Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archivum Combustionis
EN The research on an effect of an alloy of aluminium and magnesium (AI3Mg4) contents on detonation characteristics of RDX-based compositions was carried out. Measurements of detonation velocity were performed. Parameters of blast waves produced by charges of the investigated explosives detonating in a[...]
2
100%
Journal of Technical Physics
EN In the present paper, effects of turbulent combustion of the detonation products of high explosives in confined explosions are studied. Explosions of TNT, TNT/RDX and the mixtures of these explosives with Al are investigated in a steel chamber of 150-liter volume. The chamber is filled with nitrogen[...]
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu propagacji fali detonacyjnej w ładunku kumulacyjnym. Optyczna rejestracja momentu wyjścia fali detonacyjnej na powierzchnię ładunku pozwala ocenić położenie wirtualnego punktu inicjowania fali detonacyjnej. Znajomość położenia tego punktu jest konieczna [...]
4
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2001 R. 30, z. 78 143--156
PL Przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia generowanego w wyniku detonacji ładunków kruszących materiałów wybuchowych w komorze o pojemności 150 dm3 wypełnionej różnymi gazami (azotem lub powietrzem) oraz w komorze o objętości 7 m3 wypełnionej powietrzem. Dla trotylu wyznaczona zależność średniego nadc[...]
5
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia generowanego w yniku detonacji ładunków kruszących materiałów wybuchowych w komorze o pojemności 150 l, wypełnionej różnymi gazami (azotem lub powietrzem). Zbadano wpływ warunków dopalania produktów detonacji w powietrzu na ciśnienie w komorze. Zdefini[...]
EN In the work the results of measurement of the pressure generated by betonation of charges of high explosives in a chamber of 150-liter volume filled with defferent gases (nitrogen and air) are presented. The influence of conditions of afterburing of the detonation products on the pressure in the cha[...]
6
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy podjęto próbę zastosowania termodynamicznej teorii spalania dla układów zamkniętych, zaproponowanej przez A.K. Openheima i współpracowników [1-4], do analizy procesu dopalania produktów detonacji skondensowanych materiałów wybuchowych w przestrzeni zamkniętej wypełnionej powietrzem. Przedsta[...]
EN In the work, an attempt is undertaken to apply the thermodynamic theory of combustion in an enclosure, proposed by A.K. Oppenheim and co-workers, to analyse the process of afterburning of the detonation products of condensed explosives in a vessel filled with air. The principal assumptions of the th[...]
7
81%
Przegląd Górniczy
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów prędkości detonacji, intensywności powietrznej fali podmuchowej i zdolności do detonacji amonali zawierających od 0,6 % do 15 % pyłu aluminiowego płatkowanego. Podano również wyniki szacowań numerycznych parametrów termodynamicznych amonali wykonanych z zastosow[...]
EN The study presents the results of measurements of detonation velocity, intensity of air burst wave and detonation ability of ammonals containing from 0.6 % to 15 % of sliced aluminium powder. Moreover, the results of estimations of numerical thermodynamic parameters of ammonals performed using the T[...]
8
81%
Archiwum Nauki o Materiałach
1999 T. 20, nr 3 167-175
PL Zbadano zastosowanie niekonwencjonalnych metod zagęszczania, takich jak prasowanie wybuchowe oraz prasowanie z bardzo dużymi odkształceniami do nanokrystalicznych proszków Nd-Fe-B o własnościach magnetycznie twardych. Zbadano własności magnetyczne i mikrostrukturę uzyskanych materiałów. Stwierdzono,[...]
EN Unconventional compacting techniques such as shock consolidation and severe plastic deformation were applied for nanocrystalline Nd-Fe-B melt spun ribbon powders. The magnetic properties and microstructures were investigated. It has been found that both compacting techniques applied can be used for [...]
9
81%
Inżynieria Materiałowa
PL Zagęszczanie wybuchowe jest metodą stosowaną do konsolidacji proszków o metastabilnej strukturze między innymi materiałów nanokrystalicznych. Duże ciśnienie wywołane falą uderzeniową prowadzi do silnego zagęszczenia proszków, a związane z tym podwyższenie temperatury jest krótkotrwałe i ma charakter[...]
EN Shock pressing takes advantage of the shock wave produced by explosives, which isostatically compacts the canned powder with a pressure of several GPa. The density of shock pressed magnets reaches 98% of theoretical value. Some small pores and cracks are observed in the microstructure. These defects[...]
10
81%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W przypadku materiałów wybuchowych, które w trakcie wybuchu nie przereagowują całkowicie jeżeli masa ładunku nie przekracza 10 g niemożliwe jest zastosowanie standardowych metod określania zdolności do wykonania pracy takich jak próba Trauzla i metoda wahadła balistycznego. Odpowiednią metodą określ[...]
EN In the case of such explosives which do not react entirely in the explosion when the load mass does not exceed 10g, it is impossible to apply standard methods of measuring their usefulness for the work such as Trauzl test or ballistic pendulum method. The right method to evaluate their "strength" ca[...]
11
81%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiaru zdolności do wykonania pracy w teście wybuchu podwodnego dla materiałów wybuchowych górniczych oraz przedstawiono przegląd literaturowy wyników pomiaru zdolności do wykonania pracy i kruszności materiałów wybuchowych uzyskiwanych w klasycznych metodach eksperymen[...]
EN The results of work capability measurement for mine explosive in an underwater blasting is presented in the paper and the literature is reviewed for the explosives' work capability and breakability figures obtainable with classic experimental methods. The methodology of the work capability measureme[...]
12
81%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W pracy mającej charakter przeglądowy przedstawiono krótkie charakterystyki metod wybuchowych stosowanych w inżynierii materiałowej: prasowania i obciążania materiałów intermetalicznych oraz magnetycznych, stopowania i umacniania połączonego z azotowaniem. Do referatu załączono obszerny spis publika[...]
EN The present review presents brief characteristics of material engineering explosion methods, including pressing and high-pressure loading of intermetallic and magnetic materials, alloying and hardening combined with nitriding. The paper includes also an extensive list of references which cover the i[...]
13
81%
Chemik
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów detonacyjnych materiałów wybuchowych emulsyjnych o niskiej gęstości. Jako środki zmniejszające gęstość stosowano mikrobalony wykonane z tworzyw sztucznych. Uzyskano mieszaninę wybuchową o gęstości poniżej 0,6 g/cm3. Przeprowadzono badania zależ[...]
EN The paper presents the results of selected detonation parameters of low density emulsion explosives. Microballoons made of plastic materials were used in the research as a factor of reducing the density. Obtained explosive mixture had a density below 0.6 g/cm3. We conducted the studies on the depend[...]
14
81%
Chemik
PL W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów fal podmuchowych generowanych w powietrzu w wyniku detonacji dihydratu 4,4',5,5'-tetranitro-2,2'-biimidazolu (TNBIź2H2O) i 3,3'-diaminoazoksyfurazanu (DAAF). Oba związki użyte w badaniach zostały wytworzone w Zakładzie Materiałów Wybuchowych Wojskowej Ak[...]
EN The paper presents the results of studies covering the assessment of blast waves generated in the air by the detonation of 4,4',5,5'-tetranitro-2,2'-biimidazole dihydrate (TNBIź2H2O) and 3,3'-diamino-4,4'-azoxyfurazan (DAAF). Both compounds used in the studies have been produced at the Department of[...]
15
81%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 849--853
PL W pracy przedstawiono wyniki badań modelowych nagrzewania się cząstek proszku FeAl w warunkach wymuszenia cieplnego gazowym strumieniem detonacyjnym, wygenerowanym podczas jednostkowego cyklu pracy działa „Perun-S” użytego do natryskiwania intermetalicznych powłok ochronnych typu Fe-Al. Parametry fa[...]
EN The paper presents the results of modelling research of FeAl particles heating during a single work cycle of the „Perun-S” detonation gun used for deposition of intermetallic FeAl protective coatings. The forced heating conditions were taken to accommodate both the extreme conditions of the Chapmana[...]
16
81%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 6 1254-1259
17
81%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2005 R. 34, z. 95 153--160
PL W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu oddziaływania pojedynczego rakietowego silniczka korekcyjnego na dynamikę pocisku rakietowego. Wyznaczenie charakterystyk balistycznych rakietowego silniczka korekcyjnego oraz zbadanie ich wpływu na dynamikę makiety pocisku, przeprowadzon[...]
EN Some results of experimental research works on the impact of a single correcting rocket motor on the missile trajectory are presented in the paper. The measurement of ballistic characteristics of this corrective motor and its influence onto the missile mock-up dynamics was carried out on the test be[...]
18
81%
Chemik
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości pyłu aluminiowego na prędkość detonacji i intensywność powietrznych fal podmuchowych generowanych w wyniku detonacji emulsyjnych materiałów wybuchowych. W pierwszej fazie badań zoptymalizowano zawartość mikrobalonów, dla której prowadzono dalsze e[...]
EN The paper presents results of research on the impact of the dust content of aluminum on detonation velocity and the intensity of the air blast wave generated by the detonation of emulsion explosives. In the first study phase content of the microballoons is optimized and the further experiments were [...]
19
81%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zbadano doświadczalnie wpływ położenia i sposobu detonacji cylindrycznego ładunku materiału wybuchowego na charakterystyki fali podmuchowej odbitej od stalowej płyty. Zmierzono przebiegi nadciśnienia za pomocą czujników umieszczonych w dwóch punktach na płycie. Podjęto również próbę teoretyc[...]
EN Experimentally was examined the influence of location and the detonation kind of a cylindrical charge of an explosive on the characteristics of burst wave reflected by a steel plate. The overpressure courses were measured by the sensors located at two points of the plate. The attempt of theoretical [...]
20
81%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy badano wybuch w przestrzeniach zamkniętych cylindrycznych, warstwowych ładunków termobarycznych, składających się z heksogenu flegmatyzowanego jako rdzenia i zewnętrznej warstwy, którą stanowił czysty proszek glinu (Al) lub mieszanina nadchloranu amonu z proszkiem glinu (AP/Al). Badania prow[...]
EN The confined explosion of an annular layered charges composed of a phlegmatised hexogen (RDXph) core and an external layer consisting of aluminium powder (Al) or a mixture of ammonium perchlorate (AP) and aluminium powder was studied. Experiments were carried out in fully and partially closed struct[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last