Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
2012 Nr 3 146-153
PL Przedstawiono przegląd metod obliczeniowych dotyczących wyznaczenia zależności charakterystycznych temperatur topliwości od składu chemicznego popiołów węglowych. Przedmiotem badań było powiązanie obliczonych w pakiecie FactSage 6.2 temperatur likwidus popiołów, w atmosferze utleniającej (powietrza)[...]
EN A review of computational methods concerning the determination of correlations between the characteristic fusion temperatures and the chemical compositions of coal ashes is made in the article. The purpose of the research presented in this article was to relate the liquidus temperatures of ashes, as[...]
2
100%
Archiwum Spalania
PL W artykule analizowano wpływ składu mieszaniny CH4/H2/powietrze na adiabatyczną temperaturę płomienia i prędkość spalania laminarnego. Korzystając z programu FactSage obliczono adiabatyczne temperatury płomieni podczas spalania mieszanin CH4/H2/powietrze zawierających objętościowo od 0 do 100% H2. W[...]
EN In the article the impact at the composition of CH4/H2/air mixtures on the adiabatic flame temperature and laminar burning velocity was analyzed. The adiabatic flame temperatures of CH4/H2/air mixtures burning, containing from 0 to 100% by volume of hydrogen, were calculated using FactSage program. [...]
3
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia współczynników aktywności tlenu według Raoulta, dla ciekłych stopów Ni-Cu w temperaturach 1773 K i 1823 K o zróżnicowanej zawartości Cu, z wykorzystaniem różnych modeli teoretycznych. Brali wiedzy na temat niektórych parametrów oddziaływania sprawił, iż w [...]
EN The method of estimating the oxygen activity coefficient, according to Raoult, for the liquid Ni-Cu alloys - of a variable Cu content - at temperatures 1773 K and 1823 K is presented in the paper upon four theoretical models. The Ni-Cu alloys, not Cu-Ni alloys, were considered due to the fact that t[...]
4
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2014 Tom 16, cz. 1 148--160
PL W artykule badano wpływ wysunięcia centralnej dyszy palnika doprowadzającej CO2, na emisję NOx i CO podczas spalania gazu ziemnego w powietrzu wzbogaconym w tlen do 25%. Dwutlenek węgla wstrzykiwano w odległościach 0; 0,05; 0,1 i 0,15 m od palnika, w ilości do 25% obj. Mieszanki utleniają[...]
5
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 1 300--315
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz numerycznych dotyczących tworzenia tlenku węgla (II) w kinetycznym płomieniu gazu ziemnego w warunkach oksy-spalania. W doświadczeniach korzystano z palnika nisko-wirowego, w którym stopień zawirowania strugi określony za pomocą liczby wiru S[...]
6
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono obliczenia równowagowego składu wtrąceń MnO-SiO2, dla stopu Fe-36Ni w porównaniu ze stalą bez niklu, w przypadku oziębiania metalu o zróżnicowanej zawartości manganu w obszarze kadzi. Obliczenia wykonano w zakresie od 1873 do 1773 K. Założono wariant bez mieszania oraz z częściowym mi[...]
EN Computations of equilibrium compositions for MnO-SiO2., inclusions formed in Fe-36Ni alloy were performed. The data were compared to the ones of nickel-less steel in case of cooling the alloys with different Mn contents within the ladle compartment. The computations were carried out for the temperat[...]
7
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Rozważono wpływ zawartości niklu w ciekłym stopie Fe-Ni na współczynniki aktywności tlenu oraz takich odtleniaczy jak mangan, krzem i glin, w roztworze o nieskonczenie dużym rozcieńczeniu. Współczynniki aktywności zostały obliczone przy założeniu modelu roztworu subregularnego, jedynie w oparciu o d[...]
EN The effect of the nickel contents in Fe-Ni melts on the activity coefficients of oxygen and such deoxidisers as manganese, silicon and aluminum, at an infinite dilution, is considered. The activity coefficients are evaluated on the basis of the sub-regular solution model assumption by using the data[...]
8
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przeprowadzono teoretyczną symulację zmiany składu wtrąceń w stopie Fe-36%Ni podczas chłodzenia. Stałe równowagi reakcji odtleniania manganem, krzemem i glinem obliczono zakładając model subregularny i wykorzystując parametry oddziaływania oraz współczynniki aktywności O, Mn, Si i Al w nieskończonym[...]
EN Evolution of chemical composition of inclusions for Fe-36%Ni melt on cooling was simulated on the basis of theoretical analysis. The equilibrium states for deoxidization reactions using manganese, silicon and aluminum were found by using the subregular solution thermodynamic model, including the int[...]
9
63%
Archivum Combustionis
EN The paper presents the results of the calculation of the effect of the CO2 addition in the combustion of methane in air enriched in oxygen up to 25 vol% on the variations in the concentrations of free radicals, CO and NO. The calculations constitute a complement to performed experiments with injecti[...]
10
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2014 Vol. 21, nr 4 415--424
PL W pracy zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych dotyczących tworzenia CO w kinetycznym płomieniu podczas oksy-spalania gazu ziemnego. Badano wpływ temperatury, czasu przebywania reagentów oraz składu atmosfery zawierającej CO2 i 21 oraz 29 % obj. O2 na zmianę stężenia CO w płomieniu. Proces oksy[...]
EN The paper reports the results of numerical computations concerning the formation of CO in the kinetic flame during natural gas oxy-combustion. The effect of temperature, reagent residence time and the composition of an atmosphere containing CO2 with 21 and 29 vol % O2 on the variation of CO concentr[...]
11
51%
Archiwum Spalania
PL Zaprezentowano porównanie wpływu atmosfery CO2/O2/N2 i O2/N2 na stężenie wybranych produktów spalania gazu ziemnego. Obliczenia równowagowe wykonano w programie FactSage™ 6.2 [1] w warunkach adiabatycznej temperatury płomienia. Numeryczne warian[...]
EN The effect of an O2/N2/CO2 atmosphere in comparison with the O2/N2 one on the concentrations of natural gas combustion products was presented. The equilibrium calculations were performed with FactSage ™ 6.2 program [1] for the adiabatic flame te[...]
12
51%
Metallurgy and Foundry Engineering
2012 Vol. 38, no. 2 141--149
PL W polskim przemyśle, zwłaszcza w hutnictwie żelaza i stali, wykorzystuje się duże ilości materiałów ogniotrwałych. Zużyte materiały są bardzo często unieszkodliwiane przez składowanie. Zastosowanie innych metod zagospodarowania odpadowych materiałów ogniotrwałych wiążę się z koniecznością przeprowad[...]
EN In Polish industry, especially in the iron and steel industry, uses large amounts of refractory materials. Waste materials are disposed of through a common storage. For altemative methods of waste management of refractory materials, it is necessary to carry out several studies. One of the basie rese[...]
13
51%
Environment Protection Engineering
EN Concentrations of CO and NOx during combustion of propane/natural gas mixtures in air and in air enriched with oxygen have been investigated. The mixtures were: low-propane (up to 10 vol. %) and high-propane (up to 45 vol. %) types. A large effect of the propane content on the CO concentration in co[...]
14
51%
Journal of Power of Technologies
2014 Vol. 94, nr 3 202--210
EN The paper presents the results of experiments on the effect of carbon dioxide addition during natural gas air combustion on the concentrations of CO and NOx in the combustion chamber. Numerical simulations were also performed using the Chemkin-Pro program. As part of the presented experiments, an in[...]
15
51%
Archives of Environmental Protection
PL Przeprowadzono spalanie gazu ziemnego w powietrzu wzbogaconym w tlen w ilości 25 i 29% z dodatkiem CO2 w miejsce części azotu. Badania prowadzono przy różnych przepływach gazu i współczynnikach nadmiaru tlenu. Analizowano stężenie CO oraz NOx. Nie stwierdzono, by zwiększone stę[...]
EN Natural gas combustion was carried out in air enriched with oxygen in the amount of 25 and 29% with addition of CO2 in place of part of nitrogen. The research was carried out at different flow rates of gas and oxygen excess ratios. The concentration of CO and NOx was analyzed. It has not [...]
16
51%
Journal of Power of Technologies
2015 Vol. 95, nr 2 158--165
EN Urban areas produce large amounts of organic waste, among others at eateries and residential locations. Methane fermentation can be used to turn these wastes into a valuable substrate for biogas production. Malopolska region (Poland), in 2010, produced 547,796 Mg of biodegradable waste. The estimate[...]
17
51%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Pomimo tego, że paliwa kopalne pozostają nadal dominującym źródłem energii pierwotnej na świecie, gaz ziemny cieszy się dużą popularnością. Związane jest to z nowymi technologiami produkcji niekonwencjonalnego gazu w procesie przerobu łupków. W związku z tym, zwraca się uwagę na procesy spalania gaz[...]
EN Despite the fossil fuel are still dominant source of primary energy in the word, the natural gas is generally used in many branches in industry. The interest in natural gas is caused by new production technologies (shale gas). This situation leads to take an interest in natural gas combustion techno[...]
18
45%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2015 z. 267 91--96
PL W pracy przedstawiono model numeryczny wymiany ciepła w piecu grzewczym. Zaprezentowano wyniki symulacji komputerowych ukazujących wpływ wyłożenia ogniotrwałego pieca na proces nagrzewania wsadu. Analizie poddano pole temperatury i jego jednorodności we wsadzie, oraz czas potrzebny do nagrzewania ws[...]
EN This paper presents a numerical model of heat transfer in a heating furnace. The results of computer simulations show the influence of the refractory lining on the furnace charge heating process. The temperature field, the uniformity in the charge and the time needed to heat the charge have been ana[...]
19
45%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 8 1699--1703
PL Przedstawiono wyniki analiz składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego w jednej z polskich elektrowni. Analizom poddano popiół lotny fluidalny z komory spalania z cyrkulującym złożem fluidalnym oraz popiół lotny pochodzący z paleniska konwencjonalnego. Analizowane [...]
EN Fly ashes from the coal combustion were analyzed for chem. compn. and grain size distribution by std. methods. The ashes differed significantly. The chem. compn. of ashes depended on the grain size. The conventional fly ash contained unburnt C. The fly ash from fluidized-bed combustion did not conta[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last