Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenia antykorozyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2014 nr 2 52--55
PL Przedstawiono podstawowe uwarunkowania prawne i umiejscowienie umów gwarancyjnych na prace antykorozyjne, jak też ogólny kształt i wymagania umów gwarancyjnych.
EN A basic legal aspects, location and general view of guarantee contracts in corrosion protection have been presented.
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2007 nr 4 249-254
PL Historia zmian technologii wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych pali stalowych w "Naftoporcie" Gdańsk. Warunki korozyjne na stanowiskach przeładunkowych. Ocena stanu technicznego pali obiektów hydrotechnicznych w 2006 r.
EN History of the changes in anti-corrosive technology protecting the steel piles in Gdańsk "Naftoport". Corrosion conditions on the trans-shipment stations. Assessment of the technical state of the piles in harbour constructions.
3
100%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 6 230-233
PL Na mostach stalowych w Polsce stosuje się w ostatnich latach dwa typy zabezpieczeń antykorozyjnych: samodzielny system epoksydowo/poliuretanowy lub ten sam system, nakładany na dużych obiektach mostowych na powłokę cynkową natryskiwaną cieplnie. Przewidywana trwałość takiego systemu, to co najmniej [...]
EN The anticorrosive system, used on big steel bridges since more than 10 years, has consisted mainly of epoxy/polyurethane coatings (often applied on hot spray zinc layer). Expected durability of such a system to the first renovation is more than 15 years. Up to now one has few experiences with the ma[...]
4
100%
Ochrona przed Korozją
2014 nr 3 78--80
PL Na przykładzie dwóch konstrukcji: stalowej (słupy ekranów dźwiękochłonnych z aluminiowymi wypełnieniami) betonowej (wiadukt nad drogą i torami kolejowymi) przedstawiono zagrożenia jakie mogą towarzyszyć wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w okresie zimowym. Pokazano wady powłok wynikające z nie[...]
EN Two examples presenting the potential risks for anticorrosion works carried out on exposed structures in winter are shown: coating renovation on steel beams of acoustic screens and application of new waterborne acrylic coatings on a concrete viaduct running over a highway and railway line. Coating f[...]
5
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2020 nr 1 26--30
PL Trwałe zabezpieczenie materiału konstrukcji (beton lub stal) w strefie zmiennych poziomów wody oraz w strefie rozbryzgów. Proces naprawy uszkodzonych fragmentów różnych elementów konstrukcji dla których zostały zaprojektowane, wykonane i zastosowane w praktyce różne rodzaje komór roboczych zapewniaj[...]
EN Permanent protection of the material of the structure (concrete or steel) in variable water levels zones, and in splash zones. The process of repairing damaged fragments of various types of constructions for which different types of working chambers are designed, made and practically applied, ensuri[...]
6
88%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2001 T. 20, z. 2 205-210
PL W artykule przedstawiono zagadnienia eksploatacji dotyczące napraw, magazynowania, zabezpieczania wstępnego i przeglądów w gospodarce narodowej w zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów kontaktowych i łąc[...]
EN This paper presents operational experiences of repairment, storage, preconversation and revision with all-nation activity in the field of time and enviroment negative effect on electronic and electrotechnical devices with special emphasis on the devices contact and connection elements. The first and[...]
7
88%
Izolacje
2003 R. 8, nr 10 70--72
PL Wymagania konstrukcyjne balkonów i loggii wymuszają na projektantach i wykonawcach stosowanie kompleksowych rozwiązań, chroniących te elementy budynków przed destrukcyjnymi wpływami środowiska, w tym systemów izolacji przeciwwilgociowych, termicznych, akustycznych i zabezpieczeń antykorozyjnych. Pop[...]
8
88%
Instal
2001 nr 3 8--10
9
88%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2012 Nr 3 (17) 40--48
PL Wdrożenie zasad zawartych w zharmonizowanej normie EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych", część 1: „Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych" umożliwia wytwórcy oznakowanie stalowej, bądź aluminiowej konstrukcji budowlanej znakiem CE. Oznakowanie to zapewnia swobodny prze[...]
10
88%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2010 Nr 8 193-201
11
75%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 9 380-385
PL Opisano problem trwałości antykorozyjnej systemu duplex (z powłoką cynkową zanurzeniową) ze szczególnym uwzględnieniem adhezji powłok malarskich do powłok cynkowych. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ metody przygotowania powierzchni oraz na adhezję z punktu widzenia wymagań normatywnych i badań wła[...]
EN The durabilily of duplex system (with hot dip galvanized coaling) is described. The main attention is put on thę adhesion beefween paint coatings and zinc surface. Zinc surface preparation methods before paint application arę described taking into account standard's requirements and the results of t[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
1998 z. 46 445-451
13
75%
Ochrona przed Korozją
2016 nr 12 425--430
PL W referacie przedstawiono przyczyny korozji różnych typów ekranów akustycznych, włącznie z niewłaściwie prowadzonymi zabiegami utrzymaniowymi (mycie). Wskazano zalecenia umożliwiające uzyskanie wysokiej trwałości tego typu konstrukcji.
EN The causes of the acoustic screens’ corrosion protection deterioration are described in this paper (including improper washing). Recommendations allowing to obtain higher durability of these structures are shown.
14
75%
Energetyka
2014 nr 11 661--663
PL W pracy dokonano analizy powłoki, która po kilku latach uległa katastrofalnemu łuszczenie w postaci dużych płatów, nałożonej przez firmę zagraniczną. Przeprowadzono badania morfologii powierzchni od strony materiału bazowego oraz od strony spalin odpryśniętej powłoki. Wyniki mikroanalizy składu chem[...]
EN The paper presents an analysis of the coatings, which after a few years has been catastrophic peeling in large patches, sprayed by a foreign company. The morphology investigation of the surface was carried out from the base material, and the exhaust side exfoliation coating. The results of microanal[...]
15
75%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 3 72-77
PL Właściwości i badania dotyczące powłok cynkowych ogniowych zawarte są w wielu normach uwzględniających potrzeby różnych branż, charakterystykę różnorodnych cynkowanych elementów, różne technologie cynkowania. Nie zawsze informacje podane w tych normach są spójne. Często są one niewystarczające dla s[...]
EN A great number of standards deals with the properties and tests of the hot dip galvanized coatings. The standards take into account the requirements of different industrial branches, different zinc technologies and diversity of the galvanized pieces. The recommendations given there are often inconsi[...]
16
75%
Izolacje
2000 R. 5, nr 2 52-53, 55-56
PL W ubiegłorocznych wrześniowych Izolacjach wspominaliśmy o izolacji zewnętrznej rurociągów pisząc o sieciach przemysłowych. Problematyka ochrony powierzchni rur wciąż pozostaje otwarta. Jedno z najważniejszych zagadnień dotyczy zabezpieczeń antykorozyjnych, albowiem procesy rdzewienia ścianek orurowa[...]
17
75%
Mosty
2018 nr 2 22--23
PL Prezes Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego dr inż. Agnieszka Królikowska w rozmowie z redakcją opowiada o jakości powłok antykorozyjnych, poziomie wiedzy na ich temat wśród inwestorów i wykonawców oraz o programie tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Antykorozyjnego EUROCORR.
18
75%
Ochrona przed Korozją
2014 nr 12 475--477
PL Dokonano krótkiego przeglądu filozofii zabezpieczeń antykorozyjnych w najważniejszych i najbardziej krytycznych dziedzinach takich jak: przemysł samochodowy, zbiorniki, konstrukcje nadbrzeżne, przemysł morski, budownictwo i infrastruktura miejska i drogowa. Dla dwóch ostatnich, dla których nie ma je[...]
EN An overview of the state of art of corrosion control in both design and service life inside the most widespread and technically critical fields like cars, containers, marine, offshore structures, buildings and infrastructure is done. For the last two ones, for which no fixed procedure for anticorros[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 199--202
PL W artykule omówiono rozwiązania ochrony antykorozyjnej elementów przyczep i naczep Ze względu na zróżnicowane warunki eksploatacji powłoka zabezpieczająca elementy metalowe musi być odporna na działanie substancji chemicznych w suchym i wilgotnym środowisku stymulującym procesy korozyjne. Odporność [...]
EN The article discusses solutions for anti-corrosion protection of trailer and trailer’s elements. Due to the different operating conditions, the protective coating of metal elements must be resistant to chemical substances in a dry and wet environment that stimulates corrosion processes. Corrosion re[...]
20
75%
Mosty
2011 nr 1 40--43
PL Beton, szczególnie zbrojony, jest bardzo dobrym materiałem konstrukcyjnym. Świetnie sprawdza się w mostach. Naprężenia ściskające w konstrukcji przenosi beton, rozciągając stal. Dobra współpraca betonu i stali wynika przede wszystkim ze zbliżonych współczynników liniowej rozszerzalności termicznej b[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last