Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasoby węgla kamiennego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
2007 Nr 2 71-72
PL W artykule podano ilość zasobów bilansowych, przemysłowych i operatywnych węgla kamiennego zalegających w polskich zagłębiach węglowych. Podano ilości tych zasobów w poszczególnych spółkach węglowych. W odniesieniu do poszczególnych kopalń podano stany zasobów operatywnych na dzień 31 grudnia 2005 r[...]
EN The paper discusses the quantity of recoverable, developed and operative hard coal reserves in Polish coal basins. Quantities of these reserves in all coal companies were discussed. Operative reserves and colliery’s life expectancy according to the state on 31.12.2005 were analysed in each colliery[...]
2
88%
Maszyny Górnicze
PL Przeprowadzono analizę zasobów węgla kamiennego w polskim górnictwie oraz przedstawiono stan wyposażenia ścian w obudowy zmechanizowane. Podano również prognozę zapotrzebowania kopalń na obudowy zmechanizowane do 2002 roku.
EN An analysis of hard coal resources of the Polish mining industry has been carried out and the state of equipment of longwall faces with powered roof supports has been presented. Forecast demand for powered roof supports up to 2002 has been given.
3
75%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 10 602--606
PL Polska jest krajem posiadającym nie tylko największe spośród państw Unii Europejskiej zasoby węgla kamiennego, ale także państwem, w którym udział węgła w ogólnym bilansie energetycznym jest znaczący, blisko 55 % produkcji energii elektrycznej uzyskiwane jest z węgla kamiennego. W artykule podjęto p[...]
EN Poland is a country possessing not only the greatest coal resources among the countries of the European Union, but also the state in which the share of coal in the overall energy balance is significant, nearly 55 % of electricity is generated based on hard coal. The article raises the subject matter[...]
4
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Wdrażanie zasad gospodarki rynkowej w Polsce wywarło ogromny wpływ na sposób kształtowania i uwarunkowania jakim podlegają procesy kwalifikacji zasobów złóż kopalin. Dotyczy to szczególnie zasobów przemysłowych, a więc tych, które winny być przedmiotem opłacalnej eksploatacji. Od kilku lat na łamac[...]
EN Initiation of the principles of a market economy in Poland extracted a big effect on methods of settlement and application of mineral reserves, sepecially of economic reserves, which should be object of profitable mining. Last years in the columns of journals and among the specialist there was carri[...]
5
75%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono analizę tendencji zmian stanu zasobów geologicznych i przemysłowych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW). Analizę przeprowadzono na podstawie trendów liniowych w dwóch wariantach, tj. na podstawie danych, które charakteryzowały wielkość zasobów w Polsce w latach 1989-2005 a także na [...]
EN The analysis of changes tendency of the geological and commercial reserves state in the Upper Silesian Coal Basin is presented. The analysis is conducted on the basis of linear trends in two variants, it means basing on the data characterizing quantity of reserves in Poland in the years 1989-2005 an[...]
6
75%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł jest próbą określenia obecnej pozycji technologii podziemnego zgazowania węgla w stosunku do technologii konwencjonalnych eksploatacji tego surowca. Przedstawiono krótką historię związaną ze zgazowaniem węgla oraz dotychczasowe badania i doświadczenia związane z tą technologią. Zwrócono uwag[...]
EN The paper is an attempt to determine the present position of underground coal gasification in comparison to conventional exploitation technologies of this raw material. A short history of coal gasification as well as so far research and experience connected with this technology are presented. Attent[...]
7
75%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przybliżono perspektywy rozwoju bazy zasobowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pokazano aktualną bazę zasobową jaką dysponują kopalnie JSW S.A. wraz z strukturą zasobów. Zaprezentowano także strategiczne kierunki rozwoju zagospodarowania złóż oraz opisano zamierzenia w zakresie udostęp[...]
EN Development prospects of reserves base of Jastrzębie Coal company (JSW S.A.) are discussed. The present resources base being at JWS SA mines disposal and their qualitative structure are shown. Strategic directions of deposits management development are also presented as well as in the range of openi[...]
8
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2013 T. 29, z. 2 25--38
PL Wszystkie zasoby kopalin mineralnych ulegają sczerpywaniu na skutek eksploatacji. W ostatnich latach coraz poważniej zaczęto dostrzegać groźbę ich całkowitego wyczerpania, co spowodowałoby bardzo groźne skutki w wielu gałęziach przemysłu. Jeśli chodzi o węgiel kamienny, to wystarczalność jego zasobó[...]
EN All mineral resources are continuously depleting as a result of the exploitation. Their complete depletion, what could be negatively reflected in a number of industrial branches, was taken into consideration during the last decades. In case of the hard coal, its resources were estimated as sufficien[...]
9
63%
Polityka Energetyczna
PL W referacie dokonano oceny wystarczalności bazy zasobowej węgla kamiennego jako podstawowego nośnika energetycznego. Zwrócono uwagę na fakt znaczącej roli jaką odgrywa w gospodarce krajów Unii Europejskiej. Baza zasobów przemysłowych węgla kamiennego ulega stałemu zmniejszeniu wskutek eksploatacji i[...]
EN Paper presents the statement about sufficiency of coal resources as a fundamental energy source. Distinguish role that coal plays in European Union economy was also in focus. Hard coal resources are permanently limited as a result of mining activity and restructuring processes. One of the reason of [...]
10
63%
Polityka Energetyczna
PL W związku z akcesją Polski do UE polskie górnictwo węgla kamiennego musiało dostosować swoje plany restrukturyzacyjne tego sektora do wymagań unijnych. W programie restrukturyzacji na lata 2004-2006 określono, które kopalnie będą nadal funkcjonować, które zostaną połączone, a które zamknięte. W zwią[...]
EN On account of Polish accession to European Union Polish coal mining industry had to adjust its restructuring plans to meet EU standards. The restructuring program for years 2004-2006 determined which coal mines would still work, which would be joined and which would be closed. Due to this program th[...]
11
63%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, spec. 275-282
PL Funkcjonowanie od 1989 r. polskiego górnictwa węgla kamiennego na zasadach gospodarki rynkowej zmusiło przedsiębiorstwa górnicze do nowego podejścia do problematyki efektywności eksploatacji i wykorzystania - w ramach posiadanej koncesji - złoża zgodnie z projektem jego zagospodarowania. Obowiązując[...]
EN Since 1989 Polish coal mining industry has functioned by market economy rights. That fact made coal mining business treat with the problems of exploitation effectivity and use - within possessed licence - of ledge in accordance with its working order project, in new way. Polish low regulations which[...]
12
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono rolę węgla kamiennego w gospodarce światowej. Zwrócono uwagę na zasoby węgla w świecie, które przewyższają zasoby innych nośników węglowodorowych. Zasoby węgla na poszczególnych kontynentach mają zróżnicowaną wielkość, różny jest także stopień ich rozpoznania. W krajowej bazie za[...]
EN The role of hard coal in the global economy is discussed in the paper. Attention is drawn to the world coal reserves which surpass the reserves of other hydrolocation energy carriers. Coal reserves of the particular continents differ in volume and are known to different extent. The reserves of hard [...]
13
51%
Informacja Instal
1999 Nr 6 (184) 21-26, 32
PL Przedstawiono ogólne informacje dotyczące zaopatrzenia i zużycia podstawowych nośników energii pierwotnej w świecie dla roku 1973 i 1996. Szczegółowe dane w odniesieniu do poszczególnych krajów i grup krajów dotyczą udokumentowanych zasobów węgla kamiennego i brunatnego w świecie, a także sumaryczne[...]
14
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 158--170
PL W artykule przedstawione zostały informacje o występowaniu węgla kamiennego w Polsce. Omówione zostały dwa zagłębia węglowe, w których obecnie prowadzona jest eksploatacja podziemna węgla kamiennego: Lubelskie Zagłębie Węglowe (LZW) i Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW). Dla tych zagłębi węglowych z[...]
EN The article presents information on the occurrence of hard coal in Poland. Two coal basins are described, in which underground coal mining is currently taking place: the Lublin Coal Basin (LZW) and the Upper Silesian Coal Basin (GZW). For these two coal basins, general information is given concernin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last