Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2010 Nr 4(6) 123-137
PL Artykuł przedstawia prognozę zmian struktury technologicznej mocy zainstalowanej i dywersyfikacji bazy paliwowej sektora energetycznego w okresie do 2020 r. podkreślając, że przyjęta strategia jego rozwoju kładzie m.in. większy nacisk na wzrost udziału gazu i ograniczenie mocy węglowych. Stara się z[...]
EN The article provides a forecast for changes in the technological structure of installed power capacity and diversification of the fuel mix in the power industry until the year 2020. The adopted development strategy assumes an increase in gas share, including base load units powered by gas and steam,[...]
2
100%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 3(9) 112-123
PL Autor opowiada się za zwiększeniem udziału gazu w bilansie paliwowym sektora energetycznego w kontekście polityki klimatycznej UE i konieczności wymiany bazy wytwórczej energetyki w perspektywie 2020 r. - Stale zmieniają się warunki dotyczące otoczenia energetyki, w tym koszty czynników produkcji, p[...]
EN The author is of the opinion that the share of gas in the total energy market should be considerably increased in light of EU climate targets and the need for a significant change in the power generation mix by 2020. The industry is currently faced with rapidly changing conditions, in particular, th[...]
3
100%
Architectus
2002 Nr 1(11) 113--120
PL Place wrocławskie są elementem krystalizującym i organizującym przestrzeń miasta. Nieliczne stanowią wielką księgę czasu i historii; ich korzenie sięgają średniowiecza. Do analiz wybrano place: Katedralny, usytuowany w najstarszej części miasta - Ostrowie Tumskim, Uniwersytecki i Rynek. Ponadto wyb[...]
EN The selected public squares in Wroclaw, such as: Plac Katedralny (Cathedral Square), Plac Uniwersytecki (University Square), Rynek (the Town Square), and Powstańców Śląskich (Silesian Isurgents) in Sępolno, are very important functional and compositional elements in the physiognomy of the city. Plac[...]
4
100%
Izolacje
PL Prowadzenie nieustającej walki z korozją jest koniecznością, już choćby z przyczyn ekonomicznych. Korozja powoduje degradację majątku trwałego i ograniczenie możliwości produkcyjnych przynoszące dalsze straty. Sumują się tutaj czynniki takie jak nieodwracalne zniszczenia konkretnych elementów infras[...]
5
100%
Polityka Energetyczna
PL Artykuł stanowi kontynuację rozważań dotyczących kierunków rozwoju sektora energetycznego stymulowanego zobowiązaniami i wymogami ekologicznymi w ramach UE, opartych na zgłoszonych przez wytwórców energii przedsięwzięciach dotyczących budowy w latach 2012–2020 nowych mocy. Uwzględniono w nim warunki[...]
EN The article continues the discussion on development of the national energy sector. This situation is stimulated by emission reduction requirements and ecological requirements within the European Union. The discussion is based on the power producers’ declarations regarding the new power generation in[...]
6
63%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Siłowe sprzężenie zwrotne, będące jednym z rodzajów haptycznego, coraz częściej gości w rozwiązaniach technicznych dotyczących sterowania maszynami roboczymi. W połączeniu z dżojstikami wieloosiowymi stanowi nowe pole badań i możliwości dla konstruktorów, szczególnie w przemyśle wykorzystującym masz[...]
EN Nowadays it can be observed that the haptic force feedback is more and more often used as a technical solution for steering systems in working machines. When it is combined with multiple-axis joysticks, a new research field is established for constructors, especially in the branch of industry where [...]
7
63%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2012 Nr 3-4(13-14) 137--148
EN The article provides an expert assessment of electricity production volume in highly efficient cogeneration under the process of modernization of the utility industry. The calculations are based on a database of 116 heat plants, the capacities of which range between ≤ 50 and 300 MW and around 100 PJ[...]
8
63%
Polityka Energetyczna
PL Artykuł stanowi kontynuację tematyki związanej z modernizacją i rozwojem krajowego sektora energetycznego, stymulowanego wymaganiami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym głównie CO2. Przedstawiono w nim, przy określonych założeniach, wyniki uproszczonej analizy zdolności redukcyjnyc[...]
EN The article continues the discussion on modernisation and development of the national energy sector. This situation is stimulated by emission reduction requirements, concerning CO2 emission mainly. Taking into account some assumptions, findings of the simplified analysis of the CO2 emission reductio[...]
9
63%
Polityka Energetyczna
PL Artykuł zawiera ekspercką próbę oceny sytuacji, w jakiej znalazł się sektor energetyczny podejmując wysiłek sprostania wymogom ekologicznym po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Skupiono się przy tym na wymogach emisyjnych dotyczących zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO2) z energetycznego spalan[...]
EN The paper gives an expert review of the energy sector situation after accession of Poland into the European Union. The sector makes an effort to achieve European ecological requirements. The paper focuses on energy combustion emission standards of such pollutants as SO2, NOx and CO2 . The authors ai[...]
10
51%
Ceramika Budowlana i Silikaty
11
51%
Elektroenergetyka
2003 nr 2 1-18
12
51%
Chemik
2001 Nr 12 364-368
13
51%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 40 157--172
PL Praca przybliża problemy związane z wydobywaniem urobku czerpalnego w polskie strefie przybrzeżnej oraz istniejące luki prawne w tym zakresie. Szczególnie naglącą sprawą jest opracowanie nowych aspektów prawnych w prawodawstwie polskim zawierających kryteria oceny stopnia zanieczyszczenia wydobywane[...]
EN The aim of this work is introducing the problems associated with the dredging of sediment in the Polish coastal zone and pointing no rules in Polish legislation in this regard. A particularly pressing issue is to develop a new legal aspects of Polish legislation containing the criteria for dredging [...]
14
51%
Journal of Water and Land Development
2017 no. 34 153--162
PL W pracy przedstawiono analizę 20 elementów fizykochemicznych w wodzie rzeki Bobrzy pobranej powyżej i poniżej miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sitkówka zaprojektowana na 289 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) odprowadza średnio na dobę 51 000 msup>3
EN The paper presents an analysis of 20 physicochemical elements in the Bobrza River water sampled above and below the treated sewage discharge point. Sitkówka mechanical and biological sewage treatment plant with a value of 289 000 People Equivalent discharges on average 51 000 m3 of treate[...]
15
51%
Machine Dynamics Research
EN The three-wheeled vehicle construction and ready prototype are described. The vehicle is equipped with two energy recovery systems: one based on lithium-ion battery and electrical engine while the other one is applied with the spring mechanisms to accumulate energy. Both systems are combined togethe[...]
16
51%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia związane z przyjęciem przez Polskę - opracowanej w Unii Europejskiej - koncepcji zrównoważonego rozwoju. Omówiono pojęcie efektywności ekologicznej (ekoefektywności), jako jednego z ważnych wskaźników poziomu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Przedst[...]
EN The basic problems connected with acceptance by Poland worked out in European Union concept of sustainable development are presented. The notion of eco-efficiency, as one of the important indices of the realization level of the principles of sustainable development, are discussed. Results of diagnos[...]
17
51%
Polityka Energetyczna
PL W materiale przeanalizowano strukturę i możliwości wykorzystania w energetyce zawodowej paliw stałych w perspektywie do roku 2020. Przedstawiono ograniczenia i uwarunkowania wynikające z obecnych i spodziewanych krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych w obszarze ochrony powietrza, które mogą[...]
EN The structure and possibility of use fossil fuels in power industry in 2020 perspective were analyzed in the article. Constraints and conditions established and be implemented by Polish and international environmental law were described. The authors analyzed their influence on volume and quality of [...]
18
51%
Opto - Electronics Review
EN The steady-state analytical expressions for the space-charge field harmonics generated by the high contrast interference pattern in biased photorefractive material with ambipolar transport are presented. As an example semi-insulating multiple quantum wells film operating in the Franz-Keldysh geometr[...]
19
26%
Journal of Language Modelling
2017 Vol. 5, No. 3 607--631
EN The aim of this paper is to present the Erotetic Reasoning Corpus (ERC) which constitutes a data set for research on natural question processing. We describe the theoretical background, linguistic data and tags used for the annotation process. We also discuss the potential areas in which the ERC can[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last