez samochody z [...]
EN The article describes the main sources of carbon dioxide and other pollutants produced by combustion of fuel in the Polish economy. It discusses the emissions of carbon dioxide and other pollutions harmful to human health. The pollutions released into the atmosphere by electric cars and cars with co[...]
8
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2013 Nr 6 (111) 27--30
PL W artykule przedstawiono podstawowe typy silników z magnesami trwałymi stosowane w napędach elektrycznych. Omówiono budowę wirników, różnice konstrukcyjne oraz wskazano podstawowe wady i zalety silników synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM) i silników bezszczotkowych prądu stałego (BLDC). Omów[...]
EN It was described in the paper the basic types of permanent magnet motors used in electric drives. It was presented the rotor constructions, the construction differences and points of the basic advantages and disadvantages of permanent magnets synchronous motors (PMSM) and brushless direct-current mo[...]
9
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 1 (117) 91--95
PL W artykule zaprezentowano najważniejsze zalety silników elektrycznych stosowanych w różnego typu pojazdach z napędem elektrycznym. Na wstępie opisano typy silników elektrycznych ich podstawowe wady i zalety. W kolejnej części skupiono się głównie na silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi ora[...]
EN The article presents the most important advantages of electric motors used in various types of electric vehicles. At the beginning, describe basic advantages and disadvantages of electric motors. The next part focuses mainly on permanent magnets synchronous motors and methods of shaping mechanical c[...]
10
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 2(102) 23--27
PL W artykule przedstawiono podstawowe typy silników z magnesami trwałymi stosowane w napędach elektrycznych. Omówiono budowę wirników, różnice konstrukcyjne oraz wskazano podstawowe wady i zalety silników synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM) i silników bezszczotkowych prądu stałego (BLDC). Omów[...]
EN In the paper basic types of permanent magnet motors used in electric drives was described. Rotors construction differences and points the basic advantages and disadvantages of permanent magnets synchronous motors (PMSM) and brushless DC motors (BLDC) were described. In the paper discusses the advant[...]
11
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 223-226
EN The paper details with a comparison of an energy effectiveness of induction motors and permanent magnet synchronous motors. The causes of loss generation in different types of electric motors and possibilities of their reduction are distressed. Losses and energy effectiveness of electric motor are p[...]
12
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 3 (111) 211--216
PL W artykule omówiono podstawowe źródła emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw wykorzystywanych w gospodarce polskiej. Omówiono emisję dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez samochody z napędem elek[...]
EN The article describes the main sources of carbon dioxide and other pollutants produced by combustion of fuel in the Polish economy. It discusses the emissions of carbon dioxide and other pollutions harmful to human health. The pollutions released into the atmosphere by electric cars and vehicles wit[...]
13
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 78 75-78
EN The paper details with a comparison of an energy effectiveness of induction motors and permanent magnet synchronous motors. The causes of loss generation in different types of electric motors and possibilities of their reduction are distressed. Losses and energy effectiveness of electric motor are p[...]
14
100%
Logistyka
2014 nr 6 6103-6112
PL Przedstawiono samochód dostawczy z napędem hybrydowym bimodalnym. Bazując na eksperymencie drogowym określono efektywność energetyczną pojazdu hybrydowego bimodalnego jeżdżącego w mieście oraz poza miastem, przy wykorzystaniu tylko napędu elektrycznego i hamowania odzyskowego. Koszy energii elektryc[...]
EN Van with bimodal hybrid drive has been presented in the paper. Its energy efficiency has been determined experimentally for urban and extra - urban traffic conditions using electric drive only with regenerative braking and without. The cost of electric energy of bimodal car has been compared to fuel[...]
15
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono konstrukcje prądnic i silników elektrycznych z magnesami trwałymi oraz ich możliwości wykorzystania w układach napędowych.
EN The paper presents constructions of electric generators and motors with permanent magnets as well as possibilities of their application in drives.
16
63%
Kwartalnik Geologiczny
PL Celem stworzenia lokalnej skali magnetostratygraficznej dla utworów środkowego miocenu (górny baden-dolny sarmat) zapadliska przedkarpackiego zbadano osady morskie pozyskane z otworu wiertniczego Jamnica S-119 k. Stalowej Woli. Próbki do pomiarów paleomagnetycznych pobrano z kolejnych, jednometrowyc[...]
EN The purpose of this study - to elaborate the local magnetostratigraphic sequence in the complete Jamnica S-119 core of Miocene marine sediments representing the time span from the Upper Badenian to Late Sarmatian/beginning of Pannonian(?), has been solved positively. The obtained results fulfill 6 o[...]
17
63%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 11 110--114
PL W artykule omówiono sposób doboru oraz miejsce montażu silnika synchronicznego do napędu pojazdu dostawczego hybrydowego bimodalnego. W pojeździe tym silnik elektryczny został zamontowany na wale Cardana. Zaprojektowano i wykonano specjalny silnik, który będzie pracował w dwóch trybach: jako napęd i[...]
EN In the paper the concept of conversion a vehicle for bimodal hybrid car was described. A special synchronous permanent magnets motor attended to the hybrid vehicle was designed. New motor will be mounted directly on the Cardan shaft. The special motor which will operate in two modes, as the drive a[...]
18
63%
Geoturystyka
2007 nr 1 37-58
PL Waloryzacją środowiska przyrodniczego wykonano metodą sumującej bonitacji punktowej. Oceniano położenie, warunki przyrodniczo-krajobrazowe, geo-różnorodność oraz rodzaj i stan zainwestowania terenu. Na podstawie przeprowadzonej waloryzacji wyznaczono tereny atrakcyjne dla rozwoju agro-, eko- i geotu[...]
EN The natural environment has been valorized in microareas using the method of totalling point valuation. The factors considered included localization, nature and landscape conditions, geodiversity as well as the type and level of investment. Valorisation resulted in specifying areas attractive for de[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy prądnic i silników z magnesami trwałymi. Wpierw omówiono dwie odmiany konstrukcyjne prądnic synchronicznych z magnesami, różniące się znacząco charakterystykami zewnętrznymi. Następnie przedstawiono w skrócie różne odmiany silników z magnesami trwałymi. Omówiono tzw. silniki z magnes[...]
EN The paper deals with the permanent magnet generators and motors. At the beginning, two kinds of Permanent Magnet Synchronous Generator designs are compared, which are characterized by significantly different load characteristics. Next, the so-called Line Start Permanent Magnet Synchronous Motors are[...]
20
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL W artykule omówiono wpływ zastosowanej konstrukcji wirnika na uzyskiwane charakterystyki obciążenia prądnic synchronicznych z magnesami trwałymi pracujących samotnie przy stałej prędkości obrotowej na liniowe odbiorniki typu R lub RL. Na początku przedstawiono w skrócie rozwiązania konstrukcyjne wir[...]
EN This paper deals with the effect of the applied rotor constructions on the load characteristics of permanent magnet synchronous generators (PMSGs) operating stand-alone at constant rotor speed and supplying power to linear R or RL type loads. At the beginning, it is presented the variety of rotor co[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last