Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2014 Z. 18 206--213
PL W artykule analizie została poddana technologia ciągnienia drutu stalowego o średnicy φ = 1,5 mm. Krótko scharakteryzowano przedsiębiorstwo produkujące drut. Podany został skład chemiczny stali, z której wykonano drut. Zaprezentowano również proces wytwarzania analizowanego drutu w ujęciu technologi[...]
EN In this paper the technology of steel wire of a diameter φ = 1.5 mm has been analysed. A company which produces wires has been characterised briefly. The chemical composition of steel, which was used in the process of making the wire, was shown. Then, the producing process of the analysed wire has b[...]
2
100%
Production Engineering Archives
EN In the paper there were described the elements of the Toyota roof. Electroacoustic products were characterized. Immaterial resources of the company were analyzed. To do so, the BOST survey, whose questionnaires were filled in by employees of the chosen enterprise, was used. Particular attention was [...]
3
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 12 952--955
PL W obecnych czasach, jakość produkowanych wyrobów odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu przez firmy swoich klientów. Celem pracy jest identyfikacja i analiza niezgodności szyn kolejowych. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowanych zostało 10 podstawowych niezgodności. W wyniku przeprowadzenia analiz[...]
EN Nowadays, the quality of produced goods is playing the mayor role in the keeping by companies their customers. A purpose of this work there is an identification and analysis of the discrepancies of the rails. As a result of conducted investigation 10 essential discrepancies were identified. As a resul[...]
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wysokie wymagania stawiane sprężynom przez producentów samochodów sprawiają, że do wizualizacji procesu, monitorowania, oraz sterowania i archiwizacji przebiegu procesu używa się specjalnych programów komputerowych. Coraz wyższe wymagania stawia się również przed pracownikami nadzorującymi przebieg [...]
EN High demands put before springs by the car producers make it necessary to use special computer softwares for means of process visualization, monitoring and steering as well as archiving. Even higher demands are put before employees supervising the production process progress. The whole springs produ[...]
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Współczesny przemysł motoryzacyjny dąży do ciągłej poprawy jakości wyrobów i stawia duży nacisk na trwałość części samochodowych. W związku z tym wprowadza się coraz nowsze metody zabezpieczenia antykorozyjnego. Ostatnim osiągnięciem w tej dziedzinie jest stosowanie lakierów zabezpieczających na pow[...]
EN Presented motor industry aims to continues improvements of quality and places large pressure on persistence of car part. Introduced every now and again more new methods of anticorrosion protecting in this cause. Last success in this to sphere is usage of varnishes protecting on zinc - coats. Varnish[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Każda firma dąży do zwiększania swojej wartości, zależy ona od zdolności firmy do generowania zysków w przyszłości. Urynkowienie gospodarki, otwarcie na świat powoduje, że zdolność zaspakajania zidentyfikowanych potrzeb klienta będą miały tylko te firmy. które skutecznie przeciwstawiają się konkuren[...]
EN Every firm aims to increase own values which depends from abilities of firm to generating profits in futures. Free market, openly on world causes, that ability to satisfy identified of customer needs Will have only these firms, which efficiently oppose of competition national and foreign subjects. I[...]
7
63%
Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2004 suppl. 1 227-234
PL Aktualnie aspekt ekonomiczny i jakościowy wyrobu jest bardzo ważny nie tylko dla klienta, ale również dla producenta. Przeanalizowano proces technologiczny produkcji rur o średnicy 30 mm i grubości ścianki 1,5 mm, ze stali 12Al. Rury te były zgrzewane w następującym zakresie parametrów: mocy 70-72 k[...]
EN At present economic and qualitative aspect of product is very important not only for customer, but also for manufacturer. In the article technological process of tubes production was analyzed about diameter 30 mm and thickness of side 1,5 mm, from solid 12Al. Tube this were welded in following range[...]
8
63%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 382-388
PL W pracy dokonano analizy niezgodności, powstałych podczas procesu wytwarzania wyrobów odlewniczych z żeliwa. Korzystając z narzędzi jakości, diagramu Ishikawy i analizy Pareto-Lorenca zidentyfikowano najczęściej występujące niezgodności i określono ich przyczyny. W wyniku przeprowadzonej analizy okr[...]
EN The article depicts some of the issues connected with the production process's conformance, and analyses the reasons of non-conformance occurences during the production of casting products. The article presents casting industry quality through application of the Pareto-Lorenz analysis and Ishikawa's[...]
9
63%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 305-309
PL W pracy zajęto się badaniem niezgodności występujących w procesie ciągnienia rur. Wskazano na konieczność zastosowania prostych technik doskonalenia jakości. W celu usunięcia niezgodności powodujących obniżenie jakości wyrobu gotowego, dokonano ich analizy za pomocą diagramu Ishikawy i Pareto-Lorenz[...]
EN In work it was occupied with investigation of disagreements steeping out in process of floating-plug drawing. It was pointed on necessity of using simple techniques of quality improvement. In aim to removal of disagreements causing lowering quality of ready article it was executed their analysis b[...]
10
63%
Izolacje
PL W artykule omówiono założenia projektowania zintegrowanego w odniesieniu do konstrukcji betonowych. Szczególną uwagę zwrócono na projektowanie środowiskowe, ocenę i zminimalizowanie wpływu konstrukcji na środowisko w całym okresie użytkowania. Przytoczono normy i zalecenia międzynarodowe dotyczące t[...]
11
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 11 813--815
PL W artykule została przedstawiona analizie dotycząca oceny efektywności ciągu walcowniczego w okresie 12 miesięcy oraz jakości wyrobów walcowanych na gorąco. Na początku zostały określone poszczególne czasy ciągu walcowniczego oraz poziom jakości produkowanych wyrobów. Następnie obliczono poszczególn[...]
EN In the article the analysis, which included evaluation of efficiency of the rolling mill train and quality of the hot-rolled products, was presented. At the beginning individual types of time of the rolling mill train and the level of quality of products were identified. Next individual TPM factors [...]
12
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2014 R. 7, nr 17 37--45
PL Podstawowym celem działalności organizacji jest osiągnięcie zadowolenia klientów, a bardzo ważnym aspektem jest utrzymanie i poprawa konkurencyjności firmy oraz prowadzenie działalności w sposób skuteczny i efektywny. Sprostanie wymaganiom klientów oraz osiągnięcie i utrzymanie dobrych wyników ekono[...]
EN The primary purpose of the organizations, is to achieve the customer satisfaction. A very important aspect of business organization is to maintain and improve the competitiveness of the company and conduct the organization business in an efficient and effective manner. Meeting the demands of our cus[...]
13
63%
Przegląd Budowlany
PL Deskowania tracone ze względu na dużą różnorodność technologiczną oraz konstrukcyjno-materiałową coraz częściej mogą być klasyfikowane jako proekologiczny wyrób budowlany. Są one niezbędnym elementem realizacji każdej konstrukcji monolitycznej. Przy obecnej dostępności do innowacyjnych rozwiązań kon[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule omówiono i przedstawiono hipersprężysty nieściśliwy materiał opisany potencjałem Zahorskiego. Zamieszczono przykład numeryczny, w którym porównano naprężenia efektywne w cylindrze wykonanym z materiałów Zahorskiego oraz Mooneya-Rivlina. Analizę wykonano w programie ADINA. We wnioskach pod[...]
EN The paper discusses and presents a hyperelastic incompressible material described by Zahorski potential. The numerical example comparing effective stresses in a cylinder made of Zahorski and Mooney-Rivlin materials was included. The analysis was made in the ADINA software. Conclusions summarize nume[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 4 130--131
PL W artykule poddano analizie wpływ klasy betonu na pracę kablobetonowej belki głównej o wybranych parametrach. Ocena wpływu została dokonana wg określonych kryteriów. Zaostrzenie lub zmiana jednego z kryteriów może powodować pogorszenie lub poprawę innego z warunków. Najważniejszym kryterium w ocenie[...]
EN In the paper the influence of applied concrete class for selected parameters of prestressed main beam was analyzed. The impact assessment was made according to specified criteria. Exacerbation or changing one of the criteria may cause the deterioration or improvement of other conditions. The most im[...]
16
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 53--54
PL Konstrukcje zespolone, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zalet stali i betonu, cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród projektantów i inwestorów. Odpowiednio dobrany i zaprojektowany system połączeń zespalających pozwoli zapewnić dobrą współpracę żelbetowej płyty z belką stalową. W artykul[...]
EN Steel-concrete composite structures, because of proper use of the advantages of steel and concrete, are gaining wider interest among designers and investors. Properly selected and designed shear connection will provide sufficient cooperation between concrete slab and steel beam. In this paper it is [...]
17
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 55--56
PL W artykule zaprezentowano rodzaje prętów kompozytowych stosowanych do zbrojenia konstrukcji betonowych oraz ich podstawowe cechy mechaniczne i fizyczne. Przedstawiono dostępne zalecenia projektowe dotyczące wymiarowania zbrojenia FRP oraz porównano współczynniki redukujące stany graniczne nośności i[...]
EN The article discusses the types of FRP bars and presents their basic mechanical and physical characteristics. The available design recommendations for the FRP reinforcement dimensioning are presented. Moreover, the ultimate limit state (ULS) and the serviceability limit state (SLS) reduction factors[...]
18
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 1 243--250
PL W artykule przedstawiono analizę dwuwarstwowej powłoki łukowej stanowiącej przykrycie hali sportowej. Przykrycie walcowe wykonano z blachy grubości 1 mm kształtowanej na zimno. Profil blachy składa się z dwóch środników z górnym wygięciem poprzecznym połączonych u dołu z półką dolną. Przestrzeń dyst[...]
EN The article discusses the analysis a twolayer arc shell structure by the case of sport hall roof. Barrel-vault roof shell cylindrical made of cold-formed sheet thickness of 1 mm. Sheet metal profile consists of two webs with the upper bending section connected to the bottom of the bottom shelf. The [...]
19
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 1 297--304
PL W opracowaniu omówiono wybrane właściwości kompozytowych prętów FRP (Fiber Reinforced Polymer) stosowanych do zbrojenia zginanych belek betonowych. Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania tego typu prętów jako zbrojenia głównego zginanych elementów oraz zaprezentowano możliwości ich zastoso[...]
EN In this paper the selected properties of FRP bars (Fiber Reinforced Polymer) applicable to flexural reinforced concrete members were discussed. The benefits of using this type of bars as a main reinforcement of flexural members and the possibilities of their application were presented. The available[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2016 No. 1 (4) 28--39
PL W rozdziale poddano analizie metody wzmacniania betonowych belek zginanych oraz rodzaje stosowanego zbrojenia głównego. Omówiono rodzaje materiałów kompozytowych wykorzystywanych w budownictwie do wzmacniania i zbrojenia konstrukcji betonowych. Przedstawiono i porównano parametry oraz właściwości wy[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last