Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wygrzewanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki wpływu wygrzewania na odporność na korozję elektrochemiczną stopu Ti6Al4V. Wygrzewanie przeprowadzono w temperaturze 1050°C przez 10 min, 6, 12 i 24 godziny. Próbki poddano badaniom potencjostatycznym, galwanostatycznym oraz badaniom potencjodynamicznym. Po badaniach kor[...]
EN In the paper influence of heating on electrochemical corrosion resistance of Ti6Al4V alloy was presented. Heating was carried out at temperature of 1050°C in the following periods 10 minutes, 6, 12 i 24 hours. The samples were subjected to potentiostatic, galvanostatic and potentiodynamic tests. Aft[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki wpływu wygrzewania na odporność na korozję elektrochemiczną tytanu technicznego. Wygrzewanie przeprowadzono w temperaturze 950°C w ciągu 1,6, 12 i 24 godziny. Próbki poddano badaniom struktury na mikroskopie świetlnym, badaniom potencjostatycznym, galwanostatycznym oraz [...]
EN The influence of soaking on electrochemical corrosion resistance of technical titanium was presented in the paper. The soaking was conducted at the temperature of 950°C for 1,6, 12 and 24 hours. The specimens' structure was subjected to examination by light microscopy methods, as well as to poten-ti[...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Celem badań przedstawionych w artykule było określenie wpływu temperatury i czasu wygrzewania na stabilność mikrostruktury stopu Ti-Al-Nb na osnowie faz międzymetalicznych y + 0:2. Wykonano jakościowe badania mikrostrukturalne na stopie wygrzewanym w 900 i 950°C w czasie do 69(1 godzin. Wykonano ilo[...]
EN The purpose of the investigation presented in the article is to determine the influence of temperature and time of annealing on the microstructure stability of the Ti-Al-Nb alloy based on intermetallic phases y+a2. The qualitative microstructural analyses on the alloy following the annealing at 900 [...]
4
88%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 159-162
PL Opisano nową technologię obróbki cieplnej prowadzącą do znacznego rozdrobnienia ziarna mikrostruktury stali X4NiCrMo2O-2-4. W celu wytworzenia dwoistofazowych stali (DP) lub wielofazowych struktur po hartowaniu (Fig.l) lub obróbce cieplnoplastycznej (fig.2) zastosowano międzykrytyczne wyżarzanie i d[...]
EN Novel heat treatment processing for appreciable grain refinement of the microstructure of X4NiCrMo2O-2-4 steel has been described. The use of intercritical annealing and diffusional partitioning of carbon and alloying elements mainly manganese and nickel for dual - phase (DP) or multiphase structure[...]
5
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedmiotem badań były odlewnicze stopy aluminium Al-Si5-Cu2-Mg i Al-Cu4-Ni2-Mg2. Stopy poddano obróbce cieplnej T6, a następnie wygrzewaniu w temperaturze 623 K przez 100, 150, 300, 500 i 750 godzin. Parametry procesu wygrzewania - temperatura oraz czas wytrzymania próbek, odpowiadają warunkom eksp[...]
EN The influence of long term annealing on mechanical properties of Al-Si5-Cu2-Mg and Al-Cu4-Ni2-Mg alloys was investigated. The castings were subjected to T6 heat treatment followed by annealing at 623�}5 K for 100, 150, 300, 500 and 750 hours. The soaking time and temperature was adjusted by correspo[...]
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu procesów niskotemperaturowego wygrzewania, stosowanego w procesie otrzymywania tlenku bramkowego do zastosowań w tranzystorze MOS, na właściwości elektrochemiczne warstw SiO₂ wytwarzanych metodą utleniania termicznego. W pracy przedstawiono wz[...]
EN We present research results on influence of postoxidation anneal treatment to thermal oxide guality obtained by high - temperature wet oxidation of 4H-SIC for usage in power MOSFET transistors. For proper evaluation of investigated oxides properties both Chemical characterisation methods (SIMS) and [...]
7
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Wielowarstwowe struktury składające się z niklu oraz krzemu były poddawane wygrzewaniom w szybkich procesach termicznym (RTP) w zakresie temperatur 600... 1050°C. Wpływ metody RTP przeprowadzanej w atmosferach azotu i argonu na własności elektryczne i strukturalne próbek został zbadany przy użyciu n[...]
EN Multilayered structure of Ni and Si on n-type 4H-SiC has been annealed in the rapid thermal processing (RTP) in the range of temperatures from 600...1050°C. To study an influence of the RTP on electrical and structural properties of samples several measurement techniques have been applied: current -[...]
8
75%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 7 199-208
PL Zaprezentowano model laserowego wygrzewania i dekompozycji roztworów stałych [wzór]. Pokazano, że w modelu tym ogromną rolę odgrywają strumienie fononów. Ich wielkość ściśle zależy od tej części objętości laserowo wygrzewanego materiału, w której gradienty temperatury są największe. Strumienie fonon[...]
EN Thermodiffusion model of laser annealing and decomposition of the material is presented. It has been shown that the processes of atoms diffusion at laser annealing of HgCdTe (MCT) can cause the specific conditions of decomposition of the solid solution. The idea of the possible formation of p-n hete[...]
9
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 4 70--76
PL Praca przedstawia wyniki badań wpływu wygrzewania na zmiennoprądowe właściwości elektryczne nanokompozytu (FeCoZr)x(CaF2)(100-x) o zawartości fazy metalicznej x = 81,8 at.% wytworzonego metodą jonowo-wiązkowego rozpylania w atmosferze argonu Ar i tlenu O2. Zaobserwowano, że w materiale są dwa rodzaj[...]
EN This paper presents results of researches on annealing influence on AC electric properties of nanocomposite (FeCoZr)x(CaF2)(100-x) with metallic phase content x = 81.8 at.% which was produced by ion-beam sputtering in argon Ar and oxygen O2 atmosphere. It was observed that there are two types of pot[...]
UK В статті наведено результати впливу відпалювання на електричні властивості на змінному струмі нанокомпозиту (FeCoZr)x(CaF2)(100-x), який має металеву фазу х = 81,8 ат.%, утвореного методом іонно-пучкового розпилення в атмосфері аргону Ar і кисню O2. Було виявлено, що в матеріалі є два різновиди студ[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 157-159
PL W artykule zaprezentowano wyniki bada. zale.no.ci konduktywno.ci probki nanokompozytu (CoFeZr)x(Al2O3)1-x wytworzonej w otoczeniu mieszaniny argonu i tlenu od cz.stotliwo.ci pr.du zmiennego, temperatury pomiarowej i temperatury wygrzewania poza progiem perkolacji. Stwierdzono, .e przy temperaturach [...]
EN The paper presents results of real part AC conductivity dependences on alternating current frequency, measuring temperature and annealing temperature in (CoFeZr)x(Al2O3)1-x nanocomposite sample beyond the percolation threshold deposited in argon and oxygen mixed gas ambient. It has been found that a[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3b 261--263
PL Zbadano, przy zastosowaniu metod elektrycznych i rentgenowskich, generację donorów termicznych (TD’s) w zawierającym tlen CzSi, w tym domieszkowanym N lub Ge i wygrzanym w ok. 720 K przez czas do 20 godzin w warunkach wysokiego ciśnienia hydrostatycznego Ar (HP), do 1,4 GPa. W przeciwieństwie do efe[...]
EN Generation of thermal donors (TD’s) in oxygen-containing Cz-Si, also admixed with N or Ge, annealed at about 720 K for up to 20 h, also under Ar hydrostatic pressure (HP) up to 1.4 GPa, was investigated by electrical and X-ray methods. Contrary to annealing at 723 K - 105 Pa, processing under HP lea[...]
12
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł opisuje alternatywną metodę poprawy adhezji cienkich warstw platynowych do heterostruktur utworzonych na azotku galu. Zastosowano niskotemperaturowe wygrzewanie przed i w trakcie procesu osadzania. Głównym celem było sprawdzenie, czy takie potraktowanie próbki może zapewnić lepszą jakość kon[...]
EN The paper describes alternative method to improve adhesion of platinum thin layer to AlGaN/GaN heterostructures. Our approach was to use low temperature annealing before and during deposition process. The main goal was to observe if such treatment can provide better quality of Schottky contacts to A[...]
13
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Właściwości wyrobów z kompozytów polimerowych zależą w znacznym stopniu od typu napełniacza, właściwości polimeru, warunków przetwórstwa, a także od procesu obróbki cieplnej. W artykule przedstawiono wyniki badań zmiany właściwości termicznych, struktury, barwy i połysku po procesie wygrzewania komp[...]
EN Properties of products made of polymer composites depend largely on the type of filler, polymer properties, processing conditions and the type of heat processing. The paper presents the results of the investigations of changes of thermal properties, structure, colour and gloss after the annealing of[...]
14
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy analizowano wpływ wygrzewania niskotemperaturowego w atmosferze O₂ i N₂O na rozkład przestrzenny azotu w warstwach dwutlenku krzemu (SiO₂) wytwarzanych metodą utleniania termicznego powierzchni podłoży z węglika krzemu typu n o polarności krzemowej - 4H-SiC (0001). Warstwy SiO₂, wytwarzano w[...]
EN The effect of the n-type 4H-SiC (0001) oxidation followed by low temperature annealing in N₂O on nitrogen distribution in silicon dioxide was investigated. Specificalfy, the gate oxides were formed by oxidation in wet 0₂ at temperature of 1175°C. After oxidation process, all samples were annealed at[...]
15
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu wygrzewania na właściwości strukturalne oraz właściwości powierzchni nanokrystalicznych cienkich warstw TiO₂ domieszkowanych neodymem (0,84% at.). Cienkie warstwy TiO₂:Nd wytworzono zmodyfikowaną metodą rozpylania magnetronowego i bezpośrednio po nanies[...]
EN In this paper results of annealing influence on structural and surface properties of nanocrystalline TiO₂:Nd (0.84 at.%) thin films have been shown. Thin films have been deposited using modified magnetron sputtering process. As-deposited TiO₂:Nd thin films revealed amorphous structure. Additional an[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 129-131
PL Efekt degradacyjny Staeblera-Wrońskiego powoduje spadek sprawności ogniw fotowoltaicznych z amorficznego krzemu do 40% wartości początkowej. Stosunkowo skuteczną metodą regeneracji modułów z amorficznego krzemu jest metoda termiczna, polegająca na podgrzewaniu czynnej substancji fotowoltaicznej modu[...]
EN Photoconductivity and dark conductivity of a-Si:H decrease as a result of prolonged exposure to light. This effect, discovered by Staebler and Wronski, is reversible and the original conductivities could be recovered by annealing. The process of annealing can be performed by application of small fla[...]
17
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono badania dwóch stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al o różnej zawartości cyrkonu, boru i chromu. Długotrwałe wygrzewanie w czasie do 100 godzin w temperaturze 1000°C i 1200°C w atmosferze powietrza lub argonu prowadzi do stopniowego ujednorodnienia składu fazowego badan[...]
EN This study iiwestigates two Ni3Al - based intermetallic alloys containing differing amounts of zirconium, boron and chromium. Gradual homogenisation was accomplished through long-lasting annealing, up to 100 hours, at 1000°C or 1200°C in air or argon atmospheres. A higher level of homogeneity of the[...]
18
63%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 7 135-142
PL Referat dotyczy połączeń między żeliwem niklowo-miedziowo-chromowym a siluminem. Wyniki badań wskazują, że ruch próbki i czas zanurzenia nie wpływają na skład fazowy warstwy pośredniej; zmieniają natomiast jej morfologię. Stwierdzono występowanie w żeliwie, przy granicy z warstwą pośrednią, strefy w[...]
EN The lecture concerns the connections between Ni - Cu - Cr cast iron and Al-Si alloy produced with the use of the dipping method. Results of the research show that the movement of the sample and various dipping time do not influence the phasic composition of the intermediate layer. However, they chan[...]
19
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Wpływ różnych temperatur wygrzewania (300, 400 i 500°C) na proces tworzenia się krzemku irydu w strukturze Ir/Si był badany za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Warstwa krzemkowa tworzy się podczas wygrzewania przez 120 s metoda RTA 15 nm warstwy irydu osadzonej na podłożu krz[...]
EN An influence of annealing temperatures (300, 400 and 500°C) on the iridium silicide formation in the Ir/Si structure was analysed by means of the transmission electron microscopy (TEM). The silicide layer is formed by the solid-state reaction between 15 nm thick Ir metallisation and a Si layer d[...]
20
63%
Polimery
1998 T. 43, nr 6 365-373
PL Badano wywołane ogrzewaniem zmiany niestabilnej termicznie struktury krystalicznej PA 6 10, krystalizowanego izotermicznie. Wykorzystano metodykę krótkotrwałego (1 min) wygrzewania próbek w temperaturze wyższej od temperatury ich krystalizacji. W ocenie zmian stosowano metody DSC, densymetrii, WAXS [...]
EN Changes were studied, caused by heating, in the thermolabile crystal structure of polyamide 6 10 crystallized isothermally from the melt. PA 6 10 specimens were heated for 1 min at temperatures higher than the PA crystallization point. Densimetry, DSC, WAXS and SAXS techniques were used to study how[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last