Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2005 Vol. 9 211--223
PL Celem badań było ustalenie, czy wartości fitoindykacyjnych wskaźników ekologicznych Ellenberga ujawnią różnice pomiędzy płatami boru sosnowego o zróżnicowanym wieku drzewostanu oraz czy wskaźniki te wykażą wewnętrzną zmienność badanych powierzchni. Pięć powierzchni badawczych wytyczono w użytkowanyc[...]
EN The aim of the investigations was to disclose whether values of Ellenberg's bioindicators will describe differences among patches of fresh pinewood of diverse age of stand as well as whether these bioindicators will show internal changeability of studied patches. In the patches representing a typica[...]
2
63%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2012 T. 7 63--73
PL Przeprowadzono rozkład termiczny dwóch gatunków Lycopodiaceae. Zmierzono ubytki masy (TG) i efekty termiczne (DSC) im towarzyszące. Przeprowadzono także pomiary zawartości jonów metali: Cd2+, Pb2+, Cu2+ I Zn2+ przy użyciu absorpcyjnej spektroskopii atomowej. Badania rozkładu termicznego Lycopodiacea[...]
EN The thermal decomposition of species of Lycopodiaceae were carried out. The weight loss steps (TG) and thermal effects (DSC) were measured. The values of the reaction heat of thermal decomposition have been determined. Also atomic absorption spectroscopy of species of Lycopodiaceae were carried out.[...]
3
63%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2013 T. 1 99--118
PL Rośliny lecznicze, dzięki posiadanym dużym wybiórczym zdolnościom kumulowania pierwiastków śladowych i metali ciężkich, mogą stanowić dodatkowe ich źródło dla stosujących je osób. W związku z tym podjęto próbę oceny zawartości ołowiu w wybranych roślinach, które klasyfikowane są jako przydatne w zio[...]
EN Medicinal plants due to their selective ability of accumulation of trace elements and heavy metals, may be an additional source of these elements and metals for people using the plants. Therefore, there was taken an attempt to assess the lead content in some plants that are classified as useful in h[...]
4
63%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2013 T. 1 143--158
PL W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badań prowadzonych w ekosystemach łąkowych zlokalizowanych wokół kombinatu metalurgicznego w Dąbrowie Górniczej. Teren ten od wielu lat poddawany jest silnej antropopresji. Materiał do analiz pochodził z 15 stanowisk badawczych rozmieszczonych w różnych odleg[...]
EN In the article there are presented the results of the three-year long research which took place in meadow ecosystems located around the steelworks in Dąbrowa Górnicza. The area is highly influenced by human activity for many years. The material for the analysis came from 15 research stations, each p[...]
5
63%
Chemistry, Environment, Biotechnology
2010 Vol. 14 101-109
PL Obiektem badań były zbiorowiska jaworzyny górskiej z miesiącznicą trwałą i języcznikiem zwyczajnym. Badania prowadzono na dwóch powierzchniach badawczych (10x10m, podzielonych na 100 kwadratów). Zostały one założone na północnych stokach Góry Kostrza. i obejmowały swoim zasięgiem fragmenty zespołów [...]
EN Investigations were carried out in a nature reserve, on the north slopes of the Kostrza Mt. (Western Carpathians). Two study plots of 10 x 10 m (one in Lunario-Aceretum and one in Phylitido-Aceretum) were divided into 100 squares of 1 m2 each. In each square the floristic composition was recorded to[...]
6
63%
Prace Naukowe. Chemia i Ochrona Środowiska / Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2009 Vol. 13 63-72
PL Celem badań było określenie występowania i wielkości cenopopulacji widłaków Lycopodium clavatum L. i Lycopodium annotinum L. na terenie Nadleśnictwa Smardzewice. Na tym obszarze przeważa bór świeży i bór mieszany świeży. Stwierdzono, że cenopopulacje badanych widłaków rozwijają się, o czym świadczy [...]
EN The aim of the work was to investigate the occurrence and size of cenopopulations of lycopods Lycopodium clavatum L. and Lycopodium annotinum L. on the Smardzewice Forest Division area. On this terrain fresh coniferous forest and mixed fresh coniferous forest are predominant. It was found that the c[...]
7
45%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2014 nr 26 57--66
PL Kamieniołom „Lipówka” jest nieczynnym obszarem po eksploatacji wapieni jurajskich, których wydobycie zakończono w 1989 r. i przeprowadzono rekultywację w kierunku leśnym. Badania waloryzacyjne na tym terenie wykazały duże zróżnicowanie siedlisk i obecność wielu gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w[...]
EN The "Lipówka" quarry was an area of excavation of Jurassic limestone, closed in 1989. Since that the reclamation of forest was carried out there. Valorization research has shown great diversity of habitats and the presence of many species of plants, animals and fungi in this area, including the prot[...]
8
45%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2014 nr 26 45--55
PL Celem niniejszej pracy była krajobrazowa i botaniczna charakterystyka nieczynnego kamieniołomu wapienia Lipówka. Badania miały charakter inwentaryzacyjny. Po zaprzestaniu wydobycia w 1989 r., na terenie kamieniołomu wapienia Lipówka wykształciła się mozaika zróżnicowanych siedlisk lądowych i wodnych[...]
EN The aim of this study was landscape and botanical characteristics of closed limestone quarry Lipówka in Rudniki near Częstochowa. A mosaic of different terrestrial and aquatic habitats have developed in this place. Since the cessation of mining in 1989, the quarry area is occupied by vegetation – bo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last