Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 213
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 4 201--216
PL Polska wytwarza ponad 12 milionów ton odpadów komunalnych rocznie i jest szóstym największym wytwórcą odpadów w Unii Europejskiej. Paradoksalnie nasz kraj wytwarza jeden z najniższych poziomów odpadów na mieszkańca, tj. 315 kg, podczas gdy średnia w Unie Europejskiej wynosi 503 kg. Dysproporcja ta m[...]
EN In Poland over 12 million tones of waste is generated each year. Thus Poland is the sixth largest producer of waste in the European Union. Paradoxically, we have one of the lowest rates of waste generation per capita, i.e. 315 kg, whereas the EU average is 503 kg. This disparity may result from diff[...]
2
100%
Przegląd Geofizyczny
2008 Z. 2 167-179
PL Artykuł skupia się na problemie jednego z największych kryzysów świata organicznego w dziejach Ziemi, mającego miejsce na granicy kredy i paleogenu, w wyniku którego wyginęło wiele grup zwierząt, m.in. znane wszystkim dinozaury. W artykule ukazano poglądy różnych badaczy, wyjaśniające późnokredowe w[...]
EN The article discusses one of the direst crises in the history of the organic life on Earth. The event that took place at the Cretaceous/Paleogene transition (65 MY ago) was the cause of mass extinction of many animal species including well known dinosaurs. The article reviews hypotheses of various s[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 11 100-101
PL Na pytanie, czy samorządy są przygotowane do wykorzystania szansy wynikającej z integracji Polski z Unią Europejską, odpowiedzieć będzie można dopiero po ocenie ich działania w warunkach nowej rzeczywistości. Sądząc po ilości realizowanych szkoleń oraz biorącej w nich udział liczbie uczestników sytu[...]
4
100%
Materiały Budowlane
2008 nr 9 73-75
5
100%
Archives of Mining Sciences
PL W pracy zajęto się zagadnieniem zmian temperatury i wilgotności powietrza kopalnianego w ślepych wyrobiskach przewietrzanych ssącą wentylacją lutniową. Korzystając z zasady zachowania masy i energii przepływającego takim wyrobiskiem powietrza oraz uwzględniając źródła dopływu/odpływu masy i związane[...]
EN This work presents the problem of chages in temperature and humidity of mining air in dead end headings ventilated by an exhaust ventilation system. Using the principle of conservation of mass and energy of airflow in such a heading a mathematical model for changes in a function of time and current [...]
6
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 3 32--38
PL Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energety[...]
7
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 4 90--95
PL W Rynku Instalacyjnym nr 3/08 (s. 32.) w artykule pt. „Warunki środowiska wewnętrznego...” opisano ogólne wymagania zawarte w normie PN-EN 15251, w tym m.in. zasady obliczeń strumienia powietrza wentylacyjnego w budynkach mieszkalnych wynikające z warunków higienicznych. Niniejsza publikacja szerzej[...]
8
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 6 44
PL Norma PN-EN 15251 opisuje standardy dotyczące wielu zagadnień z zakresu jakości środowiska wewnętrznego pomieszczeń. W wydaniach Rynku Instalacyjnego nr 3/2008 i 4/2008 przybliżono Czytelnikom ogólne wymagania w zakresie określania niezbędnego strumienia powietrza wentylacyjnego, wynikające z warunk[...]
9
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 7-8 96--100
PL Opisany w artykule przypadek jest przykładem dość jeszcze powszechnie spotykanych w praktyce błędów popełnionych już na etapie projektowania, które przekładają się później na nieprawidłowości eksploatacji instalacji. Dotyczy instalacji wody lodowej, lecz podobne efekty, choć może nie w takiej skali,[...]
10
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 10 21--26
PL Redukcja zużycia energii w budynkach bezpośrednio przekłada się na ograniczenie spalania paliw, tym samym na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Efekt ten ma znaczenie zarówno w skali lokalnej (poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska), jak i w skali globalnej, związanej z[...]
11
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 11 24--32
PL Artykuł odwołuje do głównych tez konferencji Green Building Chalange (GBC), która odbyła się w 1998 r. w Vancouver (Kanada), która stanowiła podsumowanie wyników badań prowadzonych w 14 krajach świata nad wpływem budynków na środowisko naturalne i wzajemne powiązanie pomiędzy obiektami budowlanymi i[...]
12
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 3 85--86
PL Choć Polskie Normy nie mają mocy obowiązującej, to jednak takie rozumowanie nie jest jednak w pełni poprawne. Artykuł rozwija i uporządkowuje to bardzo ważne i złożone zagadnienie.
13
100%
Gospodarka Wodna
2016 Nr 10 345--350
PL Wyznaczanie linii brzegu jezior często napotyka na trudności zarówno z powodu braku lub niewystarczających ciągów obserwacyjnych, jak również zmian stosunków wodnych. Regulacje ustawowe nie zawsze są w tych wypadkach jednoznaczne i wystarczające do jednoznacznego postępowania. W artykule - na wybran[...]
EN Determining the shoreline of lakes is often burdensome due to the lack or insufficient observation sequences as well as changes in water relations. In such cases, legal regulations are unequivocal not always and adequate for determining unambiguous procedures. Based on selected examples, the article[...]
14
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 7-8 22--29
PL Rozwój technik kotłowych i stosowanie coraz bardziej nowoczesnych urządzeń powoduje, że pomieszczenia, w których obecnie montowane jest źródło ciepła, zupełnie nie przypominają ciemnej i zakurzonej kotłowni. Sytuacja ta wynika ze zmian przepisów oraz z większej dbałości inwestora o wygląd również te[...]
15
100%
Logistyka
2016 nr 1 25--28
PL Artykuł poświęcono potencjałowi logistyki w usprawnianiu pracy aptek i podnoszeniu jakości obsługi pacjentów. W artykule wykorzystano badania ankietowe, mające charakter rozpoznania wstępnego.
EN The paper is devoted to potential of logistics in improvement of pharmacy activities and to increasing quality of patient service. The author used questionnaire surveys that were of preliminary nature.
16
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 6 26--30
PL Potrzeba sporządzenia audytu energetycznego wynika z ubiegania się przez inwestora o pomoc finansową. Dokument ten, umożliwiający pozyskanie premii termomodernizacyjnej, ma przede wszystkim aspekt inżynierski, gdyż jego celem jest wskazanie najlepszego rozwiązania, przynoszącego konkretny efekt tech[...]
17
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 6 44--47
PL Warunki gospodarki rynkowej powodują, że klient wymaga odpowiedniej jakości dostarczanych mu towarów i usług. Ma to również miejsce w przypadku użytkowników mieszkań i instalacji. Nikt więc nie jest usatysfakcjonowany, gdy po otwarciu baterii czerpalnej, zamiast wody o oczekiwanej temperaturze, prze[...]
18
100%
Logistyka
2017 nr 1 50--55
PL Funkcjonowanie aptek jako podmiotów rynkowych jest związane z nierównymi szansami konkurowania z innymi podmiotami, wynikającymi z nakładanych na apteki szczególnych obowiązków i ograniczeń. Jedną z nowszych i mniej zbadanych ścieżek przeciwdziałania skutkom takiej sytuacji rynkowej jest sięganie po[...]
EN Functioning of pharmacies as market subjects is associated with unequal chances of competing with other operators, resulting from special duties imposed to pharmacies and restrictions. With one of newer and less analyzed paths of the counteraction for effects of such a state of the market is reachin[...]
19
100%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 4 67--69
PL Niniejszy tekst jest uzupełnieniem, a raczej uściśleniem tez zawartych w artykule P. dr inż. Mariusza Adamskiego (RI 11/03, s. 52). Podejmując kwestię montowania pomp na zasilaniu czy powrocie, autor zwraca uwagę, na ograniczoną precyzję posługiwania się sformułowaniem pompa na zasilaniu czy pompa n[...]
20
100%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 5 87--89
PL Po lekturze kolejnego artykułu na temat kotłowni w RI 4/05 [5] długo zastanawiałem się czy kontynuować dyskusję z Panem J. Drążkiewiczem. Zagadnienie korespondencji i wymiany poglądów dwóch osób na temat szczegółowej analizy konkretnego tekstu raczej nie jest interesujące dla licznej rzeszy Czytelni[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last