Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 148
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 1 35-35
PL Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (zwana dalej ustawą o obowiązkach przedsiębiorców) weszła w życie 1 stycznia 2002 r. W ciągu 10 lat jej obowiązywania uległ zmianie nie tylko jej zakr[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 2 28-28
PL Artykuł 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L 312 z 22 listopada 2008 r.), zwanej dalej dyrektywą ramową o odpadach, określił warunki, kiedy substancja lub przedmiot mogą zostać uznane za pro[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Tworzywa sztuczne stanowią szeroką gamę materiałów znacząco różniących się wieloma własnościami. Dzięki tej różnorodności znalazły one wiele zastosowań. Można je znaleźć zarówno w wyrobach codziennego użytku (np. opakowaniach, wyrobach elektrycznych i elektronicznych), jak i maszynach przemysłowych.[...]
EN Over the past few years there have been developments in the legislative approach to waste management across Europe. In the publication there has been presented legal provisions in the area of plastic recycling and waste management in Poland as well as in entire European Union.
4
100%
Recykling
2011 nr 4 12-13
PL Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, najbardziej pożądanym działaniem jest zapobieganie ich powstawaniu. Hierarchia została określona w art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz.[...]
5
100%
Recykling
2011 nr 3 16-16
PL Państwa członkowskie UE są obowiązane do opracowania programów zapobiegania powstawania odpadów, które mogą być odrębnymi dokumentami lub stanowić element planów gospodarki odpadami.
6
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 3 32-32
PL Już przeszło trzy lata (od 12 grudnia 2008 r.) obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L 312 z 22 listopada 2008 r.), zwana dalej dyrektywą ramową o odpadach. Objęła ona swoim zakresem za[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 8 24-24
PL Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185 poz. 1243, z późn. zm.), posiadacz odpadów prowadzący ich ewidencję jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instala[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 9 26-26
PL Od przyszłego roku wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące planowania gospodarki odpadami, zawarte w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). Zostały one wprowadzone Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w g[...]
9
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 11 38-38
PL Obok rozwiązań techniczno-technologicznych oraz instrumentów ekonomiczno-finansowych, prawo stanowi jeden z filarów gospodarki odpadami, które powinny być oparte na solidnym fundamencie wiedzy. Wszystkie wskazane filary są bardzo ważne i trudno sobie wyobrazić dobry stan gospodarki odpadami bez dobr[...]
10
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 10 22-22
PL Pojęcie "paliwo alternatywne" występuje w polskim prawie w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU nr 112, poz. 1206). Znalazło sie tam w grupie 19 "Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ściekó[...]
11
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 10 24-24
PL Zgodnie z art. 37 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o ich rodzajach i ilości, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkod[...]
12
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 2 25-25
PL W pierwszej połowie stycznia br. Ustawa z 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw została rozpatrzona przez Senat, który 13 stycznia 2010 r. przyjął uchwałę w sprawie tego aktu prawnego. W związku z powyższym ustawę ponownie skierowano do Sejmu, którego zadaniem b[...]
13
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 1 38-38
PL Zgodnie z art. 37 ust. 6 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadam[...]
14
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 2 36-36
PL Zgodnie z art. 14 ust. 4 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO), opracowany przez ministra ds. środowiska w porozumieniu z ministrem ds. gospodarki odpadami. W myśl art. 14 ust. 14 ustawy [...]
15
100%
Recykling
2008 nr 9 16-16
PL Parlament Europejski uchwalił 17 czerwca 2008 r. rezolucję w sprawie projektu nowej dyrektywy ramowej o odpadach. Otwiera to drogę do ostatecznego przyjęcia projektu przez Radę i jego podpisania, co najprawdopodobniej nastąpi we wrześniu. Dyrektywa powinna zostać transponowana do prawa krajowego w c[...]
16
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 12 42-42
PL Marszałek województwa jest obowiązany sporządzić i przekazać ministrowi ds. środowiska raport wojewódzki, który w zakresie komunalnych osadów ściekowych może zawierać dane osobowe stosujących te osady: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów. Zgodnie z art. [...]
17
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 4 34-35
PL Na podstawie upoważnień zawartych w Ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (DzU nr 79, poz. 666) dotychczas zostało wydanych 20 rozporządzeń. Dotyczą one m.in. poziomów zbierania i stawki opłaty produktowej, sprawozdawczości oraz wymagań w zakresie postępowania z zużytymi bateriam[...]
18
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 3 46-46
PL Na początku stycznia 2011 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Środowiska: z 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 257, poz. 1746) oraz z 31 grudnia 2010 r. w s[...]
19
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 6 26-26
PL Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Ustawy z 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (DzU nr 138, poz. 865, z późn. zm.), prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowiązany do jego monitoringu zarówno w trakcie eksploatacji, jak i po jego zamknięciu.
20
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 5 28-28
PL Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (DzU nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 145), obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dzieli się na należące do kategorii A i na pozostałe.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last