Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL Na podstawie badań podatności na mielenie węgli różnych typów i zmniejszającej się zawartości popiołów wyznaczono krzywe zależności wskaźnika Hardgrove'a od zawartości popiołów. Krzywe te wyznaczono dla węgli z różnych kopalń.
EN On the basis of various types coal milling ability testing and falling ash contents curves showing dependance of the Hardgrove index on ash content have been determined. These curves have been carried out for coals from different mines.
2
100%
Inżynieria Mineralna
PL Jednym z ważnych parametrów charakteryzujących drobne sortymenty węgli energetycznych jest ich podatność transportowa. Cecha ta jest ważną właściwością węgla, szczególnie interesującą wytwórców energii, gdyż niedostateczna podatność transportowa partii węgla powoduje określone trudności w rozładunku[...]
EN Transportability is an important feature characterising fine fractions of steam coal. It is of particular interest for power generators, since inadequate transportability of a batch of coal results in unloading problems, leading to outages and failures of coal handling lines. The behaviour of fine s[...]
3
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule opisano program komputerowy, który umożliwia szybkie wyliczanie i symulowanie wskaźników wytrzymałości koksu na podstawie składu petrograficznego. Za podstawę prognozowania wytrzymałości koksu przyjęto metodę Schapiro, wykorzystywaną między innymi w krajach zachodniej Europy.
EN The program enabling quick evaluation and simulation of indices of the coke strength on the basis of the petrographic composition is discussed in the paper. The Schapiro's method of coke strength forecasting, used among others in the countries of West Europe, has been taken as the basis.
4
100%
Przegląd Górniczy
PL Właściwy przebieg procesów hutniczych wymaga stosowania koksu o dużej wytrzymałości mechanicznej. Jedną z metod służącą do prognozowania wytrzymałości koksu jest metoda Schapiro. Za pomocą działającego w oparciu o metodę Schapiro, programu komputerowego wyliczono współczynniki wytrzymałości koksu dl[...]
EN The proper course of metallurgical processes demand the use of a high mechanical strength coke. One of the methods used for forecasting of coke strength is the Schapiro method. Strength coefficients for a series of the Polish coals occurring on the area of GZW (Upper Silesian Coal Basin) have been c[...]
5
100%
Przegląd Górniczy
PL Zjawisko utleniania się węgli powoduje zagrożenie bezpieczeństwa pracy, a ponadto może być przyczyną znacznych strat materialnych. W Przemysłowym Instytucie Elektroniki opracowano urządzenie służące do automatycznego oznaczania reakcyjności węgla wobec tlenu (samozapalności). W Zakładzie Oceny Jakoś[...]
EN Oxidation of coal phenomenon causes work safety hazard and moreover can be a cause of considerable losses. An apparatus for automatic determination of coal reactivity to oxygen (self-ignitability) has been elaborated in Przemysłowy Instytut Elektroniki. This apparatus has been tested in the Solid Fu[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 355-369
PL Nowoczesne metody przeróbki węgla pozwalają usunąć znacze ilości siarki pirytowej z węgla. Siarka organiczna związana z molekularną substancją węglową jest nie usuwalna metodami fizycznymi i może stanowić trudną do pokonania barierę w procesie produkcji czystych węgli. Szczególnie wysokimi zawartośc[...]
EN Modern coal upgrading methods allow to remove a considerable amount of pyritic sulphur from steam coal. Organic sulphur being bound in macromolecules of coal mater can not be removed by physical methods and is a very difficult barrier to overcome in the process of clean coal production. Steam coals [...]
7
63%
Przegląd Górniczy
PL Wskaźnik emisji CO[2] wyznacza się na bazie podstawowych parametrów jakościowych paliw. Do parametrów tych zalicza się: wartość opałową w stanie roboczym (Q[^r][i]), obliczoną na bazie ciepła spalania, oraz zawartość pierwiastka węgla (C[^r][t]). W trakcie badań rozpoznano zależności między tymi par[...]
EN CO[2] emission indices are determined on the basis of basic fuel qualitative parameters. The following parameters are rated among them: calorific value in working state (Q[^r][i]) calculated on the basis of heat combustion, as well as content of carbon element (C[^r][t]). In course of research relat[...]
8
63%
Inżynieria Mineralna
PL Zawartość siarki organicznej w węglu energetycznym jest parametrem, który między innymi decyduje o jego jakości. Siarki organicznej nie można usunąć z węgla w procesach wzbogacania. Podczas spalania węgla siarka ta tworzy dwutlenek siarki. Przedstawiono wyniki badań zawartości siarki całkowitej i or[...]
EN Organic sulphur content in power coal determines among other factors the quality of coal. Organic sulphur cannot be removed from coal by upgrading processes. Coal, when combusted forms therefor sulphur dioxide. Results of investigation of total and organic sulphur content in coal from different coal[...]
9
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Na obszarze Nadwiślańskiej Spółki Węglowej (NSW) położonej w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) eksploatuje się węgiel energetyczny z warstw stratygraficznych libiąskich, łaziskich, orzeskich i załęskich. Przeprowadzono badanie zawartości siarki organicznej (So) w t[...]
EN In the region of the Vistula River Coal Area (NSW) located in the south-eastern part of the Upper Silesian Coal Basin steam coaI is mined from libiąskie, łaziskie, orzeskie and załęskie stratigraphic layers. An examination of organic sulphur content (So) in these coals was performed and an influence[...]
10
63%
Przegląd Górniczy
PL Jednym z ważnych parametrów drobnych sortymentów węgli jest ich "zdolność transportowa", oceniana za pomocą wskaźnika podatności transportowej. Omówiono metodę GIG wyznaczania tego wskaźnika. Zaproponowano wykorzystanie możliwości współczesnej techniki obliczeniowej do modyfikacji metody wyznaczania[...]
EN „Transportability" of coal smalls is one of the important parameters characterized by means of the transportability index. The GIG (Main Mining Institute) method of this index determination is discussed. It is proposed to use the abilities of the up-to-date calculation technique for modification of [...]
11
51%
Przegląd Górniczy
PL Producenci, jak i odbiorcy węgla energetycznego instalują urządzenia służące do mechanicznego pobierania próbek. Sytuacja ta jest spowodowana koniecznością zwiększenia dokładności opróbowań. Stosowane metody opróbowania za pomocą mechanicznych próbobiomików instalowanych na taśmie lub w strudze prze[...]
EN Producers as well as buyers of steam coal install equipment for mechanical sampling. This situation is cause by the necessity of increasing sampling accuracy. The used sampling methods by means of mechanical samplers installed on belt conveyors or in the discharge stream from a belt should be checke[...]
12
45%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 3 39-49
PL Wzrost udziału biopaliw i stałych paliw wtórnych jako źródeł energii w bilansie paliwowo- -energetycznym przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i do oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz do redukcji ilości wytwarzanych odpadów. W Polsce, coraz częściej spala się biomasę i s[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last