Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 758
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono racjonalną metodę szacowania niepewności wyników oznaczania średniej wytrzymałości materiałów budowlanych. Metoda ta, zharmonizowana z ogólnymi wytycznymi w przewodniku ISO, jest dostosowana do specyfiki badań tych materiałów, uwzględniając przy tym doświadczenia z dotychczas stosowane[...]
EN Paper deals with the practical method of estimation of uncertainty of building materials mean strength. The method is harmonized with general roles included in "ISO Guide to Expression of Uncertainty in Measurement" and specific of building materials strength testing, taking into account results obt[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono próbę opisu zależności wytrzymałości od porowatości betonu cementowego. Analizowano wpływ sześciu wybranych czynników charakteryzujących jakość struktury stwardniałego betonu: maksymalny wymiar ziarna kruszywa grubego i punkt piaskowy stosu okruchowego; gęstość pozorną, nas[...]
EN The influence of six factors (max. aggregate size, sand content, dry volumetric density, volumetric absorption, air content and difference between actual and calculated value of density) characterising the quality of hardened concrete on compressive strength is considered in the paper. The object t[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy podano charakterystyki narastania wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie przy zginaniu materiałów sczepnych w systemach napraw konstrukcji betonowych. Opracowano funkcje opisujące wzrost tych wytrzymałości zależnie od czasu dojrzewania materiału.
EN The paper presents the characteristics of compressive and flexural strength increment of materials destined to be applicated as linking layer in systems repair of reinforced concrete structures. The relations between the strength increments and time have been evaluated.
4
100%
Świat Szkła
PL Zastosowanie wielowarstwowych rur szklanych jako materiału konstrukcyjnego stworzyło w budownictwie zupełnie nowe możliwości estetyczne i statyczne. Projekty budowlane, których konstrukcje nośne dotychczas mogły być wykonane tylko ze stali i betonu, są obecnie możliwe do wykonania także z przezroczy[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Mosty nożycowe są wysoko mobilnymi konstrukcjami modułowymi. Do budowy takich konstrukcji można zastosować przęsła mostu BLG produkowanego w kraju. Jeden moduł-przęsło takiego mostu składa się z dwóch członów (gotowych jezdni wraz z konstrukcją nośną) połączonych złączami sworzniowymi. Ze względu na[...]
EN Scissor bridges are characterized by high mobility and modular structure. This structure can be composed of spans ofBLG bridge which is produced in Poland. Single module-span is consist of two spanning part of the bridge (two main truck and support structure). Between modules of the single bridge sp[...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 1-2 38-42
PL W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu nasiąkliwości i wilgotności kruszyw lekkich na kształtowanie wytrzymałości na ściskanie konstrukcyjnych betonów lekkich. W oparciu o wyniki zrealizowanych badań własnych wykazano, że wyższa zdolność absorpcyjna kruszywa lekkiego sprzyja efektowi doszczelni[...]
EN The problem of the influence of water absorption and initial moisture of porous aggregate on compressive strength modelling of structural lightweight concrete is presented in this paper. It was proved on the basis of carried out research, that higher absorption ability of lightweight aggregate promo[...]
7
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 3 240-240
PL Podstawowym błędem popełnianym zarówno przez konstruktorów wyrobów z tworzyw sztucznych, jak i konstruktorów form, jest traktowanie tworzyw tak, jak materiałów tradycyjnych o przewidywalnych i ściśle określonych własnościach fizycznych.
EN It is the most common error committed by the designers of both plastic parts and molds that they unintentionally tend to consider plastics as conventional materials offering the usually expected and narrowly defined physical properties.
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Otrzymano modyfikatory mieszalności dla mieszanin polimerów polarnych i niepolarnych, metodą rodnikowej kopolimeryzacji szczepionej. Modyfikator oparty o polipropylen ataktyczny i małocząsteczkowe żywice węglowodorowe został otrzymany w stopie surowców w obecności inicjatorów polimeryzacji wolnorodn[...]
EN Compatibilizer for polar and apolar polymers have been manufactured by radical graft copolymerisation. Efficience of the atactic PP grafted with Iow molecular hydrocarbon resins has been evaluated in PS/PP blends. Structural investigations, SEM observations and mechanical, thermal and rheology have [...]
9
100%
Świat Szkła
PL W ostatnich latach coraz więcej wznoszonych jest reprezentacyjnych obiektów użyteczności publicznej, ze ścianami osłonowymi całkowicie przeszklonymi, od poziomu podłogi do sufitu, bez zastosowania poziomych szprosów czy balustrad (wewnętrznych lub zewnętrznych) jako elementów zabezpieczających. Z o[...]
10
100%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 2 15-24
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych metalowej wysokociśnieniowej uszczelki typu B. Badania przeprowadzono w warunkach montażowych, bez obciążenia połączenia ciśnieniem roboczym. Na wewnętrznej, cylindrycznej powierzchni uszczelki mierzono odkształcenia obwodowe i osiowe przy użyciu te[...]
EN There were presented results of experimental investigations of metallic high-pressure gasket type B. Experiments were conducted in assembling conditions, without apply a operating pressure to the joint. There were measured circumferential and axial deformations at the internal, cylindrical area of t[...]
11
100%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 7-8 50-57
12
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2008 nr 2 50-52
EN This paper presents influence of connector's screwed construction on resistance in case of dynamic load. There are determined cracking places of connector depend diameter, material composition and production technology.
13
100%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 10 44-48
PL Przedstawiono fragmenty prac koncepcyjnych oraz modelowo-obliczeniowych zrealizowanych przez zespól z Politechniki Warszawskiej i firmę WroPol Engineering przy projekcie hydraulicznej maszyny do brykietowania trocin z otwartą komorą prasowania. W ramach projektu wykonano modele 3D urządzenia oraz pr[...]
EN The paper presents the parts of designing and modeling - calculating works conducted by the group of scientists from Wrocław University of Technology and company WROPOL ENGINEERING at the project of hydraulic machinę for sawdust briquetting with the open pressing chamber. Wilhin the framework of pro[...]
14
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 7 60-61
15
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przeprowadzono analizę numeryczną pracy i wytrzymałości stalowych płyt przekładkowych ograniczających drgania, składających się z miękkiego rdzenia objętego dwiema stalowymi warstwami powierzchniowymi. Celem pracy jest potwierdzenie możliwości zastosowania takich płyt ograniczających drgania jako el[...]
EN A numerical study is made on the strength and behaviour of sandwich plates as the "vibration-mitigating" steel plate (or the laminated damping steel plates) which is a kind of a sandwich plate and is composed of a soft core (core lamina) subtended by two steel surface layers. The aim of this study i[...]
16
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 6 23-28
PL W artykule dokonano analizy efektywności przewidywania wytrzymałości połączeń klejowych przy wykorzystaniu metod analizy statystycznej opartej na regresji liniowej, wielorakiej i wielomianowej. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie wpływu poszczególnych parametrów wejściowych na wytrzymałoś[...]
EN There was achieved efficiency analysis of adhesive joints strength using statistic methods based on linear, multiple and polynomial regression. The analysis allowed determining im-pact of individual input parameters on adhesive joint strength of lap joints in steel plates. Suitability of using metho[...]
17
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 7 27-28
18
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 501-509
PL W pracy zaproponowano eksperymentalno-analityczną metodykę dla wyznaczania rozwarcia wierzchołka pęknięcia beta oraz naprężenia kohezyjnego sigmao dla średnio i wysoko plastycznych stali. Przeanalizowano wpływ szeregu czynników na krytyczną wartosść beta 1c i wykazano dominujący wpływ plastycznej sk[...]
EN The experimental-analytical approach for determination of crack opening displacement beta and cohesive stress sigma o for middle-and low-strength steels is proposed. The influence of several factors on critical crack opening displacement beta 1c is considered and the dominantinfluence on it of plast[...]
19
100%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Badaniom własności mechanicznych i przetwórczych poddano recyklat LDPE i LLDPE pochodzący z odpadów folii oraz jego kompozycje z mączka drzewną produkowaną przez firmę Rettenmaier. Kompozycje do wtrysku przygotowano i próbki do badań własności mechanicznych i przetwórczych wtryśnięto w Zakładach Azo[...]
EN Mechanical and processing properties were measured for LDPE and LLDPE recyclates and its mixtures with wood flour produced by Rettenmaier. Samples for testing were prepared by injection molding in ZA Tarnow-Moscice. Preliminary studies have confirmed a possibility of processing these compositions by[...]
20
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last