Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Foundry Engineering
EN In this paper are contains the results of studies concerning the problems associated with increased of hydroxyapatite (HAp) adhesion, manufactured by using Pulse Laser Deposition (PLD) method, to the austenitic steel (AISI 316L) through the coating of carbon interlayer on it. Carbon coating was depo[...]
2
100%
Archives of Foundry Engineering
EN This work is the next of a series concerning the improvement of austenitic cast steel utility predicted for use in implantology for complicated long term implants casted by lost-wax process and in gypsum mould. Austenitic cast steel possess chemical composition of AlSl 316L medical steel used for im[...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono w pewnym skrócie historię produkcji wyrobów artystycznych, które obok przedmiotów użytecznych służyły człowiekowi od niepamiętnych czasów. Wśród tych dzieł sztuki wyróżniono medalierstwo dokonując przeglądu tej gałęzi odlewnictwa artystycznego. Następnie Autor przedstawił ki[...]
EN In the article the history of the production of art goods, which apart from the utility products served man from time immemorial, is presented in a shortened way. Among those works of art when surveying the branch of art casting medal engraving was distinguished. Then the author presented some more [...]
4
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Szybkie zmiany gospodarcze wymuszają na przedsiębiorstwach, pragnących utrzymać swoją dobrą pozycję na rynku, podniesienie standardu świadczonych przez siebie usług. Zachodzące zmiany gospodarcze dotyczą również PKP. Dążenie do pozyskania klienta, a przede wszystkim do utrzymania przewozów na wysoki[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 103-108
PL W referacie opisana została struktura sterowania i zarządzania ruchem kolejowym w oparciu o nowoczesne urządzenia srk oraz techniki transmisji danych. Przykładowa organizacja oparta została na rozwiązaniu wdrażanym przez kolej niemiecką DB. Struktura ta składa się z Centrum Zarządzania Ruchem we Fra[...]
EN New electronic and data transmissions open new possibilities of railway traffic management and control. Today, we have really safe computer solutions, we can observe very fast development of this technology. Management centralisation gives many advantages as well for railway operators and railway cu[...]
6
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł otwiera zeszyt naszego czasopisma przeznaczony dla udokumentowania działalności zmarłego przed 10 laty wybitnego profesora-odlewnika. Z kilku zebranych tutaj artykułów współpracowników profesora Wacława Michała Sakwy wyłania się sylwetka organizatora działalności naukowej i przemysłowej a ta[...]
EN The article, which opens this number of our periodical, is assigned to documentary evidence of the outstanding professor-foundryman who died 10 years ago. From some articles gathered here by the co-workers of Professor Wacław Michat Sakwa the silhouette of this organiser of scientific and industrial[...]
7
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 375--380
PL Celem przeprowadzonych badań było określenie optymalnej odporności na zużycie oraz twardości stopowych kompozytów powierzchniowych. Badania polegały na wykonaniu serii odlewów ze staliwa z powierzchniową stopową warstwą kompozytową na bazie żelazochromu. Porównano zużycie materiału bazowego i kompoz[...]
EN The aim of this work was finding the optimum abrasion resistance and the hardness of the alloy superficial composite. A few steel castings with alloy superficial composite layer were made. The waste of wear base material and composite were compared. The hardness measurement of both the surface of th[...]
8
63%
Archiwum Odlewnictwa
PL Publikacja obejmuje całokształt działań w zakresie możliwości zastosowania układów transportu pneumatycznego oferowanych przez Kooperację POLKO przy ścisłej współpracy z Katedrą Odlewnictwa Politechniki Śląskiej. Problematyka ujęta w systemie modułowym pozwala na kompleksowe rozwiązanie zagadnień zw[...]
EN The publication comprises the number of possibilities of using the systems of pneumatic conveying offered by POLKO Company being in a close co-operation with the Department of Foundry Engineering at the Silesian Technical University in Gliwice. The modular presentations of the issues enables a compI[...]
9
63%
Archiwum Odlewnictwa
PL Celem badań było określenie właściwości wytrzymałościowych takich jak odporność na zużycie ścierne oraz twardości próbek odlanych ze staliwa z kompozytową warstwą stopową powstałą z przetopienia preformy z żelazochromu przed i po procesie obróbki cieplnej oraz zbadanie wpływu obróbki cieplnej na poł[...]
EN The aim of this work was the evaluation of some properties: abrasion resistance and hardness of the patterns cast from the cast steel with alloy composite layer. The layer was obtained by melting the ferrochromium premould before and after the process of thermo - working. The impact of thermo - work[...]
10
63%
Kompozyty
PL Celem przeprowadzonych badań było określenie odporności na zużycie oraz twardości stopowych kompozytów powierzchniowych. Badania polegały na wykonaniu serii odlewów ze staliwa z powierzchniową stopową warstwą kompozytową na bazie żelazochromu. Kompozyt taki możemy otrzymać poprzez umieszczenie wewną[...]
EN The aim of this work was the evaluation of abrasion resistance and hardness of the alloy superficial composite. A few steel castings with alloy superficial composite layer were made. This kind of composite can be obtained by locating the premould inside the mould. The premould consists of some alloy[...]
11
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Wymagana wysoka wytrzymałość mechaniczna i niezawodność implantów z jednej strony i nie stosowanie w materiałach pierwiastków toksycznych (alergizujących) z drugiej strony, powoduje ograniczenia w stosowaniu stopów metalicznych, przeznaczonych na implanty, do stali austenitycznej, stopów na osnowie [...]
EN The required high mechanical strength and the reliability of implants on one side and a lack of toxic elements in those materials, on the other side, causes restrictions in use of metal alloys for austenitic steel, alloys of cobalt matrix and even titanium alloys. However, elements harmful to human [...]
12
63%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 8 191--198
PL W pracy dokonano analizy wpływu zmiennych czynników odlewania w wirującym polu magnetycznym na szerokość strefy kryształów kolumnowych. Badania przeprowadzono na stopach AlCu. Zmiennymi czynnikami odlewania wybrano: prędkość ruchu ciekłego metalu w formie będącą wynikiem działania pola magnetycznego[...]
EN In this work the influence of variables factors of pouring in rotating magnetic field on crystals zone is presented. The investigations were maked on alloys AlCu. The variables factors of pouring were as follows: velocity of traffic liquid metal in mould, concentration nominal coppers on alloy AlCu,[...]
13
63%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 2 103--108
PL Istotą opracowania jest wykorzystanie rzeczywistej, elektrycznej oporności zbrojenia do nagrzewania w celu poprawy warunków jego zwilżania. Dążeniem jest zmniejszenie różnic temperatur komponentów na powierzchni kontaktu dla skrócenia czasu mechanicznego mieszania i zmniejszenia jego intensywności. [...]
EN The essence of the study is in accordance with the Joule-Lenz principle, using of electric resistance of reinforcement for its heating in order to improve of wetting effects. Aspiration is to shorten mechanical mixing time and to decrease its intensity. There have been compared the methods of induct[...]
14
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono zależność między grubością warstwy kompozytowej a prawdopodobieństwem jej zaistnienia w określonej płaszczyźnie na powierzchni odlewu. Podano równania różniczkowe określające te zależności oraz rozwiązania tych równań. Warstwa kompozytowa została podzielona na n części (niek[...]
EN In this work the dependence between the thickness of composite layer and probability of its existence in particular surface plane is presented. There are also given differential equations determining these dependences with solutions. The composite layer was divided into n (unnecessarily equal) parts[...]
15
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 41 20--25
PL W większości przypadków komputerowe wspomaganie procesów wytwarzania odlewów polega na wykorzystaniu systemów CAD, CAM oraz CAE, które pozwalają sprawnie opracować technologie wytwarzania odlewu. Skuteczne i szybkie wykonanie projektów modeli odlewniczych, matryc, form metalowych i piaskowych, rdzen[...]
16
63%
Archiwum Odlewnictwa
2005 R. 5, nr 15 15--24
PL Praca przedstawia badania powierzchniowej warstwy kompozytowej na odlewie staliwnym. Dotyczą one wskazania czynników, które w istotnym stopniu wpływały zarówno na grubość i jakość powstałego kompozytu. Zbadano grubości warstwy kompozytowej na trzech rodzajach kul o średnicach odpowiednio 100, 80, 60[...]
EN The studies over surface composite layer are presented in this work. They have been done in search of factors, which influence the thickness and quality of composite. The thickness of composite formed on the three kinds of balls (size 100, 80, 60 [mm]) and the three kinds of pads from ferrochromium [...]
17
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z procesem krystalizacji odlewów z metali i stopów, wykonywanych w warunkach wymuszonej konwekcji w wyniku działania wirującego lub wirującego rewersyjnego pola magnetycznego. Rozważono wpływ zmian warunków krzepnięcia odlewu, wywołanych przez wymuszoną kon[...]
EN The first part of the article concerns the solidification and crystallization of the cast metal composites containing ceramic particles. The temperature gradient together with the temperature drop before and during the crystallization are two basic factors in the foreseeing the structure of metals a[...]
18
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń, określających zjawisko powstawania powierzchniowej warstwy kompozytowej. Badania modelowe przeprowadzono na odlewach kul o średnicy 100, 80, i 60 mm. Jako wkładkę, wywołującą kształtowanie się kompozytu, zastosowano żelazochrom o ziarnistości poniżej 0,3 mm;[...]
EN In this work results of the research connected with the phenomenon of the formation of the surface composite layer are presented. Studies have been carried out using cast balls 100, 80 and 60 mm in diameter. Ferrochromium with granulation below 0,3 mm as the composite provoking insert has been used;[...]
19
63%
Kompozyty
PL Przedstawiono wyniki doświadczeń określających zjawisko powstawania powierzchniowej warstwy kompozytowej. Opisano trzy podstawowe przypadki powstawania powierzchniowej warstwy kompozytowej. Każdy z poszczególnych przypadków przedstawia najważniejsze założenia, dzięki którym przeprowadzono badania, a[...]
EN In this work the results of research works connected with the phenomenon of surface composite layer formation are presented. Three basic cases of forming surface composite layer have been described. Each of particular cases presents the most important assumptions: the kind of mould, pouring temperat[...]
20
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 38 165--169
PL W opracowaniu zaprezentowano analizę zmienności pól temperatur w kompozycie z osnową metalową, zbrojonym dyspersyjnymi cząstkami węglika krzemu. Analizę ruchu ciepła podczas krzepnięcia i stygnięcia kompozytu przeprowadzono za pomocą dwuwymiarowej symulacji komputerowej. Obliczenia przeprowadzono uw[...]
EN This paper presents analysis of variations of thermal fields in metal matrix composite reinforced dispersional silicon carbide particles. The thermal motion analysis during solidification and cooling composite had made with two – dimensional computer simulation. The calculations had made with taken [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last