Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 381
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 2(75) 371-385
EN The article presents the issue of electromagnetic terrorism and its influence on the protection of processing classified information and lists briefly legal regulations ordering this information protection not allowing the loss of its availability and integrity. There are also mentioned advanced tec[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Nadmierne zużycie znacznej części starej zabudowy śródmiejskiej oraz konieczność unowocześnienia ciągów komunikacyjnych powoduje, że występuje potrzeba wykonywania w miastach licznych prac rozbiórkowych. Rozbiórki budynków, zwłaszcza usytuowanych w gęstej zabudowie, wymagają właściwego przygotowania[...]
EN In the paper, it has been paid attention to the usefulness of demolition work in towns, which are made in mechanised way. At the same time, there have been presented some problems related to the planning and preparing technical documentation of demolition work and also proper protection of adjoin bu[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe AON
2003 nr 4(53) 280-292
EN A modern state undergoes the pressure of changes that create globalisation and its accompanying processes that are identified in information technology category. They have economic, social and political character. The idea of these processes interaction is to create new forms of economic activity an[...]
4
100%
Budownictwo i Prawo
2013 R. 16, nr 3 30--33
PL W artykule przedstawiono analizę wzrastającego wpływu czynników środowiskowych, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie, huragany czy opady śniegu, na powstawanie katastrof budowlanych.
EN The article presents an increasing influence in the recent years of environmental factors (such as earthquakes, hurricanes or rainfalls) on disasters of building structures.
5
100%
Zeszyty Naukowe AON
6
100%
Zeszyty Naukowe AON
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Groundwater comprises about 30.2 % of the overall natural fresh water resources on the earth. Its quality and quantity are both endangered by human's activity e.g. urban and industrial development. Industry, agriculture, solid waste deposition, oil pipelines, mine dewatering etc. they all exhibit a [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Natural gas supply system (SZGZ) operation is inseparably connected with the occurrence of fire hazard and explosive conditions. Long term statistics of failures, explosion and fires kept by gas service and units of State Fire Service indicate that in spite of the constant growth of SZGZ safety leve[...]
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
PL Lotne związki organiczne (LZO) są poważnym zagrożeniem dla środowiska. Efektywną metodą ich unieszkodliwiania jest dopalanie katalityczne. Wadą reaktorów ze złożem ziaren usypanych są znaczne opory przepływu, wadą monolitów ceramicznych - małe wartości współczynników transportu masy. Celem prezentow[...]
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 5 279-281
PL Przedstawiono charakterystykę gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi, innymi niż komunalne (fosfogipsy, popioły) oraz niebezpiecznymi.
EN The characteristics of municipal, industrial, other than municipal (just like phosphogipsum or ashes) waste together with hazardous waste has been presented.
11
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
12
100%
Przegląd Budowlany
EN Objects characterization. Columns damages reasons in reinforced concrete framework and damaged construction repair manners.
13
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 3 140-145
PL Przedstawiono współczesne poglądy dotyczące projektowania nowych przepraw mostowych oraz metody zabezpieczania koryta rzeki przed erozją w przeprawach istniejących. Omówiono współczesną strategię ograniczania skutków powodzi, wynikającą z doświadczeń holenderskich.
EN Contemporary views on design of new bridges and safeguarding of river beds against erosion in existing bridges have been presented. The strategy leads up to limitation of flood damages resulted from the Dutch experiences has been discussed.
14
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 9 108--109
15
100%
Zieleń Miejska
2018 Nr 5 48--50
PL Drzewa, jak praktycznie każdy większy lub mniejszy obiekt występujący w przestrzeni miejskiej, mogą być zagrożeniem, a ich usunięcie może leżeć w interesie społecznym. W dotychczasowym stanie prawnym brakuje rozwiązań pozwalających organom administracji na nakładanie obowiązku usunięcia drzew mogący[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 387-391
PL Autor przedstawia proces analizy ryzyka i sterowanie zagrożeniami. W drugiej części autor pokazuje sekwencje zdarzeń prowadzących do wypadku i sposoby sterowania tą sekwencją tak, żeby intensywność zagrożeń była niższa niż THR (dopuszczalna intensywność zagrożeń). Konstruktor ma kilka sposobów by zm[...]
EN Author presents process of risk analysis and hazard control. In the second part author presents sequence of events leading to accident and control ways of the sequence in such a way that hazard rate should less then THR (tolerable hazard rate). The designer has some ways to reduce hazard rate.
17
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 6 28--30
PL Powstanie pożaru w obiektach budowlanych, w szczególności w często pojawiających się obecnie wysokościowcach, stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla ich użytkowników. Największym zagrożeniem jest powstający w procesie spalania dym, który z olbrzymią prędkością ogarnia kolejne obszary budynku.
18
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 79 133-137
EN In the most of small hydropower as generators the induction machines are used. These generators can cooperate with grid continuously or act in an island operation. The transition from grid to island operation can be dangerous for the receivers supplied from the generator and for the generator itself[...]
19
100%
Logistyka
PL Rosnące znaczenie polskich portów morskich (zwłaszcza po wstąpieniu Polski do NATO) związane z ich położeniem oraz potencjalnymi możliwościami do zabezpieczenia różnego rodzaju działań militarnych, stwarza dla nich nowy rodzaj zagrożenia. Można oczekiwać pojawienia się prób wtargnięcia i penetracji [...]
EN The growing meaning of Polish harbours (particularly after join the NATO Treaty) caused by their geographical location and potential possibilities to support the various kind of military actions is creating a new kind of threat for them. It can be expected to appear the attempts of intruding and/or [...]
20
100%
Logistyka
PL W Polsce rocznie środkami transportu samochodowego jest przewożone około 100 mln ton materiałów niebezpiecznych. Najczęściej wykorzystywane środki transportu samochodowego to cysterny, którymi przewożone jest prawie 90% wszystkich materiałów niebezpiecznych, w tym paliwa płynne stanowią około 70% ma[...]
EN Every year in Poland, 100 mln tons of dangerous materials is transported, by road transport systems. The most often used vehicles are cistern, by this truck is transported 90% all dangerous materials, 70 % of this materials are acids and hydroxides (10%), besides propane butane, chlorine, ammonia (9[...]
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last