Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 289-294
PL Przedstawiono warunki pracy form szklarskich i wynikające stąd wymagania materiałowe. Na tym tle dokonano oceny porównawczej żeliwa szarego niestopowego, niskostopowego, wermikularnego ferrytycznego oraz sferoidalnego ferrytycznego. Wykazano zasadność preferencji żeliwa wermikularnego ferrytycznego.
EN Operating conditions for moulds for glassmaking industry and resulting material requirements have been presented. Taking this into account, the comparative assessment of non-alloyed grey cast iron, low-alloyed cast iron, vermicular ferritic cast iron, and nodular ferritic cast iron has been performe[...]
2
100%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 456-461
PL W artykule przedstawiono dane dotyczące wielkości wydzieleń grafitu izolowanego w żeliwie nadeutektycznym, modyfikowanym dodatkami zawierającymi bizmut oraz cer. Jako miarę wielkości wydzieleń przyjęto średnią średnicę wydzieleń izolowanych, będącą ilorazem obwodu wydzieleń i ich liczby. Stwierdzono[...]
EN The paper presents some data regarding to the size of isolated graphite precipitates in hypereutectic cast iron modified with additions containing bismuth and cerium. The average diameter of isolated precipitates, being a total circumference length divided by the number of precipitates, have been as[...]
3
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Żeliwo szare o składzie eutektycznym, zawierające poniżej 2% Si, poddano modyfikacji złożonej małymi dodatkami FeSi-MZR (do 0,26 %) oraz FeSiCaBi (do 0,50 %). Stwierdzono istotne zmiany podstawowych charakterystyk wydzieleń grafitu, takich jak: udział, obwód, liczba i wielkość wydzieleń oraz wskaźni[...]
EN Grey cast iron of eutectic composition containing less than 2% of Si has undergone a complex modification using small additions of FeSi with cerium mischmetal (up to 0,26%) sand FeSiCaBi (up to 0,50 %). Significant changes of basic characteristics of graphite precipitations such as number, amount, p[...]
4
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 145-157
PL W artykule omówiono wyniki badań nad wpływem małych dodatków bizmutu (od 0,0006% do 0,0017%) i ceru (od 0,010% do 0,043%), wprowadzonych jako modyfikatory do żeliwa nadeutektycznego (Sc od 1,02 do 1,09), na charakterystyki grafitu oraz udział ferrytu w osnowie. Stwierdzono, że następuje zmniejszenie[...]
EN The paper discusses results of investigation concerning the influence of small additions of bismuth (from 0,0006% to 0,0017%) and cerium (from 0,010% to 0,043%) introduced as modifiers into the hypereutectic cast iron (Sc from 1,02 to 1,09) on the graphite characteristics and the fraction of ferrite[...]
5
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Jednoczesna modyfikacja żeliwa szarego niewielkimi dodatkami żelazostpów z bizmutem i metalami ziem rzadkich powoduje zmianę warunków krystalizacji grafitu. W rezultacie wydziela się grafit wermikularny i kulkowy. Następuje również ferrytyzacja osnowy. Wytrzymałość na rozciąganie przekracza 400 MPa,[...]
EN Simultaneous inoculation of grey cast iron with small additions of ferroalloys containing bismyth and rare-earth elements causes a change in the conditions of graphite crystallization. As a result vermicular and nodular graphite precipitate. The amount of graphite precipitations with the shape facto[...]
6
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 37 119--124
PL Przedstawiono badania nad uzyskaniem żeliwa z grafitem wermikularnym. Do żeliwa wyjściowego jako substancję zakłócającą proces sferoidyzacji grafitu wprowadzano dodatek aluminium (0,4 lub 0,8%), a następnie tworzywo obrabiano miszmetalem cerowym (wprowadzanym w ilości 0,1 lub 0,3%) i modyfikowano że[...]
EN Investigations concerning the obtaining of cast iron with vermicular graphite have been presented. Aluminium has been introduced to the basic cast iron as a substance disturbing the sferoidization process (0.4 or 0.8% of Al) and then the material has been treated with cerium mischmetal (added in the[...]
7
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 517--522
PL Żeliwo nadeutektyczne (Sc=1,05) poddano jednoczesnej modyfikacji dodatkami FeSiCaBi (rozchód od 0,2% do 0,5%) oraz FeSiMZR (rozchód od 0,14% do 0,36%). Otrzymane żeliwo wykazywało osnowę ferrytyczną i ferrytyczno-perlityczną ze zwartymi wydzieleniami grafitu - od wermikularnego do kulkowe[...]
8
100%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 40 245--254
PL W rezultacie modyfikacji żeliwa wyjściowego, o równoważniku węglowym CE = 4,35% do 4,59%, mikrododatkami bizmutu i metali ziem rzadkich (wprowadzonymi w żelazostopach podczas obróbki tworzywa metodą Imconod) uzyskano zmianę kształtu wydzieleń grafitu oraz praktycznie niemal całkowitą ferrytyzację os[...]
9
80%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 169-175
PL W artykule omówiono istotę powstawania promieniowania synchrotronowego oraz jego właściwości. Na przykładzie źródła promieniowania w BESSY II (Berlin) podano niektóre dane charakteryzujące funkcjonowanie synchrotronu i pierścienia akumulacyjnego. Przykładowo przedstawiono próby wykorzystania promien[...]
EN The paper presents the essence of the synchrotron radiation generating and its properties. Taking as an example the radiation source at BESSY II, Berlin, there have been quoted some data describing the work of the synchrotron and the storage ring. An exemplary trial of applying the synchrotron beam [...]
10
80%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 103--108
PL Mikroanaliza rentgenowska wykazała, że w strukturze żeliwa występują, poza wydzieleniami grafitu, trzy rodzaje wydzieleń: drobne cząsteczki składające się z tlenko-siarczków ceru i neodymu oraz fosforków żelaza, a także węglikoazotki tytanu i eutektyka fosforowa. Nie udało się stwierdzić obecności b[...]
EN X-ray microanalysis has revealed that, apart from graphite precipitates, three types of other precipitates occur in the cast iron structure: tiny particles containing cerium and neodymium oxysulfides along with iron phosphides, titanium carbonitrides, and phosphide eutectic. The presence of bismuth [...]
11
80%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 10 175--180
PL W oparciu o analizę termiczną i derywacyjną żeliwa pochodzącego z 12 wytopów określono maksymalną temperaturę przemiany eutektycznej (TS) i wielkość rekalescencji (TS-TSM) żeliwa zawierającego około 3,2 % Al i około 3,7 % Si, poddanego sferoidyzacji. Wyznaczono modele matematyczne opisujące zależnoś[...]
EN Cast iron from 12 heats has been examined by means of the thermal and derivational analysis and the maximum temperature of the eutectic transition (TS) has been determined along with the (TS-TSM) value for the cast iron containing about 3.2% Al and about 3.7% Si after the process of spheroidizing. T[...]
12
71%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 1 133--139
PL W artykule omówiono możliwości podwyższenia jakości odlew korpusów obrabiarek, poprzez wykonywanie ich jako odlewów dwuwarstwowych. Roboczą warstwę prowadnic wykonuje się z żeliwa niskostopowego, a korpus z niestopowego żeliwa szarego. Określone w wyniku eksperymentów parametry technologiczne zapewn[...]
EN The paper deals with the possibilities of increasing the quality of metal working machine frames by producing them as the two-layer castings. The working layer of the ways is made of low-alloy cast iron, and the frame of plain cast iron. Technological parameters determined on the base of experiments[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last