Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 193
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie projektami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2008 Nr 4 69-80
PL W NATO podejmowanych jest wiele działań o charakterze projektów – od operacji militarnych, poprzez projekty inwestycyjne, aż po projekty pomocowe realizowane w ramach programów partnerskich. Poruszona w artykule problematyka projektów pomocowych jest niezwykle interesującym, a zarazem stosunkowo mał[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 14 137-159
EN Work generally involves either operations or projects. Operations and projects differ primarily in that operations are ongoing and repetive while projects are temporary and unique. A project can thus be defined in terms of its distinctive characteristics - a project is a temporary endeavor undertake[...]
3
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Każdy projekt jest realizowany w konkretnym, złożonym otoczeniu organizacyjno-ekonomicznym. Mimo iż projekt kieruje się swoimi prawami i wewnętrzną logiką działań, to nie można mówić o nim w oderwaniu od polityki firmy, jej struktury organizacyjnej, otoczenia, sytuacji na rynku itd. Wdrożenie system[...]
EN Each project is realised in a specific complex of organisational and economical environment. Although all projects are managed one's law and have internal logic action, it's no possible to talk about in isolation from company policy, organisational structure, environment, market etc. Despite of impl[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 23 73-82
PL W celu określania zakresu i sposobu stosowania metody zarządzania projektami w przedsiębiorstwach przeprowadzono badania wśród wybranych firm. Wyniki badań pokazują, że metoda zarządzania projektami jest znana wśród badanych przedsiębiorstw, aczkolwiek sposób jej stosowania jest różny.
EN A research poll was done throughout the chosen companies to ascertain the importance of project management to these companies. The results show that project management is known and recognised by certain companies, although the scope of application differs. The results are presented and discussed in [...]
5
80%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Small and medium enterprises play an important role in the economy in terms of employment and creating wealth. The development of SME is strongly connected with their innovative projects. The article presents the data relating to innovation in Polish innovative small and medium enterprises and discu[...]
6
80%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Small and medium enterprises play an important role in the economy in terms of the of creating wealth, therefore management of projects in SME shall be concern of the research. In the article the results of the research of the extent to which small and medium enterprises use project management are p[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2008 Nr 4 53-58
PL W artykule autor zwraca uwagę na problemy w kształtowaniu struktury organizacyjnej w związku z wykorzystywaniem zarządzania projektami w organizacji. Umożliwi to efektywną realizację celów i zadań oraz zaangażowanie ludzi. Odpowiednio ukształtowana struktura organizacyjna pomaga kierownictwu w ustal[...]
8
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 5 342-346
PL Gdański projekt wodno-ściekowy: wybrane zagadnienia podręcznika procedur. Rodzaje realizowanych projektów. Wdrożenie metodyki zarządzania projektami w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej.
EN Gdańsk water-sewage project: chosen problems from the procedure book. Types of implemented projects. Implementation of the project management methodology in Gdańsk Water-Sewage System Infrastructure.
9
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 24 303-314
10
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2009 z. 48 71-83
PL W artykule scharakteryzowano jednostkę badawczo-rozwojową. Opisano istniejący system zarządzania i wskazano na konieczność wprowadzenia zmian przez dostosowanie do potrzeb jednostki badawczo-rozwojowej systemu zarządzania projektami. Przedstawiono także istotę podsystemu monitorowania projektów i za[...]
EN In the abstract were characterized research and development units. It also described existing management system and showed the necessity making changes to adapt project management system for the needs of research and development units. It also showed the essence of the matter of project monitoring s[...]
11
80%
Problemy Jakości
EN Project Management is responding to modern challenges to ensure flexibility and balance in meeting customer expectations - principals of the project. Also serves as the effective management of enterprise resource planning, which in the case of parallel execution of several projects, is particular im[...]
12
80%
Management
EN Aspects related to the proper carrying out of the feasibility study and subsequently the effective management of the project cycle, in particular its implementation phase, represent a new area of knowledge for all who execute the European projects. Consequently, the dissemination of this knowledge w[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 181-194
PL Organizacje, działając w różnych dziedzinach - przemyśle, komunikacji, kulturze, sporcie, działalności społecznej itd., realizuj ą przedsięwzięcia o charakterze projektów. Ponieważ jednym z podstawowych kryteriów sukcesu projektu, oprócz czasu i kosztu, jest jakość, dlatego zarządzanie jakością jest[...]
EN Each activity can cause the psychological stress. The author of this paper analyses the main sources of the students stress. Students registered by four weeks of the semester stressful situations caused with conditions of their job. The analysis of these situations let on formulated of general concl[...]
14
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents the results of investigations of new methods that could be utilized in a technical project management. These methods base on the classical quality tools which have been modified to fulfil new technical requirements. Design/methodology/approach: The empirical researches al[...]
15
80%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 1 259-267
PL W artykule zaprezentowano podstawowe założenia i konstrukcję opracowanego modelu zarządzania projektami. Jego adresatami są średniej wielkości przedsiębiorstwa produkcyjne, szczególnie te, które nie mają jeszcze rozbudowanego systemu informatycznego. Omawiany standard jest wynikiem szerokich badań p[...]
EN The article present the basic foundation and construction of processed project management model. This method is addressed to average largeness productive enterprises, particularly which do not have extended computerized information system. This standard is the result of author 's experience and larg[...]
16
80%
Management
PL Właściwości projektu, takie jak ich niepowtarzalność, złożoność , duża trudność realizacyjna i obciążenie ryzykiem, mają wpływ na sposób zarządzania zasobami ludzkimi zaangażowanymi w ich kreowaniu i realizacji. W artykule ujawniono przejawy tego wpływu, zwłaszcza w odniesieniu do wymogów stawianych[...]
EN Characteristics ot projects such as uniqueness, complexity, great ditticulty to achieve and risk, exert an influence on methods of managing human resources involved in their creation and realization. The paper reveals examples of this influence, especially in terms of requirements for the director a[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 12 177-187
EN The project management is a specialised branch of management that has evolved b co-ordinate and control some of the complex activities of modern industry. Because project management is about change, project management is about change manage ment. In this article is presented what is a project and ho[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono teoretyczne podstawy zarządzania projektami. Przedstawiono planowanie projektu, jego realizację i zamknięcie na przykładzie Centrum Doskonałości Materiałów dla Energooszczędnych Technologii w Elektrotechnice. Wskazano na wagę prowadzenia badań przez polskie placówki naukowo-badawcze w ramac[...]
EN In this paper theoretical basis of project management were presented. Three stages of project ,,life cycle": planning, realization and completion were described on the basis of Centre of Excellence for Materials for Low Energy-Consuming Technologies in Electrotechnics. In conclusions importance of r[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2000 Z.5 137-150
PL W artykule mówi się o korzyściach jakie mogą osiągać organizacje używające systemów informatycznych wspomagających zarządzanie projektami. Przedstawiono również wytyczne wyboru oprogramowania oraz podkreślono rolę zarządzania zmianami zachodzącymi w przedsiębiorstwach pod wpływem stosowania nowych t[...]
EN This article presents the list of benefits that can be derived by organisations using project management software. The best practice in choosing software was also presented and need for management of change that is caused by implementation of information systems in organisation was highlighted.
20
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 641--649
PL W artykule przedstawiono miejsce opcji realnych w zarządzaniu projektami we współczesnych organizacjach. Scharakteryzowano środowisko gospodarowania XXI wieku. Określono w nim miejsce projektów. Rozważania te motywują wykorzystanie opcji realnych jako narzędzia zwiększenia elastyczności menadżerskie[...]
EN The paper presents a place of real options in project management in contemporary organizations. The twenty-first century business environment was characterized. Author identifies the place of projects in this environment. These considerations motivate the use of real options as a tool to increase th[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last