Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2011 nr 7 419-423
PL Opracowany został model matematyczny kotła parowego, pokazujący wpływ żużlowania ścian komory paleniskowej oraz zanieczyszczenia przegrzewaczy pary na pracę kotła. W przypadku stosowania metod tradycyjnych, operatorzy kotłów często nie są w stanie wykryć krytycznych narostów osadów na określonych po[...]
EN Elaborated is mathematical model of a steam boiler showing the influence of water-wall slagging and superheater ash fouling on a boiler performance. With traditional methods, operators are often not able to detect the critical build-up of deposits on specific heating surfaces of the boiler. The elab[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji CFD w programie ANSYS-CFX przegrzewacza pierwszego stopnia w kotle OP-210M. Wyznaczono rozkład temperatury pary i spalin wzdłuż drogi ich przepływu, rozkład temperatury pary i spalin na wylocie z przegrzewacza oraz rozkład temperatury na ściance. Znajomość t[...]
EN The paper presents the results of CFD simulations of the first stage superheater of the OP-210M boiler by using the ANSYS CFX software. The temperature distributions of the steam and flue gas along the way they flow will be determined. Furthermore, the temperature of the tube walls and temperature d[...]
3
100%
Archives of Thermodynamics
2015 Vol. 36, no. 1 125--137
EN Superheater is for generating superheated steam from the saturated steam from the evaporator outlet. In the case of pulverized coal fired boiler, a relatively small amount of ash causes problems with ash fouling on the heating surfaces, including the superheaters. In the convection pass of the boile[...]
4
63%
Rynek Energii
2012 Nr 5 125--131
PL Opracowano model matematyczny przegrzewacza pary z uwzględnieniem osadów popiołowych na rurach. Do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych opisujących rozkład temperatury spalin, ścianek rur i pary zastosowana została metoda objętości skończonych. Wyniki obliczeń porównano z danymi eksperymen[...]
EN A mathematical model of the steam superheater with ash deposits was developed. The finite volume method was used to solve partial differential equations describing flue gas, tube wall and steam temperature. The calculation results were compared with experimental data. Comparing the computed and meas[...]
5
63%
Energetyka
2013 nr 6 463--466
PL Przedstawiona w artykule metoda modelowania przegrzewaczy może znaleźć zastosowanie w projektowaniu i eksploatacji kotłów parowych. Cena stali stopowych jest wysoka, co pociąga za sobą konieczność budowy poszczególnych stopni przegrzewacza z różnych gatunków stali, dostosowanych do maksymalnej tempe[...]
EN Presented method of superheater modelling can be applied for designing and operation of steam boilers. The price of alloy steels is high so it results in the need of building the individual superheater stages of various kinds of steel, adapted to the maximum temperature of tube walls that you can fi[...]
6
63%
Energetyka
2008 nr 10 675-679
PL Przedstawiony komputerowy system monitorowania pracy kotła umożliwia ocenę stopnia zanieczyszczania ścian komory paleniskowej oraz powierzchni konwekcyjnych w trybie on-line. Na podstawie pomiarów temperatury, ciśnienia i przepływów czynników, a także na podstawie analizy składu chemicznego spalin d[...]
EN Presented is a computer based boiler performance monitoring system providing on-line assessment of combustion chamber walls and convective surfaces fouling. Temperature, pressure and flow measurements results as well as flue gas analysis data are used to analyse the heat transfer in boiler furnace a[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The computer based boiler performance system, presented in this paper, has been developed to provide a direct and quantitative assessment of furnace and convective surface cleanliness. Temperature, pressure and flow measurements and gas analysis data are used to perform heat transfer analysis in the[...]
8
63%
Archives of Thermodynamics
EN A mathematical model of the steam superheater exchanger with distributed parameters has been developed. Scale deposits were assumed to be present on the internal tube surfaces. It was assumed that the inner tube surfaces are covered by a thin layer of scale deposits. The finite volume method was use[...]
9
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 2, z. 25 585-593
PL W pracy przedstawiono model dynamiki parownika kotła. Na podstawie równania bilansu masy i energii wyprowadzono wzór na strumień ciepła doprowadzany do parownika w funkcji szybkości zmiany ciśnienia w walczaku kotła. Najpierw, przy użyciu przepisów kotłowych TRD-301, wyznaczono d[...]
EN ln this paper, a problem of an evaporator heating with allowable rate of fluid temperature changes was studied. The allowable rate of the steam temperature change in the boiler drum was determined with respect to the total stresses on the hole edge of the drum - down comer intersection. An expressio[...]
10
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 2, z. 25 607-618
PL W pracy przedstawiono układ do oceny w trybie on - line stopnia zażużlowaniaj komory paleniskowej kotła oraz stopnia zanieczyszczenia przegrzewaczy kotła od strony spalin. Na podstawie pomierzonych wartości temperatury spalin za pierwszym stopniem przegrzewacza i na wylocie z kotła oraz strumieni ma[...]
EN The computer based boiler performance system, presented in this paper, has been developed to provide a direct and quantitative assessment of furnace and convective surface cleanliness. Temperature, pressure and flow measurements and gas analysis data are used to perform heat transfer analysis in the[...]
11
51%
Chemical and Process Engineering
EN General principles of mathematical modelling of transient heat transfer in cross-flow tube heat exchangers with complex flow arrangements which allow a simulation of multipass heat exchangers with many tube rows are presented. First, a system of differential equations for the transient temperature o[...]
12
51%
Rynek Energii
2010 nr 1 137-147
PL Komputerowy system monitorowania pracy kotła umożliwia ocenę stopnia zanieczyszczania ścian komory paleniskowej oraz powierzchni konwekcyjnych w trybie on-line. Na podstawie pomiarów temperatury, ciśnienia i przepływów czynników, a także wyników analizy składu chemicznego spalin dokonywana jest anal[...]
EN The mathematical model of a steam boiler has been developed, showing the influence of water-wall slagging and superheater fouling on the boiler performance. With traditional methods, operators often are not able to detect the critical build-up of deposits on the specific heating surfaces of the boil[...]
13
51%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 2 248-250
PL Pigmenty nieorganiczne typu SrMxSn1-xO3šx/2 (gdzie M = V, Cr), oparte na pseudo-regularnej strukturze SrSnO3, o nominalnym składzie: x = 0,05, 0,1, 0,3, zostały przygotowane za pomocą reakcji w stanie stałym pomiędzy SrCO3, SnO2 i tlenkami V2O5 lub Cr2O3 w zakresie temperatury 1300–1500°C. Otrzymane[...]
EN Inorganic pigments of SrMxSn1-xO3šx/2 type (where M = V, Cr), based on a pseudo cubic structure of SrSnO3, have been prepared by the solid state reaction between SrCO3, SnO2 and oxides V2O5 or Cr2O3 in the temperature range 1300-1500°C with nominal compositions: x = 0.05, 0.1, 0.3. The resultant mat[...]
14
51%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 143-145
PL W pracy badano nowy typ żółtych pigmentów ceramicznych o wysokiej stabilności, opartych o strukturę pirochloru, o wzorze Ho2Sn2-xVxO7. Badano dobór optymalnych warunków wysokotemperaturowej obróbki cieplnej tlenków wyjściowych. Uzyskane pigmenty badano z punktu widzenia struktury, właściwości barwny[...]
EN New high-stability yellow ceramic pigments based on pyrochlore solid solutions Dy2Sn2-xVxO7 were developed employing conventional solid-state reaction synthesis. The synthesis of these colourants involved high-temperature calcination of starting oxides and optimum conditions for their synthesis were[...]
15
51%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 139-142
PL Naszą uwagę skupiliśmy na preparatyce pigmentów z mieszanych tlenków metali, dotowanych jonami lantanowców. Ogólny wzór tych pigmentów był: CuAI2-xLnxO4, gdzie x zawarty był w granicach 0-2, a za Ln podstawiano: Eu, Sm, Nd, Y, La, Tm. Syntezę pigmentów prowadzono w drodze reakcji w fazie stałej, w z[...]
EN Our attention was focused on preparation of mixed metal oxide pigments doped with ions of lanthanides with the general formula CuAI2-xLnxO4, where x = O to 2 and Ln = Eu, Sm, Nd, Y, La, Tm. The pigments were synthesized by solid state reactions at high calcination temperatures of 900-1100°C. The res[...]
16
51%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 136-138
PL Związek chemiczny Ce0,9Tb0,1O2 syntezowano poprzez reakcję w fazie stałej oraz poprzez współstrącanie. Celem pracy było określenie optymalnych warunków syntezy tego typu pigmentów oraz określenie wpływu metody syntezy na barwę tych związków. Właściwości barwne były badane pod względem zarówno rodzaj[...]
EN Compound Ce0.9Tb0.1O2 has been synthesized by using the solid state reaction and by precipitation. The goal was to develop conditions for the synthesis of this type of pigments and to determine the influence of preparation method on the colouring effects of these compounds. Their colour properties w[...]
17
51%
Rynek Energii
2013 Nr 5 34--43
PL Omówione zostały wybrane zagadnienia występujące w obliczeniach, projektowaniu i eksploatacji dużych kotłów energetycznych. Dużo uwagi poświęcono problemom przepływowo - cieplnym występującym w komorach paleni-skowych kotłów nadkrytycznych ze spiralnym i pionowym orurowaniem ścian. Porównano przebie[...]
EN Selected issues occurring in the calculation, design and operation of large boilers were presented. Much attention was paid to thermal-hydraulic problems encountered in the combustion chambers supercritical boilers with spiral and vertical wall piping. Start-ups of drum boilers with natural circulat[...]
18
51%
Archives of Thermodynamics
EN The computer based boiler performance system, presented in the paper, has been developed to provide a direct and quantitative assessment of furnace and convective surface cleanliness. Measurements of temperatures, pressures, flows, and gas analysis data are used to perform heat transfer analysis in [...]
19
45%
Archives of Thermodynamics
EN Calculations were performed of the thermal system of a power plant with installed water pressure tanks. The maximum rise in the block electric power resulting from the shut-off of low-pressure regenerative heaters is determined. At that time, the boiler is fed with hot water from water pressure tank[...]
20
39%
Rynek Energii
2017 Nr 1 78--86
PL Przeprowadzono obliczenia układu cieplnego elektrowni z zainstalowanymi zasobnikami ciśnieniowymi wody. Wyznaczono maksymalne podwyższenie mocy elektrycznej bloku spowodowane zamknięciem podgrzewaczy regeneracyjnych niskoprężnych. Kocioł zasilany jest w tym czasie gorącą wodą z zasobników ciśnienio[...]
EN Calculations were performed of the thermal system of a power plant with installed water pressure tanks. The maximum rise in the block electric power resulting from the shut-off of low-pressure regenerative heaters is determined. At that time, the boiler is fed with hot water from water pressure tan[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last