Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archivolta
2013 nr 1 50--57
PL Od kilku lat modele numeryczne i język programowania Formian zyskują coraz większą popularność wśród architektów. Formian to język, który pozwala na łatwe projektowanie form przez generowanie numerycznych modeli powierzchniowych, nawet złożonej geometrii. Formułę konstrukcyjną struktur przestrzennyc[...]
EN The article presents examples of the results of numerical model applications defined in the programming language Formian in the shaping processes of structural systems of tall buildings. These models are prepared by means an assumed set of parameters, thanks to which shapes of the designed buildings[...]
2
100%
Archivolta
2012 nr 4 64--71
PL Przedstawione są przykłady aplikacji języka programowania Formian w procesie projektowania i wyboru typów struktur przestrzennych, a zwłaszcza przekryć dachowych. Uwagę koncentruje się na projektowaniu struktur prętowych zwłaszcza w formowaniu powierzchni sferycznych. Odnosząc się do osiągnięć amery[...]
EN The paper presents examples of applications of numerical models, defined in the programming language Formian in the design processes of selected types of space structures needed for various forms of the roof covers. Application of these numerical models facilitates the co-operation between architect[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono autorską koncepcję systemu konstrukcyjnego budynku, który pomimo wielu obciążeń i kondygnacji nadziemnych może być posadowiony na gruntach o słabej nośności lub na terenach szkód górniczych albo na obszarach aktywnych sejsmicznie. Proponowana forma konstrukcji nośnego został[...]
EN The paper summarizes presents author's concept of structural of a building, which in spite of being heavy loaded and having e.g. numerous aboveground storeys can be located on grounds of small load capacity or in mining damage areas or in earthquake zones. The proposed shape of bearing structure is [...]
4
100%
Mechanik
PL Przedmiotem pracy są zagadnienia dotyczące podstawowych zasad projektowania nowego systemu konstrukcyjnego opracowanego ostatnio przez autora i proponowanego dla budynków silnie obciążonych oraz posadowionych na gruntach o niskiej nośności. W szczególności dotyczy to budynków wysokich lokowanych na [...]
EN The subject of this paper refers problems of the basic design principles of the new structural system recently developed by the author and proposed for the application in buildings loaded by huge forces and placed on grounds of small load-carrying ability. In particular they are designed for buildin[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono koncepcję systemu konstrukcyjnego budynku wysokiego, którego strukturę kondygnacji nadziemnych oraz konstrukcję fundamentu ukształtowano w sposób zintegrowany. Proponowana struktura fundamentu umożliwia posadowienie takiego obiektu na gruntach o małej nośności oraz na terenach szkód gó[...]
EN The paper presents concept of structural system of a tall building, which structure of aboveground storeys and foundation structure are shaped in the same integral way. Proposed structure of foundation makes possible location of such building on very weak subsoil and in the mining damage sectors of [...]
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono koncepcje różnego rodzaju systemów konstrukcyjnych lekkich przekryć dachowych, zaprojektowanych przez autora. W procesie ich kształtowania wykorzystano podstawowe zasady konstruowania struktur przestrzennych oraz modele numeryczne.
EN The subject of the paper refers to structural systems of lightweight roof covers developed by the author. In process of their shaping there are applied basic structural rules of spatial structures and there are used numerical models being very useful in each stage of their analysis.
7
100%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 4 200-206
PL Przedstawiono wybrane osiągnięcia architektury i inżynierii w Iranie, zwracając uwagę na zabudowę historyczną i współczesną.
EN The paper presents selected achievements of architecture and civil engineering in Iran placing particular emphasis upon the historical and contemporary buildings.
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 3 135-138
PL Przedstawiono nowe propozycje ksztattowania struktur prętowych jako lekkich przekryć dużej rozpiętości. Omówiono założenia i zasady konstruowania tego rodzaju przekryć.
EN New proposal of shaping rod structures as structural systems of the large span roof covers are presented. Brief fordesign and design principles of such structures are discussed.
9
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 835--840
PL Praca dotyczy modelu numerycznego definiującego przykładową, a ponadto złożoną postać grupy budynków wysokich zaprojektowanych za pomocą zespolonego systemu konstrukcyjnego opracowanego ostatnio przez autora. System ten umożliwia posadowienie budynków silnie obciążonych na gruntach o niskiej nośnośc[...]
EN The subject of the paper refers to the numerical model defining an exemplary and complex shape of a group of tall buildings designed by means of the combined structural system. This system makes possible the safe location of heavily loaded buildings on grounds of the small load carrying ability, als[...]
10
100%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 808--809
PL Przedmiotem pracy jest zdefiniowanie zalecanej, rozumianej jako najbardziej praktycznie użytecznej, postaci systemowego fundamentu zespolonego uprzednio opracowanego przez autora. Ten system konstrukcyjny jest przeznaczony do bezpiecznego posadowienia silnie obciążonych budynków na gruntach o bardzo[...]
EN Subject of the paper is to define the recommended and considered as practically the most useful shape of the system of combined foundation previously invented by the author. The structural system is intended for needs of the safe location of the heavily loaded buildings located on subsoil of very sm[...]
11
100%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 725--732
PL Przedmiotem pracy są modele numeryczne dwóch zespołów budynków zdefiniowane w języku programowania Formian oraz opisy dwóch projektów koncepcyjnych przygotowanych na międzynarodowy konkurs architektoniczny eVolo2015, dla potrzeb których modele te opracowano. Projektowane budynki są posadowione na sy[...]
EN The subject of the paper refers to numeric models of two complexes of buildings defined in programming language Formian and to descriptions of two conceptual designs prepared for the international architectonic competition eVolo2015, for needs of which these models have been worked out. The designed[...]
12
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przedmiotem artykułu jest metoda obliczeń statycznych oraz formy systemów konstrukcyjnych opracowane w wyniku odpowiedniego zastosowania zasady superpozycji. Dwuetapowa metoda obliczeń kratownic statycznie niewyznaczalnych polega na odpowiednim zredukowaniu schematu danej kratownicy do układu kratow[...]
EN The paper refers to a method of statical calculation and to the forms of structural systems developed as results of an appropriate application of the principle of superposition. The point of the two-stage method of calculation of the statically indeterminate trusses is to do a suitable reduction of [...]
13
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W pracy przedstawiono kilka autorskich propozycji kształtowania systemów konstrukcyjnych dla potrzeb projektowania budynków wysokich. Autor opracował te systemy konstrukcyjne jako specyficzne rodzaje struktur przestrzennych. Głównym celem procesu projektowania takich systemów było dążenie do nadania[...]
EN This paper contains several author’s propositions for the shaping of structural systems for the design of high-rise buildings. The author has developed these structural systems as special types of space structures. The main goal in the processes of shaping these structures was to strive to enhance t[...]
14
100%
Architectus
2016 Nr 2 (46) 153--159
PL Praca przedstawia zarys historii działalności Komisji Architektury i Urbanistyki od chwili jej utworzenia w 1974 roku do końca roku 2015. Zaprezentowano składy osobowe władz Komisji w poszczególnych kadencjach oraz podano główne zakresy tematyczne prac badawczych prowadzonych w omawianych okresach. [...]
EN Paper presents outline of history of scientific activity of the Committee for Architecture and Town Planning of the Wroclaw Branch of Polish Academy of Sciences since the time of its forming in 1974 until the end of 2015. There are presented the compositions of Committee’s authorities in particular [...]
15
100%
Mechanik
2017 R. 90, nr 7 582--584
PL Układy prętowo-cięgnowe należą do najbardziej ekonomicznych rodzajów systemów konstrukcyjnych. Ich elementy składowe poddane są działaniu albo sił ściskających, albo sił rozciągających. Wstępne sprężenie jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania tych układów. Dzięki temu odznaczają się one stosunk[...]
EN Tension-strut systems belong to the most economic types of structural systems. Component parts are subjected to act only of compression forces or they are subjected to act only of tension forces. Suitable pre-stressing is the necessary condition of their proper operational use. Due to this feature t[...]
16
100%
Mechanik
2017 R. 90, nr 7 585--587
PL Przedmiotem pracy jest analiza wyników zastosowania dwuetapowej metody obliczeń układów statycznie niewyznaczalnych w odniesieniu do wybranego typu kratownicy płaskiej obciążonej w sposób niesymetryczny. Na każdym etapie tej metody obliczane są wartości sił w prętach kratownic statycznie wyznaczalny[...]
EN The paper presents analysis of results obtained by application of two-stage method of calculation of the statically indeterminate systems for selected type of plane trusses loaded in nonsymmetrical way. In each stage of this method are calculated values of forces acting in members of the statically [...]
17
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2017 T. 62, z. 3 43--68
PL Artykuł przedstawia możliwości zastosowania modeli numerycznych i korzyści z tego płynących w projektowaniu systemów konstrukcyjnych budynków wysokich. Zostało to pokazane na przykładach autorskich propozycji kształtowania unikalnych form architektonicznych takich budynków przez zastosowanie nowator[...]
EN The paper presents possibilities of applications of numerical models and advantages following from their applying in designing of bearing structures of tall buildings. There were presented on examples of the author’s proposals of shaping of unique architectonic forms of such buildings possible to ob[...]
18
100%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 631--636
PL Przedmiotem pracy są propozycje kształtowania oraz zastosowań systemu fundamentu zespolonego, który został zaprojektowany przez autora jako bezpieczna konstrukcja dla posadowienia obiektów silnie obciążonych na gruntach o bardzo niskiej nośności oraz dla budynków lokowanych na obszarach aktywnych se[...]
EN The paper presents some proposals of forms and applications of the system of combined foundation, which is developed by the author for purpose of the safe location of heavily loaded buildings on subsoil of small carrying ability or located in the earthquake areas. The effective surface of it is theo[...]
19
100%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 9 473--476
PL Przedstawiono wybrane przykłady systemów prętowo-cięgnowych zaprojektowanych przez autora i proponowanych jako lekkie konstrukcje przekryć dachowych. Konstrukcje te składają się ze stosunkowo niewielkiej liczby krótkich prętów ściskanych połączonych ze sobą odpowiednim systemem cięgien. Tak kształto[...]
EN In the paper there are presented selected examples of the tension-strut systems designed by the author and proposed as lightweight structures of the roof covers. These structural systems consist of relatively small number of the short compression struts, which are connected together by means of an a[...]
20
100%
Architectus
1999 Nr 2(6) 49--54
PL Struktury przestrzenne należą do nowoczesnych form systemów konstrukcyjnych stosowanych w architekturze i budownictwie. Tego rodzaju struktury są od ponad 20 lat przedmiotem mojej pracy naukowej, która dotyczy morfologii struktur przestrzennych wraz z propozycjami ich zastosowań, głównie jako konstr[...]
EN The project came into being in the design office of the Janusz Rçbiclak - Architecture-Building Firm organized, amongst other things, with the aim of practical realization of theoretical elaborations of its founder. After visiting the Agora S.A., looking over the terrain of the future quarters, maki[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last