Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The influence of aluminium (added in quantity from about 0.6% to about 2.8%) on both the alloy matrix and the shape of graphite precipitates in cast iron treated with a fixed amounts of cerium mischmetal (0.11%) and ferrosilicon (1.29%) is discussed in the paper. The metallographic examinations were[...]
2
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The influence of aluminium added in amounts of about 1.6%, 2.1%, or 2.8% on the effectiveness of cast iron spheroidization with magnesium was determined. The cast iron was melted and treated with FeSiMg7 master alloy under industrial conditions. The metallographic examinations were performed for the[...]
3
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The influence of four inoculants: FeSi75, Zircinoc, Foundry Grade, and Inogen has been determined in the work. The additions have been introduced in the amount of 0,2% into the cast iron exibiting the degree of saturation SC = 0,824. The shape, the size, and the arrangement of graphite p[...]
4
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 165--170
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury żeliwa zawierającego około 3% aluminium i około 1% chromu, obrabianego mieszanką cerową dodaną w ilościach od 0,11% do 0,33% i modyfikowanego żelazokrzemem. W próbkach o średnicy 20 i 30 mm wystąpiły wydzielenia grafitu wermikularnego i kulkowego. Osno[...]
EN The work presents the results of structural examinations of cast iron containing about 3% of aluminium and about 1% chromium, treated with cerium mischmetal added in the amount of 0,11 ÷ 0,33% and modified with ferrosilicon. Vermicular and nodular graphite were found in 20 and 30 mm diameter specime[...]
5
63%
Archives of Foundry Engineering
EN On the basis of chemical composition and mechanical properties analyses of EN-GJS-500-7 spheroidal graphite cast iron (as per PN-EN 1563 standard), an attempt to determine the relations between the changes in the contents of elements included in alloy (such as: C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, Cu, Mg), [...]
6
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents the influence of the treatment with cerium mixture and postinoculation with ferrosilicon on the structure of cast iron containing about 5% of aluminium. Rod samples of three different diameters (10 mm, 20 mm, 30 mm) have been examined. The desired test samples have been cast direc[...]
7
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 289-294
PL Przedstawiono warunki pracy form szklarskich i wynikające stąd wymagania materiałowe. Na tym tle dokonano oceny porównawczej żeliwa szarego niestopowego, niskostopowego, wermikularnego ferrytycznego oraz sferoidalnego ferrytycznego. Wykazano zasadność preferencji żeliwa wermikularnego ferrytycznego.
EN Operating conditions for moulds for glassmaking industry and resulting material requirements have been presented. Taking this into account, the comparative assessment of non-alloyed grey cast iron, low-alloyed cast iron, vermicular ferritic cast iron, and nodular ferritic cast iron has been performe[...]
8
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 295-300
PL W artykule przedstawiono wyniki badań udarności żeliwa sferoidalnego o osnowie ferrytyczno-perlitycznej (z udziałem perlitu do około 20%). Badania przeprowadzono na próbkach wyciętych z wlewków próbnych w stanie lanym, w zakresie temperatur od 20 C do -70 C. Stwierdzono m.in., że udarność żeliwa w t[...]
EN In the paper the results of the impact strength of cast iron with the pearlite-ferritic matrix (with up to 20% of pearlite) research were shown. The specimens, cut from as-cast control samples, were examined in temperature range 20 C to - 70 C, changed every 10K. The impact strength of cast iron in [...]
9
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The effectiveness of secondary inoculation of cast iron, performed using four various inoculants, i.e. Foundry Grade, Superseed 75, Superseed Extra and Inoculin 900, has been determined in the work. The inoculants have been introduced into the cast iron initially modified with FeSi75. Structural exa[...]
10
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The performed investigations have resulted in conclusion that the vermicularizing treatment of 'basic' cast iron, consisting in 'conditioning' the alloy by means of VLCe(2) master alloy, introducing the DENODUL5 master alloy, and graphitizing with SRF75 master alloy, provides for obtaining vermicula[...]
11
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The work presents the investigation results concerning the bending and the tensile strength of specimens made of various types of core sands. The investigated core sands for bending tests have been prepared of silica sand from Nowogród Dobrzański and, alternatively, of H33 German sand, both containi[...]
12
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Changes in chemical composition and the degree of magnesium assimilation resulting from the performed treatment have been determined basing on data coming from 185 courses of cast iron treatment by plunging or cored wire methods. The investigations have dealt with nodular iron of EN-GJS-400-18-LT an[...]
13
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper deals with comparing the impact strength of as-cast nodular cast iron with ferritic-pearlitic matrix (pearlite fraction up to 20%) and of the same material subjected to graphitising (one- or two-stage process) in order to achieve ferritic structure. It has been found that the impact streng[...]
14
63%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 456-461
PL W artykule przedstawiono dane dotyczące wielkości wydzieleń grafitu izolowanego w żeliwie nadeutektycznym, modyfikowanym dodatkami zawierającymi bizmut oraz cer. Jako miarę wielkości wydzieleń przyjęto średnią średnicę wydzieleń izolowanych, będącą ilorazem obwodu wydzieleń i ich liczby. Stwierdzono[...]
EN The paper presents some data regarding to the size of isolated graphite precipitates in hypereutectic cast iron modified with additions containing bismuth and cerium. The average diameter of isolated precipitates, being a total circumference length divided by the number of precipitates, have been as[...]
15
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 441-448
PL W artykule przedstawiono wyniki badań udarności żeliwa sferoidalnego o osnowie ferrytycznej, uzyskanej w wyniku wyżarzania grafityzującego żeliwa ferrytyczno-perlitycznego. Badania przeprowadzono w zakresie temperatur od 20°C do -40°C. Stwierdzono m.in., że w wyniku przeprowadzonej obróbki cieplnej [...]
EN The paper presents the investigation results concerning the impact resistance of nodular cast iron with ferritic structure obtained by graphitizing of ferritic-pearlitic cast iron. Investigations have been performed in the temperature range from 20°C to -40°C. It has been found that the applied heat[...]
16
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Żeliwo szare o składzie eutektycznym, zawierające poniżej 2% Si, poddano modyfikacji złożonej małymi dodatkami FeSi-MZR (do 0,26 %) oraz FeSiCaBi (do 0,50 %). Stwierdzono istotne zmiany podstawowych charakterystyk wydzieleń grafitu, takich jak: udział, obwód, liczba i wielkość wydzieleń oraz wskaźni[...]
EN Grey cast iron of eutectic composition containing less than 2% of Si has undergone a complex modification using small additions of FeSi with cerium mischmetal (up to 0,26%) sand FeSiCaBi (up to 0,50 %). Significant changes of basic characteristics of graphite precipitations such as number, amount, p[...]
17
63%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 145-157
PL W artykule omówiono wyniki badań nad wpływem małych dodatków bizmutu (od 0,0006% do 0,0017%) i ceru (od 0,010% do 0,043%), wprowadzonych jako modyfikatory do żeliwa nadeutektycznego (Sc od 1,02 do 1,09), na charakterystyki grafitu oraz udział ferrytu w osnowie. Stwierdzono, że następuje zmniejszenie[...]
EN The paper discusses results of investigation concerning the influence of small additions of bismuth (from 0,0006% to 0,0017%) and cerium (from 0,010% to 0,043%) introduced as modifiers into the hypereutectic cast iron (Sc from 1,02 to 1,09) on the graphite characteristics and the fraction of ferrite[...]
18
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL Jednoczesna modyfikacja żeliwa szarego niewielkimi dodatkami żelazostpów z bizmutem i metalami ziem rzadkich powoduje zmianę warunków krystalizacji grafitu. W rezultacie wydziela się grafit wermikularny i kulkowy. Następuje również ferrytyzacja osnowy. Wytrzymałość na rozciąganie przekracza 400 MPa,[...]
EN Simultaneous inoculation of grey cast iron with small additions of ferroalloys containing bismyth and rare-earth elements causes a change in the conditions of graphite crystallization. As a result vermicular and nodular graphite precipitate. The amount of graphite precipitations with the shape facto[...]
19
63%
Archives of Foundry Engineering
EN An initial assessment of the effectiveness of cast iron inoculation, performed by the method of impulse introducing the master alloy into cast iron, is presented. The experiment was concerned with the hypoeutectic gray cast iron inoculated with either the Alinoc or the Barinoc master alloy by means [...]
20
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 449-454
PL Określono zmiany zawartości węgla w stali na odlewy w trakcie świeżenia kąpieli metalowej tlenem gazowym. Stal, o czterech różnych "wyjściowych" zawartościach manganu (w przedziale od 0,3% do 0,9%) wytapiano w elektrycznych piecach łukowych o pojemności 3 ton i 6 ton, w procesie zasadowym.
EN Changes in carbon content during steel refining with use of gaseous oxygen have been determined in steel intended for castings. The steel with four various manganese initial contents (ranging from 0.3% to 0.9%) has been melt in electric arc furnaces of capacities equal to 3 and 6 metric tons, in the[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last