Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 539--544
PL W artykule poruszono zagadnienia związane z badaniami jakości zapachowej powietrza atmosferycznego. Dokonano niezbędnego przeglądu literatury dotyczącej źródeł emisji zanieczyszczeń zapachowych powietrza atmosferycznego, metod poboru jego próbek, a także metod badania zapachu. W toku badań eksperyme[...]
EN The article presents recent research on the scent quality of atmospheric air. The necessary review of literature concerning sources of emissions of scented air, methods of air sampling and methods for testing odor was made. In the experimental research, calibration curves for sulfur pollutants of ai[...]
2
100%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 3 190--194
PL W artykule omówiono podstawowe metody kontroli nawonienia paliw gazowych. Przedstawiono proces powstawania koncepcji, a następnie – budowy prototypu przystawki odorymetrycznej sprzężonej z chromatografem gazowym i przeznaczonej do określania jakości zapachu gazów ziemnych. Przeprowadzono również wst[...]
EN The article reviews the basic methods of gas odorization control. Additionaly in the article the process of conception and construction of a prototype odorimeter snap coupled with a gas chromatograph and intended to perform odorimetry measurement of natural gases is presented. Preliminary studies of[...]
3
100%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 12 1024--1028
PL W artykule przedstawiono podstawową metodę kontroli nawonienia paliw gazowych, jaką jest pomiar ich zapachu. Omówiono proces powstawania koncepcji, a następnie opisano budowę układu analitycznego – przystawki odorymetrycznej sprzężonej z analizatorem chromatograficznym wyposażonym w detektor elektro[...]
EN This article presents the basic methodology of gas odorization control. It discusses the process of conception and construction of the analytical system: odorimeter snap coupled with a chromatographic analyzer with an electrochemical detector, intended for the assessment of odor quality of natural g[...]
4
100%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 12 958--963
PL W artykule poruszono zagadnienia związane z badaniami jakości zapachowej powietrza atmosferycznego. Dokonano opisu układów analitycznych łączących techniki sensoryczne i instrumentalne w badaniach zapachu. Wytypowano grupę lotnych organicznych związków siarki stanowiących potencjalne zanieczyszczeni[...]
EN This article deals with issues related to the study of air quality. A description of the analytical systems combining sensory and instrumental techniques in odor studies was done. A group of volatile organic sulfur compounds was identified as potential air pollutants. Studies were conducted to deter[...]
5
100%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 11 839--845
PL W artykule opisano badania jakości zapachu próbek powietrza atmosferycznego z użyciem skonstruowanego w Zakładzie Nawaniania Paliw Gazowych Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego prototypu przystawki odorymetrycznej INiG – PIB zmodyfikowanej do funkcji olfaktometrycznej. Badania z[...]
EN The article describes research on the quality of the atmospheric air odor using the Oil and Gas Institute – National Research Institute (INiG – PIB) odorimetry snap prototype, adapted for measurements of gas scentl by dynamic olfactometry method. The research works carried out so far were in the fie[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last