Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2006 nr 2-3 87-91
PL Naświetlono zakres zmian w polskim Prawie Telekomunikacyjnym w ostatnich kilku latach. Zwrócono uwagę na obecny stan polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz zmiany zaproponowane w projekcie nowej Strategii Regulacyjnej na lata 2006-2007. Uwzględniono również plany zmian legislacyjnych w 2006 roku z[...]
EN This article presents the scope of changes in the Polish Telecommunications Law during the last few years. Notice was taken of the current state of the Polish telecommunications market and the changes proposed in the new Regulation Strategy for the years 2006-2007. Plans of legislative changes in th[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 180 71-79
PL Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych nowej konstrukcji transformatora energoelektronicznego wysokiej częstotliwości. Przedmiotem analizy jest transformator współosiowy o konstrukcji modularnej z rdzeniem ferromagnetycznym. Badania przeprowadzone zostały przy wykorzystaniu metody elementów [...]
EN This paper contains results of simulations of a novel design of power electronics transformer. The analysis deals with a coaxial transformer of modular design with a ferromagnetic core. The simulations were performed using Finite Element Method (FEM). The accomplished analysis allowed determination [...]
3
100%
Wiadomości Chemiczne
EN Stereochemistry, often regarded merely as a descriptive discipline, is an inexhaustible source of mathematical problems. Group theory, topology, graph theory, etc. Are widely applied to the description of molecular architecture and conformational dynamics, to isomer counting and labelling, interpret[...]
4
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2013 nr 454 141--150
PL Drawieński Park Narodowy (DPN) jest w trakcie realizacji infrastruktury przestrzennych danych przyrodniczych w formie dużej, spersonalizowanej geobazy, składającej się z wielu niższych rangą elementów tworzonych w środowisku ArcGIS. Opisywana Baza Danych Krenologicznych (BDK) ma być jednym z takich [...]
EN The paper presents the springs database that will be part of a large geodatabase of natural environment components in the Drawa National Park (DNP). This geodatabase has been prepared using ArcGIS code. It contains data about natural outflows in the park and its border area. During geodatabases prep[...]
5
100%
Structure and Environment
EN Acoustic climate in the vicinity of transportation routes is mainly affected by traffic noise. Traffic volume is decisive as regards noise emissions. Other contributing factors include road geometry and motion conditions, namely vehicle speed and the share of heavy vehicles. Every part of the road i[...]
6
100%
Przegląd Geologiczny
2006 Vol. 54, nr 11 1002-1006
EN The paper presents new data on groundwater chemistry of the Krucze Mts., based upon detailed fieldwork and laboratory tests conducted in 2002–2004. Eleven springs (including an ascending one) were found within the study area. Spatial diversity of chemical composition and physico-chemical properties [...]
7
100%
Structure and Environment
EN For better flow of the traffic in the cities crossings with central islands are good solution. Problems begin with overload caused by heavy urban traffic as well as through traffic. Moreover, the traffic is much heavier from year to year. The results of traffic analysis at one of the most important [...]
8
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 2 51-52
9
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 7 233--242
PL Celem tego artykułu jest dobór metod i narzędzi do modelowania procesów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (GOK). Czynnikiem determinującym wybór kompleksowych i szczegółowych metod/notacji jest przede wszystkim złożoność procesów zidentyfikowanych w systemie GOK i duża liczba jego uczestnik[...]
EN The aim of this article was the selection of methods and tools for modeling processes in the area of municipal waste management (MWM). Determining factor in the choice of comprehensive and detailed methods/notation is primarily the complexity of the processes identified in the system MWM and a large[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 127 255--262
PL Jednym z elementów szeroko rozumianego otoczenia ekonomicznego, jest otoczenia fiskalne. Prawo podatkowe, służąc głównie celom fiskalnym państwa, realizuje jedną z podstawowych funkcji systemu podatkowego, do których należy funkcja fiskalna. Pozostawia jednak jednostkom gospodarczym możliwości wybor[...]
EN Company’s fiscal environment is one of the elements of widely understood business environment. Tax law, serving mainly for state’s fiscal goals, realizes one of the basic tax system functions which is fiscal function. It leaves though the possibilities of choice to business entities, for example wit[...]
11
100%
Logistyka
2014 nr 4 4934--4941, CD6
PL Badania i analizy ruchu są jednym z podstawowych działów inżynierii ruchu. Opracowane na ich podstawie charakterystyki ruchu stanowią podstawę do prognozowania, sterowania ruchem, planowania, a także projektowania elementów sieci drogowych. Tak jak natężenie, gęstość i prędkość, rozkład ruchu na pas[...]
EN Traffic research and analyses are important issue in traffic engineering. Vehicular traffic basic parameters are the intensity, density and the velocity of cars. Mentioned values are essential to determine forecasting, traffic control, as well as the planning and road network elements characteristic[...]
12
100%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2009 Vol. 14 117-132
EN In [5] it was shown that two number fields have isomorphic Witt rings of quadratic forms if and only if there is a Hilbert symbol equivalence between them. A Hilbert symbol equivalence between two number fields K and L is a pair of maps(t,T), where t: K /K∗2→L/L
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2010 z. 2 69-78
PL W artykule opisano charakterystyki B-H trzech amorficznych materiałów magnetycznych zmierzone w temperaturze LN2 oraz w temperaturze pokojowej. Proponowanym zastosowaniem są rdzenie transformatorów HTS. Charakterystyki zmierzono przy 50 Hz przyrządem Remacomp oraz przy wyższych częstotliwościach zas[...]
EN The paper presents B-H characteristics of three amorphous magnetic materials measured at LN2 temperature and at room temperature. The proposed application of the tested materials are magnetic cores of HTS transformers. The characteristics were measured at 50 Hz with use of a Remacomp meter and at hi[...]
14
63%
Przegląd Komunalny
2012 nr 1 57-62
PL Cywilizacja oraz intensywny postęp technologii w ostatnich latach mają znaczący wpływ na stan środowiska, w którym żyjemy. Hałas i związane z nim wibracje zaliczane są do czynników zanieczyszczających środowisko. Organizm człowieka jest bardzo wrażliwy na podwyższony poziom dźwięku. Szkodliwość dzia[...]
15
63%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 4 16-21
PL Poprzez hałas rozumiemy dźwięk nieprzyjemny, niepożądany, o dowolnym charakterze akustycznym. Przebywanie na obszarach charakteryzujących się ponadnormatywnymi poziomami hałasu jest niekorzystne dla zdrowia. Organizm człowieka jest bardzo wrażliwy. Szkodliwość działania hałasu objawia się zmęczeniem[...]
EN Traffic noise is understood as any unpleasant, undesirable sound in the acoustic character. Staying in more than standard levels of noise areas has adverse impact to the health. The human body is very sensitive. Tiredness, bad results in learning, problems in concentration, oversensitivity, pain and[...]
16
63%
Archiwum Spalania
PL W pracy przedstawiony został trójwymiarowy model matematyczny ogniwa paliwowego z membraną polimerową. W modelu założono warunki ustalone, stałą temperaturę ogniwa oraz uwzględniono reakcje elektrochemiczne na katalizatorach anody i katody. Przeanalizowano wpływ porowatych warstw dyfuzyjnych oraz me[...]
17
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 3/1 999-1013
PL Przedstawiono trójwymiarowy model matematyczny ogniwa paliwowego z membraną polimerową. Założono warunki ustalone, stałą temperaturę ogniwa oraz uwzględniono reakcje elektrochemiczne na katalizatorach anody i katody. Zanalizowano wpływ porowatych warstw dyfuzyjnych oraz mechanizmów transportu wody w[...]
EN Three-dimensional mathematical model of polymer electrolyte membrane fuel cell has been presented. The model accounts for electrochemical reactions on both anode and cathode catalyst layers and assumes isothermal and steady-state conditions. This three-dimensional analysis allows us to account for t[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 192 113-120
PL Artykuł przedstawia istotę budowy oraz podstawowe właściwości współosiowego transformatora liniowego wysokiej częstotliwości (rzędu l MHz). Transformator liniowy jest modyfikacją konstrukcji transformatora spiralnego. Właściwości transformatora liniowego przebadano i odniesiono do właściwości transf[...]
EN The paper describes idea of design and basic properties of straight line coaxial transformer designed for high frequency operation (about 1 MHz). The straight line transformer is modification of spiral transformer. The properties of straight line transformer are calculated and compared to spiral tra[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2003 z. 187 51-60
PL W artykule przedstawiono sposób budowy i analizę nowej współosiowej konstrukcji transformatora modularnego. Konstrukcja ta przeznaczona jest do pracy przy wysokiej częstotliwości (najlepsze właściwości w zakresie 500 kHz do 3 MHz). Uzwojenia transformatora wykonane z cienkościennych współosiowych ru[...]
EN The novel construction of the modular concentric transformer for power electronics is described and analyzed in the paper. Proposed design of the transformer is dedicated for high frequency (the best results are in the range of 500 kHz to 3 MHz). The transformer has two windings made of concentrical[...]
20
63%
Drogownictwo
2016 nr 4 111--117
PL W artykule zaprezentowano zaobserwowane zależności między zmiennymi dotyczącymi ruchu drogowego, warunków środowiskowych, a poziomem hałasu drogowego. W analizach wykorzystano trzymiesięczny zbiór danych, zgromadzonych w Kielcach, podczas pomiarów ciągłych, przy użyciu stacjonarnych rejestratorów po[...]
EN The article is to present the relationships between variables observed on traffic, environmental conditions, and the traffic noise. Three-month of continuous measurements data set was used in the analysis. The measurement device was stationary system allowing to collect noise and environmental condi[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last