Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 170
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiornik wodny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2005 Nr 8 303-306
2
84%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 6 239-243
PL Celem artykułu jest przybliżenie problematyki procesu erozji poniżej zbiornika Jeziorsko na Warcie na tle charakterystyki hydrologicznej zmian zachodzących w korycie Warty oraz skutków działania wykonanych progów stabilizujących poniżej zapory czołowej zbiornika.
EN The goal of the article is to bring closer the issue of erosion process below the Jeziersko reservoir on the Warta river, in connection with hy- drological characteristics of changes taking place in the Warta riverbed and effects of stabilising check dams constructed below the reservoir's front dam.
3
84%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 1 22-26
PL W jakim stopniu decydenci i budowniczowie zbiornika Sulejów osiągnęli zamierzone cele? Czy uzyskano planowane wówczas efekty i co zakłóca eksploatację zbiornika i wpływa na nie najlepszą jakość wody? Na te pytania próbuje odpowiedzieć Autor z pespektywy 25-letniej eksploatacji zbiornika.
4
84%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 2 52-55
PL Przedstawiono nową charakterystykę hydrologiczną zbiornika Siemianówka na górnej Narwi oraz jego wpływ na zmianę odpływu ze zbiornika, opracowaną na podstawie danych uzyskanych w okresie eksploatacji obiektu.
5
84%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 10 373-376
6
84%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 9 392-395
PL Zamieszczono informacje o zbiorniku wodnym Domaniów, podając: cel inwestycji, lokalizację obiektu, parametry zbiornika oraz ogólne dane hydrogeologiczne i charakterystyczne przepływy w przekroju piętrzenia. Przedstawiono charakterystykę techniczną obiektów przekroju piętrzenia - omówiono konstrukcję[...]
EN In the paper there has been given the following information on the water reservoir Domaniow: purpose of the investment, location of the object, parameters of the reservoir, general hydrologic data and characteristc flow values in the cross-section of the dam. The technical characterization of dammin[...]
7
84%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 9 371-373
PL W lipcu 2001 r. minęły cztery lata eksploatacji Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżnę. W okresie tym Hydroprojekt Warszawa Sp. z o.o., współpracując ze spółką akcyjną zarządzającą zbiornikami, kontrolował stan techniczny głównych obiektów zespołu zbiorników. Spośród wielu za[...]
EN In July 2001 passed four years of exploitation of the Set of Water Reservoires Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyzne. During that period the Hydroprojekt Warszawa in cooperation with joint stock company managing the reservoires checked the technical state of main objects of the set. From among many prob[...]
8
84%
Gospodarka Wodna
2006 Nr 2 65-72
PL Przedstawiono wyniki analizy liczby, wielkości i czasu powstawania zbiorników wodnych w Polsce z uwzględnieniem ich funkcji przeciwpowodziowych. Omówiono działania na niektórych zbiornikach wodnych podczas ostatnich dużych powodzi oraz sformufowa-no wnioski w tym zakresie.
EN There have been presented analyses of number, size and time of origination of water reservoirs in Poland taking into consideration their flood control function. There has been also discussed actions taken on some water reservoirs during the last large floods and have been formulated resulting from t[...]
9
67%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 9 374-376
10
67%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 35 117--125
PL W pracy przedstawiono analizę jakości wody małego zbiornika Michalice. Przedstawiono wstępną ocenę jakości wody zbiornika i oceniono jej walory użytkowe. Podstawowe funkcje zbiornika to nawodnienia rolnicze, ochrona przed powodzią i rekreacja, dlatego ważnym zagadnieniem jest jakość wody zbiornika. [...]
EN The paper presents an analysis of water quality of the small Michalice reservoir. A preliminary assessment of the reservoir water quality and its usability was made. The quality of water in the reservoir is particularly important as the main functions of the reservoir are agricultural irrigation, re[...]
11
67%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 10 422-428
PL Przedstawiono charakterystykę i funkcje zbiornika wodnego Nielisz na Wieprzu. Omówiono problemy realizacyjne i finansowe tego przedsięwzięcia. Podkreślono walory środowiskowe zbiornika.
EN The article presents the characteristics and the function of the Nielisz water reservoir on the Wieprz river. It discusses the realisation and financial problems of this undertaking, and underlines the environmental values of the reservoir.
12
67%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 217-218
13
67%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 285-286
14
67%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 8 323-327
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Królestwie Niderlandów, gdzie zarządy wodne istnieją od połowy XIII w., ok. 60% powierzchni kraju znajduje się pod poziomem morza, a blisko połowa społeczeństwa zatrudniona jest w instytucjach związanych z gospodarką wodną.
EN At the end of a series of articles, the authors present some general and technical issues related to dam constructions, e.g. basic principles and activities related to the planning process, integrated system of water management and the necessity to involve the society in those activities. The articl[...]
15
67%
Przegląd Komunalny
2007 nr 6 73-74
PL Rekultywacja zbiorników wodnych ma już swoją historię. Pojawiła się pod koniec lat 60., gdy uświadomiono sobie, że beztroska aktywność człowieka na terenach okalających jeziora (intensyfikacja rolnictwa, wprowadzanie do cieków nieoczyszczonej wody) zaczyna powodować ich przyśpieszoną degradację.
16
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The source of information about the land surface can be not only the map or the profiles, that give the graphic reflex of the land, but also the digital terrain models (DTM), which present the form of the land surface in the digital way. In the paper the possibilities of using DTM at the stage of pr[...]
17
67%
Gospodarka Wodna
2007 Nr 5 206-209
PL Przedstawiono koncepcje zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prosna. Przybliżono jego główne cele użytkowe oraz znaczenie w ochronie przed powodzią. Omówiono także główne oddziaływania zbiornika na środowisko.
EN The article presents the concept of the Wielowieś Klasztorna reservoir on the Prosna River. It describes its main utility purposes and its importance for the anti-flood protection. The article also discusses main influence of the reservoir on the environment.
18
67%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 3 107-110
PL Przedstawiono doświadczenia z 25-letniej eksploatacji ujęcia wody ze zbiornika sulejowskiego i stwierdzono, że ciągłość poboru wody w systemie wodociągowym Sulejów-Łódź wymaga budowy awaryjnego ujęcia wód podziemnych.
EN The Authors present experience gained during 25 years of exploitation of the water intake on the Sulejów reservoir. In their opinion there is an urgent need for building an additional underground water intake in order to secure the uninterrupted supply of water in the water supply system Sulejów - Ł[...]
19
67%
Przegląd Geologiczny
20
67%
Przegląd Geologiczny
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last