Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  związki chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2001 nr 1-2 14--25
PL Przedstawiono najnowsze metody obliczeniowe QSAR stosowane do modelowania i projektowania cząsteczek związków chemicznych. Podano przykłady zastosowań tych metod dla cząsteczek barwników oraz do badania oddziaływań barwnik - włókno.
EN The newest QSAR methods for modelling and design of chemical molecules are presented. Examples of their applications to dye molecules and studies on dye - flbre interactions are given.
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 54-55
3
88%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 63 53-54
EN The article presents methods for identifying chemical compounds on the basis of their spectrums in Infrared. Specifically, transformation of the spectra from absorbing to transmitting ones and vice verse and calculation of the so-called base line and the maxima of the spectra are considered.
4
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań z literatury zagranicznej dotyczące szkodliwych zanieczyszczeń powietrza wnętrz, ich analizę i wnioski. Podano również wymagania i metody badań zamieszczone w wybranych dokumentach międzynarodowych w zakresie oceny szkodliwych zanieczyszczeń powietrza we[...]
5
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 191-194
PL Obecne wymogi dotyczące środowiska naturalnego mówią o potrzebie ochrony warstwy ozonowej. Można ją zapewnić za pomocą systematycznego ograniczania użytkowania związków chemicznych po- siadających w swoim składzie brom i chlor. Do takich należą czynniki chłodnicze z grup CFC, HCFC i halony. W artyku[...]
EN According to environmental policy, chemical compounds with chlorine and fluorine (i.e. CFC, halons) should be removed from usage in spite of their harmful impact on a protective ozone layer in the troposphere. The CFC's, HCFC's and other gases with chlorine or bromine stimulate the process. In the p[...]
6
75%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 3 (54) 106-108
PL Praca omawia problem narażenia na czynniki chemiczne na stanowiskach pracy w gospodarce ściekowej. Przedstawiono krótką charakterystykę najczęściej identyfikowanych związków chemicznych, w tym metali ciężkich i trwałych związków organicznych. W zaprezentowanej analizie piśmiennictwa opisano stwierdz[...]
7
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 3 35-35
8
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2015 nr 12 485--490
PL Przepisy obowiązujące aktualnie w dziedzinie czynników chłodniczych wymuszają wycofanie substancji grupy HFC już w niedalekiej przyszłości. Chodzi tu zarówno o wyrażone wprost zakazy stosowania tych płynów po określonej dacie, jak i o mechanizmy zniechęcające do korzystania z tych czynników. Wszystk[...]
EN Current regulations are the reason for reduction of HFC refrigerants use in the close future, because of bans and restrictions coming into life. All these regulations are based on the Global Warming Potential of refrigerants. The higher is GWP, the harder are restrictions. This problem applies to al[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 267 109-118
PL Kreozot, zwany powszechniej olejem impregnacyjnym, to mieszanina szeregu związków chemicznych, których własności wykorzystywano m.in. do zabezpieczania drewna przed działaniem wody, szkodników i mikroorganizmów. Od lat w tzw. nasycalniach stosowano kreozot do impregnacji elementów drewnianych narażo[...]
EN Creosote, more commonly called an impregnation oil, is a mixture of a range of chemical compounds, whose features have been exploited among others for wood protection against water activity, pests and microorganisms. For years, in so-called wood treating plants, one has applied creosote for impregna[...]
10
75%
Izolacje
PL Współcześnie, przy coraz większym zurbanizowaniu i uprzemysłowieniu, w środowisku wystepuje coraz więcej substancji chemicznych. zanieczyszczenia te pochodzą z różnych źródeł (np. ścieki gospodarcze i przemysłowe, kwaśne deszcze). Wiele z nich ostatecznie dostaje sie do gruntu, skąd może oddziaływać[...]
11
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN According to the Polish Labour Code (Ustawa, 1974) employers are legally obligated to provide workers with information about occupational health and safety risks. Maximum allowable concentrations (MAC) and the results of determining chemical compounds in workplace air are used for assessing occupati[...]
12
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1465--1470
PL Przedstawiono nowy algorytm identyfikacji regionów destylacyjnych dla destylacji ciągłej i kotłowej. Informacja ta pozwala na szybkie określenie sekwencji produktów możliwych do uzyskania w destylacji kotłowej dla zadanego składu surowca, na znalezienie preferowanego regionu destylacyjnego dla wymag[...]
EN A new algorithm for identification of continuous and batch distillation regions is presented. Based on this information we rapidly determine a sequence of cuts for a given feed composition, find a preferred batch distillation region for desired products and an optimal mixing / separation sequence.
13
75%
Logistyka
2015 nr 5 1113--1119, CD1
PL W artykule porównano właściwości alkoholu metylowego i benzyny w aspekcie zagrożeń pożarowo-wybuchowych. Scharakteryzowano budowę zbiorników magazynowych na metanol oraz przedstawiono sposób ich zabezpieczeń. Określono skutki pożarów metanolu i benzyny w zbiorniku o średnicy 31,4 m oraz rozlewiska o[...]
EN The article describes the properties of methyl alcohol and gasoline in terms of the fire and explosion hazards. The construction of the methanol storage tanks and methods of their protection had been introduced. The effects of methanol and gasoline fires in tanks with a diameter of 31.4 meter and in[...]
14
75%
Logistyka
2015 nr 5 1297--1302, CD1
PL W artykule przedstawiono wybrane właściwości paliw ciekłych w aspekcie zagrożeń związanych z niekontrolowanym spalaniem w otwartej przestrzeni, będącym konsekwencją niewłaściwego użytkowania paliw, transportu lub magazynowania. Wyznaczono masową szybkość spalania oraz przedstawiono wizualizację proc[...]
EN The article presents selected properties of liquid fuels in terms of the risks associated with uncontrolled combustion in open space, which is a consequence of improper use, transport or storage of fuels. The combustion rate mass was determined and a visualization of the analyzed combustion fuels wa[...]
15
75%
Logistyka
2015 nr 5 1097--1104, CD1
PL W artykule przeanalizowano wpływ polifosforanu (MPP) oraz pirofosforanu melaminy (MPYP) na właściwości adhezyjne oraz mechaniczne poliakrylanowego wodnego kleju dyspersyjnego. Zaobserwowano, że zarówno dodatek środka ogniochronnego w postaci MPP jak również pirofosforanu melaminy MPYP przyczynił się[...]
EN The article analyzes the influence of melamine polyphosphate (MPP) and melamine pyrophosphate (MPYP) on the adhesion and mechanical properties of aqueous polyacrylate dispersion adhesive. It was observed that addition of flame retardant MPP as well as MPYP is the cause of adhesion increase of the ac[...]
16
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania w identyfikacji związków chemicznych metody tzw. odcisku palca oraz sztucznej inteligencji na podstawie widm w podczerwieni. Opisano budowę opracowanego specjalnie do tego celu narzędzia i sztuczną sieć neuronową oraz wymogi, jakie muszą być spełnione[...]
EN Infrared (IR) spectrometric identification of individual chemical compounds from their mixtures is still a challenging process. Therefore, we developed a method in which we use the IR “Fingerprint” spectra of a particular chemical substance followed by artificial intelligence (AI) – based analysis t[...]
17
63%
Chemical and Process Engineering
2014 Vol. 35, nr 3 265--275
EN The paper presents investigation results of the migration of a chemical compound contained in fly ash deposited on a dry furnace waste landfill site exposed to weather conditions. Climate conditions are able to significantly affect chemical component distribution in a block of deposited, moving chem[...]
18
63%
Analityka : nauka i praktyka
2018 nr 2 16--21
PL Masa jest jedną z podstawowych i jednocześnie stosunkowo prostych do opisania i zmierzenia wielkości charakteryzujących indywidua chemiczne, pozwala na uzyskanie bardzo specyficznych informacji. Z tego właśnie powodu w nowoczesnej analizie chemicznej szeroko wykorzystuje się pomiar masy cząsteczek i[...]
19
63%
Logistyka
2015 nr 5 1279--1286, CD1
PL Celem artykułu jest przedstawienie właściwości pożarowo-wybuchowych acetylenu, wymagań w zakresie magazynowania i transportowania tego gazu oraz procedur ratowniczych stosowanych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej możliwych do zastosowania podczas zdarzeń awaryjnych z udziałem acetylen[...]
EN The aim of the study was to present the fire-explosion characteristics of acetylene, requirements of acetylene storage and transport and rescue procedures used by the State Fire Service which are possible to use during emergency events involving acetylene.
20
51%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 3 99-105
PL W artykule przedstawiony został w zarysie aktualny stan wiedzy dotyczący procesów spalania materiałów palnych i mechanizmy procesów przeciwstawnych. Procesy przeciwstawne to oczywiście sposoby wygaszania płomieni. Omawianie tych procesów ograniczono do strefy spalania, ale ze szczególnym uwzględnien[...]
EN The article outlines the current state of knowledge about combustion processes of inflammable materials and mechanisms of opposing processes are the ways of extinguishing flames. Describing these processes was limited to the combustion area but specially taking into consideration the inhibition effe[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last