Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 138
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie bezpieczeństwem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 10 51-58
PL Nauka o zarządzaniu bezpieczeństwem od dawna opiera się na naukach ścisłych i administracyjnych, wykorzystując ich systemy, procedury i metodologie. Kierowały nią i częstokroć nadal kierują tak zwane "aksjomaty", z którymi boryka się niniejsza praca po to tylko, by w wielu przypadkach je obalić. Opr[...]
EN The science of safety management has long been based on quantitative and administrative sciences, with taking advantage of the systems, procedures and methodologies. Guided by it have been, and still keep being guided, the so called "axioms" with which this work is "struggling" with the only purpose[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe AON
2006 nr 2(63) 107-115
PL Zarysowana idea systemu informatycznego nie jest opisem gotowego produktu finalnego. Nie jest też gotową receptą na niedosyt informacji istotnych dla bezpieczeństwa, odczuwany przez licznych pracowników samorządowych, ani na równocześnie dostrzegany "szum informacyjny". System tu przedstawiony jest [...]
EN The idea of the computer system presented in the article is not a final product. It is also neither a ready remedy for the insufficiency of essential information for security felt by numerous commune workers nor simultaneous „information noise”. The system is merely an attempt to find an answer to t[...]
3
80%
Annual of Navigation
2008 No. 13 117-130
EN In this paper, an attempt has been made to present the first, i.e. the lowest level of maritime safety and security management. The importance of the National Network for ensuring the maritime safety and security has been increased immensely as the result of the outbreak and waging the global war on[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2012 nr 29 (101) 195-200
PL W artykule przedstawiono algorytm wyznaczenia zalecanych parametrów toru wodnego oparty o pozyskane z badań rzeczywistych zależności empiryczne (kombinacja metody PIANC i kanadyjskiej). Zależności te są przeważnie funkcjami nieciągłymi (np. zmiennej typu statku, prędkości, metody określenia pozycji [...]
EN The paper presents an algorithm of recommended waterway parameters determination based on relationships derived from actual empirical research (a combination of PIANC and Canadian methods). These relationships are mostly discontinuous functions (e.g.: of ship type variable, speed, method of determin[...]
5
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 683--694
EN In the Polish enterprises to mid-90s of the twentieth century the issue of work safety was based mainly on retrospective analysis of safety (the study of the causes and circumstances of past accidents). During that period, together with structural change and economic development there are new concep[...]
6
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 8 28-34
PL W artykule przedstawiono założenia oraz wyniki metody analizy zmian trendów wypadkowości, która stanowić może miarę skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonujących w poszczególnych kopalniach. Zwrócono uwagę na związek pomiędzy czasem funkcjonowania systemów zarządz[...]
EN The article presents the assumptions and results of the method of analysing changes in accident trends that could be a measure for the efficiency of the safety management systems which are functioning in respected mining plants. Particular attention was driven to the relation between the period in[...]
7
80%
Przegląd Komunalny
2004 nr 5 68-69
PL Firma posiadająca elektroniczne zasoby informacyjne gromadzi je zazwyczaj we własnych systemach informatycznych, a nad ciągłością pracy tych systemów czuwają administratorzy o odpowiednich kwalifikacjach. Dbają oni o sprawność i wydajność działania systemu informatycznego, a coraz częściej także o b[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 23-37
PL Opracowanie przedstawia metodę analizy bezpośrednich i pośrednich przyczyn wypadków i zdarzeń niebezpiecznych, obejmującą badanie dwóch obszarów zagrożenia bezpieczeństwa: warunków fizycznych miejsca pracy i zachowania pracowników w miejscu pracy. Idea metody polega na dotarciu poprzez ludzi do szcz[...]
EN The elaboration presents method of analysis direct and indirect cause of accidents and dangerous events including the investigation of two areas of hazard of safety: physical conditions of the work place and workers behavior on the work place. Method's idea depends on get trough people at particular[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2002 nr 65 89-93
PL Przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania procedur, instrukcji i list kontrolnych zalecanych przez Kodeks ISM. Szczególną uwagę zwrócono na błędy pojawiające się w tych dokumentach oraz zaproponowano rozwiązanie eliminujące to zjawisko.
EN The advantages of using the procedures, instructions and check lists recommended by the ISM Code are presented in the paper. Special attention was paid to errors appearing in those documents. A solution is proposed to eliminate such errors.
10
80%
Energetyka
2001 nr 7 415-419
11
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2001 nr 3 18-22
PL Restrukturyzacja górnictwa i dostosowanie rozwiązań gospodarczych do wymagań UE spowodowały potrzebę zmian sterowania warunkami pracy, dla zapewnienia akceptowanego poziomu bezpieczeństwa pracy, poprzez włączenie go w funkcje zarządzania przedsiębiorstwem. W obszarze bezpieczeństwa pracy oznacza to[...]
EN The restructuring of mining industry and adaptation of the economic solutions to the requirements of the European Union have caused the need of applying changes in control of the working conditions to ensure an acceptable work safety level by getting it involved in the functions of corporate manage[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 12 203-219
PL Przedmiotem artykułu jest analiza prowadząca do określenia modelu i koniecznych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym, który odnosi się do sprawy zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.Podstawą do wyspecyfikowania powyższych wymagań były: - przepisy nowej Ustawy Prawo Ochrony Ś[...]
EN A subject of the paper is the analysis leading to the determination of a model and necessary requirements of the process safety management system, which refers to the problems of prevention of major hazards. A basis for the specification of the above requirements were: - regulations of the new Law [...]
13
80%
Energetyka
2015 nr 12 815--817
PL Problemy z dostawami energii elektrycznej jakie pojawiły się tego lata pokazały, że wytwarzanie jest nie tylko źródłem kosztów w grupach energetycznych, ale może być (jest) ważnym (podstawowym) elementem bezpieczeństwa KSE. To nic nowego. Stan techniczny majątku produkcyjnego to jeden z najważniejsz[...]
EN Problems with energy supply, which occurred this summer, showed that energy production is not only the source of costs in a capital group in power sector, but maybe (and actually is) an important (or even basic) element of national power system safety. However, it is a discovery for many. Technical [...]
14
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Poprawa bezpieczeństwa w transporcie drogowym stanowi jeden z najistotniejszych celów europejskiej polityki transportowej. Wśród inicjatyw Komisji Europejskiej zmierzających do realizacji celów polityki transportowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego jest Europejska Karta Bezpieczeństwa Ru[...]
15
80%
Archives of Transport
PL W artykule prezentowane są wyniki prac podjętych po wypadku pociągu, który miał miejsce w Asta dnia 4 stycznia 2000 roku. Omawiana jest nowoczesna metodologia zarządzania bezpieczeństwem oraz analiza ryzyka w sektorze transportowym. Dyskusja jest ukierunkowana na różnorodne metody analizy ryzyka i p[...]
EN The train accident at sta, January 4th 2000 has lead to considerable changes in the railway sector in Norway. The Norwegian National Railway Administration was strongly criticised for not having adopted "modern safety management", which in accordance with the accident investigation committee include[...]
16
80%
Wiadomości Górnicze
PL Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA, realizując politykę dostosowania do warunków rynkowych, wprowadził w swoim przedsiębiorstwie normy z serii ISO 9000, ISO 14000 oraz serii PN N 18000. W roku 2004 zintegrowano systemy serii ISO 9000 i ISO 14000, a w roku 2005 nastąpiło zintegrowanie istnieją[...]
EN The Managerial Board of Katowice Coal Holding, realising a policy of adjustment to market conditions, implemented within the company standards of the series ISO 9000, ISO 14000 and the series PNN 18000. In 2004 an integrated system of the series ISO 9000 and ISO 14000, and in 2005 integration of the[...]
17
80%
Wiadomości Górnicze
PL Omówiono prostą ocenę bezpieczeństwa robót strzałowych wobec metanu i pyłu węglowego w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz w oparciu o Dokument Bezpieczeństwa. Zaproponowana procedura jakościowa, ujęta w kilku krokach, umożliwia ocenę ryzyka przy prowadzeniu robót strzałowych w kop[...]
EN Simple assessment of shot-firing works was discussed as against methane and coaldust within the framework of work safety management system and on the basis of Safety Document. The suggested qualitative procedure, prepared in several steps, allows risk assessment during running of shot-firing works i[...]
18
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 5 21-24
PL W artykule przedstawiono metodę wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, opartego na elementach zarządzania jakością, zawartych w normach ISO 9000. Metoda ta polega na stopniowej budowie systemu zarządzania bezpieczeństwem, drogą sukcesywnego tworzenia, wdrażania i wykorzystania procedur[...]
EN Presented in the article is a method of implementing a work safety managenent system based on elements of quality management, contained in ISO 9000 standards.The method is nased on gradual building up of a safety management system by way of succesive setting up, implementing and making use of proce[...]
19
70%
Computer Science
1999 Vol. 1 161-179
PL Tematem artykułu jest mostek bezpieczeństwa dla internetowego protokołu współpracy obiektów CORBA - Internet Inter-ORB Protocol (HOP). Mostek pomaga w udostępnianiu obiektów w sieci Internet i umożliwia kontrolę dostępu do nich. Mostek został zrealizowany w popularnym brokerze żądań VisiBroker firmy[...]
EN In this paper, we present a security bridge for the Internet protocol of interoperability amongst CORBA objects - the Internet Inter-ORB Protocol (HOP). The bridge helps in making accessible objects in the Internet and makes possible the access control to them. The bridge was realized in the popular[...]
20
61%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 21/2 331--338
PL Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego obejmujących analizę stanu faktycznego w zakresie oceny ryzyka zawodowego jak również poziomu kultury bhp.
EN The paper presents the results of its author's own research carried out in the small and medium size enterprises sector. The research dealt with the most frequent problems associated with proper risk identification in the working environment and the occupational risk assessment and culture and safet[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last