Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 1 (55) 5--11
PL Metoda polega na adsorpcji par butyloaminy zawartych w powietrzu na żelu krzemionkowym, desorpcji wodą, a następnie sorpcji na włóknie SPME par aminy znad wodnego zalkalizowanego roztworu próbki i analizie chromatograficznej substancji zatrzymanych na włóknie. Metodę stosuje się do oznaczania zawart[...]
EN This method is based on the adsorption of n-butylamine vapours on silica gel, desorption with water, alkalization of the obtained solution with sodium hydroxide, adsorption of n-butylamine vapours with the HS/SPME method and determination with gas chromatography with an NPD detector. The determinati[...]
2
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 1 (55) 41--48
PL Metoda polega na adsorpcji par metyloaminy zawartych w powietrzu na żelu krzemionkowym, desorpcji wodą a następnie sorpcji na włóknie SPME par aminy znad wodnego zalkalizowanego roztworu próbki i analizie chromatograficznej substancji zatrzymanych na włóknie. Oznaczalność metody wynosi 1 mg/m3 powie[...]
EN This method is based on the adsorption of methylamine vapours on silica gel, desorption with water, alkalization of the obtained solution with sodium hydroxide, adsorption of methylamine vapours with the SPME/HS method and its determination with gas chromatography with an NPD detector. The determina[...]
3
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2011 Nr 1 (67) 35--44
Metoda polega na adsorpcji na węglu aktywnym zawartych w powietrzu par: benzenu, cykloheksanu, etylobenzenu, n-heksanu, metylocykloheksanu i toluenu, a następnie desorpcji disiarczkiem węgla oraz analizie chromatograficznej roztworu uzyskanego w wyniku desorpcji.Metodę stosuje się do oznaczania wymi[...]
EN This method is based on the adsorption of benzene cyclohexane, ethylbenzene, n-hexane, methy-locyclohexane and toluene vapors on active charcoal, desorption with carbon disulphide and determination with gas chromatography with an FID detector. The determination limit of this method in the air sampl[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 4 20-22
PL Artykuł wskazuje źródła i prekursory N-nitrozoamin w wyrobach gumowych. Badania prowadzone w kilkunastu zakładach przemysłu gumowego na około 150 stanowiskach pracy wykazały, że w 2/3 przypadków występowały N-nitrozoaminy. Najczęściej występującymi N-nitrozoaminami w powietrzu na stanowiskach pracy [...]
EN The paper lists sources and precursors of N-nitrosamines in rubber products. Studies were carried out in a dozen or so rubber industry enterprises in about 150 workstations. They showed that N-nitrosamines were present in two thirds of them NDME, NMEA, NDEA and NPIP were the most frequent ones in wo[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2008 z. 1 45-54
PL Zagadnienie pomiaru stężeń wieloskładnikowych mieszanin gazowych nie należy do łatwych. Wzorcowanie przyrządów i przetworników umożliwiających takie pomiary stanowi na tyle złożony problem, iż wymaga rozwiązań systemowych. Dlatego też podjęto wysiłek stworzenia systemowego rozwiązania problemu wzorc[...]
EN Calibration of gas concentration measuring instruments in a gas mixture is a complicated problem. The measuring systems is needed to solve a problem. The paper presents conception and realization of measuring system based on LabView platform. Fully automatic calibration procedure is presented. It in[...]
6
100%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 7 579-582
7
100%
Chemia Analityczna
PL W artykule przedstawiono metodę oznaczania N-nitrozoamin w powietrzu na stanowiskach pracy. Nitrozoaminy oznaczano metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detektorem alkaliczne płomieniowo jonizacyjnym. Próbki powietrza pobierano do rurek probierczych zawierających żel krzemionkowy impregnowany k[...]
EN This paper describes a method of determining N-nitrosamines in workplace air. N-nitro-samines are determined by capillary column gas chromatography with Alkali Flame lonisation Detector. Air samples are collected into test tubes, which are filled with silica gel impregnated with L-ascorbic acid. Res[...]
8
100%
Chemia Analityczna
PL W artykule przedstawiono wyniki badań rozdziału N-nitrozoamin przy użyciu kapilarnych kolumn niepolarnych, średniopolarnych i polarnych. W badaniach zastosowano 13 kolumn z różnymi fazami ciekłymi, o różnej długości, średnicy wewnętrznej i grubości filmu fazy stacjonarnej. Rozdzielano wzorcową miesz[...]
EN The following paper presents the results of the separation of N-nitrosamines on nonpolar, medium-polar and polar capillary columns. Thirteen columns of various lengths and internal diameters, containing immobilised phases of various thicknesses were examined. A standard mixture containing N-nitrosod[...]
9
100%
Journal of Technical Physics
EN The asymptotic expansion of high-frequency small-amplitude waves is applied to the equations of a nonlinear, elastic, incompressible solid interacting with a magnetic field. The single space dimension case is discussed. The evolution transport equations of weakly nonlinear geometric optics for the i[...]
10
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 4 19-21
PL Bezpieczeństwo pracowników w magazynie, w którym są przechowywane niebezpieczne substancje chemiczne oraz ich mieszaniny, wymaga znajomości zasad obchodzenia się z tego rodzaju towarami. Ich różne właściwości chemiczne i fizyczne wymagają odpowiedniego, zróżnicowanego postępowania w czasie operacji [...]
EN Safety of employees in a chemical storage where hazardous substances as well as their mixtures are stashed requires the knowledge of behavior around such materials. Their various chemical and physical properties for a proper, differentiated approach throughout all operations carried out in the stora[...]
11
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 9 16-20
PL W artykule omówiono zagrożenia czynnikami chemicznymi występującymi podczas produkcji i przetwórstwa dianowych żywic epoksydowych. Same żywce epoksydowe nie stwarzają zagrożenia dla pracowników, lecz surowce stosowane do ich produkcji oraz do ich modyfikacji i utwardzania są substancjami szkodliwymi[...]
EN This article discusses chemical hazards present at workstations during the production and processing of diane epoxide resins. Epoxide resins do not pose hazards for workers, but the raw materials used in producing, modifying and curing them are harmful and dangerous for the workers’ health. Basic in[...]
12
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
1998 Nr 19 96--99
13
100%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2013 T. 1 57--67
PL Gazy techniczne stanowią specyficzną grupę towarów niebezpiecznych będących źródłem zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Zagrożenia, które stwarzają gazy techniczne, wynikają ze sposobu ich magazynowania i transportu, ich fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości. W artykul[...]
EN Industrial gases are a special group of dangerous goods which are potentially hazardous to human health and the environment. Hazards that those gases pose result from the method they are stored and transported, and their physical, chemical and biological properties. This paper presents classificatio[...]
14
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2016 nr 7 14-17
PL Wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia wynikającego z występowania w miejscach pracy pyłowych atmosfer wybuchowych wymaga poznania własności palnych i wybuchowych pyłów materiałów palnych. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano parametry charakteryzujące właściwości wybuchowe pyłów palnych[...]
EN Eliminating or reducing risk arising from the presence of dust explosive atmospheres al the workplace requires knowing the flammable and explosive properties of dusts of combustible materials. This paper presents and characterizes parameters of the explosive properties of dusts of combustible materi[...]
15
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 1 (55) 65--72
PL Trimetyloamina (m. cz. 59,11) jest bezbarwną bardzo lotną cieczą, o ostrym amoniakalnym zapachu i ciężarze właściwym 0,636 g/ml, która topi się w temperaturze -117.1 oC, wrze w temperaturze 2,9 oC i jest łatwo palnym gazem tworzącym mieszaniny wybuchowe z powietrzem (dolna granica wybuchowości wynos[...]
EN The method is based on the adsorption of trimethylamine vapours on silica gel, desorption with water alkalized obtained solution with sodium hydroxide, adsorption of methylamine vapours SPME/HS method and its determination by gas chromatography with alkali-flame-ionization detector. The determinatio[...]
16
100%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2002 Nr 4 (34) 115--120
PL Metoda polega na pochłanianiu par N-nitrozodietyloaminy i N-nitrozodimetyloaminy w rurce pochłaniającej, wyekstrahowaniu dichlorometylenem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Najmniejsze stężenie N-nitrozodietyloaminy i N-nitrozodimetyloaminy, jakie można oznaczyć przedstawioną metod[...]
EN The method consists in absorbtion of the vapour of N-nitrosodietylamine and N-nitrosodi- metylamine in an absorbing tube, extraction using dichloromethane and analysis of the obtained solution with gas chromatography. The lowest concentration of N-nitrosodiethylamine and N-nitrosodimetylamine which [...]
17
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 6 20-21
18
100%
Elastomery
PL W artykule omówiono zagrożenia substancjami chemicznymi występującymi na stanowiskach pracy podczas produkcji i przetwórstwa mieszanek gumowych. Rodzaj i ilość zanieczyszczeń chemicznych w powietrzu zależy od stosowanych surowców oraz rodzaju procesu. Podczas sporządzania mieszanek gumowych jest emi[...]
EN This article presents information about chemical hazards present at workstations during the production and processing of rubber compounds. The kind and amount of the chemical agents in workplace air depends on the raw materials and the processes used. Many chemical agents are emitted into the air d[...]
19
100%
Elastomery
PL W czasie produkcji wyrobów gumowych emitowanych jest wiele substancji. Szacuje się, że w powietrzu na stanowiskach przetwarzania mieszanki gumowej może znajdować się do 700 związków chemicznych. Wśród nich najbardziej niebezpieczne są substancje rakotwórcze oraz prawdopodobnie rakotwórcze. Do tej gr[...]
EN Many substances are ermitted during the manufacturing of rubber products. It is estimated that there are 700 chemical substances in workplace air. Carcinogen substances are the most dangerous of them. N-nitrosamines, aromatic amines, benzene, benzo(a)pyrene, formaldehyde, 1,3-butadiene and many othe[...]
20
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Rozważono problem stabilności fal uderzeniowych dla modelu doskonałej magneto-sprężystości. Przedyskutowano ważne matematyczne własności takie jak utrata ścisłej hiperboliczności i istotnej nieliniowości oraz ich konsekwencje dla stabilności magneto-sprężystych fal uderzeniowych. Pokazano, że pewne [...]
EN The problem of stability of plane shock waves for a model of perfect magneto-elasticity is investigated. Important mathematical properties, like loss of strict hyperbolicity and loss of genuine nonlinearity, and their consequences for the stability of magneto-elastic shocks are discussed. It is show[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last