Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 740
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zastosowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2003 nr 11 365-367
PL Lekki ugięciomierz dynamiczny może być szeroko stosowanym przyrządem do badania zagęszczenia gruntu pod warunkiem opracowania wytycznych stosowania i interpretacji wyników badań.
2
100%
Przegląd Budowlany
EN Realization of a prefabricated concrete object. Technical, economic and social problems. Large-panel constructions appearance improvement.
3
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Przedstawiono problemy zastosowania promieniowania we Francji, głównie wykorzystywanego w miernictwie przemysłowym, analizie i automatyce.Radiometria wyszła z wyspecjalizowanych laboratoriów, została włączona do wytwarzanych fabrycznie przyrządów, by uczestniczych w poprawie jakości pomiarów prowadz[...]
4
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Artykuł opisuje wyposażenie laboratorim do pomiaru jodu promieniotwórczego w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie.
5
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2002 nr 10 22-27
6
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Człowiek pracujący z promieniowaniem joizującym nosi przy sobie dozymetr osobisty.Mozna na nim odczytać pochłoniętą dawkę. Co zrobić jednak, gdy istnieje podejrzenie napromieniowania osoby, która dozymetru nie miała? Mozna odczytać dawkę zakodowaną w chromosomach limfocytów krwi.
7
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 3 39-41
8
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą prac badawczych prowadzonych w zakresie opracowania czujników z wykorzystaniem technologii mikrosystemowych przeznaczonych do wykrywania materiałów wybuchowych w minach i improwizowanych ładunkach wybuchowych (IED). Omówiono także zagadnienie zwi[...]
EN : In the paper discussed problems concerning the research on the development of sensors based on microsystems technologies for the detection of explosives materials used in mines and improvised explosive devices (IED). In the article presented the issue of the use of chemical reactive layers wh[...]
9
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 11-12 35-38
10
80%
Polish Hyperbaric Research
2009 nr 2(27) 7-26
PL W artykule przedstawiono zastosowanie analizy czynnikowej do analizy porównawczej wybranych parametrów hematologicznych (rozmaz 3-parametryczny, zawartość hematokrytu, C3c, C4, IgG, IgA, IgM, CRP, fibrynogenu oraz czynnik XII układu krzepnięcia) po ekspozycji hiperbarycznej i 24 godz po zako[...]
EN This paper discusses the application of factor analysis when used to compare the following selected blood parameter properties: A three-parameter smear, hematocrit, C3c, C4, IgG, IgA, IgM, CRP, fibrinogen concentrations, and the level of factor XII), just before, and after exposure to pressure c[...]
11
80%
Świat Szkła
1998 nr 6 13-15
PL Trudno znaleźć materiał, który w tak fascynujący sposób, jak szkło łączy aspekty funkcjonalne z estetycznymi. Dlatego też szkło stanowi wartościowy materiał budowlany równie ważny, jak beton, stal czy materiały syntetyczne. Nowoczesne szkło profilowane jest jednym z tych materiałów budowlanych, któr[...]
12
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 3 46-49
13
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Zastosowano metody wykorzystujące zjawisko dyfrakcji rentgenowskiej na materiałach polikrystalicznych w badaniach procesów wydzieleniowych, w analizie naprężeń w elementach konstrukcyjnych oraz do pomiaru gęstości dyslokacji w materiałach ferromagnetycznych. Opracowano także projekt systemu automaty[...]
EN Methods using the X-ray diffraction effect on polycrystalline materials were used in the research of precipitation processes, in analysis of stresses in constructional components and for measurement of dislocation density in ferromagnetic materials. The design of a system for automatic control of Ph[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
15
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 12 635-638
PL Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań dwugałęziowych słupów stalowych wypełnionych betonem. Projektowanie elementów o takim przekroju nie jest ujęte w normach konstrukcji zespolonych. Z praktyki inżynierskiej wynika, że tego rodzaju słupy powinny znaleźć szersze zastosowanie w budownictwie, mię[...]
EN The results of two stages of tests performed on composite columns with two battened chords are shown. In the existing standard's rules, the computation and design of steel-concrete composite columns composed of compound steel sections is not included. From the engineer's practice it follows that thi[...]
16
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
EN Science Citation Index as a source of current and retrospective publications within science and nature was discussed. There were presented examples of using the Citation Index for bibliometric and sciencemetric research based on quantitative analysis of the elements of scientific publications descri[...]
17
80%
Konstrukcje Stalowe
2008 nr 1 30-33
18
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 2 41-43
19
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono spostrzeżenia praktyczne dotyczące stosowania ścian szczelinowych jako konstrukcji oporowych. Zwrócono uwagę na specyfikę tego rodzaju budowli.
EN The practical observations concerning applications of cavity walls as abutement structures have been presented. The Author draws attention to peculiarity on this type of structure.
20
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Chemia
1998 z. 61 3-88
PL Opisano sposoby otrzymywania monowarstw oraz muItiwarstw na powierzchni ciał stałych metodą powtarzanej samorzutnej adsorpcji. Porównano różne sposoby otrzymywania multiwarstw - metodą przeniesienia Langmuira-Blodgett powtarzaną reakcję redukcji końcowej grupy estrowej, reakcję utIeniania końcowej g[...]
EN Methods of depositing self-assembly monolayers and multilayers on to surfaces of solids were described. Different ways of producing multilayers - the Langmuir-Blodgett Transfer, repeated reaction of terminal ester group reduction, repeated reaction of terminal vinyl group oxidisation, repeated adsor[...]
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last