Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 132
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie gleby
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 645-656
PL Według niektórych autorów [Ilnicki i in. 2001, Skorbiłowicz 2006] pogorszenie jakości powierzchniowych wód płynących jest powodowane przede wszystkim przez zanieczyszczenia punktowe i powierzchniowe, w tym pochodzące z terenów rolnych i leśnych. Jednocześnie za główną przyczynę zanieczyszczenia meta[...]
EN The main cause of pollution of alluvial sediments with heavy metals are emissions coming from transportation means, communication, industrial plants and insufficiently treated municipal and industrial wastewater (point pollution) introduced to rivers. Quantity and the qualitative composition of orga[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 248 221-228
PL Badano efekty zastosowania rośliny motylkowej (koniczyny białej - Trifollium pratense) oraz bioaugmentacji namnożoną mikroflorą autochtoniczna gleby o zastarzałym zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi. Badaną glebę pobrano z terenu rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach i zaklasyfikowano jako s[...]
EN The effects of using papilonaceous plant (Trifollium pratense) and multiplied autochthonous microorganisms bioaugmentation in aged-petroleum-polluted soil was studied. The samples of soil were taken from refinery in Czechowice-Dziedzice and classified as heavy degraded with proportion C:N=100:0,7. t[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 248 135-141
PL W pracy przedstawiono próbę oceny zanieczyszczeń ołowiem gleb w 334 miastach Polski. Wyniki badań zaprezentowano w formie kartograficznej, przedstawiając wzbogacenie gleb miejskich w stosunku do regionalnego tła geochemicznego. Przeanalizowano również porównanie zawartości tego pierwiastka w badanyc[...]
EN The survey was intended to provide an evaluation of urban soils pollution by lead in 334 Polish towns and cities. The results are presented in cartographic from showing urban soils enrichment by lead in relation to regional geochemical background. A comparison of the element values is presented also[...]
4
100%
Ochrona Środowiska
1998 nr 2 21-24
EN The investigated object is a coal-fired heat and power generating plant which serves the needs of Radom, a medium-sized municipality in central Poland.Soil and fly-ash samples were collected in the vicinty of the plant and analyzer for the presence of PAHs.PAH concentrations were measured by the HP[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2005 nr 7 58-59
PL Autorzy analizy porealizacyjnej, opracowanej dla autostradowej obwodnicy miasta Poznania od węzła Komorniki do węzła Krzesiny, zobowiązani byli m.in. do rozważenia problemu ewentualnego zanieczyszczenia gleb spowodowanego ruchem pojazdów oraz zanieczyszczenia powierzchni ziemi odpadami powstającymi [...]
6
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 226-229
PL W artykule przedstawiono kompleksowe podejście do problemu oczyszczania gleby nasączonej olejami zawierającymi toksyczne związki takie, jak polichlorowane bifenyle (PCB). W zależności od rodzaju skażonego obszaru istnieje możliwość zastosowania metody biologicznego oczyszczania, przy skażeniu rozleg[...]
EN The destruction of PCB's in soil was investigated in two ways: biological and thermal methods. In the first case the comercial mixes of microorganisms were used. Secondly the methods of PCB's extraction from soil samples were analyzed and PCB's destruction by plasma arc.
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 15 89-91
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy mikrobiologicznej próbek wody pochodzącej z 30 przydomowych studni kopanych oraz gleby pobieranej z okolic tych studni. W badanych próbkach oznaczano liczebność bakterii psychro-, mezo- i termofilnych oraz bakterii grupy coli i grupy coli typu kałowego. Otrzymane[...]
EN The paper presents the results of microbiological analysis of water samples from 30 private dug wells and soil adjacent to them. Water examinations in dug wells reveale that admissible bacteriological standards are often exceeded. Soil pollution from domestic sewage and manure may be the reason of t[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 248 129-134
PL W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń zawartości metali ciężkich (Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni i Pb) w korzeniach i liściach marchwi amsterdamskiej uprawianej ba poletku zanieczyszczonym popiołami z Elektrowni Jaworzno III oraz na poletku bez zanieczyszczeń. Wyniki badań wskazują, iż odpady elektrowniane [...]
EN In the paper the contents of heavy metals (Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni i Pb) in carrot's root and leaves was defined. The carrot was cultivated on two experimental plots. Cinders formed as a result of desulfurization of waste gas on Elektrownia Jaworzno III polluted the first one. The second one was with[...]
9
80%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w próbkach gleby zebranych na terenie Gliwic. Punkty pomiarowe usytuowane były przy drogach o różnym natężeniu ruchu samochodowego. WWA oznaczano techniką chromatografii gazowej. Średnia zawartość[...]
EN The paper presents results of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) measurements in soil samples collected in Gliwice. Points of measurement were located along the roads of varying traffic. PAHs were determined with use of gas chromatography. The average content of the 16 PAHs sum in a distance of[...]
10
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 260-261
11
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 325-326
12
70%
Rocznik Ochrona Środowiska
2002 Tom 4 379-401
PL Postęp cywilizacyjny związany z rozwojem produkcji i konsumpcji powoduje przekształcenia środowiska przyrodniczego prowadzące często do jego degradacji. Do głównych czynników antropopresji należą: osadnictwo, industrializacja, rolnictwo, komunikacja, itp. Przekształcenie antropogeniczne środowiska p[...]
EN The main objective of this paper is to analyse and assess the spatial differentiation of heavy metals contamination of soils in the Małopolska province against the prevailing function of communes. The quality of field crops produced depends on the ecological state of soils. Atractivity of the terrai[...]
13
61%
Civil and Environmental Engineering Reports
2011 No. 7 59-68
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości żelaza w formie zbliżonej do ogólnej w glebach terenu przemysłu metalowego oraz zawartości żelaza w trawach porastających badany obszar. Badania zawartości żelaza w glebach i trawach realizowano w latach 2009-2010. Otrzymane wyniki badań wskazały, że zaw[...]
EN The paper presents the results of research on the content of iron in a subtotal form in the soils of metal industry areas and the content of iron in the grass growing in the test area. Research on the content of iron in soils and grasses was carried out in 2009-2010. The results indicated that the c[...]
14
61%
Inżynieria Ekologiczna
2009 Nr 21 40-47
PL Większość z produktów naftowych działa toksycznie na organizmy żywe, w tym na rośliny, zwierzęta a także na człowieka. Szczególnie groźne dla środowiska są przepracowane oleje silnikowe ze względu na ich zanieczyszczenie. Celem pracy było określenie wpływu przepracowanego oleju silnikowego na wzrost[...]
EN Most of products of oil refining have a toxic effects to plants, animals and also to man. Especially dangerous for environment are overworked engine oils because of its pollutants. The aim of this work was to determine the effect of overworked engine oil on growth and advancement of chosen species o[...]
15
61%
Ekologia i Technika
2008 R. 16, nr 4 160-164
PL W doświadczeniu wazonowym badano wpływ zanieczyszczenia gleby herbicydem Granstar 75 WG na liczebność drobnoustrojów. Próbki pobrane z gleby brunatnej typowej wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego zanieczyszczano herbicydem Granstar 75 WG w na stepujących ilościach w mg o kg-1 gleby: O, 6,6; 33 [...]
EN The effect of soil contamination with Granstar 75 WG on the rnicroorganisms number was examined in a pot experiment, Samples which had been taken from typical brown soil, originating from clay sand. were contaminated with Granstar 75 WG in the following amourits (mg kg-1 of soil): O. 6,6; 33 and 66,[...]
16
61%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 17 131-132
17
61%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2010 Z. 74 89-98
PL W pracy zaprezentowany został problem zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, wraz z zagrożeniami dla organizmów żywych, jakie niosą wysokie koncentracje metali w glebach. Zastosowanie roślin wyższych w procesie oczyszczania gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi jest bardziej efektywne, podczas [...]
EN This work presents the problem of soil pollution by heavy metals and its negative influence on the living organisms. In this paper the phytoremediation technique of cleaning soil polluted by heavy metals has been described. The use of plants to clean up soils polluted by heavy metals is more effecti[...]
18
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1265-1272
PL Górnictwo naftowe należy do tych gałęzi przemysłu, które mogą powodować skażenia gleby rtęcią na terenach swojej działalności. Ich przyczyną może być obecność rtęci w niektórych gazach ziemnych i wodach złożowych bądź emisje z elementów aparatury kontrolno-pomiarowej i armatury. Referat zawiera wyni[...]
EN Oil and gas exploration and production is an industry branch that can cause pollution of soil and water with mercury. The reason is that mercury is present in some natural gases and production waters or that emissions from control and regulation equipment parts are sometimes possible. In the paper t[...]
19
61%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W doświadczeniu wazonowym badano wpływ różnych dawek miedzi (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mg . kg-l gleby) na plonowanie i zawartość miedzi w łodygach, liściach, nasionach i korzeniach amarantusa odmiany Aztek. Określono plon części nadziemnych i korzeni. W materiale roślinnym oznaczono także za[...]
EN In the pot experiment the influence of various dose of copper (O, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mg . kg-l of soil) on cropping and contents of copper in stalks, leaves, seeds, and roots of amaranthus, Aztec, c.v. has been investigated. The crops of overground parts and roots were determined. Also, c[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 272 61-72
PL W pracy poszukiwano zależności pomiędzy niektórymi parametrami glebowymi a procesem rozwojowym roślin wierzby wiciowej w aspekcie rewitalizacji terenów zdegradowanych. Stwierdzono, że wytypowane do badania parametry glebowe mają istotny wpływ na przebieg procesów wegetacji sztobrów wierzby wiciowej.[...]
EN The work aimed at establishing relations between some of the soil parameters and the development process of basket willow plants in the aspect of revitalization of degraded areas. It was found that the soil parameters selected for the study have significant influence on the course of vegetation proc[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last