Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 340
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 105-110
PL W glebach teras zalewowych rzeki Odry w okolicy Huty Miedzi "Głogów" oraz Bytomia Odrzańskiego oznaczono zawartość Pb, Cd, Zu i Cu. Przy Hucie Miedzi "Głogów" gleby znajdowały się w zasięgu emisji pyłów metalonośnych tego zakładu, a koło Bytomia Odrzańskiego były one poza zasięgiem tych zanieczyszcz[...]
EN In the soils of the flooded terrace of the Odra river in the vicinity of Copper Smeltery "Głogów" and Bytom Odrzański the contens of Pb, Cd Zn and Cu were determined. By the copper smelter the soils were under the influence of the dust pollution from this plant, but in Bytom Odrzański the was not th[...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 6 264-265
EN Analysis of different interaction types between xenoestrognes and temperature on biological level. Environment toxins of estrogene qualities.Evaluation of water pollution intensity (by estrogene substances), based on their action synergism.
3
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
1999 Tom 1 137-142
PL Gwałtowny wzrost wpływu gospodarczej działalności człowieka na różne dziedziny otaczającego nas środowiska naturalnego osiągnął już taki poziom, że można bez przesady mówić o zagrożeniu samemu istnieniu ludzkości. Dla Europy znajdującej się w czwartej fazie rozwoju demograficznego eksperci ONZ przew[...]
EN More 25 years has passed from the moment of creation of the most authoritative scientific reasonable forecasts of world global development (population, economy, not renewed resources, the water and air pollution etc.). It enables to evaluate their accuracy and reliability and to reveal tendencies of[...]
4
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 239-257
PL Jednym z podstawowych kierunków rozwojowych analityki i monitoringu zanieczyszczeń środowiska jest dążenie do oznaczania coraz mniejszych stężeń składnika w próbkach o złożonej matrycy. Tego typu zadanie jest wielkim wyzwaniem dla analityków i wymaga zwrócenia uwagi na kontrolę i zapewnienie jakości[...]
EN One of the basic developmental directions of the environment pollution analytics and monitoring is aspiration to determination more and more small concentrations of components in samples with complex matrix. This type of problem is great challenge for analysts and requires turning attention to contr[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Praca przedstawia przegląd ekologicznych źródeł ciepła w budynkach pod kątem ich wpływu na człowieka i jego środowisko. Kryteria brane pod uwagę dotyczą dbałości o zasoby naturalne (odnawialność), zanieczyszczenie powietrza oraz ewentualne skutki zdrowotne. Jedynie energia słoneczna, geotermalna, hy[...]
EN Paper presents a short review of so-called ecological domestic heating systems and their influence on environmental fuel resources, air pollution and also human well being and health. Most of the requirements mentioned above are complied only by solar, air, hydrothermal and geothermal energy, associ[...]
6
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 79-96
PL Uważa się, że regiony podbiegunowe są wrażliwe na zaburzenia środowiskowe wynikające ze zmian klimatu. Ostanie zmiany klimatu powodują wycofanie się lodowce, wzrost odpływu wód roztopowych i intensywne wprowadzanie materiału drobnoziarnistego nadbrzeżnego środowiska morskiego. Zrozumienie niedawnych[...]
7
80%
Archiwum Motoryzacji
2001 Nr 3 117-141
PL Jednym z zadań samodiagnostyki jest zminimalizowanie wydzielania przez silnik spalinowy substancji zanieczyszczających środowisko naturalne. Jednocześnie stanowi ons podstawę do stworzenia najlepszych warunków do najsprawniejszego działania silnika. Przez wiele lat dyrektywa dotycząca zasad funkcjon[...]
EN Self-diagnostic is to minimise the volume of substances generated by the combustion engines polluting the natural environment. Self-diagnostic is the basis for creating the best conditions for the most effective operation of the engine. The first rules of on board diagnostic were published in 1981. [...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 12 18-21
PL Jakość powietrza którym oddychamy ma niewątpliwy związek ze stanem naszego zdrowia. Pomimo coraz nowszych, dobrze udokumentowanych doniesień medycznych o szkodliwości pyłów stanowiących zanieczyszczenie atmosfery w wielu regionach świata stan środowiska jest pod tym względem bardzo niezadowalający. [...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 10 52-54
PL Składowiska odpadów komunalnych stanowią poważne zagrożenie dla jakości środowiska. Lokowanie bowiem odpadów na powierzchni terenu powoduje m.in., iż infiltrujące wody opadowe ługują z nich związki chemiczne i mikroorganizmy, zanieczyszczając glebę i wody podziemne. A zatem warto wiedzieć, jaki jest[...]
10
80%
Archiwum Motoryzacji
1999 Nr 3 99-119
PL W okresie ostatnich kilkunastu lat zaproponowano wiele metod kształtowania procesu spalania w silnikach tłokowych o zapłonie iskrowym [1, 2, 4, 10, 12]. Podstawowe cele tych działań to zmniejszenie zużycia paliwa ( wzrost sprawności cieplnej, w której tkwią stosunkowo duże rezerwy) oraz zmniejszenie[...]
EN A number of methods was proposed during last decades for shaping the combustion process in SI piston engines [1, 2, 4, 10, 12]. All of them were developed aiming at the decrease of fuel consumption and the search for reduction of pollutant emissions. None of those methods however was effective enoug[...]
11
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 1 24-26
PL Substancje zanieczyszczające powietrze mają niewątpliwie szkodliwy, udokumentowany wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, ale także na środowisko jako całość. Ze względu na transgraniczny charakter większości zanieczyszczeń powietrza działania podejmowane w zakresie ochrony jego jakości wymagają odpowied[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 79-80
EN This article is devoted the analysis of approximation pollution of the environment where predominate advection. Base on boundary value problems for differential equations of parabolic type.
13
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Chromatografia gazowa to niezastąpione narzędzie do oznaczania lotnych zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych. Najczęściej wymaga ona jednak wprowadzenia etapu przygotowania próbek. Wygodnym sposobem jest mikroekstrakcja analitów do fazy stacjonarnej. Anality mogą być ekstrahowane z gazu lub ciecz[...]
EN Gas chromatography is an irreplaceable tool for determining volatile contaminants in environmental samples. However, in majority of cases it requires a sample preparation phase, Microextraction of analytes to solid phase seems to be a comfortable alternative. Analytes can be extracted from gas or li[...]
14
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 7-8 20-22
15
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 157-158
16
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1998 Nr 23 203-210
17
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 7 30-31
PL Obowiązek stosowania najlepszych dostępnych technik (ang. BAT - best availables techniques) już się zadomowił w polskim prawie. Funkcjonuje on przecież od 10 lat, wprowadziła go bowiem Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - P.o.ś. (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.), transp[...]
18
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 2 49-49
PL Środowisko miejskie charakteryzuje się, na ogół, negatywnym wpływem na zieleń miejską. Zanieczyszczenia występujące w mieście są różnego rodzaju. Największy wpływ mają zanieczyszczenia powietrza gazami i pyłami emitowanymi przez zakłady przemysłowe, kotłownie osiedlowe oraz wytwarzane przez komunika[...]
19
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 11-12 58-58
PL Mimo zmniejszania się zanieczyszczeń przemysłowych - po części z racji recesji gospodarczej - trudno jest mówić o zdecydowanej, wyraźnej i odczuwalnej poprawie stanu środowiska. Przykład krakowski pokazuje, że bez podjęcia zdecydowanych działań na styku transportu i ekologii środowisko wielkich mias[...]
20
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 3 44-45
PL Spalanie jest reakcją chemiczną przebiegającą między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem. Człowiek wykorzystuje to zjawisko w rozmaitych dziedzinach życia - motoryzacji, lotnictwie, energetyce, hutnictwie itp. Bez spalania paliwa nasze mieszkania byłyby zimne, a co za tym idzie - życie stało[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last