Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 94
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Foundry Engineering
EN In this study, the mechanical tests were carried out on ductile iron of EN-GJS-600-3 grade and on grey cast iron of EN-GJL-250 grade. The fatigue life was evaluated in a modified low-cycle fatigue test (MLCF), which enables the determination of parameters resulting from the Manson-Coffin-Morrow rela[...]
2
100%
Archives of Foundry Engineering
EN This study describes the modified low-cycle fatigue test as a best research tool for evaluation of materials, especially the materials in which microstructural inhomogeneities may occur. The method is used to determine the mechanical properties of cast iron inoculated with a FOUNDRYSIL master alloy.[...]
3
100%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Trwałość zmęczeniowa, odkształcenie dopuszczalne, a zatem różnego rodzaju dane na temat wytrzymałości zmęczeniowej metali i stopów, ma bardzo duże znaczenie dla konstruktora. Wiedza na ten temat jest bardzo istotna, z uwagi na skomplikowany charakter wpływu na nią wielu czynników, począwszy od specy[...]
EN Fatigue life, allowable strain and different data on the fatigue resistance of metals and alloys are of great importance for the designer. Knowledge of this subject is very important, given the complicated nature of its impact on many factors, starting with the specific properties of different alloy[...]
4
100%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 8 477-482
5
100%
Demonstratio Mathematica. Warsaw Technical University Institute of Mathematics
EN In this paper we prove the uniqueness of the orthogonality measure for special subsequences of Hermite polynomials.
6
100%
Przegląd Budowlany
PL W releracie przedstawiono problematykę bezpiecznego użytkowania żelbetowych silosów. Opisano wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa związanych z obciążeniami konstrukcji silosów i z samą konstrukcją żelbetową. Pokazano zakres bezpieczeństwa na tle obliczanych współczynników bezpieczeństw[...]
EN The researches include the evaluation parameters connected with silo strength and geometry etc. These experimental data were subjected to statistical accounts. According to the data of the mentioned above parameters values, the evaluation and estimation ol density function of these random values, st[...]
7
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 76--77
The article presents some problems related to the causes of failure of reinforced concrete silos. There are listed the causes of loss of durability, such as deficiencies in reinforcing steel, the bad condition of the concrete, many areas of cracks on the surface of the walls, the walls imperfections[...]
PL W artykule przedstawiono niektóre problemy związane z przyczynami awarii silosów żelbetowych. Wymieniono przyczyny utraty trwałości, takie jak braki w stali zbrojeniowej, zły stan betonu, liczne zarysowania powierzchni ścian, imperfekcje ścian, nadmierne obciążenia itp. Wskazano na mechanizmy powsta[...]
8
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The article outlines the possibilities to evaluate by a modified low-cycle fatigue test the quality of materials characterised by different structures and the resulting mechanical properties. The method was described by computer program (MLCF), adjusted to the operating parameters of a versatile tes[...]
9
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 87--89
EN The new problems and new quality of errors by new computer methods used in researches occurs. There is presented description of this phenomenon and probe of digest in this new experiment reality in this paper.
10
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 55--56
EN There is presented methods of measuring pressure and temperature of bulk materials against silo wall in this paper. This is results of work of silo team research in Institute of Building Engineering in Technical University of Technology in Wroclaw. Historical and modern solutions of gauges construct[...]
11
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Problems discussed in this study are related with the determination of the critical value of stress which, when exceeded, will cause the decohesion of cast iron matrix in accordance with the Ludwik – Scheu criterion and yield condition. The values of the effective stress σef present in the matrix an[...]
12
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The article discusses the effect of the, determined by tensile test, non-linear characteristics of AlSi alloys on the value of the shape factor k for the three different sizes of the radius of the ring notch made on round specimens. Applying a numerical solution, the changes of stress in the notch p[...]
13
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 11 695-702
PL Podjęto próbę wyznaczenia energii zmagazynowanej na podstawie zależności naprężenie-odkształcenie. Przeprowadzona analiza teoretyczna pokazała, że w ten sposób można wyznaczyć jedynie dolną granicę energii zmagazynowanej. Na podstawie uproszczonego modelu materiału polikrystalicznego, podjęto próbę [...]
EN The subject of this paper is an attempt to obtain information about the energy stored during plastic deformation from experimentally measured stress-strain curve. Theoretical analysis of the stress-strain for elastic-plastic polycrystalline material has shown that the lower bound on the stored energ[...]
14
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 11 732-735
PL Artykuł jest poświęcony rozkładowi zdolności magazynowania energii na składniki odpowiadające poszczególnym mechanizmom deformacji. Energia zmagazynowana stanowi przyrost energii wewnętrznej podczas odkształcenia plastycznego badanej próbki. Zatem opisuje on stan odkształconego materiału, podczas gd[...]
EN The subject of the present paper is decomposition of energy storage rate into terms related to different mode of deformation. The stored energy is the change in internal energy due to plastic deformation determined after specimen unloading. Hence, this energy describes the state of the cold-worked m[...]
15
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zdolność magazynowania energii, definiuje się jako stosunek przyrostu energii zmagazynowanej do przyrostu pracy odkształcenia plastycznego. Zalezność tej wielkości od odkształcenia została oszacowana eksperymentalnie, zarówno dla zakresu deformacji makroskopowo jednorodnej, jak i niejednorodnej. Eks[...]
EN The energy storage rate, defined as the ratio of the stored energy increment to the plastic work increment, versus strain was experimentally estimated in the range of homogeneous deformation as well as in the range of non-homogeneous one. The experiment were performed on 304L and 316L stainless stee[...]
16
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Zdolność magazynowania energii des/dwp (es - energia zmagazynowana, wp - praca odkształcenia plastycznego) jest wielkością makroskopową, odzwierciedlającą wpływ wielu mechanizmów mikroskopowych. Zależność des/dwp (epsilom P ), w początkowym stadium odkształcenia plastycznego, ma maksimum. Postawiono[...]
EN The energy storage rate des/dwp (es is the stored energy, wp is the work of plastic deformation) is a macroscopic quantity that is influenced by many microscopic mechanisms. At the initial stage of plastic deformation the dependence of des/dwp on e has a maximum. The hypothesis has been made that th[...]
17
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 2/41 47-54
PL Jedną z wielkości wykorzystywanych do sterowania zapłonu silnika jest informacja o występowaniu spalania stukowego. Informację tę wykorzystuje się do sterowania zapłonu w celu uniknięcia nieuzasadnionej pracy silnika ze spalaniem stukowym oraz w celu maksymalizacji właściwości energetycznych (np. mo[...]
18
63%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 4 349--353
PL Na podstawie kryterium pękania ciągliwego oraz progresywnej degradacji sztywności materiału, metodą elementów skończonych (MES), wyznaczono zmiany wartości składowych stanu naprężenia w modelu numerycznym wydzielenia grafitu kulkowego i osnowy ferrytycznej pod wpływem rosnącej wartości sił rozciągają[...]
EN Based on the criterion of ductile fracture and progressive degradation of material stiffness, the finite element method (FEM) was used to determine changes in components of the stress state in a numerical model of the spheroidal graphite precipitate and ferritic matrix under the influence of increasi[...]
19
63%
Przegląd Budowlany
PL W referacie przedstawiono rodzaje zarysowania żelbetowych ścian kominów obciążonych wpływami temperatury i wiatru oraz uwypuklono udział naprężeń termicznych i skurczowych w powstawaniu rys na linii przerw technologicznych. Omówiono również czynniki wpływające na pogłębianie się rys i spękań w miejs[...]
EN There are presented some aspects connected with chimney cracked wall loading by wind, temperature of smoke, displacement, shrinkage and problems with construction joints in chimney. Specially the influence of kind technology of constructing chimney wall on horizontal cracks in area of joined concret[...]
20
63%
Przegląd Budowlany
2012 R. 83, nr 4 154-157
PL W referacie przedstawiono problemy dużej podatności na korozję stalowych zbiorników na ścieki komunalne, które w bardzo krótkim czasie, nawet w okresie gwarancji, ulegają znacznej korozji. Spośród wielu spodziewanych przyczyn korozji wskazano na wadliwie wykonaną ochronną instalację katodowo-anodową[...]
EN The rusty tanks on communal wastewater are described in this paper. They were destructive in short time during its exploitation. There are many reasons for such destruction but the most important is the lack of cathode and anode protection. There are some solutions of repairing of tanks presented
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last