Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wynik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
2010 R. 14, nr 3 132-138
PL Przedstawiono wyniki analizy pomiarów imisji rejestrowanych na stacjach monitoringu powietrza w regionie krakowskim w okresie wrzesień 2007 – kwiecień 2008. Rozpatrywano poziomy stężeń SO2, CO, NO, NOx, PM10, O3 oraz parametry meteorologiczne kierunek i prędkość wiatru, temperatura i ciśnienie atmos[...]
EN The analysis results of imission measurements recorded at monitoring stations in Cracow region in the period of September 2007 – April 2008 have been presented. Contamination levels of SO2, CO, NO, NOx, PM10, O3 and meteorological parameters: wind direction, wind speed, temperature and atmospheric p[...]
2
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 5 30--33
PL Przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne budynki użyteczności publicznej.
EN The paper presents problems connected with reactive power compensation in electric power systems supplying modern public buildings.
3
100%
Pojazdy Szynowe
2018 Nr 4 49--56
PL Artykuł jest zbiorem niezbędnych informacji dotyczących wykonywania walidacji przez laboratoria. Zdefiniowano podstawowe pojęcia, przedstawiono w jakim celu przeprowadza się walidację, nakreślając przy tym poszczególne etapy, z których powinna składać się walidacja. W artykule zawarto również propoz[...]
EN The article is a collection of information necessary for performing validation by laboratories. The basic concepts have been defined, the purpose of the validation is described, outlining the various steps that a validation process should contain. The article also proposes which parameters should be[...]
4
80%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Dokładność określania wartości nieruchomości w operatach szacunkowych to temat oparty nie tylko na zagadnieniach ściśle związanych z wyceną i szacowaniem wartości nieruchomości oraz regułach sporządzania operatu, zawartych w Standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych, ustawach, rozporządzeniac[...]
EN Accuracy of stating the valuation of real estate to the estimated documents, is a subject not only based on issues precisely related to pricing and estimation of property value as well as the regulations concerning the preparation of documents included in the professional standards for property expe[...]
5
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 10 78--91, CD
PL Celem artykułu było przedstawienie analizy działalności przedsiębiorstwa z branży przewozów intermodalnych w latach 2013-2017.Artykuł w swojej treści zawiera kolejno: istotę transportu, rodzaje technik przeładunkowych jak również porusza kwestie związane z technologiami przewozowymi w intermodalnym [...]
EN The aim of the article was to presentananalysis of the enterpriseactivity from the intermodal transport industry in 2013-2017. The articlecontains in itscontent: the essence of transport, types of reloadingtechniques, as well as issuesrelated to transport technologies in intermodalfreight transport.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last