Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 139-147
PL W artykule przedstawiono model układu gazowo parowego zintegrowanego ze zgazowaniem biomasy. Przedstawiono dwa modele generatorów gazu wykorzystujących reaktory równowagowe. Model układu gazowo parowego zbudowano z prostej turbiny gazowej oraz układu parowego, zbudowanego z turbiny parowej kondensac[...]
EN The paper displays computer model of biomass integrated gasification combined cycle. Two models of gas generator reactors were presented. The models are made up of equilibrium reactors. For this models a gas composition was determined and compared to empirical data. Combined cycle consist of simple [...]
2
100%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 4 49--63
PL W pierwszej części artykułu przedyskutowano wybrane aspekty doboru struktury technologicznej układów gazowo - parowych (UGP) w aspekcie rosnącego zróżnicowania technologicznego systemu energetycznego wymuszonego wzrastającym udziałem odnawialnych źródeł energii (głównie energii słońca i wiatru) w pr[...]
EN The first part of this article analyzes certain aspects of the selection of the technological structure of gas-steam systems (UGP) in terms of the increasing diversity of the technological power system forced by an increasing share of renewable energy sources (mainly wind and solar energy) into the [...]
3
100%
Archivum Combustionis
EN The decrease of fossil fuels resources and an opportunity of being independent from import of fuels led to a situation where more attention is paid to electricity production from biomass. Additional impulses for development of these technologies are law regulations connected with reduction of greenh[...]
4
100%
Archives of Thermodynamics
EN The paper analyses a gas-turbine system with external combustion of biomass. For a selected system the thermodynamic and economical characteristics have been determined, as well as the effect of such parameters as the pressure ratio in the compressor, the difference of temperatures in high-temperatu[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Zastosowanie biomasy do produkcji energii elektrycznej z użyciem turbin gazowych małej mocy wymaga opracowania modeli maszyn i urządzeń o odmiennej charakterystyce w stosunku do szeroko rozpowszechnionych układów lotniczych i przemysłowych wykorzystujących paliwa konwencjonalne. W celu wskazania naj[...]
EN The use of biomass to produce electricity using gas turbines requires the development of models with different characteristics in relation to the widespread aero and industrial systems using conventional fuels. In order to identify the most important issues related to the development of new solution[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W procesie rozwoju technologii energetycznych istotne miejsce zajmują technologie wykorzystania ciepła odpadowego i technologie wykorzystania ciepła niskotemperaturowego. Jednym z najpopularniejszych obiegów wykorzystywanych w tym celu jest obieg Rankine’a. Wykorzystanie dwutlenku węgla jako czynnik[...]
EN In the process of the development of energy systems, waste heat recovery and low temperature technologies occupy an important place. One of the most common system used for this purpose is the Rankine cycle. The use of carbon dioxide as the working medium in both the superand sub critical pressure cy[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2005 z. 211 49--56
PL W artykule przedstawiono struktury technologiczne dwupaliwowych układów energetycznych z wykorzystaniem biomasy. W szczególności przedyskutowano technologie sprzęgnięcia spalania zewnętrznego biomasy z zespołem turbiny gazowej. Przeprowadzono analizę parametryczną wpływu sprężu i sprawności wymiany [...]
EN The paper focuses the technological structure of bifuel energetic systems with biomass utilization. In particular, parallely coupling of external combustion of the biomass witch the gas turbine are considered. The influence of pressure ratio of compressor and heat transfer effectiveness of heat exch[...]
8
100%
Archiwum Energetyki
PL Polityka energetyczna związana z ograniczeniem emisji CO2 powoduje, że interesujące jest rozważanie nowych koncepcji układów wielopaliwowych. W pracy poddano analizie układy węglowo-gazowe, w których ciepło spalin z układu gazowego wykorzystywane jest do zasilania układu separacji CO2 z siłowni opal[...]
EN The energy policy related to the reduction in CO2 emissions creates interest in new concepts of multifuel systems. The paper presents an analysis of gas and coal fired power plants in which the flue gas waste heat of the gas-fired system is used to feed the CO2 separation system of a plant fired wit[...]
9
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 4 907-922
PL Przedstawiono metodę wyznaczania charakterystyk termodynamicznych elektrociepłowni gazowo-parowych. Zanalizowano wpływ temperatury otoczenia i strumienia ciepła grzewczego na charakterystyki termodynamiczne badanych układów na podstawie sformułowanych zależności, w tym również dla części parowej ukł[...]
EN The method of determining the thermodynamic characteristics of gas-and-steam seat and power generating plants is presented. Considerable attention has been devoted to the influence of ambient temperature on the thermodynamic characteristics of the investigated systems basing on the formulated equati[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN The paper deals with three exemplary structures of gas turbine units with an external combustion of the biomass. The energy efficiency and the index indicating the effectiveness of conversion the chemical energy of the biomass into mechanical energy as a function of the amount of air flowing through[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W artykule przedstawiono przegląd technologii energetycznego wykorzystania biomasy, poza technologiami generującymi wyłącznie ciepło. W szczególności porównano jedno- i wielopaliwowe układy turbin gazowych z zewnętrznym spalaniem biomasy oraz technologie układów silników spalinowych, turbin gazowych[...]
EN This paper gives an overview of biomass power generation technologies, except heat generation systems. The paper presents externally biomass fired gas turbine systems and multifuel gas turbine systems. Internal combustion engine, gas turbine and combined cycle integrated with biomass gasification sy[...]
12
100%
Rynek Energii
2005 nr 5 17-22
PL W artykule przedstawiono metodologię określenia charakterystyk termodynamicznych i ekonomicznych elektrociepłowni gazowo-parowej. Wyznaczono wpływ temperatury otoczenia i strumienia ciepła grzewczego (Qg) na podstawowe charakterystyki elektrociepłowni. Dla wybranej wartości Qg określono roczną prod[...]
EN The paper deals with the methodology of determining the thermodynamic and economical characteristics of gas-and-steam seat and power generating plants. The influence of ambient temperature and heat of fluxes (Qg) on the thermodynamic characteristics of the investigated system have been determined.[...]
13
81%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 3 153--161
PL Turbiny gazowe malej mocy w coraz większym stopniu wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej z biomasy. Popularność technologii z turbinami gazowymi związana jest z ich cechami, z których najważniejsze to: niska emisja substancji szkodliwych, niskie koszty eksploatacji. Jedną z istotnych c[...]
EN Low-power gas turbines are increasingly used for electricity production from biomass. Popularity of gas turbine technology is related to their feature, the most important are: low emission of pollutants, low operating costs. One of the important features of gas turbines is their fuel flexibility. Th[...]
14
81%
Journal of Power of Technologies
EN Gas turbines are one of the basic technologies used to produce electricity and power working machinery. The popularity of the technology results from its advantages, the most important of which are: the fast start-up, high efficiency, low pollutant emissions, the short time needed for the installati[...]
15
81%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN The paper presents a simple algorithm for design calculation of axial flow compressor of gas turbine. The algorithm enables calculation of characteristic dimensions and gas angels in compressor stages using real gas model. Preliminary and detailed calculation base on data from GTD-350 gas turbine, a[...]
16
81%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2011 z. 27 185--195
PL Stały rozwój turbin gazowych małej mocy umożliwił osiągnięcie poziomu, w którym możliwa jest konkurencja tych układów z układami z silnikami tłokowymi. Wykorzystanie turbin gazowych jest szczególnie obiecujące w tych obszarach, w których w dużym stopniu wykorzystane mogą być ich zalety. Artykuł prze[...]
EN The constant development of small gas turbines led to situation where competition with systems of piston engines is possible. The use of gas turbine is particularly promising in those areas where its advantage are significant. The article presents the application potential of gas turbines in biomass[...]
17
81%
Archives of Thermodynamics
EN The installations of CO2 capture from flue gases using chemical absorption require a supply of large amounts of heat into the system. The most common heating medium is steam extracted from the cycle, which results in a decrease in the power unit efficiency. The use of heat needed for the desorption [...]
18
81%
Archiwum Energetyki
PL Separacja CO2 ze spalin przeprowadzana metodą absorpcji chemicznej wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na energię cieplną (na cele desorpcji) oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Zaspokojenie tych potrzeb poprzez dostarczenie energii wytworzonej w bloku, dla którego przeprowadza [...]
EN Separation of carbon dioxide from flue gas carried by the chemical absorption is associated with a high energy demand for desorption process and increased demand for electricity. Satisfying these needs through the use of energy generated in the same power plant, where CO2 is emitted, has a significa[...]
19
81%
Journal of Power of Technologies
2014 Vol. 94, nr 3 219--225
EN Interest in natural gas technologies is being driven by twin goals of increasing energy efficiency and reducing power plant emissions, including CO2. The prospect of shale gas deposits coming online and lowering fuel costs is an added consideration in favor of constructing new gas-steam systems. An [...]
20
81%
Rynek Energii
2011 Nr 5 125-131
PL Obecnie absorpcja chemiczna jest skuteczną i często stosowaną metodą rozdzielania mieszanin gazowych w przemyśle chemicznym. Z tego powodu jest jedną z metod branych pod uwagę w przypadku wydzielania CO2 ze spalin. Proces ten jest energochłonny i znacząco obniża osiągi bloków energetycznych, dlatego[...]
EN Chemical absorption is an effective and often used method of gas separation in chemical industry. This method is also often taken into account when considering systems of carbon capture from flue gases of coal fired power plants. This process is very energy-intensive and significantly reduces the pe[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last