Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Zaprezentowano plan badali dotyczących matematycznego modelowania procesów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Badania te zostały oparte na równaniach Eulera, opisujących dynamikę płynu. Celem badań jest zbudowanie modelu który możliwie najwierniej będzie opisywał proces propagacji zanieczyszczeń[...]
EN A strategy of the research which concerns a mathematical modeling of a propagation of air pollutions is presented. This model is based on Euler's equations that describe dynamics of a one-component fluid. The main purpose of this research is to build a reliable model of a dynamics of air pollutions.[...]
2
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
3
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2005 Vol. 39 nr 5 149-156
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości określonych WWA zawartych w pyłach o średnicach cząstek 0-2,5 ?m i pyłach o średnicach cząstek 2,5-10 ?m. Próbki pyłu zawieszonego pobierano od listopada 2003 r. do czerwca 2004 r. w punkcie pomiarowym w Zabrzu na terenie Instytutu Podstaw Inżynierii Śro[...]
EN The paper presents the results of selected PAHs content determination in particles of 0-2.5 žm and 2.5-10 žm diameters. The suspended dust was sampled in the period of November 2003 - June 2004 at a sampling site located within the premises of the Institute of Environmental Engineering in Zabrze (Po[...]
4
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2002 Vol. 36 nr 4 131-135
PL Wprowadzenie nowych norm jakości atmosfery w Polsce i w ślad za tym systemu ocen i programów osiągania przyjtych normatywów, jest efektem działań dostosowawczych w zakresie ochrony środowiska. Zapisy dotyczące monitoringu i zarządzania jakością. powietrza z dyrektyw UE znalazły się w ustawie[...]
EN Introduction of new standards for the air quality, and consequently of an evaluation system and programs for meeting the accepted standards, into Polish environmental practice is the effect of Polish activities towards adapting the environment protecting law to the European level. Rules concerning b[...]
5
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2001 Vol. 35 nr 5 185-192
PL W artykule porównano metodykę obliczania stężeń średnich metodą pełną i skróconą. Za pomocą programów obliczających stężenia średnie metodą pełną i skróconą wykonano obliczenia dla dowolnie dobranych danych wejściowych w celu sprawdzenia możliwości występowania różnic w uzyskanych wynikach. Stwierdz[...]
EN In the article a simplified and a complex method for mean concentrations calculation were compared. Using programs calculating mean concentrations by complex and by simplified method, calculations were carried out for any input data in order to check the possibility of discrepancies occurrence in [...]
6
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2005 Vol. 39 nr 5 157-161
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów stężeń gazowej elementarnej rtęci (GEM) i gazowej rtęci dwuwartościowej (RGM) w hali elektrolizerów w zakładach produkcji chloru metodą rtęciową. Dane o stężeniach pozwoliły dokonać oszacowania emisji rtęci do powietrza podczas letniej i zimowej kampanii pomiaro[...]
EN Mercury emission factors for processes in chlor-alkali plants Measurement data on concentrations of gaseous elemental mercury (GEM) and reactive gaseous mercury (RGM) in a cell room of a chlor-alkali plant are presented. Based on concentration data, Hg emissions from the cell room during summer and [...]
7
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 7/8 20-23
PL W artykule przedstawiono informacje o negatywnych oddziaływaniach przemysłu i transportu na skład powietrza atmosferycznego w miastach oraz o przemianach fizycznych i chemicznych emitowanych zanieczyszczeń tworzących swoisty stan powietrza zwany smogiem. Przedstawiono także kierunki działań zmierzaj[...]
EN This article discusses information about the negative influence of industry and transport on the composition of the atmospheric air in cities and information about the physical and chemical changes of emitted pollutants that produce smog. Also discussed are actions aimed at minimizing or eliminating[...]
8
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono krótki przegląd modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, a także opisano, scharakteryzowano i dokonano porównania gaussowskich modeli smugi i obłoku. Na podstawie przeprowadzonej analizy zestawiono własności użytkowe, a także dziedzinę i zakres stosowalności[...]
EN In the article a brief general overview of the air pollutants dispersion models has been presented as well as a description and characteristics of the gaussian models together with a comparison of trajectory and puff models. Based on this analysis the properties of the discussed models were present[...]
9
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2009 Vol. 43 nr 4 143-150
PL W pracy zamieszczono analizę wyników pomiarów odczynu opadów atmosferycznych (deszcz i śnieg), uzyskanych na stacji pomiarowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, w latach 1990-2008, z podziałem na okres letni (niegrzewczy) i zimowy (grzewczy). Z danych wynika, że między rokie[...]
EN Measurement results conceming atmospheric precipitation (rainfall and snow) acidity in the period of 1990-2008 are presented and discussed. The atmospheric precipitation sampIes were collected at the monitoring station of the Institute for Ecology of Industrial Areas in Katowice in summer and winter[...]
10
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Artykuł dotyczy problemu zawartości arsenu, kadmu i niklu w pyle zawieszonym PM10 pobieranym z powietrza atmosferycznego oraz w pyłach emitowanych do powietrza ze źródeł na obszarze Polski. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do punktów o różnym stopniu antropopresji, oddzielnie w sezonie grzewczy[...]
EN The article concerns on the problem of content of arsenic, cadmium and the nickel in dust PM10 taken from atmospheric air as well as in introduced to air from sources on area of Poland. Analysis were conducted in reference to points of different degree of antropogenic stress, taking into account di[...]
11
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2008 Vol. 42 nr 5 105-113
PL W pracy przedstawiono nową formułę indeksu jakości powietrza, alternatywną dla indeksów o tradycyjnej postaci nawiązujących do standardów imisyjnych. Addytywna formuła indeksu API ujmuje skumulowane oddziaływanie PM, O3, NO2, SO2 i CO. API nawiązuje wprost do ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczy[...]
EN The study presents a new formula of air quality index. It is an alternative to the traditional indices which refer to the air quality standards. The additive formula of API index expresses the cumulative effects of PM, O3, NO2, SO2 and CO. The API index refers directly to the health risk caused by t[...]
12
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono kilka zimowych epizodów wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza, które wystąpiły na terenie województwa śląskiego w latach 2006 i 2007. Opisano te sytuacje smogowe, które zarejestrowały automatyczne stacje pomiarowe śląskiego monitoringu powietrza w Częstochowie, Rybniku i [...]
EN The article presents several winter episodes with high concentration of air pollutants which occurred in the area of the Silesia Province during the years 2006 and 2007. Smog episodes registered by automatic measurement stations of the Silesian Air Monitoring located in Częstochowa, Rybnik and Wodzi[...]
13
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2007 Vol. 41 nr 6 157-165
PL Celem pracy była ocena przydatności stacji pomiarowych regionalnej sieci monitoringu powietrza do badań tła stężeń zanieczyszczeń powietrza w oparciu o wskaźnik nazwany wzorcem dobowej zmienności stężeń (WDS). Opracowana metoda oceny obszarowej reprezentatywności stacji monitoringu powietrza opiera [...]
EN The purpose of the article was to characterize, on the basis of the Daily Concentration Changeability Pattern (DCCP), to what extend the individual stations of the regional air monitoring networks are useful to perform measurements of the background air pollution concentration. The presented measuri[...]
14
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W pracy porównano emisję rtęci do powietrza w poszczególnych państwach Unii Europejskiej w przeliczeniu na powierzchnię kraju, liczbę mieszkańców, produkt krajowy brutto, ilość wyprodukowanej energii brutto oraz ilość zużytych paliw, w tym węgla. W rankingu całkowitej antropogenicznej emisji rtęci d[...]
EN In the work the atmospheric mercury emission in individual EU countries of the European Union was compared using the following parameters: in conversion to the country area, population, gross domestic product, primary energy production and gross fuel consumption, including coal. Poland occupies the [...]
15
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przedstawiono wyniki przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich kilku lat kompleksowych badali związanych z problematyką emisji związków fluoru z procesów hutnictwa żelaza. Określone zostały poziomy stężeń i wielkości emisji fluoru w postaci związków gazowych i stałych, w tym związków rozpuszczalnych[...]
EN The results of comprehensive studies crried out in rece few years, concerning the problem of the emission of fluoride compounds in iron and steel industry processes. have been presented. The concentration of fluoride and its emission levels in the form of gas and solid compounds, including those wat[...]
16
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przedstawiono oddziaływanie cząstek aerozolowych sub- i mikronowych na układ oddechowy człowieka i konsekwencje z tego wynikające. Wskazano na stan zanieczyszczenia powietrza tymi cząstkami i konieczność działm1 w kierunku ograniczenia udziału w emisji tych cząstek dla ochrony zdrowia publicznego.
EN The target fine and ultra fine of particulate matter (PM) for human the respiratory system and the consequences with respect to human health have been presented. The air pollution by particulate matter, the direction of investigation for limitation emission of fine and improve of public health have [...]
17
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 5 183-188
PL Oznaczono zawartość 9 metali ciężkich (Ni, Zn, Cd, Cu, Fe, Co, er, Pb, i Mn) w pyle zawieszonym w powietrzu. Badania prowadzono przez okres 2 lat w cyklu miesięcznym na terenie gminy Brenna. Największe zawartości metali obserwowano w sąsiedztwie drogi. Najwięcej było łatwo przyswajalnych form tych m[...]
EN 9 heavy metal (Ni, Zn, Cd, Fe, Co, Pb, Cu, Cr and Mn) concentrations have been determined in the suspended dusI. The tests have been conducted for 2 years in monthly cycles on the area of Brenna. The highest concentration of those metals has been found in the areas close to road. What is more, they [...]
18
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 4 127-130
PL Przedstawiono sposób kompleksowej oceny skażenia powietrza w regionach polutantami o wysokiej toksyczności, nie ulegającymi rozkładowi do form nietoksycznych Zanieczyszczeniem modelowym były rozpuszczalne w wodzie związki fluoru. Pomiary przeprowadzono na Pomorzu Zachodnim w latach 1993-1997. Wykona[...]
EN Method of comprehensive evaluation of air pollution in provinces - especially with highly toxic substances resistant to decomposition into non-toxic forms - has been presented. As model pollutant water-soluble fluorine compounds were taken. The tests were carried out on West Pomerania between 1993 a[...]
19
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 5 189-193
PL W artykule opisano metodykę oznaczeń wybranych jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych obejmującą etap poboru próbek na rurki sorpcyjne, desorpcję termiczną i analizę chromatograficzną,. Przedstawiono również otrzymane wyniki oznaczeń benzenu i jego alkilowych pochodnych w powietrzu atmosfer[...]
EN A method for determination of selected monocyclic aromatic hydrocarbons, including the phase of collecting samp1es on sorption pipes, thermal de-sorption and chromatography analysis, has been described. Results of benzene and its alkyl derivatives determination in the air along Gliwice communication[...]
20
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W obliczeniach zasięgu propagacji emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych jednym z niezbędnych do obliczeń parametrem spalin jest ich temperatura na wylocie z komina. Jej wartość zależy od parametrów termodynamicznych spalin oraz cech konstrukcyjnych komina. W praktyce niezwykle rzadko wykonuje s[...]
EN One of the needed exhaust gases parameters in calculations of the range of the pollution propagation from point sources is the gases temperature at the chimney outlet. Its value depends on the thermodynamic parameters of the gases and on the chimney construction. In practice, the temperature on the [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last