Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Projektowanie konstrukcji kolektorów czy też elementów konstrukcji - rur w ostatnich latach sprawia projektantom wiele kłopotów. Wynika to z jednej strony z wprowadzonych w ostatnim czasie wielu norm zharmonizowanych z dyrektywą Unii Europejskiej 89/06/EWG "Wyroby budowlane", której krajowym odpowie[...]
EN Design of sewage pipelines or structural elements - pipes is becoming more difficult for designers in recent years. This is a result of introduction of a number of standards compatible to UE directive 89/106/EWG "Concrete products". A respective document in Poland is legal act of 07.07.94. Building [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono analizę możliwości zastosowania rur betonowych dwukierunkowo sprężonych typu Betras w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych, jakie występują na terenach górniczych. Zaprezentowano wybrane wyniki przeprowadzonych badań wytrzymałościowych oraz z zakresu chemii materiałowej.
EN The analysis of possibility of application of two-dimensionally prestressed concrete pipes type Betras in severe conditions of exploitation on mining areas is presented in this paper. The selected results of the strength tests and chemical properties of material are also presented.
3
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań nad zachowaniem się belki żelbetowej wzmocnionej materiałami kompozytowymi CFRP. Badania te zaprojektowano jako badania rozpoznawcze dla oceny skuteczności tego systemu wzmocnienia przy obciążeniach o charakterze cyklicznie zmiennym. W zrealizowanym program[...]
EN This paper presents selected results of research on the behaviour of an RC beam strengthened with composite materials (CFRPs). The designed tests were to provide data for an assessment of such reinforcement system's performance under cyclically variable loads. The test plan incłuded the effect of th[...]
4
100%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2015 T. 55, nr 3 43--50
PL W niniejszej pracy zaprezentowane zostały wyniki badań zwilżalności kwarcu przez ekologiczne spoiwo odlewnicze. W badaniach wykorzystano jako spoiwo szkło wodne modyfikowane nanocząstkami tlenków metali typu: MgO, Al2O3 oraz ZnO w rozpuszczalnikach organicznych: metanolu lub pr[...]
EN The results of studies of quartz wettability by an ecological foundry binder are presented. Water glass modified with nanoparticles of metal oxides, such as: MgO, Al2O3 and ZnO in organic solvents (methanol or propanol) was used as a binder in the investigations. The nanopartic[...]
5
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The modification of water glass with nanoparticles of metal oxides in organic solvents was attempted in the study. The results of investigations of moulding sands with water glass modified by nanoparticles of the selected metal oxides in organic solvents, are presented in the hereby paper [21]. Nano[...]
6
63%
Archives of Foundry Engineering
PL Celem badań zaprezentowanego eksperymentu było opracowanie skutecznego modyfikatora szkła wodnego. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu dodatku modyfikatora na: zwilżalność kwarcu przez szkło wodne, lepkość i kohezję spoiwa oraz wytrzymałość Rmu masy. Do modyfi[...]
EN The purpose of the presented experiment was to develop an effective water glass modifier. In the conducted research, an attempt was made to determine the effect of modifier addition on the wettability of quartz grains, viscosity and cohesion of binder and strength Rmu of the sa[...]
7
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The aim of the present study was to develop a modifier for water glass. The method of thermal generation of metal oxide nanoparticles was adapted and used in the research. Nanoparticles of ZnO from the thermal decomposition of basic zinc carbonate were used. A method for the modifier introduction wa[...]
8
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące projektowania prefabrykowanych elementów obudowy szybu. Szczególną uwagę poświęcono połączeniom prefabrykatów, od których wymagana była łatwość montażu w trudnych warunkach oraz zapewnienie szczelności na powierzchniach styku. Przedstawiono również[...]
EN Selected design problems of precast concrete panels for shaft lining are presented in the paper. Particular attention is paid to joints of panels, which were expected to allow easy mounting in extreme conditions and provide leak tightness in contact surfaces. Some technical solutions applied in thes[...]
9
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie opisano powstałe w ciągu ponad 20-letniej eksploatacji uszkodzenia żelbetowej konstrukcji trzykondygnacyjnego budynku oraz technologię przeprowadzenia prac zabezpieczających i remontowych. Aktualny stan budynku jest awaryjny i obiekt ten wymagał kompleksowego remontu, który będzie uwzglę[...]
EN Description of damages of 3-storey reinforced concrete structure of a building which appeared during 20 years of exploitation are presented in this paper with technology of refurbishment and protection works. The building was in failure state and required total refurbishment which should took into a[...]
10
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 105-108
PL Sieci kanalizacyjne transportujące ścieki miejskie i miejsko-przemysłowe pracują w silnie agresywnym środowisku korozyjnym, dlatego bardzo często zajmują się nimi korozjoniści budowlani. Problemy korozyjne w tym środowisku są bardzo złożone, co determinuje złożoność problematyki trwałości tych obiek[...]
EN The sewerage systems transferring the municipal sewages work in the aggressive and corrosive environment. Those are the typical objects, which occupy the building corrosion scientists. In these environments, the corrosion problems are very complicated and the durability depends of the many agents. N[...]
11
63%
Ochrona przed Korozją
1999 nr 1 12-14
PL W trakcie eksploatacji sprężonych rur betonowych, pomimo lepszej jakości betonu procesy korozyjne stają się bardzo intensywne, począwszy od chwili pojawienia się pierwszych mikropękań związanych z przekroczeniem wytrzymałości charakterystycznej stali sprężającej i przekroczeniem wytrzymałości na roz[...]
EN In spite of better quality of concrete in the course of the exploitation of the large - diameter prestressed concrete pipe the corrosive process gets very intensive at the moment the first nicrocracks related to exceeding the characteristic strength of the prestressing steel and tensile strength of [...]
12
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 76--77
PL W artykule omówiono degradację betonu i uszkodzenia konstrukcji komory syfonowej kolektora na ścieki po wieloletniej eksploatacji. Wykonano badania betonu i oceniono stan zagrożenia konstrukcji. Przedstawiono sposób renowacji komory kolektora na ścieki umożliwiający jego dalsze, bezawaryjne użytkowa[...]
EN This article discusses the degradation of concrete and structural damage of a sewer trap chamber sewage collector after long operating period. Research of concrete and assessment of the structural safety was made. The process for strengthening the chamber of sewage collector to allow further trouble[...]
13
63%
Przegląd Odlewnictwa
14
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL Co prawda w ostatnich kilkudziesięciu latach udało się znacznie zredukować emisję SO2, CO, benzenu i ołowiu, ale nadal jakość powietrza, którym oddychamy, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, jest dalekie od obowiązujących standardów w tym zakresie. W Europie najbardziej szkodliw[...]
EN Admittedly during the last several dozen of years emissions of SO2, CO, benzene and lead were significantly reduced but the air quality which we breathe - especially in large urbanised agglomerations - is still far from the standards in force. In Europe the most hazardous for human health[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 58--59
PL W artykule przedstawiono problemy eksploatacyjne podtorzy suwnicowych w hali żelbetowej posadowionej na terenach szkód górniczych. Na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej podtorzy suwnicowych sprawdzono ich prostoliniowość i możliwość rektyfikacji. Oceniono wpływ pomierzonych odchyłek na nośność pod[...]
EN The paper presents exploitation problems of crane girders in seven bay industrial hall located on mining damage area. Detail geodesic checking was performed due to rectilinearity and possibility of corrections. The influence of imperfections and damages on the safety of structure was evaluated.
16
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 6 78--79
PL Artykuł zawiera analizę stanu technicznego konstrukcji zabytkowej wieży żelbetowej zlokalizowanej na szczycie góry, użytkowanej prawie 100 lat bez napraw i remontów. Badania betonu i analiza statyczno-wytrzymałościowa wytężenia konstrukcji wieży wykazały jej dobry stan techniczny.
EN The article describes the historical assessment of reinforced concrete observation tower located on the top of the mountain. The structure is used from about 100 years without a repair, overhaul during your use. Concrete testing and analysis of static-strength effort of the tower structure revealed [...]
17
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 64--65
PL Artykuł opisuje kompleksowe badania betonu w konstrukcji jednej z największych elektrowni wodnych w Polsce. W ramach kompleksowej oceny obiektu wykonano szczegółowe badania właściwości fizykomechanicznych betonu i stali zbrojeniowej.
EN Describes a comprehensive study concrete construction hydroelectric power. As part of comprehensive expertise on the entire property (construction materials) made a detailed study physico-mechanical properties of concrete and reinforcing steel.
18
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 82--83
PL W artykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych betonu w prefabrykowanym kolektorze ściekowym po 30 latach eksploatacji. Omówiono wybrane problemy eksploatacyjne występujące w żelbetowych kolektorach ściekowych.Sformułowano wnioski i zalecenia dotyczące zasad prognozowania prac renowacyjnych w [...]
EN The article presents the results of research in the field of structural damage in prefabricated concrete collector drain after 30 years of service. Discusses some operational problems occurring in the concrete sewage collectors. Formulated conclusions and recommendations on the principles of forecas[...]
19
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 84--85
PL W artykule omówiono stan wytężenia dźwigarów dachowych o monolitycznej konstrukcji żelbetowej. Pomierzono ugięcia dźwigarów i sprawdzono rozwartość rys w przekroju najbardziej wytężonym. Oceniono poziom wytężenia betonu i zbrojenia przy założonych obciążeniach. Oszacowano stany graniczne użytkowalno[...]
EN The article discusses the condition of the effort of roof girders of monolithic reinforced concrete structures. Measurements of bending girders and cracks aperture figure in the most strenuous sections. For certain strength parameters of concrete and steel reinforcement they made static calculations[...]
20
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The ceaseless progress of nanotechnology, observed in the last years, causes that nanomaterials are more and more often applied in several fields of industry, technique and medicine. E.g. silver nanoparticles are used in biomedicine for disinfection and polymer nanoparticles allow insulin transporta[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last