Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 11 27-30
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2005 nr 3 20-24
PL Praca przedstawia działanie nowego sita żaluzjowego typu " daszkowego "przystosowanego do pracy w kombajnach zbożowych. Głównym celem badań było znalezienie takiego rozwiązania konstrukcyjnego zespołu czyszczącego, który pracowałby prawidłowo na terenach nachylonych i równocześnie nie wymagałby pozi[...]
EN The paper deals with the operation of a new adjustable canopy sieve fitted for combine-harvesters. The general aim of the study was to find such a construction solution for a cleaning unit that the unit could be able to work properly on the slopes and there would be no need to level a whole harveste[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 6 137--142
PL Przedstawiono wyniki dotyczące badań przesiewalności ziarna pszenicy na sicie żaluzjowym daszkowym. Daszki sita były ustawione pod kątem 5°, 10°, 15°. Stwierdzono, że zmiana nachylenia daszków sita nie pogarsza warunków separacji masy zbożowej.
EN Investigation results dealing with the screening of wheat grain on a shutter-canopy sieve were presented. The sieve canopies were positioned at inclination angles of 5, 10 and 15 deg. It was stated that changing of the canopy inclination angle did not impair the conditions of wheat grain screening.
4
100%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 10 29-32
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przesiewalności ziarna na sicie żaluzjowym - sekcyjnym o zmiennych kątach nachylenia. Analiza ta przeprowadzona została dla czterech przykładowych ustawień sita walcowego, które symulowały jazdę kombajnu zbożowego wzdłuż zbocza, pod górę i z góry oraz po podłożu[...]
EN Results of sieving experiments applied shutter-sectional sieve with various inclination angles were presented. Analysis was performed on four example set-up cylindrical sieve simulating combine movements along slope, uphill, downhill and on ground planer Sectional sieve complies with conditions of a[...]
5
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przyjęto za cel przeprowadzenie oceny czterech typów kombajnów do zbioru kolb kukurydzy metodą Wskaźnika Zespolonego i wyznaczenie spośród nich optymalnego do zbioru kolb kukurydzy. Optymalnym kombajnem spośród badanych okazał się kombajn BOURGOI JDL 410D, który uzyskał najwyższą wartość Wsk[...]
EN The purpose of the work was to evaluate four types of harvesters picking corn cobs using the "Complex Index" method, and to select one of them as optimal for corn cob harvesting. The BOURGOI JDL 410D harvester turned out to be optimal among all tested ones - it reached highest Complex Index value of[...]
6
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród dwóch grup wiekowych absolwentów kierunku Technika Rolnicza i Leśna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pytania skierowane do respondentów miały na celu uzyskanie informacji mówiących m.in. o tym, dlaczego podjęli naukę na d[...]
EN The paper presents results of a survey research carried out among two age groups of agricultural and forest engineering graduates from Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Questions addressed to respondents were intended so as to obtain information explaining why they had chosen th[...]
7
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 1 49-52
PL W niniejszym artykule przedstawiono prace badawcze poszukujące rozwiązania zapewniające pełną skuteczność segregacji i czyszczenia masy poomłotowej podczas pracy kombajnu na terenach o nachyleniu do 150. Badania prowadzono nad zastosowaniem sit żaluzjowych ukształtowanych cylindrycznie, daszkowo i w[...]
EN The paper reviews the studies aimed at finding the solution to guarantee the full effectiveness of segregation and cleaning of the treshing mass for the combine-harvester operating on the slope up to 150. These investigations were carried out with the adjustable section sieves shaped in a cylindrica[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono analizę ekonomiczną wyników badań wierzby Salix viminalis, wykorzystanej jako źródło energii na przykładzie plantacji założonych na terenie Kotliny Kłodzkiej. Badania przeprowadzono na plantacjach z trzema wariantami nasadzeń wierzby, obsada roślin 15, 30 i 60 tysźha-1. Obliczo[...]
EN The paper presents an economic analysis of the results of studies on the willow Salix viminalis, used as a source of energy, exemplified by plantations established in the Kłodzko Valley. The studies were carried out on plantations with three variants of willow planting, the plant density being 15, 3[...]
9
63%
Energetyka
1998 nr 8 326-329
10
51%
Energetyka
2013 nr 11 821--826
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych. Próbki popiołów pochodziły ze spalania węgla kamiennego w pilotowym laboratoryjnym kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (CFB) o mocy 0,1 MW. Wybrano popioły ze spalania w konwencjonalnej atmosferze powietrznej (N2/O2 – 79%:[...]
EN Presented are results of investigations on physical and chemical properties of fly ash. The fly ash samples derive from the combustion of hard coal in a pilot-scale laboratory 0,1 MWe boiler with circulating fluidized bed (CFB). Selected were ashes derived from combustion in three types of atmospher[...]
11
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przeanalizowano pracę trzech różnych profili łopat koła wiatrowego. Wśród wybranych konstrukcji, na których prowadzone były analizy znalazły się następujące profile: fabryczny dostarczony wraz z siłownią, Gottinger GOE 413 Airfoil oraz profil S NREL 822. Dla każdego profilu wykreślono cha[...]
EN Operation of three different profiles of blades of a wind wheel was analysed in the article. There were the following profiles among the selected structures, on which analysis were carried out: a pre-built profile supplied with a power plant, Gottinger GOW 413 Airfoil and S NREL 822 profile. Power c[...]
12
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W celu kontroli bazy ciągnikowej utworzono program o nazwie "RSPmech", który został przetestowany w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Rostkowice. Dane gromadzone przy pomocy programu pozwoliły na prowadzenie bieżącej analizy m.in. stopnia zużycia paliwa czy też ilości przepracowanych motogodzin prz[...]
EN In order to provide monitoring for stock of tractors, the researchers developed an application named "RSPmech", tested in Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rostkowice [Rostkowice Agricultural Production Co-operative]. Data acquired using the application allowed to carry out current analysis includin[...]
13
51%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 131-136
PL W pracy przedstawiono ocenę wartości wskaźników i współczynników eksploatacyjnych wybranych kosiarek i wykaszarek ogrodniczych. Badania wykazały, że w wyniku zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych w kosiarce Husqvarna YTH210XP uzyskuje ona najwyższe wartości wskaźników wydajności i współczynnika pe[...]
EN The study presents assessment of indexes values and operating coefficients of the selected lawnmowers and garden strimmers. The study proved that, as a result of the applied construction solutions in the Husqvarna YTH210XP lawnmower, it obtains the highest values of efficiency indexes and the coeffi[...]
14
51%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 123-129
PL Przedstawiono opracowaną metodę Wskaźnika Zespolonego Jakości Maszyny Ogrodniczej umożliwiającą dokonanie wyboru optymalnej maszyny do koszenia trawy przy uwzględnieniu wielu cech o różnowymiarowych jednostkach miary. Przeprowadzano ocenę wybranych wykaszarek i kosiarek ogrodniczych przy zastosowani[...]
EN The study presents a developed method of the Complex Index of Garden Machine Quality, which enables selection of an optimal grass mower with consideration of many properties of heterodimensional measurement units. Evaluation of the selected strimmers and lawnmowers with the use of a developed method[...]
15
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kombajnu do zbioru ziemniaków marki GRIMME typu 170-60SE. W nowoczesnych maszynach do zbioru ziemniaków widać istotny postęp techniczny i technologiczny, między innymi wzrosła wydajność, a w wyposażeniu pojawiły się elementy poprawiające jakość pracy kombajnów, np.[...]
EN The work presents research results of a potato picking combine GRIMME type 170-60SE. Significant technical and technological development is visible in modern potato picking machines. Inter alia, efficiency increased and elements improving the quality of work of harvesters, e.g. the system of automat[...]
16
51%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 257-264
PL W artykule przedstawiono wyniki badań silników z zapłonem samoczynnym, przeprowadzonych na hamowni inercyjnej. Badania wykazały, że silnik typu Y22DTR charakteryzuje się wyższą mocą oraz momentem obrotowym niż silnik typu AFN. Pomimo wyższego momentu obrotowego silnik Y22DTR posiada mniej korzystny [...]
EN The article presents results of tests for self-ignition engines, carried out in inertial engine test house. The research has shown that Y22DTR type engine has more horsepower and higher torque than AFN type engine. In spite of higher torque, the Y22DTR engine offers less favourable range of cranksha[...]
17
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Publikacja przedstawia wyniki badań polowych sita daszkowego żaluzjowego zamontowanego w kombajnie zbożowym New Holland Bizon Z 058 przeprowadzonych na terenach nachylonych. Badania potwierdziły możliwość uzyskania wysokiej czystości zbieranego ziarna poprzez zastosowanie sita daszkowego do pracy w [...]
EN The article presents results of field's research of a canopy sieve installation in combine harvester New Holland Bizon Z-058, working on sloping areas. The research confirmed the possibilities of getting high cleanliness of seed by using the canopy sieve to work on sloping areas.
18
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawione wyniki badań potwierdzają pozytywny wpływ uchylnej sekcji wielopłaszczyznowego sita żaluzjowego na jego przepustowość oraz czystość przesianego ziarna. Korzystne efekty pracy takiego sita wskazują na możliwość jego zastosowania w kombajnach zbożowych do pracy w nachyleniu.
EN The presented results of research confirmed the positive influence of moving multiplane section of shutter sieve on its capacity and purity of finessed grain. The beneficial effects of such working sieve indicate possibility of its usage in combine's harvester to work in different inclination.
19
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań prędkości strugi aerodynamicznej w kombajnie do zbioru zbóż BIZON Z-056 wykonanych dla symulacji jej parametrów w przewidywanym eksperymencie stanowiskowym. Dokonano przeglądu wyników badań nad rozkładem masy ziarnowej na sicie w różnych fazach ruchu roboczego masz[...]
EN The paper presents results research of velocity aerodynamic stream were introduced in combines harvester to the cereals gathering the BIZON Z -056 executed for simulation her parameters in founded post experiment. The review of results of investigations over schedule of grain mass was executed on si[...]
20
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu przechyłów bocznych kosza sitowego na rozkład materiału czyszczonego na powierzchni sita. Zaprezentowano metodykę analiz z wykorzystaniem testów statystycznych. Badania przeprowadzono przy użyciu nieparametrycznych testów statystycznych.
EN In the article we described analysis of influence of side inclinations sieve on decomposition of cleaned material on surface of sieve. The methodology of analyses was presented in this article with utilization the statistical tests. Tests were realized by use non-parametric statistical tests.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last