Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The results of analysis of thermal cycle of the test engine are presented in the paper. The study focused on determining the ignition delay in compression ignition engine. The correlations available in literature, Hardenberg and Hase, Wolfer and Watson and Assanis were used to determine ignition del[...]
2
100%
Silniki Spalinowe
PL Przedstawiono wyniki modelowania obiegu silnika ZI ze szczególnym uwzględnieniem procesu wstępnego zawirowania. Modelowanie przeprowadzono w programie KIVA-3V. Modelowanie obiegu cieplnego silnika wykazało istotny wpływ przyjętego wskaźnika zawirowania oraz profilu wstępnego zawirowania na przebieg [...]
EN Results of numerical modelling the initial charge swirl in piston engine cylinder and the influence of swirl profile on engine thermal cycle parameters have been presented in the paper. The shape of initial swirl profile of modelled engine was determined on the basis of the experimental researches. [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W opracowaniu przedstawiono interpretację wyników pomiaru prędkości przepływu ładunku w komorze spalania tłokowego silnika spalinowego. Analizie poddano wpływ metody opracowania wyników pomiaru prędkości przepływu na uzyskane wyniki parametrów opisu pola prędkości w komorze spalania silnika tłokoweg[...]
EN The paper presents measurement results of flow field of fresh charge in the combustion chamber of the internal combustion engine. Possibilities of interpretation results of flow velocity measurement in combustion chamber of internal combustion engine are presented in the paper. The data handling met[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 11 28-31
PL Zmiany prawne, które nastąpiły w roku 2005, na trwale odmieniły oblicze samorządu. Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast uzyskali zupełnie nowe i - jak się szybko okazało - niezwykle ważne kompetencje związane z prawną reglamentacją procesu inwestycyjnego pod kątem ochrony środowiska.
5
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania CFD obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono proces generacji siatki obliczeniowej oraz jej optymalizacji. Scharakteryzowano wykorzystany model spalania. Zaprezentowano wyniki walidacji modelu. Pozytywnie zweryfikow[...]
EN Modeling of thermal cycle of turbocharged compression ignited internal combustion engine is presented. The simulations of the combustion process in the IC engine have provided information on the spatial and time distributions of selected quantities within the combustion chamber of the engine. The nu[...]
6
100%
Silniki Spalinowe
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego z recyrkulacją spalin. Przedstawiono wyniki wpływu EGR na zwłokę zapłonu oraz na długość spalania. Przeprowadzono optymalizację obiegu silnika pod względem kąta wyprzedzenia zapłonu w celu osiągnięcia największej[...]
EN The results of modeling of thermal cycle of spark ignition internal combustion engine with exhaust gas recirculation are presented. Results of the impact of EGR on the ignition delay and the combustion duration are presented. The optimization of thermal cycle was carried out in terms of ignition adv[...]
7
100%
Silniki Spalinowe
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego z recyrkulacją spalin. Przedstawiono wyniki wpływu EGR na emisję NO oraz szybkość wydzielania ciepła. Przeprowadzono optymalizację obiegu silnika pod względem kąta wyprzedzenia zapłonu w celu osiągnięcia możliwie[...]
EN The results of modeling of thermal cycle of spark ignition internal combustion engine with exhaust gas recirculation are presented. Results of the impact of EGR on the emission of NO in the exhaust and heat release rate are presented. The optimization of thermal cycle was carried out in terms of ign[...]
8
100%
Journal of KONES
EN The paper presents the results of modelling thermal cycle of internal combustion engine including exhaust gas recirculation. The test engine can not achieve the optimum parameters of work due to occurrence of the knock combustion. The influence of EGR on the limits of the knock occurrence in the eng[...]
9
100%
Logistyka
2014 nr 6 10737--10744
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania CFD dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i paliwem bioetanolowym E85. Symulacja komputerowa pozwala na zobrazowanie przestrzennych oraz czasowych rozkładów frontu płomienia rozprzestrzeniającego się w komorze spalania silni[...]
EN Results of modelling of thermal cycle of dual fuel compression ignition (IC) engine are presented. The object of investigation is a three cylinders CI internal combustion engine powered by diesel oil and bioethanol fuel E85. The simulations of the combustion process have provided information on the [...]
10
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
1998 R. 44, nr 5 173-176
PL Przedstawiono zagadnienie wymiany ciepła między cienkimi, elektrycznie grzanymi drucikami a cieczą przy małych liczbach Reynoldsa. Przedstawiono równania dotyczące tego zagadnienia, ogólnie dostępne w literaturze, oraz krótką ich analizę. Wyniki tej analizy były przyczyną przeprowadzonych badań. Koń[...]
EN A problem is discussed of heat exchange between electrically heated light-gauge wires and a liquid at small Reynolds numbers. There are presented equations concerning this problem, generally available in literature, and also their brief analysis. Results of that analysis were the cause of carrying o[...]
11
63%
Chemical and Process Engineering
EN Lean mixture burning leads to a decrease in the temperature of the combustion process and it is one of the methods of limiting nitric oxide emissions. It also increases engine efficiency. An effective method to correct lean mixture combustion can be a two-stage system of stratified mixture combustio[...]
12
63%
Chemical and Process Engineering
EN Results of a research study into the velocity field in combustion chamber of internal combustion engine are presented in the paper. Measurements of fresh charge flow velocity in the cylinder axis and near the cylinder squeezing surface were performed. The hot-wire anemometer was used. The measuremen[...]
13
63%
Silniki Spalinowe
2010 R. 49, nr 2 105-113
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania obiegu cieplnego silnika gazowego z wykorzystaniem programy ACL FIRE oraz programu KIVA-3V. Program KIVA oraz FIRE są programami wykorzystywanymi w Instytucie Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania do modelowania obiegu silnika. Program FIRE daje możliwość uż[...]
EN Paper presents results of modelling gas engine thermal cycle using AVL FIRE and KIVA 3Vsoftware. There are described three combustion models used in software. KIVA and FIRE software are used in Institute of Internal Combustion Engines and Control Engineering for analysis of thermal cycle of 1C engin[...]
14
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The paper presents the results of numerical modeling of the complete thermal cycle of the Andoria 1hc102 test engine. Modeling was carried out in the AVL Fire program. Modeling was used in order to determine the optimal ignition angle of the test IC internal combustion (IC) engine. Model tests were [...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono wyniki badań termicznego przepływomierza znacznikowego paliwa w warunkach przepływu pulsacyjnego.
EN The paper presents experimental results of the investigation of the thermal marker fuel flow meter in conditions of pulsating flow.
16
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2014 Vol. 62, nr 4 779--790
EN The results of theoretical analysis of a mixture formation process during the compression stroke in a prechamber of the IC (internal combustion) gas engine with the stratified mixtures two-stage combustion system were presented in the paper. The course of excess air-fuel ratio changes in prechamber [...]
17
63%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 391--398
EN Paper presents results of experimental investigation of combustion process of diesel-gasoline blend in compression ignition direct injection engine. The researches were conducted for constant load of engine at constant rotational speed. Operating parameters of engine powered with diesel-gasoline ble[...]
18
63%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 2 259--266
EN The results of CFD modelling a dual fuel diesel engine powered with both methanol and diesel fuel is presented in the paper. Modelling was performed with 20 and a 50% energetic share of methanol in the entire dose. The analysis was conducted on both the thermodynamic parameters and exhaust toxicity [...]
19
63%
Journal of KONES
EN Three different shapes of the combustion chambers were modelling by KIVA 3V code. These chambers are designed for the real engine. Two chambers have the same shape but difference squish ratio. The best turbulent qualities take place in the chamber with squish = 4 mm and c.r. = 10.82. The squish velo[...]
20
63%
Journal of KONES
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last