Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 105
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 194-195
PL W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie oceny hydrodynamiki przepływu wielofazowego przez wybrane typy zaworów regulacyjnych, a w szczególności określenie wartości miejscowych strat ciśnienia przy przepływie mieszaniny gazowo-cieczowej.
EN The paper presents investigation results in terms of the evaluation of hydrodynamics for multiphase flow through selected types of valves, in particular, the determination of local pressure drop values for gas - liquid mixture flow.
2
100%
Archives of Thermodynamics
EN The paper presents the results of a research and an analysis concerning identification of phenomena that occur during boiling of ammonia in horizontal pipes. Basing on the own research and the database of experimental data, the author elaborated relations which can be applied to determine the pressu[...]
3
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 247-248
EN Analysis of the influence of thermal and flow parameters on heat transfer in gas - viscous liquid two-phase flow was presented in the paper. A correlation used for determination of the heat transfer coefficient for a wide range of liquid dynamic viscosity values was introduced.Key words: viscous liq[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1331-1338
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących identyfikacji procesów cieplnych zachodzących podczas wrzenia amoniaku w rurach poziomych, dla różnego stopnia zaolejenia czynnika. Dokonano analizy zachodzących zjawisk oraz podano zależności do obliczania wartości współczynnika wnikania ciepła.
EN Experiment results identification of thermal processes during boiling of ammonia in horizontal pipes were presented. Those experiments were made with various degrees of oil contents in mixture. During researches proceed effects were analysed. There were notified dependencies, which are useful in cal[...]
5
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1801-1806
PL W pracy podjęto próbę określenia warunków wystąpienia inwersji faz w przepływających z udziałem gazu i dwóch cieczy wzajemnie nierozpuszczalnych. Zaproponowano zależność opisującą warunki przepływu, w których zachodzi zmiana ciekłej fazy dominującej oraz przedstawiono obszary występowania przepływów[...]
EN In the work, the trial of determination of the phases inversion conditions for gas and two immiscible liquids flow was carried out. The relationships described flow conditions when the change of dominating liquid phase occurs, was proposed. The regions where the flow with individual liquid dominatio[...]
6
100%
Drogownictwo
2017 nr 10 331--336
PL Od wielu lat toczy się w Polsce dyskusja dotycząca badań właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych. Obowiązujące dokumenty prawne i techniczne opisujące wymagania względem właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych od początku budziły i wciąż budzą wiele wątpliwości, zarówno c[...]
EN For many years in Poland there is a discussion concerning testing of anti-sliding properties of road pavements. Valid law and technical documents describing requirements for anti-sliding properties of road pavements since the beginning raised and still raise many doubts, both about required measurin[...]
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 314-315
PL Przedstawiono analizę wyników badań doświadczalnych dotyczących wymiany cicpla oraz hydrodynamiki przepływu dwufazowego gaz - ciecz przez kanał wypełniony pianą aluminiową. Stwierdzono, że zarówno z punktu widzenia wymiany ciepła jak i hydrodynamiki przepływu, dominującą rolę w przepływie odgrywa ci[...]
EN Analysis of experimental results dealing with heat exchange and hydrodynamics of two-phase gas-liquid flow through a channel filled with aluminium foam is presented. It was found that from heat transfer and flow hydrodynamics point of view liquid plays predominant role. It is also worth noting that [...]
8
63%
Chemical and Process Engineering
2013 Vol. 34, nr 2 227--239
EN This paper presents the results of research regarding measurements of the values of pressure drops during horizontal flow of gas-liquid and gas-liquid-liquid mixture through 180o pipe bends. The conducted insightful analysis and assessment during multi-phase flow in pipe bends has enabled to develop[...]
9
63%
Chemical and Process Engineering
2013 Vol. 34, nr 2 241--252
EN The study presents the possible use of optoelectronic system for the measurement of values specific for hydrodynamics of two-phase gas very-high-viscosity liquid flow in vertical pipes. An experimental method was provided, and the findings were presented and analysed for selected values which charac[...]
10
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN This paper presents results of investigations relative of values of two-phase air-oil and air-water flow press losses. The investigations were conducted in horizontal U-pipe bend with the internal diameter 0.016 curvature radius 0.11 m and angle 180°. The machine oil Itherm 12 was used as the workin[...]
11
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 148-149
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących obserwacji struktur przepływu, jak również pomiarów udziałów objętościowych faz przy przepływie mieszaniny trójfazowej powietrze — woda — olej przez łuk rurowy. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano formy przepływu trójfazowego, opracowano map[...]
EN Test results of hydrodynamics of three-phase flow in a pipe bend are presented in the paper. Types of flow patterns formed in a pipe bend and values of void fractions of air were determined. A map of three-phase flow in a pipe bend was elaborated.
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 150-151
PL W pracy opisano zjawisko inwersji faz ciekłych, występujące w trakcie przepływu przez pionowy rurociąg układu ciecz - ciecz - gaz. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań przestawiono mapę przepływu. Opisano zakresy występowania struktur oraz określono charakter przepływu poszczególnych składników[...]
EN The paper presents the experimental findings of phase inversion phenomenon in a vertical liquid — liquid — gas flow system. The air — water — oil three-phase flow map is presented. The flow map determines areas of water and oil dominated flow regimes and describes a character of flow of individual l[...]
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 152-153
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wznoszącego przepływu trójfazowego gaz — ciecz — ciecz w kanałach o średnicy 30 i 40 mm. Określono przebieg straty ciśnienia oraz opisano wpływ parametrów przepływowych na charakter zmian oporów przepływu i ich redukcji w wybranych przypadkach tego [...]
EN The paper presents experimental findings of gas — liquid — liquid three-phase upflow in a pipe with internal diameter of 30 and 40 mm. A course of changes of total pressure drop was determined and influence of mixture flow parameters on frictional pressure drop and their reduction was described.
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 192-193
PL W pracy opisano wyniki badań dotyczących wpływu przewężenia pola przekroju rury pionowej na struktury i miejscowe opory przepływu mieszaniny dwufazowej gaz — ciecz. Wskazano na charakter zmian oporów przepływu oraz dokonano oceny przydatności znanych z literatury metod obliczania ich wartości.
EN The paper describes results of studies concerning an influence of cross-section contraction in a vertical pipe on flow patterns and local pressure drop in gas - liquid two-phase flow. A change in pressure drop values was described and the applicability evaluation of methods known from literature for[...]
15
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 30-31
PL W pracy przedstawiono analizę porównawczą oraz ocenę metod obliczeniowych dla transportu pneumatycznego materiałów sypkich o niskiej koncentracji masowej w typowej przemysłowej instalacji. Do analizy wykorzystano trzy modele obliczeniowe różnych autorów, których kryterium oceny były opory tarcia pow[...]
EN A comparison analysis and calculation methods for pneumatic conveying of powder materials are presented in the paper. A low mass concentration of powder materials in a typical industrial installation was considered. Three calculating models of various authors were used in analysis. In two-phase gas [...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 88-89
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 97-98
PL Przedstawiono metody wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie płynu chłodniczego w minikanale. Zastosowana technika termografli ciekłokrystalicznej pozwala określić wystąpienie inicjacji wrzenia. Zagadnienie rozwiązywane jest za pomocą funkcji Trefftza, którymi aproksy[...]
EN Results of research of three-phase air - water - oil flow in vertical pipes are presented in the paper. The limitations and possibilities of using two- and three-phase flow calculating methods available in literature to predicting void fractions in three-phase flow are described. The analysis and ev[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
PL Zaprezentowano wyniki badań przepływu trójfazowego gaz-ciecz-ciecz w przezroczystych hydraulicznie gładkich rurach z pleksiglasu o średnicy 12, 16 i 30 mm. W badaniach jako fazę ciekłą zastosowano wodę i olej mineralny lżejszy od wody. Wyodrębniono, zdefiniowano i nadano nazwy poszczególnym struktu[...]
EN The paper presents the test results of the three-phase gas-liquid-liquid flow through the hydraulically smooth 12,16, 30 mm pipes made of plexiglass. Water and mineral oil, lighter then water were used as the liquid phases. The observed flow patterns were determined, named and systematized.
19
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
PL W pracy przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania wybranych metod obliczania udziału objętościowego gazu opracowanych dla przepływu dwufazowego typu gaz-ciecz do określenia wartości udziału objętościowego w przepływie trójfazowym typu gaz-ciecz-ciecz. Uzyskane na podstawie obliczeń wyniki poró[...]
EN In the work, the analysis of application for three-phase gas-liquid-liquid flow of selected methods for gas volume fraction calculation used for two-phase gas-liquid flow was carried out. The comparison of received calculation results with experimental results was undertaken. The Estimation of stat[...]
20
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 48-50
EN The paper presents investigations results of and analysis dealing with the determination and description of oil viscosity influence on the surface wave character of liquid film formed in co-current two-phase flow of gas and very viscous liquid. The dependences used for the determination of liquid fi[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last