Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
PL W referacie omówiono strukturę linii wytwarzania odlewów w skrzynkach. Podano charakterystykę krajowych urządzeń formierskich stanowiących wyposażenie linii.
EN In the paper the structure of currently used flask moulding lines has been discussed. The characteristic of home-made moulding devices in these lines been described.
2
100%
Archives of Foundry Engineering
EN Stabilisation of sand quality requires the monitoring and control of sand moisture contents and its other parameters at each stage of sand processing, i.e. during the preparation of return sand mix and rebonding processes. Stabilisation of sand quality necessitates the use of reliable control equipm[...]
3
100%
Archives of Foundry Engineering
EN In order to ensure the effective operation of the casting line, synthetic sand containing bentonite has to be fed in a precisely controlled quality and quantity. The required quantity is ensured by mixing stations outfitted with turbine mixers. The quality of sand mix, defined by its technological p[...]
4
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Publikację opracowano na podstawie monografii, pracy zbiorowej pod redakcją Michała Kleibera "Ekoefektywność Technologii" wydanej w 2011 roku przez Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu - http://www.itee.radom.pl/aktual/Ekoefektywnoś[...]
EN The paper was prepared on the basis of the monograph of the collective publication edited by Michał Kleiber: "Ecoeffectiveness of Technology" published in the year 2011 by the Scientific Editorial Office of the Institute of Technology and Exploitation of the National Research Institute in Radom - [...]
5
100%
Archives of Foundry Engineering
EN The methodology is given to assess the performance quality of moulding machines whereby the potential performance and capability of the process are determined accordingly. This method is most useful in assessing the machines and manufacturing processes to find out if the machine or processes perform[...]
6
100%
Archives of Foundry Engineering
EN Using data on the world production of castings, the situation of foundry industry in Poland was evaluated with emphasis put on the productivity of domestic foundries. It has been observed that an increase of productivity requires a wide-scale mechanisation of the equipment used for casting productio[...]
7
100%
Archives of Foundry Engineering
EN Moulding machines used in manufacture of moulds from synthetic bentonite sands constitute basic equipment of mechanised stands, work centres, and production lines. In the present article, a short characteristic of this equipment was given, basing on the generally accepted criteria of classification [...]
8
100%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 2 475--482
PL Współczesne urządzenia formierskie realizują dwustopniowe zagęszczanie, syntetycznej masy z bentonitem. Są sterowane automatycznie i współpracują ze zmechanizowanymi systemami transportowymi. W referacie omówiono krajowe urządzenia formierskie. Scharakteryzowano je w oparciu o kryteria klasyfikacyjn[...]
EN Modern moulding machines used in green sand moulding usually are based on two-step sand compaction. The pre-compaction is often performed by air stream flow (by means of Seiatsu process, impulse or blowing methods). The final compaction is reached mostly by squeezing. Described above devices are ope[...]
9
100%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 507--512
PL W artykule przedstawiono, najczęściej występującą strukturę linii wytwarzania odlewów w skrzynkach oraz charakterystykę oferowanych, krajowych urządzeń formierskich, stanowiących ich podstawowe wyposażenie.
EN In the paper the structure of currently used flask moulding lines has been discussed. The characteristic of home-made moulding device in these lines been described.
10
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2016 nr 7-8 29--32
PL W artykule przedstawiono charakterystykę urządzeń formierskich stanowiących podstawowe wyposażenie linii odlewniczych do zmechanizowanego wytwarzania odlewów w formach piaskowych, skrzynkowych i bezskrzynkowych, z użyciem masy formierskiej, syntetycznej z bentonitem. Przedstawiono klasyfikację metod[...]
11
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2017 nr 5-6 46--49
PL W artykule skrótowo przedstawiono przegląd realizacji obróbki strumieniowo-ściernej. Przypomniano jej cel i zakres. Zestawiono charakterystykę urządzeń miotających ścierniwo oraz rodzaje ścierniw. W podsumowaniu stwierdzono, że każdorazowo obróbka strumieniowo-ścierna prowadzi do kształtowania stanu[...]
12
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Podstawą tworzonych linii odlewniczych są urządzenia formierskie; agregaty i automaty. One nadają rytm pracy pozostałym urządzeniom wchodzących w skład wyposażenia linii wytwarzania odlewów. Zakres opracowania obejmuje urządzenia formierskie do wytwarzania odlewów w formach skrzynkowych. Wielkość w[...]
EN The base of the formed moulding lines constitute moulding devices, aggregates and automatic mould making machines. They impart the rhythm of the work to remaining devices being the equipment of the casting production line. The scope of this study contains moulding devices for producing castings in [...]
13
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy podano klasyfikację i charakterystykę automatów do wytwarzania form bezskrzynkowych. Wyróżniono automaty wykonujące formy o pionowym i poziomym podziale. Przedstawicielami wyróżnionych urządzeń formierskich są automaty DISA, LORAMATIC oraz KOYO. Analizy przebiegu procesu i jego efektów wymie[...]
EN The classification and characteristics of automatic machines for snap flask moulds production is given in the paper. Machines making vertical and horizontal split moulds were singled out. Representatives of these casting devices are DISA, LORAMATIC and KOYO automata. Analyses of the process courses [...]
14
100%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 11/1 140--145
PL Charakterystyka linii obejmuje ich strukturę i wyposażenie, sposób organizacji procesu technologicznego oraz realizacji poszczególnych jego etapów w powiązaniu z kontrolą i sterowaniem. Nowoczesne automaty formierskie do formowania bezskrzynkowego o poziomej płaszczyźnie podziału wykonują formy w uk[...]
EN The automatic lines characteristic contains the structure of automatic moulding unit, the other equipment, the organisation of technological process and the execution of its individual stages combined with control and inspection. The modern automatic moulding machines destined for flaskless moulding[...]
15
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 157--163
PL Proces regeneracji, w którego wyniku odzyskuje się osnowę piaskową ma istotne znaczenie gospodarcze i ekologiczne. Właściwe przygotowanie regeneratu decyduje o jego jakości. Proces regeneracji obejmuje również klasyfikację, polegąjącą na wyodrębnieniu ziaren regeneratu o określonych wielkościach. Kl[...]
16
100%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 5 48--55
PL W referacie przedstawiono problematykę standaryzacji procedur badawczych klasyfikacji ziarnistych materiałów na przykładzie piasków odlewniczych. Omówiono zakres ustaleń dotyczących analizy sitowej. Podano warunki własnych badań rozdziału ziaren w strumieniu powietrza. Omówiono sposób opracowania wy[...]
EN In the paper some problems of classification research procedure standardization of grain materials have been presented. As example the classification process of foundry quartz sand has been taken into account. The range of determination concerning sieve analysis has been described. The own research [...]
17
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 39 43--50
PL Proces regeneracji osnowy piaskowej zużytych mas formierskich wymaga również wyodrębnienia ziaren o określonej wielkości. Realizacja rozdziału ziaren w przeciwprądowych klasyfikatorach pneumatyczno-grawitacyjnych jest szczególnie korzystna. Klasyfikatory te charakteryzują się prostą budową, łatwą ek[...]
EN The reclamation process of return sand requires also grain size classifications. Sand grain distribution process occurred in counterflow classifiers of pneumatic - gravitational type is especially useful. These classifiers are characterised by simple construction, easy exploitation demands and possi[...]
18
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 7-8 42--46
PL Analiza ekoefektywności pozwala wyznaczyć optymalne rozwiązania kształtowania produkcji oraz porównywać produkty i technologie. Pod uwagę bierze się przede wszystkim aspekty ekonomiczne oraz proekologiczne, ale również i społeczne, dzięki czemu możliwy jest wybór rozwiązania przynoszącego największe[...]
19
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z wypływem strumienia piaskowo-powietrznego z komory nabojowej i zapełnianiem rdzennicy metodami dmuchowymi z wykorzystaniem strzelarek i nadmuchiwarek. Tendencja do konstrukcji odlewów o coraz cieńszych ściankach i skomplikowanych kanałach, sprawia, ż[...]
EN The study investigates the key aspects involved in the flow of the air-sand stream from the machine chamber and in the core box filling in the core shooting and core blowing processes. The prevailing tendency to manufacture thin-walled castings with intricate channel structures has become the major [...]
20
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Obróbka strumieniowo-ścierna przy użyciu czyściwa jest prowadzona ze względu na wymagany stan powierzchni. Wskutek oddziaływania czyściwa występują zmiany własności warstwy powierzchniowej, charakterystyczne dla procesu znanego również jako kulowanie. Proces ten jest stosowany dla poprawy własności [...]
EN Surface treatment utilising the dynamic abrasive action of the stream of a cleaning agent is applied to ensure the required surface parameters and quality. Under the action of the cleaning agent the properties of the surface layer are changed and the treatment method is commonly referred to as shot [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last