Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 110
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania popiołów z energetyki i mułów węglowych do produkcji brykietów ze szlamów konwertorowych. Stwierdzono, że do brykietowania nie nadają się spoiwa na bazie popiołów z elektrowni. Muły węglowe mogą być z powodzeniem stosowane, jako dodatek obniżający zu[...]
EN This article presents the possibilities of the use of power plant ashes and coal slurries for production of BOF sludge briquettes. Binders based on power plant ashes were found to be not suitable for briquetting. Coal slurries can be successfully used as an additive to lower fuel consumption in the [...]
2
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Idea technologii "centralnego zasypu koksu" polega na tym, że część koksu wielkopiecowego zasypywana jest do wielkiego pieca punktowo w centralną część gardzieli. Stosowanie centralnego zasypu koksu umożliwia kontrolę zarówno strefy kohezji jak i martwego słupa koksu oraz przepływu surówki w garze. [...]
EN The idea of center charging of coke consists in that part of the blast-furnace coke is charged point-wise into the central part of the blast furnace top. The use of center charging of coke allows the cohesion zone as well as deadman and pig iron flow in the hearth to be controlled. The improvement i[...]
3
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule opisano komputerowy program " BILANS", stworzony w IMŻ do obliczania bilansu cieplno - materiałowego wielkiego pieca. Program ten został przetestowany praktycznie na bazach danych czterech polskich wielkich pieców produkujących surówkę przeróbczą, hematytową surówkę odlewniczą, surówkę sp[...]
EN This article describes the "BILANS" computer program developed at the Institute for Ferrous Metallurgy to calculate the blast furnace thermal and material balance. The program was tested in practice based on databases of four Polish blast furnaces for production of steelmaking pig iron, hematite fou[...]
4
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Badania wykonane w IMŻ wykazały, że do brykietowania szlamów konwertorowych bardzo dobrze nadają się spoiwa na bazie skrobi. Przy udziale tego spoiwa uzyskuje się bardzo dobre własności wytrzymałościowe brykietów. Najlepszym i najtańszym spośród wszystkich próbowanych spoiw wydaje się być jednak spo[...]
EN The tests carried out at the Institute for Ferrous Metallurgy revealed that starch-based binders are very suitable for briquetting converter sludge. The use of this binder results in very good mechanical properties of briquettes. Nevertheless, out of the tested binders the best and cheapest one seem[...]
5
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przy pracy wielkich pieców z obniżoną intensywnością i ograniczonych możliwościach stosowania paliw zastępczych problemem może być wzrost zużycia koksu i utrzymanie teoretycznej temperatury spalania przed dyszami na stałym poziomie (szczególnie przy wysokiej temperaturze dmuchu). Omówione zostały ró[...]
EN When operating blast furnaces with reduced intensity and limited possibilities of using alternative fuels the problem may be the increase in coke consumption and keeping the the theoretical combustion temperature upstream of tuyeres on constant level (in particular at high wind temperature). Various[...]
6
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono badania dotyczące wpływu powierzchni styku tworzywa żelazonośnego (np. spieku żelaza) i reduktora stałego (koksu) na proces dyfuzji reduktora gazowego w głąb redukowanego materiału. Określono stopień redukcji spieku żelaza o stałym zakresie ziarnistości wobec gazu redukcyjnego, powstaj[...]
EN The article presents research pertaining to the impact of contact surface of iron-bearing material (e.g. iron sinter) and permanent reducer (coke) on the process of gas reducer diffusion into the reduced material. Reduction degree of iron sinter of constant range of grain coarseness has been determi[...]
7
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule omówiono metodykę przeprowadzenia wstępnych prób spiekania zaolejonych odpadów z wykorzystaniem tzw. "podwójnej warstwy" oraz uzyskane wyniki doświadczeń. Wstępne próby spiekania zaolejonych odpadów żelazonośnych prowadzono przy wysokości warstwy spieku wynoszącej 550 mm. Jako odpady zawi[...]
EN The article describes a methodology of initial tests of oiled waste sintering by means of the so called "top layer sintering" and the achieved results of experiments. Initial tests of oiled iron bearing waste were conducted with 550 mm high sinter layer. Scale sludges with 4.9% oil content were used[...]
8
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie sposobu brykietowania odpadów hutniczych (głównie zgorzeliny) z różnymi spoiwami pod kątem ich ponownego wykorzystania w procesach metalurgicznych. Wykonano szereg prób brykietowania zgorzeliny w brykieciarce stemplowej stosując modyfikowane skrobie ziemniaczane, bentoni[...]
EN The purpose of the work was to develop the method for briquetting the metallurgical wastes (mainly scale) with various binders with regard to reusing them in metallurgical processes. A number of scale briquetting tests were carried out in the stamp briquetting machine, using the modified potato star[...]
9
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono realizowany w ramach programu ULCOS projekt nowego podejścia do procesu wielkopiecowego - technologia Top Gas Recycling (TGR) and Carbon Capture and Storage (CCS). Idea projektu polega na zastąpieniu tlenem gorącego dmuchu potrzebnego do spalenia koksu i wytworzenia gazu red[...]
EN This article presents the new attitude to the blast-furnace process project realised under ULCOS programme - Top Gas Recycling (TGR) and Carbon Capture and Storage (CCS) technology. The idea of the project is to replace hot blast necessary for combustion of coke and production of reduction gas with [...]
10
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Głównym celem opracowywanego projektu jest zużywanie zaolejonych odpadów żelazonośnych w procesie spiekania. W artykule przedstawiono doświadczenia światowe w tym zakresie. Na tym tle omówiono ideę spiekania zaolejonych odpadów żelazonośnych metodą tzw. "podwójnej warstwy". Następnie opisano niezbęd[...]
EN The main objective of this project is to use oiled iron-bearing wastes in sintering. This article presents the world experienees in this field. In this context, the idea of sintering oiled iron-bearing wastes by so-called "top-layer sintering" method was discussed. Then the scope of laboratory tests[...]
11
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono aktualne poziomy zużycia energii, wody i innych mediów oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska w walcowniach gorących w Polsce i porównano je do emisji w walcowniach Unii Europejskiej Szczegółowo opisano poziomy zużycia i emisji w poszczególnych procesach technologicznych; przygotowan[...]
EN The current levels of consumption of energy, water and other utilities and emission of pollutants into the environment in Polish hot mills were presented and compared to emissions in the EU mills. The consumption and emission levels in individual manufacturing processes, i.e. stock preparation, heat[...]
12
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiano aktualne poziomy zużycia energii, wody i innych mediów oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska w procesie produkcji żelazomanganu wielkopiecowego w Polsce i porównano je do emisji w Unii Europejskiej. Szczegółowo omówiono emisje do powietrza, wód, gleby oraz emisje hałasu z instalacji[...]
EN The current levels of consumption of energy, water and other utilities and emission of pollutants into the environment in the blast-furnace ferromanganese production process in Poland were presented and compared to the emissions in the European Union. The emissions into air, waters, and soil as well[...]
13
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono aktualny stan zaawansowania prac związanych z uzyskiwaniem pozwoleń zintegrowanych przez przedsiębiorstwa hutnicze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska wszystkie instalacje metalurgiczne powinny uzyskać to pozwolenie do 30.04.2007 r. Z analizy danych uzyskanych bez[...]
EN The article presents the current status of works related to obtaining the integrated permits by the steel enterprises. In line with the regulation of the Minister of the Environment, all the metallurgical systems should obtain the said permit till April 30, 2007. Analysis of data obtained directly f[...]
14
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Instytut Metalurgii Żelaza specjalizuje się w brykietowaniu odpadów hutniczych, takich jak zgorzelina, pyły i szlamy metalonośne i podawaniu ich jako zamiennik części wsadu, np. do wielkich pieców lub innych pieców szybowych, w tym żeliwiaków. W artykule opisano laboratoryjne próby brykietowania pył[...]
EN Instytut Metalurgii Żelaza (The Institute for Ferrous Metallurgy) specializes in briquetting of the metallurgical waste such as scale, metaliferrous sludges and dusts, as well as feeding these materials, in order to replace partially the charge material, e.g. to blast furnaces or other shaft furnace[...]
15
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono analizę rodzajów powstających odpadów w procesie wielkopiecowym, oraz możliwości ich racjonalnego zagospodarowania. Stwiedzono, że część tych produktów powinna być kwalifikowana nie jako odpady, lecz jako pełnowartościowe surowce wtórne, które mogą być zastosowane ponownie w procesie [...]
EN An analysis was made of types of waste materials produced by blast furnaces and prospects for their rational reuse. It was found that such products as blast furnace slags, blast furnace gas and burden material fines should be considered as valuable by-products rather than wastes. On the other hand b[...]
16
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przygotowanie drobnoziarnistych odpadów hutniczych w celu zastosowania w procesach metalurgicznych, polega na nadaniu im formy kawałkowej. Badania laboratoryjne wykazały, że istnieje możliwość ich zbrylania przy zastosowaniu pras stemplowych, pod warunkiem zachowania określonych warunków technologic[...]
EN Laboratory experiments have shown that ram presses can be used successfully for briquetting of certain finely divided steel mill waste materials. Binding additives must be used for waste products which are difficult to briquette. It was also shown that by running a rotary briquetting machine at a cr[...]
17
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono założenia do obliczeń bilansu materiałowego i energetycznego oraz wyniki prób przemysłowych prowadzenia procesu wielkopiecowego z udziałem odpadów tworzyw sztucznych. Do prób przemysłowych użyto tworzywo poliestrowe zbrojone włóknem szklanym, które było podawane do wielkiego pieca ze w[...]
EN Input data for calculation of material and energy balances of a blast furnace using waste plastics in the burden are presented together with results of industrial-scale tests of blast furnace operation with addition of polyester-glass laminate scrap (7 kg/tonne of hot metal. In all 26 tonnes of such[...]
18
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Dokonano analizy źródeł pozyskiwania odpadów tworzyw sztucznych z rejonu pięciu województw południowej Polski. Oceniono szacunkowo ilości odpadów oraz strukturę tworzyw sztucznych, które występują w odpadach komunalnych, niezagospodarowanych odpadach poprodukcyjnych oraz z recyclingu samochodów.
EN Sources of waste plastics in five provinces in southern Poland were estimated with regard to the amounts and types of plastic available in raw communal refuse, industrial wastes and automobile scrap yards. In Poland more than 1500 kg/head of solid wastes is produced annually and 99,5% of that is dum[...]
19
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Opisano nową, uzupełniającą metodę badań reaktywności koksu, umożliwiającą ocenę stopnia i intensywności degradacji ziaren koksu o różnej wielkości wyjściowej. Przedstawiono wyniki badań reaktywności koksu tą metodą, obejmujące stopnie ubytku masy próbek koksu o różnej wyjściowej wielkości ziaren, u[...]
EN The new supplementary method for determination of reactivity of coke makes it possible to estimate the degree and the rate of degradation of cake grains with various initial sizes. Results obtained by means of this method were presented in terms of mass decrements of coke samples with various initia[...]
20
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono analizę zakresu zmienności przewiewności wsadu w badanym wielkim piecu o malej objętości użytecznej (600 m:>), w zależności od stosowanych warunków wsadowych, przy produkcji surówek odlewniczych. Stwierdzono, że najgorsze warunki przewiewnościowe w wielkim piecu występują pr[...]
EN This paper analyses the range of bur den permeability variation in blast furnace with low usable volume (600 m3), according to the applied charging conditions, at-production of foundry pig irons. It was found that the worst permeability conditions in blast furnace occurred when large amounts of non-[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last