Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Autor omówił znaczenie globalizacji i wynikających z niej zagrożeń dla światowego, a przede wszystkim polskiego odlewnictwa. Niemałe znaczenie dla tych zagrożeń ma wpływ interwencjonizmu państwowego, który w polskich warunkach występuje w niewielkim stopniu. Ostatnie podejmowane działania mają na ce[...]
EN The author discussed the importance of the globalization and following from it menaces for the worldwide and, especially, polish foundry industry. This state is essentially influenced by the state intervention activity, which proved, in polish conditions, to be not much significant. The lately taken[...]
2
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Informacje o światowej produkcji są pierwszym tłumaczeniem corocznie publikowanych przez Modern Casting danych, uzyskiwanych przez redakcję tego pisma z prawie wszystkich liczących się w produkcji odlewniczej krajów świata. Umieszczanie tych informacji przez redakcję Modern Casting w Internecie umoż[...]
EN Information on the world production are the first translation of the yearly published by Modern Casting data obtained by the editorial section of this journal from nearly all countries which are reckoned with the casting production. Placing these information on the Internet, by the Editorial Board o[...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule, przytaczając najnowsze dane o produkcji odlewów i trendach jej rozwoju na świecie, Europie i w Polsce - zwrócono uwagę na znaczenie odlewnictwa w nowoczesnym przemyśle i gospodarce. Uwzględniając udział kosztów energii w całkowitym koszcie wytwarzania odlewów oraz przewidywane problemy w[...]
EN Quoting the most actual data on casting production and trends of its development in the world, Europe and Poland - the attention was drawn to the importance of foundry engineerin gin the modern industry and economy. Taking into account costs of energy within total costs of casting production as well[...]
4
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W Instytucie Odlewnictwa w Krakowie obchodzono 23. lutego 2001 r. Jubileusz 55-lecia działalności połączony z wręczeniem certyfikatu zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Uroczystość zgromadziła liczne grono przedstawicieli administracji państwowej, instytucji sterujących badaniami i problematyką [...]
EN On 23rd February 2001 Foundry Research Institute in Kraków celebrated the jubilee of 55 years of its existence. This festivity was also connected with obtaining the certificate of the quality management according to the ISO standard 9001. The ceremony gathered a large number of people including repr[...]
5
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Celem przeciwdziałania spadkowi produkcji odlewów w kraju jest konieczna konsolidacja instytucji mających pomóc branży odlewniczej. Porozumienie podpisane pomiędzy Stowarzyszeniem Technicznym Odlewników Polskich, Odlewniczą Izbą Gospodarczą i Instytutem Odlewnictwa o utworzeniu Centrum Polskiego Odl[...]
EN In order to counteract the decrease of the production of castings in Poland, consolidation of institutions which are to help foundry industry is necessary. The agreement of the formation of the Centre of the Polish Foundry Practice, localized In Kraków, at Zakopianska Street 73, was signed by the Po[...]
6
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono aktualną sytuację w krajowym odlewnictwie po zmianach politycznych i gospodarczych oraz po znacznym spadku produkcji odlewów w wyniku załamania się rynku wschodniego i produkcji maszyn i urządzeń. Przyjmując, że w następnych latach wystąpi wzrost produkcji odlewów w wyniku rozwinięcia [...]
EN The article presents the current situation of the Polish foundry industry after the political and economic transformation and a considerable decline in casting production caused by the eastern market depression and reduced production of machines and equipment. Assuming that in the next years a growt[...]
7
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono historię działalności Instytutu Odlewnictwa od czasu jego stworzenia, aż po dzień dzisiejszy. 60-lecie działalności to znaczący okres, który zaowocował wieloma osiągnięciami w zakresie prac dla przemysłu i badań podstawowych. Aktywność zawodowa pracowników Instytutu Odlewnictwa to prze[...]
EN The history of the activity of Foundry Institute from its foundation for today is presented in this article. Sixtieth anniversary of the activity is a perion fructifying with many achievements in the scope of both the works for the industry and fundamental research. The professional activity of the [...]
8
100%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W artykule omówiono rolę i zadania Instytutu Odlewnictwa na tle oceny rozwoju odlewnictwa w świecie i w Polsce oraz przedstawiono ilustracje obrazujące ilościowe zmiany w odlewnictwie zarówno w świecie, jak i w Polsce. Określono główne cele działalności Instytutu ujęte w misji firmy i strategię dzia[...]
EN The role and tasks of the Foundry Research Institute were described and compared with the development of foundry industry in Poland and in the world. Some transformation currlently taking place in the foundry sector in Poland and in the world were mentioned and illustradet wi[...]
9
88%
Przegląd Odlewnictwa
10
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule autorzy przedstawiają niezwykle istotne zagadnienie uzysku w produkcji odlewów z punktu widzenia rentowności jako celu podstawowego przedsiębiorstwa odlewniczego. W uzysku zdefiniowanym jako stosunek ilości dobrych odlewów do ilości wsadu metalowego niezbędnego do stopienia i otrzymania d[...]
EN An essential problem of the casting production yield from the point of view of the profitability as the basic purpose of the foundry plant is presented in the paper. In the yield, defined as a ratio of the amount of good castings to the amount of metallic charges necessary for melting and obtaining [...]
11
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL Uczestnictwo Polski w strukturach UE spowodowało napływ środków finansowych o charakterze pomocowym, celem których jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju. Zdecydowana większość działających w Polsce branż przemysłowych oraz przedsiębiors[...]
EN Poland's partipation in the EU structures have caused an influx of the financial means of the helping character, the aim of hich is the increasing of the competition ability of the polish economy and ensuring its balanced development. A wast majority of industry branches being activ in Poland as wel[...]
12
63%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
PL Przedstawiono dane obejmujące wielkość produkcji i eksportu odlewów, stosowane technologie produkcji, stan zatrudnienia, nakłady inwestycyjne, sytuację finansową przemysłu odlewniczego, a także zmiany w ostatnim dziesięcioleciu produkcji całkowitej odlewów oraz z poszczególnych tworzyw. Widoczny w o[...]
EN In this publication the current state of the Polish foundry industry according to the statistical data for year 2005 in the range of production volume and export, the applied production technologies, buyers of castings, employment and investment outlays, and financial situation of the foundry sector[...]
13
63%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
14
63%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
PL W niniejszej publikacji przedstawiono aktualny stan branży odlewniczej w Polsce wg danych statystycznych za rok 2004 w zakresie wielkości produkcji i eksportu, stosowanych technologii produkcji, odbiorcom odlewów, stanu zatrudnienia, a także nakładów inwestycyjnych i sytuacji finansowej przemysłu od[...]
EN In this publication the current state of the Polish foundry industry according to the statistical data for year 2004 in the range of production volume and export, the applied production technologies, buyers of castings, employment and investment outlays, and financial situation of the foundry sector[...]
15
63%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
16
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL Charakterystyka żeliwa sferoidalnego bainityczno-austenitycznego (ADI) o wytrzymałości na rozciąganie do 1500 MPa. Wprowadzone do żeliwa pierwiastki stopowe Ni i Cu korzystnie wpływają na właściwości użytkowe tego tworzywa. Podano możliwości zastosowania odlewów z żeliwa ADI jako zamiennika odkuwek [...]
EN Characteristic features of the baintic-austenitic spheroidal graphite cast iron (ADI) with tensile strength up to 1500 MPa have been presented. The alloying elements Ni and Cu introduced into cast iron have a favourable effect on the utilization properties of this iron. Possibilites of applying ADI [...]
17
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W drugim dniu trwania XII Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL 2006, odbyło się drugie już międzynarodowe spotkanie redaktorów czasopism branży odlewniczej. W spotkaniu uczestniczyli głównie przedstawiciele czasopism z Europy Wschodniej. Tematyka obrad nawiązywała do problematyk[...]
EN In the second day of the XII International Trade Fair Technology for Foundry Industry METAL 2006 took place the second meeting of the editors of the journals of foundry branch. In the meeting participated mainly the representatives of the journals from Eastern Europe. The subjects of the meeting ref[...]
18
63%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
19
63%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
20
63%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last