Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Environment Protection Engineering
EN This paper provides the review of research that has been carried out in the field of the coal combustion in the mixture of O2/CO2. It presents the most important advantages and disadvantages of such a combustion compared with air combustion. This study deals with the emission of nitrogen oxides, sul[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przedstawiono wyniki badań utleniania elektrod węglowych wykorzystując technikę analizy termicznej (TGA). Badano ubytek masy próbek w trakcie liniowego wzrostu temperatury, jak również podczas izotermicznego ogrzewania (560). Analizowane elektrody węglowe mają zastosowanie w procesach redukcji FFC ([...]
EN An investigation of the thermal oxidation resistance of various carbon materials has been performed via thermal gravimetric analysis (TGA). Experiments were conducted for general grade graphite, glassy, prebaked and pyrolytic compact solid-body carbon samples. The loss of mass for each carbon sample[...]
3
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2004 R. 21/1 255-263
PL Równanie stanu stopnia trzeciego, szeroko stosowane w przemyśle naftowym, zawodzą w opisie nieanalitycznych, osobliwych zachowań płynów w obszarze krytycznym, spowodowanych przez długozasięgowe fluktuacje gęstości płynu. Asymptotyczne osobliwe krytyczne własności termodynamiczne mogą być opisane za [...]
EN Cubic equations of state, widely used in petroleum industry, fails to reproduce the non-analytical, singular behavior of fluids in the critical region, caused by long-scale fluctuation in fluids densities. The asymptotic singular critical behavior of the thermodynamic properties can be described in [...]
4
63%
Rynek Energii
2012 Nr 2 127--130
PL Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest niezbędne, aby wywiązać się z wymogów jakie nakła-da UE na nasz kraj, jak również wpływa na zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych, redukcję zanieczyszczeń do atmosfery oraz na zmniejszenie ilości odpadów. Aktualny stan zaawansowania technolog[...]
EN Application of renewable energy sources is necessary to fulfill the UE requirements concerning Poland, as well it have an effect on the reduction of fossil fuel utilization, air pollution or decrease of wastes. Present state of energy technology allows to use the biomass as renewable energy source. [...]
5
63%
Chemical and Process Engineering
2013 Vol. 34, nr 1 165--174
EN The most important and the most frequently used plastics are polyethylene (PE) and polypropylene (PP). They are characterised with high heating values (approximately 40 MJ/kg). Moreover, their chemical composition, based mainly on carbon and hydrogen, allows to use them in industrial processes. One [...]
6
63%
Archiwum Spalania
PL Najpowszechniej stosowanym paliwem gazowym jest gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest metan. Wyniki badań eksperymentalnych i modelowych potwierdzają, że mechanizm utleniania czystego metanu wystarczająco przybliża proces spalania gazu ziemnego. W celu pełnego zrozumienia kinetyki utleniania [...]
EN Natural gas, which the principal component is methane. is the most popular gas fuel. The experimental and numerical data confirm the methane oxidation mechanism well verified the natural gas oxidation. To understand the simple fuels kinetic oxidation it is important to know the chemistry of its comb[...]
7
63%
Rynek Energii
2011 Nr 6 47-51
PL Analiza termiczna jest szeroko stosowana w badaniach procesów spalania paliw stałych. Artykuł przedstawia przykład zastosowania technik analizy termicznej TG i DTA w badaniu procesu współspalania węgla i biomasy drzewnej. Wykonano badania fizykochemiczne węgla i stosowanej biomasy. Praca przedstawia[...]
EN Thermal analysis is widely used in studies of solid fuel combustion processes. The paper presents an ex-ample of thermal analysis techniques like TG and DTA in the study of coal and biomass combustion and co-combustion processes. The physical and chemical properties of studied fuels were carried ou[...]
8
63%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono podstawy teoretyczne i dane eksperymentalne dotyczące utleniania sadzy (Printex U) w niskiej temperaturze. Badania prowadzono na specjalnie przygotowanym układzie pomiarowym w zakresie temperatury od 500 °C to 900 °C. Stężenie tlenków CO i CO2 mierzono za pomocą analizatora FTIR. Przep[...]
EN Fundamental theoretical and experimental findings on soot oxidation process at low temperature have been presented. The experiments were carried out to investigate the heterogeneous reaction of O2 with particles of soot over a range of temperatures from 500 °C up to 900 °C. CO and CO2 concentrations[...]
9
63%
Energetyka
2008 nr 11 765-769
PL Od czasów, kiedy powstały pierwsze transformatory elektroenergetyczne stały się one przedmiotem badań. Badania takie niejednokrotnie wiążą się dużymi kosztami, możliwością zniszczenia, często drogiego obiektu i aparatury badawczej. W celu poznania własności obiektu fizycznego można wykorzystać różne[...]
EN Since the times when first power transformers came into being they became the subject of examinations. Such examinations often involve big expenses and can be attended by destroying an expensive object and/or testing equipment. Instead of this, various research techniques can be applied in order to [...]
10
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
2008 Nr 1 (58) 17-23
PL System e-EWIZAK jako elektroniczny system ewidencji zakłóceń jest przykładem możliwości zastosowania technologii internetowej na potrzeby ewidencji zdarzeń w sieciach niskiego, średniego i wysokiego napięcia (110 kV), a także wyznaczania wskaźników statystycznych dotyczących awaryjności pracy obiekt[...]
EN e-EWIZAK system is an example of applying the Internet technology in keeping records of events in low, medium and high (110 kV) voltage nets as well as of determining statistical figures concerning the flawed performance of electro-energetic objects and devices. The analysis of collected data is fac[...]
11
63%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiono algorytm do określania kierunku przepływu mocy biernej w przypadku obecności w prądach i napięciach wyższych harmonicznych. W szczególności przedstawiono algorytm całkowy pozwalający na wyprowadzenie, w zależności od przyjętej metody dyskretyzacji wyznaczania całki pochodnej[...]
EN The paper presents the algorithm for determining the flow direction of reactive power when the currents and voltages contain higher harmonics. Presented integration algorithm allows us to derive various digital measuring algorithms, depending on which method for discretizing the calculated integral [...]
12
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 2 99-102
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wysokotemperaturowego utleniania w powietrzu mieszaniny sproszkowanego tantalu i wolframu z chlorkami i siarczanami metali alkalicznych oraz tlenkami MoO3 i V2O5. Proces badano metodą termograwimetryczną w zakresie temperatur 20-1100 stopni Celsjusza. Dla wybran[...]
EN The high-temperature oxidation of a fine tantalum and tungsten powder mixed with alkaline metals chlorides, sulphates and MoO3, V2O5 oxides was investigated in the air. Thermoanalytical diagrams were recorded within the temperature range from 20 to 1100 degrees of Celsius. Phase composition of the o[...]
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2000 z. 113 135-144
PL Rozwój techniki mikroprocesorowej i metod cyfrowego przetwarzania sygnałów spowodował intensywny rozwój mikroprocesorowych konstrukcji zabezpieczeń obiektów elektroenergetycznych. Mnogość opracowanych metod pomiaru wielkości kryterialnych, przy wzrastających wymaganiach w stosunku do cyfrowych urząd[...]
EN The development of microprocessor based techniques and the digital transformation of signals has caused an important development in power system protection device construction methods, based on the microprocessor technique. The huge number of the criteria value measuring methods, where the requireme[...]
14
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2000 z. 113 145-155
PL Ewidencja zdarzeń w sieciach niskiego, średniego i wysokiego napięcia (110 kV) oraz wskaźniki statystyczne dotyczące awaryjności pracy obiektów i urządzeń elektroenergetycznych są niezbędnymi elementami prawidłowej organizacji i zarządzania na poziomie zakładu energetycznego (ZE). Znajomość tych wsk[...]
EN The fast development of microcomputers and data bases has madę it possible to design specialised RDBs for the exploitation of a substation power system. This paper presents a proposed structure and support program for the statistical analysis of dates. The database reposes on two subbases (two indep[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule prezentuje się cztery metody eliminacji składowej aperiodycznej z badanego sygnału. W każdym przypadku przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz krótką analizę wyników,
EN In the paper are presented four methods of elimination of aperiodic component from the tested signal. In every case are presented the results of simulation and short analysis of the results.
16
63%
Journal of Power of Technologies
2017 Vol. 97, nr 4 265--271
EN The aim of the presented study is to investigate the morphological characteristics of biomass and sewage sludge ash and raw samples by FTIR and SEM methods. Biomass and sewage sludge are adequate renewable fuels, but require further investigation focusing on the evaluation and degradation of organic[...]
17
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Obecnie około 60% światowej produkcji i konsumpcji tworzyw sztucznych stanowią poliolefiny. Znajdują one zastosowanie w produkcji opakowań, w budownictwie, w przemyśle samochodowym oraz przemyśle elektronicznym. Wysoka wartość opałowa oraz skład chemiczny poliolefin (oparty na węglu i wodorze) spraw[...]
EN Nowadays about 60% of world production and consumption of plastics are polyolefines. They are used as packaging, in building engineering, automotive industry or electronic engineering. High calorific value and proper Chemical composition of polyolefines (based on carbon and hydrogen) make them ideal[...]
18
51%
Energetyka
2013 nr 11 840--843
PL Przebieg termicznej przemiany próbki biomasy drzewnej badano w zakresie temperatur od otoczenia do 700°C metodą analizy termicznej (krzywe TG, DTG) w atmosferze powietrza i argonu, z dodatkowym uwzględnieniem temperatur 230°C, 260°C i 290°C charakterystycznych dla procesu toryfikacji. Przebieg uwęgl[...]
EN The process of a wood biomass sample thermal conversion was investigated in temperatures ranging from an ambient one to 700°C by the method of thermal analysis (TG and DTG curves) in air and argon atmosphere, with special attention paid to 230°C, 260°C and 290°C temperatures charactiristic for the t[...]
19
51%
Chemical and Process Engineering
EN Waste disposal is imposed by the European Union under Treaty of Accession concerning waste management order. One of the waste disposal methods is thermal utilisation. The paper presents an investigation of sewage sludge briquettes used as a fuel in combustion process. The research study was carried [...]
20
51%
Chemical and Process Engineering
EN This paper presents possibilities for of numerical modelling of biomass combustion in a commercially available boiler. A sample of biomass was tested with respect to its physical and chemical properties. Thermogravimetry studies of biomass were carried out. Computer simulation makes it possible to a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last