Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 189-192
PL W Polsce powstaje rocznie ok. 100-200 Mg odpadowego katalizatora żelazowego z produkcji amoniaku. W formie zredukowanej zawiera on obok żelaza 3,3% Al2O3; 3,2% CaO; 0,8% K2O. Średnia wielkość jego krystalitów wynosi około 30 nm, powierzchnia właściwa około 11 m kwadratowych na gram, a współczynnik p[...]
EN Plastics, in combination with metals, herald new industrial applications, which are not contenplated from either plastics or metals alone. These combinations may lead to synergistic results enhancing properties of both classes of materials. In Poland is produced about 100-200 Mg of wasted iron ca[...]
2
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 275--282
EN The size of an engine is one of the factors affecting its thermal efficiency. It is known that with an increase of the size of the engine, the cubic capacity and heat generation grows in the third power, whereas thermal losses are proportional only to the second power of the size (due to heat exchan[...]
3
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 169--175
EN In this article the engine piston Renault Premium DXi11 430 460 EEV has been analysed using the Finite Element Method. Analysis consider as well heat transfer phenomenon as the thermal and mechanical strains of the piston. Simulations were performed for the point of engine maximum power. Piston mate[...]
4
81%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy porównano właściwości dwóch liniowych metod (PCA i LDA) pozwalających na redukcję wymiarów w trakcie analizy cech oraz zbadano wydajność tych dwóch algorytmów w procesie klasyfikacji wybranego materiału biologicznego na podstawie jego wzbudzeniowo-emisyjnych matryc fluorescencyjnych. Stwierd[...]
EN Quality of two linear methods (PCA and LDA) applied to reduce dimensionality of feature analysis is compared and efficiency of their algorithms in classification of the selected biological materials according to their excitation-emission fluorescence matrices is examined. It has been found that LDA [...]
5
81%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Spektroskopia podczerwieni FTIR była wielokrotnie demonstrowana przez liczne zespoły badawcze jako jedna z głównych metod identyfikacji i klasyfikacji materiału biologicznego, jakim są żywe bakterie oraz ich spory. W niniejszej pracy porównano techniki, którymi dysponuje spektroskopia FTIR: klasyczn[...]
EN Abstract. as spores and vegetative cells has been demonstrated by several laboratories using FTIR spectroscopy. In the present work three techniques of FTIR spectroscopy have been discussed: classical transmission techniques using transmission mode, Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform (DR[...]
6
81%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono podstawy stroboskopowej metody pomiarów czasów życia fluorescencji, aparaturę, opracowaną metodykę pomiarów i analizę procesu dekonwolucji sygnałów. Pokazano, że krzywe zaniku fluorescencji z wykorzystaniem źródeł światła typu LED UV, (280 i 340 nm) mogą znaleźć zastosowanie do[...]
EN Stroboscopic method for determination of fluorescence lifetimes, using 280 nm and 340 nm UV LED sources, may be used for characterization of biological substances - including simulants and interferents of Biological Warfare Agents (BWA). Main advantages of this method are: quickness of measurement, [...]
7
81%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów czasów życia fluorescencji 9 materiałów, w tym 2 symulantów bojowych środków biologicznych, przy wzbudzeniu dwoma długościami fali - 280 nm i 340 nm. Analiza wyników wykazuje możliwość odróżniania symulantów od części interferentów. Jednakże badanie jedynie czas[...]
EN Fluorescence lifetime measurements of 9 materials, including 2 biological warfare agents' simulants, are presented. Measurements were made using 2 excitation wavelengths - 280 nm and 340 nm. Analysis of results shows the possibility of discrimination of simulants from interferents. However, fluoresc[...]
8
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono możliwości klasyfikacji paliw płynnych za pomocą spektroskopii ptycznej. Paliwa analizowano za pomocą trzech technik. Spektroskopia FTIR umożliwiła rozróżnianie pomiędzy typami paliw oraz oznaczenie ich składu. Benzyny 95 i 98 pochodzące z rafinerii Orlen wyraźnie różnią się od[...]
EN The manuscript presents application of optical spectroscopy for classification of liquid fuels. Three analytical techniques were used for analysis of fuels. FTIR spectroscopy allows determination of chemical composition and discrimination between different kinds of fuels. Biofuels, diesel, petrol 95[...]
9
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metod fluorymetrycznych do charakterystyki paliw płynnych. Paliwa z okresu zimowego scharakteryzowano metodami fluorescencji stacjonarnej oraz czasowo-rozdzielczej. Dodatek substancji uszlachetniających czy też podnoszących "odporność" paliw na niskie temperatury z[...]
EN In presented paper the authors show implementation of fluorescence methods for liquid fuels analysis. Winter fuels were characterized with the use of steady state fluorescence and time resolved fluorescence. The ad-didtion of refined substances or increasing immunity to low temperatures was register[...]
10
71%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań materiałów luminescencyjnych, na osnowie granatu itrowo-glinowego, domieszkowanych jonami ceru i chromu, przeznaczonych do nowoczesnych półprzewodnikowych źródeł światła białego. Przeprowadzono pomiary charakterystyk wzbudzeniowo-emisyjnych luminoforów występującyc[...]
EN As a class of inorganic phosphors, yttrium aluminium garnet (Y₃Al₅O₁₂,YAG) has received considerable attention because of its applications. YAG is commonly used as a host material in various solid state lasers, cathode ray tubes and as a scintillator. In this article we focus on luminescence of synt[...]
11
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W prezentowanej pracy przedstawiono budowę i wstępne testy modułu fluorescencyjnego klasyfikatora paliw ciekłych. Element ten, w założeniach projektu, umożliwi rozbudowanie możliwości analitycznych opracowanego na Politechnice Warszawskiej wieloparametrycznego klasyfikatora paliw płynnych. W prezent[...]
EN In presented paper the authors show construction and results of tests of fluorescence module of the liquid fuels classifier. The module is a part of multiparametric fuel classifier, developed by Warsaw University of Technology. Excitation of fluorescence is realised with use of two LED sources: 280 [...]
12
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przeprowadzono pomiary widm absorpcyjnych i emisyjnych szesnastu pyłków roślin i ich analizę metodą składników głównych (PCA). Praca prezentuje wyniki badań metodą fluorescencji wzbudzanej laserowo (LIF) linią 355 nm i map wzbudzeniowo-emisyjnych. Silna absorpcja promieniowania przy długości fali 34[...]
EN Ultra-violet absorption and emission spectra of 16 pollens were recorded and analysed with PCA (Principal Component Analysis) method. Results of Laser Induced Fluorescence (LIF ) at 355 nm and excitation-emission maps are presented. Pollen presents strong absorption around 340 nm, whereas it was not[...]
13
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawione zostały wyniki wstępnych testów analizatora fluorescencji pojedynczych cząsteczek UVAPS 3314 firmy TSI. Celem pracy było testowanie unikalnej w skali kraju aparatury, określenie optymalnych dla pomiarów stężeń drobnoustrojów w aerozolu oraz metody generowania bioaerozoli. Badan[...]
EN The paper presents preliminary results of Ultraviolet Aerodynamic Particle Sizer's (UVAPS 3314, TSI) testing. The aim of work was testing the device that is probably unique in Poland, determination of concentration of microorganisms in aerosol optimal for measurements, and methodology of aerosol gen[...]
14
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Rozmiar i kształt cząstek biologicznych są ważnymi parametrami pozwalającymi na rozróżnianie pomiędzy różnymi rodzajami cząstek. Przeprowadzone zostały badania aerozoli pochodzenia biologicznego takich jak pyłki roślin, przetrwalniki oraz wegetatywne bakterie. Substancje te wykazywały różne właściwo[...]
EN The size and shape of biological particles are important parameters allowing discrimination between various species. We have studied several aerosols of biological origin such as pollens, bacterial spores and vegetative bacteria. All of them presented different morphology. Using optical size and sha[...]
15
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zaprezentowano próbę klasyfikacji różnych gatunków grzybów w oparciu o statystyczną analizę widm podczerwieni badanych materiałów. Autorzy pracy dokonali porównania uzyskanych wyników z klasyfikacją systematyczną królestwa grzybów według współczesnego systemu klasyfikacji. Spodziewano się, ż[...]
EN The classification of fungal species that was based on statistical comparison of their infraredspectra is presented. The results obtained in the present study were compared with the classification hierarchy of Kingdom Fungi, according to contemporary phylogenetic studies. IR bands originating from t[...]
16
42%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 48-49
PL W pracy przedstawiono wyniki badań bioaerozoli za pomocą fluorescencyjnego spektrometru cząstek, UVAPS 3314. Często rozpatrywanym scenariuszem jest atak bioterrorystyczny z użyciem chorobotwórczych mkroorgani-zmów. Uzyskane rezultaty pokazują wyraźne różnice pomiędzy badanymi aerozolami, rozkładem w[...]
EN The paper presents results of Ultraviolet Aerodynamic Panicle Sizer's (UVAPS 3314, TSI) testing for detection of bacterial warfare agents potentially used during biotcrroristic attack. Analyzed aerosols differs due to size and fluorescence distribution that allows real time monitoring for presence o[...]
17
42%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zaprezentowano i porównano charakterystyki wzbudzeniowo-emisyjne aminokwasów, białek, bakterii, bakteriofaga MS2 oraz pyłków roślin. Pokazane zostały różnice pomiędzy drobnoustrojami hodowanymi i przygotowanymi w różnych warunkach. Rejestrowanie i analiza charakterystyk fluorescencyjnych moż[...]
EN The paper presents excitation-emmision maps of aminoacids, proteins, bacteria, bacteriophage MS2 and pollens. It shows differences between microorganisms grown and prepared in different conditions. The fluorescence data recorded in the study are necessary for the development of devices based on lase[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last