Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenia naturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Scharakteryzowano wpływ zatapiania wyrobisk górniczych na niektóre zagrożenia naturalne oraz na skłonność górotworu do tąpań. Zasygnalizowano elementy powiązania warunków hydrogeologicznych i geomechanicznych oraz ich wpływu na ocenę zagrożenia tąpaniami. Zaproponowano rozszerzenie o te elementy oce[...]
2
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 1 14-19
PL W artykule omówiono zagadnienia współwystępowania niektórych zagrożeń naturalnych w oddziałach eksploatacyjnych kopalń rud miedzi. Przedstawiono wpływ stosowanych rozwiązań technologicznych w tych kopalniach na warunki pracy. Podano koncepcję sposobu oceny współwystępowania zagrożeń tąpaniowo - kli[...]
EN In this article discussed are the problems of concurrent occurrence of some natural hazards underground mining extraction districts in copper mines. Provided has been an idea of method of assessment of concurrent occurrence of rock-burst and climatic hazards based on statistical research work. Propo[...]
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 5 5-8
PL Eksploatacja złóż węgla brunatnego w głębokich kopalniach odkrywkowych prowadzona jest w warunkach występowania szeregu zagrożeń naturalnych. Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące zagrożeń wodnych, geotechnicznych, sejsmicznych i gazowych występujacych w KWB "Bełchatów" S. A. Ostatni roz[...]
EN The exploitation of lignite deposits in deep open pits is led in conditions of several natural threats' occurrence. This article presents selected issues of aquatic, geotechnical , gaseous and seismic menaces that occur in KWB "Bełchatów" S. A. Last chapter elaborates on the influence that open - ca[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2014 nr 2 3--9
PL W artykule przedstawiono, na tle obowiązujących przepisów prawa i praktyki górniczej, propozycje nowego sposobu kategoryzowania zagrożenia tąpaniami występującego w górnictwie węgla kamiennego i rud miedzi. Propozycje te w zasadniczy sposób zmieniają podejście do przedmiotowego zagadnienia, pozostaw[...]
EN Bumping hazard, as other mining hazards of similar type are formally regulated within the scope of industrial law. These laws describe most of the significant factors for bumping, such as its occurrence, monitoring, status assessment and prognosis as well as countermeasures. Categorisation of hazard[...]
5
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule opisano uwarunkowania zapłonu metanu w zrobach ścian zawałowych. Wyszczególniono grupy ich inicjałów i warunki zaistnienia. Przedstawiono mechanizm tworzenia się zawału, który sprzyja powstawaniu dynamicznych zjawisk geomechanicznych. Na przykładne zdarzeń zapłonów metanu w polskich kopal[...]
EN Conditions of a methane ignition in of longwalls with caving are described in the paper. Groups of their initiators and conditions of occurrence are specified. Mechanism of caving formation which is conducive to occurrence of the dynamic geo-mcchanical phenomenon is presented. On the examples of occ[...]
6
100%
Logistyka
PL Polska w świadomości Polaków jest krajem morskim. Świadomość ta szczególnie narasta w miesiącach letnich, gdy jako turyści przyjeżdżamy tu na wakacje. Jest to obszar dostępny do różnego rodzaju niezgodnego z prawem działania, a także dający możliwości do bezpośredniego zagrożenia infrastruktury pols[...]
EN In the consciousness of poles, Poland is the maritime country. This consciousness grows particularly in summer months, when as a tourists we arrive here on vacations. Sea is the area available for various types of illegal activity and can directly threaten the Polish coast and port infrastructure. Y[...]
7
88%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 11 10-16
PL Po tragicznych zdarzeniach, które miały miejsce w polskich kopalniach w latach 2002 i 2003 niezależnie od poszukiwania bezpośrednich ich przyczyn rozpoczęto dyskusje dotyczące wielu aspektów techniczno-organizacyjnych współczesnych kopalń. Dotyczy to również systemów kontroli zagrożeń oraz dyspozyto[...]
EN After the tragic events that have taken place over the years of 2002-2003, irrespective of the searching for their direct causes, started have been deep-going discussions pertaining to a number of the technical and organisational aspects of mining operations in the contemporary mines. This also pert[...]
8
88%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 3 14-21
PL W artykule przedstawiono trudne warunki odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego "Turów" oraz wykorzystanie nowoczesnej techniki informatycznej i mierniczej do technologicznego przygotowania eksploatacji i zabezpieczenia przed zagrożeniami naturalnymi.
EN In the article presented are difficult conditions in the opencast mining extraction of the "Turów" lignite deposit and making use of the advanced informatics and surveying technology with the objective of technological preparation of the mining operation and protection against the natural hazards in[...]
9
88%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 5 8-9
PL Przedstawiono trudne warunki odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego "Turów" oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom naturalnym z wykorzystaniem nowoczesnej techniki informatycznej, mierniczej i geotechnicznej.
EN This article describes dificult conditions of mining exploitation in "Turow" lignite open pit mine and usage of new technolgies in process of exploitation planning. It also describes the ways in which we use new technologies to predict and avoid dangerous situations which are always connected with m[...]
10
88%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 1 28-29
PL W artykule podjęto próbę wyznaczenia wartości nowego wskaźnika prewencyjnego (Wnp), skorygowanego wydobyciem (Wpsw) i wskaźnikiem utrudnienia (Wu) związanym z występowaniem zagrożeń naturalnych. Tak określony wskaźnik prewencyjny w pełniejszy sposób umożliwia wybór najniebezpieczniejszej kopalni
EN The article deals with the attempt of fixing the new prevention factor (WNP), corrected by output (WPSW) and the difficulty factor (WU), connected with the occurrence of natural hazards. The defined this way prevention factor, offers a wider possibility of selecting the safest mine.
11
75%
Górnictwo i Geologia
2012 T. 7, z. 4 87--99
PL Na podstawie przeprowadzonych badań scharakteryzowano zagrożenia naturalne oraz częstość ich występowania w rejonach ścian wydobywczych. Przedstawiono skutki wystąpienia ponadnormatywnych poziomów zagrożeń. Opisano metody rozpoznawania zagrożeń naturalnych oraz przykładowe narzędzia do ich kontroli [...]
EN The natural hazards and their occurring frequency at active longwall areas have been characterized on the basis of carried out research works. The effects of occurrence of the hazards exceeding the normal levels have been presented. Methods of identifying the natural hazards and exemplary tools for [...]
12
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 8 3--10
PL System kontroli zagrożenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych funkcjonuje od 1989 r. Doświadczone zgromadzone w czasie realizacji zadań systemu oraz zmiany w ogólnych zasadach ochrony radiologicznej umożliwiają optymalizację funkcjonujących rozwiązań. W artykule przedstawiono propozycje[...]
EN Radiation risk caused by presence of enhanced natural radioactivity in Polish underground coal mines has been controlled since 1989. Experience that has been collected and evolution of radiation protection rules let one optimise existing solutions. In the article the possible modifications emerged d[...]
13
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
PL Współwystępowanie zagrożeń górniczych w polskich kopalniach węgla kamiennego jest zjawiskiem często spotykanym. Jego konsekwencje były dostrzegane od dłuższego czasu, jednak próby opisu tego zjawiska ograniczały się do współwystępowania zagrożeń podobnych do siebie - o podobnych przejawach występowa[...]
EN A coexistence of mining hazards in Polish hard coal mines is a frequently met phenomenon. Its sequences were perceived for a quite long period of time. However, trials of description of this phenomenon were restricted to coexistence of mutually similar hazards - of similar symptoms of occurrence of [...]
14
75%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono zintegrowany system (metodyka i oparte o nią systemy wspomagania decyzji) zarządzania ryzykiem, związanym z zagrożeniami wywołanymi przez rzadkie zdarzenia z przyczyn naturalnych, mające potencjalnie wpływ na przebieg poważnych katastrof przemysłowych (klasyfikowane w Dyrekt[...]
EN This paper illustrates an integrated system (methodology and derived decision support system) for the management of hazards coming from rare natural events referring to major accident industries (Seveso II calssified) and chemical process plants in general. Work done provides for a risk analysis app[...]
15
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Strefa brzegowa południowego Bałtyku to miejsce gdzie zazębia się oddziaływanie z jednej strony wód morskich a z drugiej wód lądowych. Oddziaływanie to szczególnie dobrze widoczne jest w jeziorach przybrzeżnych. Na warunki makroskalowe nakładają się lokalne warunki hydrologiczne oraz dla poszczególn[...]
EN The aim of this study is to determine natural and anthropogenic threats and their effects concerning the lakes situated within the coastal zone of the southern Baltic. The shore zone is a place of contact of the sea waters and the inland waters. This results in the formation of special water relatio[...]
16
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 8 4-10
PL W artykule opisane zostało nowe podejście do ilościowej oceny ryzyka oparte o metodologię norm EN 61508. Kryteria dopuszczalności ryzyka przyjęte zostały zgodnie z zasadą ALARP. Zaproponowana została metoda tworzenia scenariuszy rozwoju niebezpiecznych zdarzeń w postaci tzw. drzew bow-tie. Wykorzyst[...]
EN The article describes a new approach to the quality risk assessment based on standards methodology PN-EN 61508. Risk acceptability criteria were selected in conformity with ALAP rule. Scenarios creation of the course of dangerous events in the form of bow - tie trees was proposed. Analytical methods[...]
17
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 10 11-17
PL We wstępie wymienione są inne poza zagrożeniami naturalnymi czynniki, które trzeba uwzględnić przy projektowaniu eksploatacji. Ponadto przedstawiony jest podział zagrożeń naturalnych oraz współzależność ich występowania. W rozdziale dotyczącym czynnikiów decydujących o kolejności wybierania pokładów[...]
EN In the introductory part specified are the factors other than the natural hazards which factors must be taken into account when designing a mining operation system. Besides, presented is a division of the natural hazards and the correlation of their occurrence. In the section pertaining to the facto[...]
18
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Omówiono czynniki wpływające na wzrost zagrożenia klimatycznego oraz rodzaje transportu ciepła. Opisano zmianę stanu powietrza związaną z jego jednoczesnym nagrzewaniem i nawilżaniem — entalpię właściwą. Scharakteryzowano rozpoznawanie potencjalnego zagrożenia klimatycznego oparte na najprostszych s[...]
EN The article discusses the factors stimulating the increase of climatic hazards and presents the kinds of heat transport. The author described the change in the air condition related to its simultaneous heating and humidification — enthalpy. The potential climatic hazard was characterized, based on t[...]
19
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Przedstawiono wybrane wyniki prac badawczo-konstrukcyjnych związanych z opracowaniem nowego systemu należącego do kategorii systemów bezpieczeństwa. Zapewnia on monitorowanie i prognozowanie zagrożeń wentylacyjnych, których źródłem jest eksploatacja górnicza w ścianach i przodkach kopalń węgla kamie[...]
EN The article presents some research carried out with the aim to design a new system which belongs to the mine safety systems category. The system ensures monitoring and prediction of ventilation hazards in high output longwalls, whose source is mining activity. The essence of the project is that so f[...]
20
75%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 9 458--469
PL W artykule omówiono skalę występowania i działania związane z prewencją najpowszechniej występujących zagrożeń naturalnych w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Przedstawiono osiągnięcia w prewencji zagrożeń, jak również kierunki działań w podnoszeniu bezpieczeństwa pracy. Część I. Przedstawiono zmiany[...]
EN The article discusses the scale of occurrence and the prevention activities related to the most common natural hazards in coal mines of Kompania Węglowa SA. It presents the achievements in the prevention of the hazard as well as trends in activities on improvement of the work safety. Part I presents[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last