Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2012 R. 20, nr 3 79-100
PL Dążenie do zaspokajania stale rosnącego zapotrzebowania na wszelkie postacie energii nowymi lub udoskonalonymi technologiami jest przyczyną modyfikowania obowiązujących regulacji prawnych i ekonomicznych. Przeciwstawność wymogów zwiększania efektywności energetycznej i ekonomicznej przez wzrost inte[...]
EN Study contains a review and an attempt to significance analysis of the factors affecting technologies of biomass conversion into energy (bioenergy). Main technologies of biomass conversion, actually and in the foreseen future, include heat and electric energy generation. Specific features of various[...]
2
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono dane dotyczące ilości i struktury emisji gazów cieplarnianych emitowanych w technologiach produkcji zwierzęcych z uwzględnieniem emisji GHG powstających w procesach wytwarzania nawozów mineralnych i pasz dla zwierząt. Ogólny udział emisji GHG z produkcji zwierzęcej szacowany jest na 50[...]
EN Paper analysed the data relating to the quantity and structure of greenhouse gases (GHG) emitted in technologies of animal production, including the emission of GHG generated in processes of mineral fertilizers' and animal feedstuffs' production. The share of GHG emission from animal production is e[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Uwarunkowania makroekonomiczne znaczenia i kierunków zmian inżynierii rolniczej. Implikacje zmian Wspólnej Polityki Rolnej i ustaleń WTO (Światowa Organizacja Handlu) dla rolnictwa i agroinżynierii. Miejsce inżynierii rolniczej w dziedzinach nauk. Paradygmaty postępu w inżynierii rolniczej - modele [...]
EN Macro-economical terms of transformation process in agricultural engineering. Implication of changes in common agrarian policy and WTO settlements into agriculture and agro-engineering as well. Position of agricultural engineering among scientific disciplines. Paradigms of agricultural engineering d[...]
4
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono przemiany na wsi, w rolnictwie i produkcji rolnej, intensywność i ekstensywność wytwarzania żywności, formy organizacyjne, tradycyjne i współczesne funkcjonowanie obszarów wiejskich, rozbieżność funkcji obszarów wiejskich i rolnictwa. Omówiono dezagraryzację, czynniki warunkujące przem[...]
EN Paper discussed the following questions connected with contemporary development of the countryside. Transformations on the rural areas, in agriculture and agricultural production. Intensive and extensive rates of food production, organizational forms. Traditional and nowadays functioning forms of th[...]
5
100%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 1 243-257
PL Kryzys energetyczny. Czynniki ograniczające i uwarunkowania wykorzystania biomasy rolniczej jako źródła energii - powierzchnie uprawy, efektywność, konwersja, ograniczenia środowiskowe. Prognozy rodzajowe i ilościowe w krajach UE 27 i RP. Rola biomasy w wytwarzaniu ciepła, energii elektrycznej i pal[...]
EN The energy crisis. Restrictive factors and conditions of energetical utilization of agricultural and forestal biomass. Competitiveness of the food, limitation of agricultural, changes of prices. Organic biomass as the source of thermal and electric energy, raw materials for biofuels production, impr[...]
6
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Znaczenie GMO dla rolnictwa. Biotechnologie, bioinżynieria i bioreaktory a inżynieria rolnicza. Uwarunkowania aplikacyjne technologii GMO - środowiskowe, zdrowotne, prawne, ekonomiczne. Systemy zamknięte i otwarte. Aktualne rozwiązania legislacyjne w UE, Polsce i USA.
EN The meaning of GMO for the agriculture. Biotechnologies, bioengineering and bioreactors and the agricultural engineering. Conditions of application of the GMO technologies - environmental, health, legal and , economic aspects. Closed and open systems. Current legislative solutions in EU, Poland and [...]
7
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Kryzys energetyczny. Wskaźniki efektywności energetycznej ERoEI, efektywności netto NEV, efektywności zastępowania FES. Czynniki ograniczające i uwarunkowania wykorzystania biomasy rolniczej jako źródła energii - efektywność, ekologia, powierzchnie uprawy. Prognozy ilościowe w krajach UE 27 i RP. En[...]
EN The energy crisis. Coefficients {indicators} of the energy-effectivity of ERoEI, effectivities net of NEV, the effectivity of the supersession FES. Factors restrictive and conditionings of the utilization of the agricultural biomass as sources of energy - the effectivity, the ecology, surfaces {area[...]
8
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W opracowaniu dokonano przeglądu współczesnych znaczeń, definicji, określeń oraz ograniczeń innowacji technologicznych, technicznych i organizacyjnych, ze wskazaniem roli odgrywanej przez podmioty gospodarcze w procesach innowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i możliwości wprowadza[...]
EN The paper presents the review of modern meanings, definitions, terms and limitations of technological, technical and organizational innovations with indication of the role played by economic subjects in the innovation processes with particular consideration of preconditions and possibilities of intr[...]
9
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2013 R. 21, nr 1 97--124
PL W pracy dokonano przeglądu i analizy czynników decydujących o efektywności energetycznej różnych rodzajów biomasy. Wykazano obiektywne trudności, wynikające ze zróżnicowania definicji i klasyfikacji biomasy, braku ustalonych metod analitycznych określających jej cechy oraz kwantyfikujących ilościowo[...]
EN The study reviewed and analysed factors deciding on the energetic effectiveness of different biomass kinds. Objective difficulties were showed as resulted from diversification of biomass definition and classification, lack of fixed analytical methods to determine its features qualifying and quantify[...]
10
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2013 R. 21, nr 2 55--68
PL W części I pracy przedstawiono problematykę dotyczącą energetycznych uwarunkowań wykorzystania i ocen dostępnych źródeł biomasy oraz jej składu chemicznego i biochemicznego, w tej części omówiono oddziaływanie podstawowych czynników technologicznych i innych na sprawność i efektywność pozyskiwania e[...]
EN The 1st part of this study presented problems concerning energetic conditions of using and the evaluation of attainable biomass sources, their chemical and biochemical composition. This part discussed the effects of basic technological and other factors on effectiveness and efficiency of energy gene[...]
11
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Infrastruktura podziemna coraz większej ilości miast coraz częściej wymaga usprawnienia lub rozbudowy. Realizacja tych zadań metodami tradycyjnymi niejednokrotnie oznacza duże koszty, komplikacje techniczne oraz znaczne utrudnienia w ruchu miejskim. W wielu przypadkach właściwym rozwiązaniem może by[...]
EN Underground infrastructure in most cities more and more often requires improving efficiency and development. Carrying out of such tasks with the use of traditional methods involves large costs, solving technical problems and facing severe obstructions in traffic flow. In many cases it seems appropri[...]
12
100%
Instal
2000 Nr 9 52--55
PL W niniejszym artykule przedstawiono warunki projektowe dla rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i wynikające stąd uwarunkowania projektowe i eksploatacyjne. W połączeniu z dwoma wcześniej prezentowanymi artykułami jest on głosem w dyskusji nad obliczeniami wytrzymałościowymi rur z tworzyw sztucz[...]
13
100%
Instal
2000 Nr 12 8--35
14
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2006 nr 2 68-72
EN Shortlining is one of the cheapest trenchless techniques of sewage pipelines rehabilitation, traditionally chosen when carried out hydraulic analysis proves that the actual amount of sewage is fewer to what the conduits had originally been planned for. When the flow of sewage is low and the canals a[...]
15
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2004 nr 2 50-58
PL Biorąc pod uwagę oferowane dzisiaj na rynku surowce, metody przetwórstwa tworzyw sztucznych, dostępny sprzęt i urządzenia ułatwiające montaż rurociągów, możliwe jest budowanie rurociągów, których trwałość będzie znacznie przewyższać zakładane 50 lat. Jeżeli jednak w całym tym łańcuchu trafi się choc[...]
EN The current state of technology in the production of raw materials and PE pipes and sections, as well as in the construction and installation of pipelines allows for the construction of durable and reliable pipeline systems. At each stage of project execution, relevant guidelines are observed, treat[...]
16
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2005 nr 3 22-25
PL W Polsce technologia płużenia jest na razie w ograniczonym stopniu stosowana do układania kabli. Pługoukładacze kablowe, jakie są w tym celu stosowane, nie nadają się do układania rurociągów (z ich pomocą możliwe jest układanie rur jedynie o średnicy do 45 ÷ 50 mm). Konieczne jest tutaj zastosowanie[...]
17
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2009 nr 3 30-38
EN The author studies the subject of trenchless pipe replacement. He focuses on pipe crushing technology and its application. The influence of pipe crushing on surrounding area is also presented. Furthermore the method is compared to other technologies and their advantages and disadvantages are listed.[...]
18
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 6 91-94
PL W wielu kręgach na całym świecie związanych z przemysłami naftowym, samochodowym i węglowym dość silnie ugruntowane są poglądy, że płynne paliwa roślinne są typowym przykładem tzw. paliw politycznych, gdyż ich produkcja związana jest obecnie z nakładami przewyższającymi aktualne ceny tradycyjnych pa[...]
19
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2009 nr 1 64-71
EN Progress of technology in the construction of new pipes and rehabilitation of existing ones has been quite signifi cant in recent years in Poland. A number of new installation techniques, as well as construction methods, are widely applied. Vast majority of pipe producers in Polish market off ers a [...]
20
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
1998 R. 6, nr 1 89-108
PL W technologii sporządzania sianokiszonek z podwiędniętych zielonek niskołodygowych, zwłaszcza z TUZ, można stosować zestawy maszyn składające się z dowolnego typu kosiarek i przetrząsaczo-zgrabiarek, pras zwijających lub wielkoobjętościowych prostopadłościennych, owijarek i zestawu środków techniczn[...]
EN In technology of making haylage of wilted green crops, especially harvested on permanent prassland, the sets of machines may be used consisted of the various types of mowers, tedders-rakers, big balers-forming large-size cylindrical or rectangular bales, and bale wrappers. Separate set of machines i[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last