Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1999 Nr 8-9 267-279
PL Koszty rozbudowy energetyki łącznie z eksploatacją bazy surowcowej wyniosą w świecie w latach 1990-2020 10 bln.USD, a w okresie 2020-2050 20 bln.USD. Wzmożony wzrost produkcji energii jądrowej nastąpi ok.2020 roku, jednak z powodu oporu społecznego dominować będzie energia z konwencjonalnych źródeł [...]
EN The cost of power generation sector's development together with exploitation of the raw material base will amount 10 bln USD in the world during 990-2002 and 20 bln USD during 2020-2050. The increased rate of nuclear energy production will take place around 2020. Nevertheless due to social resistanc[...]
2
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Proces likwidacji kopalń trwale nierentownych rozpoczął się na początku lat dziewięćdziesiątych. Likwidacja może być całkowita lub częściowa. Plan likwidacji jest z reguły programem wieloletnim, który wymaga szczegółowych rozwiązań w okresach miesięcznych. Na rysunku 1 przedstawiono schemat procesu [...]
EN The process of closing permanently unprofitable coal mines started at the beginning of 90-ies. It may consist in closure of entire mines of its parts. Closure of mine usually takes a few years but the-plan of mine closure contains specifie timetable for each month. 15 coal mines will be closed of th[...]
3
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Optymalizacja działalności kopalń, w tym również zakładów przeróbczych, z punktu widzenia kryteriów finansowych jest w warunkach gospodarki rynkowej koniecznością. Takim uniwersalnym kryterium finansowym dla wszystkich jednostek gospodarczych jest zysk. Jednym z istotnych elementów wpływających na w[...]
EN Optimisation of coal mines functioning as well as coal preparation plants, regarding financial criteria, is necessary in market economy. Profit is the universal financial criterion for all economic units. One of essential elements influencing the mine's profit level is a cost of marketable coal pro[...]
4
100%
Przegląd Górniczy
5
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono rolę węgla kamiennego w gospodarce światowej. Zwrócono uwagę na zasoby węgla w świecie, które przewyższają zasoby innych nośników węglowodorowych. Zasoby węgla na poszczególnych kontynentach mają zróżnicowaną wielkość, różny jest także stopień ich rozpoznania. W krajowej bazie za[...]
EN The role of hard coal in the global economy is discussed in the paper. Attention is drawn to the world coal reserves which surpass the reserves of other hydrolocation energy carriers. Coal reserves of the particular continents differ in volume and are known to different extent. The reserves of hard [...]
6
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Problemy energetyczne muszą być rozpatrywane globalnie ze względu na źródła energii, funkcjonujące rynki oraz ochronę środowiska przyrodniczego. Kopalne surowce energetyczne, w porównaniu do pozostałych nośników energii pierwotnej, mają decydujące znaczenie dla rozwoju gospodarki energetycznej świat[...]
EN The energy problems must be considered globally, both with respect to the sources of energy and functionating markets and with respect to the environmental protection. The energy fossil raw materials, as compared with the remaining prime energy carries, are decisive for the development of the word [...]
7
100%
Inżynieria Mineralna
2002 nr S. 1 196-211
PL Zrównoważony rozwój jest to takie prowadzenie działalności gospodarczej, w której pozyskiwanie szeroko pojętych surowców mineralnych nie prowadzi do degradacji terenów i otoczenia, a równocześnie umożliwia zaspokojenie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń. Złożoność procesów zachodzących w trakcie [...]
EN Sustainable development means that economic activity in the field of minerals extraction does not lead to degradation of grounds and environment and enables to satisfy the needs of present and next generations. Complexity of processes during mining activity and multidirectional changes in environmen[...]
8
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Węgiel zajmuje główne miejsce spośród pozostałych pierwotnych nośników energii - ropy naftowej i gazu ziemnego. Jego zasoby są olbrzymie i znajdują się we wszystkich regionach geograficznych świata (w ponad 70 krajach). Prognozy opracowane przez światowe agendy energetyczne i instytucje (WEC, IEA, U[...]
EN Coal is the most important primary energy source. It take the first place before oil and natural gas. Hard coal reserves are immense and are located in all geographical regions of the world (over 70 countries). The forecasts worked out by the agencies and institution working worldwide (WEC, IEA, UE)[...]
9
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2013 T. 29, z. 3 179--189
PL Polska energetyka zawodowa jako paliwo podstawowe stosuje węgiel kamienny i brunatny, branża ta jest zarazem największym emitentem CO2 w Polsce. W wyniku procesów produkcji energii elektrycznej i cieplnej powstają również odpady, m.in. popioły lotne, które w formie zawiesin mogą być stoso[...]
EN Polish power industry uses coal or lignite as basic fuels. That is why this industry is the biggest emitter of CO2 in the country. As a result of electricity and heat production appears some waste – fly ash, which while in the state of suspension can be used for CO2 sequestrati[...]
10
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1591-1603
PL Do badań stopnia sekwestracji ditlenku węgla wykorzystano wybrane odpady energetyczne charakteryzujące się wysoką zawartością CaO i wolnego CaO, tj.: popioły ze spalania węgla kamiennego i węgla brunatnego w kotłach konwencjonalnych, popioły ze spalania węgla kamiennego i brunatnego w kotłach fluida[...]
EN Mineral carbonation using energy waste may be an interesting option in the CCS technology. Taking into consideration the fact that the power industry is the biggest producer of carbon dioxide and at the same time of waste which may potentially be used to bind CO2, mineral sequestration can be an int[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2009 nr 75 47-58
PL Unia Europejska w swych dokumentach programowych wyraża szczególną dbałość o zrównoważony rozwój krajów członkowskich i całego regionu, a szczególny nacisk kładziony jest na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wzrost użytkowania odnawialnych źródeł energii postrzegany jest jako sposób na ogran[...]
EN In the European Union's programme documents a special care is being expressed about a sustainable development of member countries and the entire region and the special stress is being put on constraining emission of greenhouse gases. An increase of use of renewable energy sources is perceived as a m[...]
12
63%
Polityka Energetyczna
PL Elektrownie i elektrociepłownie są źródłem emisji do atmosfery: SO2, NOx, CO, pyłu zawieszonego, gazów cieplarnianych takich jak: N2O i CO2. Od wielu lat energetyka na całym świecie stara się ograniczyć a w przyszłości może nawet wyeliminować emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W artykule przedstawi[...]
EN Power and thermal power plants make significant emission sources of such substances as: CO, SO2, NOx, particulate matter, greenhouse gases like N2O and CO2. For many years power industry all over the world has tried to reduce and perhaps even to eliminate totally in the future pollution emission to [...]
13
63%
Polityka Energetyczna
2004 T. 7, spec. 555-563
PL Przemysł cementowy jest jednym z największych emitentów dwutlenku węgla, gdzie emisja wynosi około 5% światowej emisji tego gazu. W związku z tym przemysł ten stara się ograniczyć emisję dwutlenku węgla poprzez m.in.: poprawę (udoskonalenie) procesów produkcyjnych, modernizację cementowni w celu red[...]
EN The cement industry is one of the largest sources of CO2 emission. CO2 emission from the cement industry is approximately 5% of global manmade emission. As a result of above mentioned data, the cement industry aims at reduction of CO2 emission by: improving productions process, "valorising" wastes i[...]
14
63%
Polityka Energetyczna
PL Szybki rozwój cywilizacyjny i wzrastający standard życia społeczeństwa powodują zwiększającą się dynamicznie ilość odpadów zarówno przemysłowych, jak i komunalno-bytowych. Obecnie w rozwiniętych krajach świata stosowanych jest wiele, ciągle unowocześnianych, technologii utylizacji odpadów komunalnyc[...]
EN The progress of civilisation and progressive standard of life society causes increasing amount of municipal and industrial wastes. Presently in developed countries, there are a number of municipal waste utilisation technologies currently employed that are constantly improved and updated. The most po[...]
15
63%
Polityka Energetyczna
PL Produkcja cementu jest procesem energochłonnym. Dotyczy to przede wszystkim produkcji klinkieru, gdzie zużycie energii stanowi ponad 80% całkowitej energii zużytej w procesie produkcji cementu. W przypadku metody mokrej produkcji cementu zapotrzebowanie na energię cieplną jest prawie dwa razy większ[...]
EN Cement production is a power-consuming process. The clinker production is especially concerned because it makes over 90% of total power consumed during cement production process. In case of cement production wet method heat power demand is almost twice as large as during cement production dry method[...]
16
63%
Polityka Energetyczna
2004 T. 7, z. 1 177-201
PL Paliwa alternatywne są otrzymywane z odpadów stałych lub ciekłych bądź z mieszanin frakcji organicznych tych odpadów. Paliwa alternatywne nazywane są również paliwami zastępczymi lub wtórnymi. Ze względu na uwarunkowania technologiczne dotyczące procesów produkcji cementu (wysoka temperatura spalani[...]
EN Alternative fuels are made from solid or liquid wastes or from organic fractions of these wastes. Alternative fuels are called secondary or substitute fuels. For the sake of technological conditions of cement productions (the high incineration temperature, the large area of the furnace, the alkaline[...]
17
63%
Polityka Energetyczna
PL Reformy sektora energetycznego prowadzone w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania czy Norwegia udowadniają, że najefektywniejszą metodą stymulowania wzrostu efektywności jest stworzenie mechanizmów konkurencyjności. Rezultatem tych reform była redukcja cen energii elektrycznej dla użytkowników,[...]
EN The energy sector reforms performed in countries such as Germany, Great Britain or Norway have been the proof documenting that the most efficient method stimulating the improvement of the efficiency is the creation of the competence mechanisms. The reduction of the electrical energy prices for end-u[...]
18
63%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono straty energii występujące podczas eksploatacji węgla w kopalni oraz przetwarzania go na energię elektryczną. Strat nie można uniknąć. Można jedynie, i trzeba, dążyć do ich zmniejszania w miarę posiadanych możliwości. Na etapie eksploatacji jest to wybór odpowiedniego system[...]
EN This paper presents energy losses of coal arising at the stage of coal production and electrical energy generation. It is impossible to avoid energy losses. the only thing that could be done is to diminish them. At the stage of coal exploitation losses depend on geological and mining factors as well[...]
19
63%
Polityka Energetyczna
PL Przemysł cementowy ma istotną rolę w rozwoju gospodarki poszczególnych krajów świata. W 2002 r. produkcja cementu w świecie wynosiła ponad 1,67 mld ton, w tym 15,1 mln ton w Polsce. Ze względu na stosowaną technologię produkcji cementu, przemysł ten jest źródłem emisji gazów cieplarnianych. Udział p[...]
EN The cement industry features economy of individual world countries. In 2002 the world-wide cement production was 1670 M tonnes, out of which 15.1 M tonnes in Poland. Applied technology of production causes that the cement industry emits significant amounts of greenhouse gases. The cement industry is[...]
20
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
2001 nr 10 17-20
PL Ustawa Prawo Energetyczne, jak również "Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku" zobowiązują gminy do racjonalizacji wykorzystania różnych paliw, w tym również niekonwencjonalnych odnawialnych źródeł energii. Do niekonwencjonalnych źródeł energii od kilku lat zaliczane są również paliwa[...]
EN Legal Act Energy Policy as well as "Assumptions of Energy Policy for Poland to 2020" predicts, among others, tasks connected with rationalization of different fuels use for communes including use of renewable energy sources. For several years alternative fuels have been considered as sustainable fue[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last