Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono metody spawania (TIG, łukiem plazmy i wiązką lasera) oraz zgrzewania rur prądami wielkiej częstotliwości stosowane do produkcji rur ze stali wysokostopowych ferrytycznych i austenitycznych oraz stopów specjalnych.
EN Welding methods of tubes (TIG, plasma and laser arc welding) and high frequency welding by pressure used for production high - alloy steel tubes (ferritic and austenitic) and special - purpose alloys are presented.
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule podano głównych producentów urządzeń dla tych linii technologicznych, ich charakterystykę oraz firmy specjalizujące się w produkcji zespołów do kształtowania rury szczelinowej, zespołów do ich spawania lub zgrzewania oraz znanych w świecie producentów tego typu rur ze szwem ze stali odpor[...]
EN Main producers of installations for above mentioned process lines, their characteristics, and firms specialized in production of sets for shaping and welding slit tubes and worldwide known producers of such seamed tubes made from stainless, heat resisting and special alloy steel were presented.
3
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule zaprezentowano wyniki symulacji numerycznych procesu dziurowania tulei w walcarce skośnej z prowadnicami tarczowymi Dieschera. W procesie tym materiał jest kształtowany w wyniku oddziaływania dwóch ustawionych skośnie walców, dwóch prowadnic oraz główki dziurującej montowanej na trzpieniu[...]
EN This paper presents the results of FEM simulations of the rotary piercing process in which disc guiding devices of the Diescher type are used. During this process the material is formed by means of two skew rolls, two guiding devices, and the piercing plug mounted on the mandrel. The aim of the anal[...]
4
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
1999 nr 10 462-473
PL Przy walcowaniu w walcarce skośnej panuje trójosiowy stan naprężeń i odkształceń plastycznych są wynikiem zmian wielkości strefy odkształcenia oraz różnic parametrów geometrycznych i kinetycznych w kierunkach osiowym i stycznym. Zewnętrzne warstwy metalu skręcają się wzdłuż obszaru odkształcenia, a [...]
EN During rolling in skew mill is a triaxial state of stresses and deformations and plastic strain conditions result as changes of deformation zone and differences of geometric and kinetic parameters in axial and tangent directions. External metal layers twist along deformation area and torsion parame[...]
5
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Artykuł dotyczy problematyki modelowania numerycznego procesu wydłużania tulei w trójwalcowej walcarce skośnej Assela. Po krótkiej charakterystyce stanu zagadnienia opisano opracowany model numeryczny procesu, uwzględniający m.in. zjawiska termiczne zachodzące w metalu podczas kształtowania. Następn[...]
EN In this paper the problematic of numerical modelling of tube elongating process in three-rolls skew rolling mill of Assel type is described. After short characteristics of the problem, the worked out numerical model of the process is presented with taking into calculations thermal phenomena. Next, t[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2001 Z. 50(233) 287-294
PL W pracy przedstawiono wpływ kąta zukosowania [beta], średnicy zewnętrznej dg i wysunięcia m główki dziurującej na skręcanie warstw zewnętrznych metalu w procesie dziurowania - rozszerzania tulei w walcarce skośnej typu Dieschera. Podczas tego procesu następuje specyficzne odkształcenie warstw zewnę[...]
EN This paper presents the influence of feed angle [beta], external diameter dg and advance m plug piercing on the twisting of external metal layer in the expansion piercing process in the Diescher's mill. The strain twist is produced here on the external layer pipes in the rotary piercing process. The[...]
7
63%
Computer Methods in Materials Science
PL Rozpęczanie hydromechaniczne oferuje wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych metod wytwarzania jakimi są np. tłoczenie i zgrzewanie. Zalety te wynikają m. in. z : łączenia części, zmniejszenia masy, ulepszonej wytrzymałości i sztywności konstrukcyjnej, zmniejszonych kosztów narzędzi, maiej ilości o[...]
EN The hydroforming process offers several advantages as compared with conventional manufacturing via stamping and welding, such as part consolidation, weight reduction, improved structural strength and stiffness, lower tooling costs, fewer secondary operations, tight dimensional tolerances, low spring[...]
8
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule został w szczegółach omówiony obecny rozwój i charakter rozpęczania hydromechanicznego rur, znanego również jako kształtowanie wysokim ciśnieniem wewnętrznym. Bazując na zastosowaniu tylko cieczy jako medium kształtującego, zbadano współczesny stan wiedzy i kluczowe zagadnienia techniczne[...]
EN In this paper recent developments and the character of tube hydroforming, also known by name of internal high pressure forming, are discussed in detail. Based on applications only by using liquid as a forming media, the state of the art and key technologies concerned with equipment, process control,[...]
9
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy analizowano wpływ kształtu wsadu i parametrów technologicznych procesu spęczania i przebijania na przemieszczanie stref materiału podczas odkształcania. Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiono w postaci izolinii rozkładów temperatury, intensywności odkształcenia i naprężeń średnich w dwóc[...]
EN In the work the influence of the charge shape and technological parameters of the upsetting and punching process on displacement of zones of the deformed material during forging was analyzed. Results of the analysis were presented in the form of maps of temperature profiles and distribution of strai[...]
10
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL W pracy opisano symulacje numeryczne i badania eksperymentalne wykonane przy pomocy programu ABAKUS/CAE oraz odpowiednio wyposażonego stanowiska badawczego. Przedstawiono zastosowanie metod numerycznych przy rozpęczaniu trójników skośnych. Zbadano wpływ parametrów kształtowania, takich jak: ciśnieni[...]
EN This paper describes FEM simulations and experiments of the hydroforming process, which were carried out using test stand and ABAQUS/CAE software. The application of simulation methods to the development of the hydroformed parts was illustrated. The influence of the forming conditions, such as the l[...]
11
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Przedstawiono symulację podstawowych etapów przygotowania wsadu do walcowania rur bez szwu. Analizę procesu oparto o stosowaną aktualnie technologię walcowania rur w Hucie Andrzej SA. Obliczenia numeryczne - dotyczące konstrukcji narzędzi, promieni zaokrągleń wsadu, warunków tarcia, temperatury wsad[...]
EN The simulation of basic stages of preparation of the stock for seamless tubes rolling has been presented. The analysis of the process is based on a currently used technology of the rolling of tubes in industrial practice. Numerical computations concerning the influence of the tools design, corner ra[...]
12
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Artykuł dotyczy problematyki modelowania numerycznego procesu dziurowania tulei grubościennej w dwuwalcowej walcarce skośnej, wyposażonej w prowadnice tarczowe typu Dieschera. Po krótkiej charakterystyce stanu zagadnienia opisano opracowany model numeryczny procesu, uwzględniający m.in. zjawiska ter[...]
EN This paper deals with the issue of numerical modelling of the piercing process of thick-walled tube shell in two-rolls skew rolling mill, which is equipped with guiding devices of Diescher type. After a short characteristic of the process, the worked out numerical model of this process is described.[...]
13
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przedstawiono nowe generacje trójwalcowych walcarek ciągłych, opracowanych przez firmę SMS MEER & INNSE – typu PQF, i firmę Danieli Centro Tube – typu FQM. Omówiono ich indywidualną konstrukcję, możliwości techniczno-technologiczne oraz podano ich rozpowszechnienie w świecie.
EN In the paper new generation of the 3-roll continuous mills worked out by SMS MEER & INNSE – type PQF and Danieli Centro Tube – type FQM were presented. There individual construction, techno-technological potential and dissemination of them in the world were discussed.
14
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Dwuetapowe laboratoryjne walcowanie zmiękczonych pierścieni łożyskowych w walcarkach skośnych obejmuje: walcowanie tulei rurowych o mikrostrukturze cienkopłytkowego perlitu; kontrolowane walcowanie pierścieni, uwzględniające warunki Verhoevena dla wyżarzania sferoidyzującego stali 100Cr6. W mikrostr[...]
EN Two-stage laboratory rolling of soft bearing rings in helical rolling mills includes: rolling of tube blanks with microstructure of fine lamellar pearlite; controll rolling of rings under consideration of Verhoeven spheroidizing anneealing conditions for 100Cr6 steel. In the obtained soft bearing ri[...]
15
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy omówiono wyniki wstępnych badań doświadczalnych, wykonanych na półwyrobach okrągłych ze stali łożyskowej. Zrealizowano badania plastometryczne, wykorzystując ich wyniki do budowy modelu materiałowego stali, na którym możliwe było uściślenie obliczeń numerycznych prowadzonych za pomocą profes[...]
EN In the paper results of preliminary experimental studies carried out on round blanks of bearing steel are discussed. Plastometric tests were conducted and the results were used for description of material model of steel which was a base for precise specification of numerical calculations performed w[...]
16
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy omówiono wyniki wstępnych badań doświadczalnych, wykonanych na półwyrobach okrągłych ze stali łożyskowej. W części badawczej pracy wykonano różnorodne badania walcowania tej stali w walcarce skośnej, których wyniki określiły zmiany geometryczne i odkształceniowe oraz pozwoliły na pomiar para[...]
EN In the paper results of preliminary experimental studies carried out on blanks of bearing steel are discussed. In experimental part of the study various rolling tests on this steel on a rotary piercer were carried out, the results of which let determine geometrical and straining changes, and allowed[...]
17
51%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 7-8 33-36
PL Prawidłowe warunki procesu rozpęczania rury falowanej są niezwykle ważne i mają ogromny wpływ na własności elementu gotowego. Jest wiele czynników, które w sposób bezpośredni wpływają na jakość wyrobu końcowego. Zaliczyć można do nich m.in.: grubość ścianki rozpęczanej rury, ciśnienie wewnętrzne zad[...]
18
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Cieplnoplastyczne walcowanie pierścieni łożysk tocznych wymaga wysokiej jakości półwyrobów: prętów do walcowania tulei wstępnych i odwalcowanych tulei. Przedmiotem pracy są badania metalograficzne (mikroskopia świetlna) półwyrobów. Badania dostarczonego przez hutę pręta okrągłego wykazały, że spełni[...]
EN Thermomechanical rolling of antifriction bearing rings requires high quality semi-finished products, i.e., the round bars for rolling of tube blanks and the tube blanks as well. Subject of the article is the metallographic examination (by light microscopy) of semi-finished steel products for thermom[...]
19
51%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule przedstawiono rezultaty termo-mechanicznej sytnu-i lacji MES procesu dziurowania w walcarce skośnej z prowadnica-j mi tarczowymi (typu Diescher'a). W procesie tym materiał jest j kształtowany za pomocą dwóch walców skośnych, dwóch tarcz j prowadzących i główki dziwującej umieszczonej na t[...]
EN In this paper the results of FEM simulations of piercing process in skew rolling mill with disc guiding devices of Diescher type are presented. During this process material is formed by means of two skew rolls, two guiding devices and piercing plug mounted on mandrel. The analysis of this process ai[...]
20
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Proces produkcji rur ze szwem w nowej linii technologicznej oparto na technologii zgrzewania pądami wielkiej częstotliwości. W artykule omówiono charakterystykę i wymagania norm dla taśm wsadowych i wytwarzanych rur ze szwem. Scharakteryzowano kalibrowanie wykrojów walców w klatkach roboczych. Podan[...]
EN Manufacturing process of welded tubes in the new process line is based on high - current welding engineering. Characteristic and standard requirements for charging strips and welded tubes were discussed. Roll pass design in working roll stands was described. Calculation methods of pressure forces on[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last