Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 174
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 355-360
PL Na skład chemiczny wód dolnego odcinka Odry ma wpływ cały górny i środkowy odcinek rzeki z dopływami i z całym "dobrodziejstwem" cywilizacyjnym. Wody są przeżyźnione i, mimo że w miarę spływu do morza, oczyszczają się, to jednak poziom zawartości w nich biogenów jest bardzo znaczny, choć w porównani[...]
EN Results of the environmental research of waters of cold and warm canals in of "Dolna Odra" power station taking into account basic physical and chemical parameters. were compared in the article. An entire upper and centre segment of Odra with tributaries and with entire "benefits" of civilization ha[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 15 74-78
PL W publikacji przedstawiono lekkie węglowodory aromatyczne takie, jak: benzen, toluen, etylobenzen ksyleny (BTEX) i chlorobenzeny, jako mikrozanieczyszczenia wód naturalnych. Omówiono również metodę oznaczania tych związków w wodach z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconym[...]
EN Hydrocarbons (benzene, toluene etylobenzene, xylene and chlorobenzene) take hold important position as pollutions. This work present method determination of aromatic hydrocarbons group in waters with using reversed phase of high-performance liquid chromatography (RP HPLC). By using methanol/water = [...]
3
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 15 83-88
PL Stwierdzono zły stan sanitarny wód ujmowanych zarówno przez zagrodowe studnie kopane, jak i głębinowe studnie awaryjne znajdujące się na terenie województwa podlaskiego. Wody pochodzące z większości analizowanych studni nie spełniają warunków fizykochemicznych, jakim powinna odpowiadać woda do picia[...]
EN The high concentration of manure compounds in drinking water is a frequent occurrence in nature. One of the most important of them is nitrogen compounds. Presence of various forms of nitrogen in the subterranean water depends on oxidation-reduction conditions and extent of activity of microorganisms[...]
4
51%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 6 34-35
5
51%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 4 46-46
6
51%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 5 92-93
7
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 9 32-36
8
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 9 28-32
9
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 9 2-12
10
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
11
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 69-75
PL Do oczyszczania wody zastosowano proces ultrafiltracji, nanofiltracji, odwróconej osmozy i destylacji membranowej. Przedstawiono możliwości łączenia tych procesów i wynikające z tego korzyści.
EN The application of ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis and membrane distillation for water purification has been investigated. The advantages resulting from the integration of these processes were presented.
12
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 155-162
PL W PKE SA Elektrownia "Łagisza" wodę zdemineralizowaną do obiegu kotłowego produkuje się za pomocą technologii membranowych. W celu wstępnego przygotowania wody przed membranami RO zastosowano mikrofiltrację. Wskutek skracania się cykli pracy jednostek mikrofiltracji w okresie letnim, przeprowadzono [...]
EN The demineralization of water in "Łagisza" Power Station is operated using membranes technologies. Microfiltration has been applied for the pretreatment of the raw water before RO membranes. Reduction of the run length of the microfiltration units has been observed. The paper presents the results of[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 47 85-94
PL W pracy przedstawiono metodykę otrzymywania membran ceramicznych (wyprodukowanych w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach), ich własności strukturalne i transportowe w odniesieniu do wody oraz określono efektywność procesu filtracji w usuwaniu substancji organicznych występujących w środow[...]
EN Paper presents the methodology of preparation of ceramic membranes (produced in Institute of Refractory Materials in Gliwice), their structural and transport properties in reference to water as well as efficiency of filtration process in the removal organic substances occurring in water and wastewat[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2002 z. 46 147-154
PL Próbki wybranych trzech rodzajów wody, zawierające rozpuszczone składniki mineralne poddano procesowi mikrofiltracji za pomocą zestawu membran trekowych. Inne próbki tych samych rodzajów wody zostały wymrożone, a następnie przeprowadzono powtórnie proces mikrofiltracji. Metodą wagową wyznaczono masę[...]
EN Samples of three water types with dissolved mineral ingredients were microfiltrated by using particle track-etched membranes. Another samples of the same water types had been freezed out and then also microfiltrated. The mass of extracted sediments measured by an analytical balance has been determin[...]
15
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 10 326-328
16
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 10 337-339
17
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 1 12-14
EN Issue of water pollution in water supply systems. Ways of protecting water supply systems against secondary pollution. Block diagram of system approach to this problem.
18
51%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 1 10-13
PL W artykule omówiono klasyfikację i metody szacowania strat spowodowanych zanieczyszczeniem zasobów wodnych. Zaprezentowano następujące metody szacowania strat spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska: restytucyjną, substytucyjną i wskaźnikową. Opisane metody zostały zastosowane w praktyce do oszac[...]
EN The article discusses the classification and methods of evaluation of losses resulting from pollution of the environment: the restitutive, the substitutive and the indicatory methods. The mentioned above methods were applied to evaluation of economic losses caused by pollution of water in the catchm[...]
19
51%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 5 182-184
PL W artykule przedstawiono syntezę danych na temat zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych, gleb oraz osadów dennych w Polsce przez związki z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Stopień skażenia porównano do istniejących norm i zaleceń zarówno polskich, jak i Unii E[...]
EN In the paper a synthesis of data concerning pollution o soil, bottom sediments, groundwater and surface waters in Poland by polycycklic aromatic hydrocarbons (P AH) is presented. The degree of contamina-tion has been compared to the existing Polish norms and recommen-dations as well as to the ones o[...]
20
51%
Gospodarka Wodna
1999 Nr 11 382-385
PL Omówiono źródła występowania azotanów w płytkich wodach podziamnych i możliwości ich usuwania z wody. Przedstawiono poziom zanieczyszczenia azotanami wody w studniach kopanych na wsi ze szczególnym uwzglęgnieniem wybranych rejonów południowej części województwa mazowieckiego.
EN The paper discusses the sources of pollution of shallow underground waters and methods of their elimination from water. It presents also the level of nitrates concentrations in dug wells in the country with particular regard to some selected regions in the southern part of the Mazovian province.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last