Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyciskanie przeciwbieżne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule analizowano, na podstawie obliczeń numerycznych i fizycznego modelowania, mechanizm odkształcania dwóch warstw materiałów o różnych własnościach mechanicznych w procesie wyciskania przeciwbieżnego w matrycy. Stwierdzono, że kolejność ułożenia metali ma wpływ nie tylko na rozkład odkształc[...]
EN In the paper the analysis of deformation of both materials layers of different mechanical properties in the indirect extrusion process, basing on numerical calculations and physical modelling, has been presented. It was found that packing of layers influenced both strains distribution and also power[...]
2
51%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przeprowadzono analizę uproszczonego wzoru Siebela i Fangmeiera oraz Kuehnego. Zbadano skutki stosowania ww. wzorów zamiast wzoru podstawowego wyprowadzonego również przez Siebla i Fangmeiera, na przykładzie obliczeń jednostkowych nacisków wyciskania przeciwbieżnego.
EN The simplified Siebel and Fangmeier formula and simplified Kuehne formula have been analysed. The effects of the application of the above formulas instead of the basic one, also derived by Siebel and Fangmeier, have been investigated on the example of calculation of backward extrusion specific press[...]
3
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 2 63-65
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu wyciskania przeciwbieżnego miedzi na zimno dla materiału surowego i po obróbce cieplnej, którego celem była analiza zmian siły nacisku procesu wyciskania.
EN Paper presents the results of the experimental research of the process of cold backward can extrusion of copper elements for material before and after heat treatment. The main goal of the research was analysis of the change of the force pressure during backward extrusion.
4
38%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 4 3043--3050
PL W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykonania wyprasek o przekroju kwadratowym z cienką ścianką z aluminium Al 99,50 (ENAW-1050A) metodą wyciskania przeciwbieżnego na zimno przy odkształceniu zastępczym ε=ln(A0/A)=2 oraz stosunku wysokości do szerokości wypraski h/b=3,6. Analizę prz[...]
EN The paper presents evaluation of the possibility of performing cold backward extrusion of axisymmetrical thin-walled aluminum (Al 99.50, ENAW-1050A) die stampings with a square section at the strain ε=ln(A0/A1)=2 (where A0 – cross sectional area of the billet, A[...]
5
38%
Mechanik
2016 R. 89, nr 5-6 536--537
PL Podano wyniki badań doświadczalnych oraz modelowania komputerowego (MES) procesu wyciskania przeciwbieżnego na zimno wyprasek w kształcie naczyń cylindrycznych z miedzi. W badaniach użyto różnych kształtów stempli (płaskiego, płasko-stożkowego, stożkowego i wklęsłego). Przedstawiono wykresy zmian si[...]
EN The paper presents experimental and computer model-ling (FEM) results of investigations on cold backward extrusion of copper cans. The different punchface shapes used for cold extrusion (flat, flat and conical, conical and concave). In investigations, computer calculated and experimental force wavef[...]
6
32%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 526--534
PL Korzystne właściwości użytkowe stopów magnezu (niska gęstość i wysoka wytrzymałość) uzasadniają zastosowania lotnicze tych materiałów. Dodatkową zaletą może być również dobra przetwarzalność metodami wyciskania, umożliwiająca otrzymywanie kształtowników o złożonym profilu, mających zastosowanie jako[...]
EN Advantages properties of magnesium alloys (low density and high strength) motivates to their application in aerospace industry. Additional advantage is their good extrudability, enabling manufacturing sections of complex shapes. In this paper, the analysis of manufacturing potentials of AZ31 magnesi[...]
7
32%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 8 551-555
PL Badano proces odkształcania z udziałem fazy ciekłej stopu AlSi7Mg. Badany stop jest stopem bazowym w technologii thixocastingu, jednak ze względu na jego stosunkowo wysoką plastyczność i dobre własności mechaniczne znajduje zastosowanie w procesach przeróbki plastycznej prowadzonej w podwyższonych t[...]
EN Deformation of semi-liquid AlSi7Mg aluminium alloy was studied. Investigated alloy is the basic alloy in thixocasting technology. However because of it's high plasticity and good mechanical properties the plastic working at elevated temperatures of the alloy is possible. As a result of backward extr[...]
8
32%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 11 731-733
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych (MES) procesu wyciskania przeciwbieżnego cienkościennych wyprasek. Badano wpływ geometrii narzędzi na rozkład naprężeń w końcowej fazie wyciskania. Analizowano możliwości jednostronnego i obustronnego kształtowania cz[...]
EN The paper presents the results of FEM numerical calculations of indirect extrusion process of thin-walled die stampings. The influence of the geometry of tools on the layout of stresses in the final stage of indirect extrusion was investigated. Possibilities of one-sided and double-sided forming of [...]
9
32%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Analizowano, na podstawie obliczeń numerycznych, mechanizm odkształcania dwóch warstw materiałów o różnych własnościach mechanicznych w procesie wyciskania przeciwbieżnego. Stwierdzono, że ułożenie warstw ma wpływ nie tylko na rozkład odkształceń, lecz również na rozkład nacisków jednostkowych na po[...]
EN Basing on numerical calculations, the analysis of deformation of two layers of materials, with different mechanical properties, in the indirect extrusion process, was carried out. It was found that packing of layers influenced both strains distribution and also unit pressures distribution on contact[...]
10
32%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 8 374--378
PL W artykule przedstawiono wyniki teoretycznej analizy porównawczej energochłonności wybranych metod kształtowania kołnierzy w wyrobach drążonych. Wytypowano cztery sposoby umożliwiające wykonanie takich samych kołnierzy w jednym zabiegu, do których zaliczono: wyciskanie współbieżne, wyciskanie przeci[...]
EN The paper presents the numerical results of a comparative analysis of energy consumption for selected methods for flanging hollow parts. Four methods which enable forming flanges in one operation are selected: forward and backward extrusion, and two variants of an innovative flanging process by extr[...]
11
32%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 4 2805--2812
PL W pracy przedstawiono analizę wybranych stopów aluminium jako materiałów konstrukcyjnych z przeznaczeniem na elementy obiektów latających wraz z określeniem technologicznych parametrów wyciskania tych stopów na prasie przeciwbieżnej oraz ich wpływu na właściwości mechaniczne, mikrostrukturę i jakość[...]
EN The paper presents an analysis of selected aluminum alloys as structural materials used in production of aircraft parts as well as specification of technological parameters of Al alloys extrusion on a backward press with their effect on mechanical properties, microstructure and quality of the final [...]
12
32%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 83 7-11
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przy użyciu programu FORM 2D oraz ich weryfikację doświadczalną.
EN The paper presents results of the investigation on computer simulations using FORM 2D software package and their experimental verification.
13
32%
Obróbka Plastyczna Metali
2019 T. 30, nr 1 23--34
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad technologią wytwarzania wypraski o zmiennym przekroju ścianki. W badaniach skupiono się na opracowaniu parametrów technologii umożliwiającej uzyskanie wyrobu wolnego od wad i nieciągłości materiału na powierzchni zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Oprac[...]
EN This article presents the results of tests concerning the production technology of an drawpiece with varying wall cross-section. Tests were focused on developing technological parameters making it possible to obtain a product free of defects and discontinuities of material on both the exterior and i[...]
14
32%
Tribologia
2011 nr 4 153-161
PL W pracy opisano mechanizm zużycia stempla wykonanego ze stali 32CrMoV12-28 używanego do wyciskania bufora zderzaka kolejowego. Stempel ten uległ pęknięciu, które wyeliminowało go z dalszej eksploatacji. Wykonano charakterystykę materiałową stempla i określono jej wpływ na mechanizm zużycia w odniesi[...]
EN This research is aimed at the analysis of wear mechanisms of 32CrMoV12-28 steel stamp used in extrusion of railway bumpers. The stamp cracked, which excluded it from further use. The analysis of the stamp material was performed and its influence on the wear mechanisms operating under working conditi[...]
15
32%
Tribologia
2011 nr 4 33-41
PL W pracy omówiono mechanizm zużycia wkładki matrycowej formującej używanej do wyciskania bazy zderzaka kolejowego. Wkładka ta została wykonana ze stali X40CrMoV5-1. Sporządzono charakterystykę materiału, z którego została wykonana badana wkładka matrycowa formująca. Określono rolę mikrostruktury oraz[...]
EN The mechanism of wear in the forming die insert used for the extrusion of a railway bumper was investigated in this work. The insert was made of X40CrMoV5-1 steel. The analysis of the die insert material was performed. The role of the microstructure and thermal expansion in the mechanisms of wear of[...]
16
32%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego stopu modelowego Sn38Pb o wysokiej czułości na prędkość odkształcenia w temperaturze otoczenia. Badania wykonano dla matrycy o trzech kątach, w trzech temperaturach, przy czterech prędkościach pr[...]
EN The results of numerical modeling of direct and indirect extrusion process of a model alloy of high strain-rate sensitivity at room temperature, Sn38Pb, are presented. The studies were carried out for three values of die angle, three temperatures, four ram speed values, two values of extrusion coeff[...]
17
32%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2019 Vol. 86, nr 8 257--259
PL Wytworzono element o kształcie kubka w procesie przeciwbieżnego wyciskania. Przepływ materiału w ścianie i dnie jest dobrze opisany matematycznie. W rogu ciała jest przestrzeń, w której przepływ materiału nie jest opisany matematycznie. Przy użyciu metod metalografii ilościowej określono płynięcie e[...]
EN During of backward extrusion, a cup shape formed piece was created. The flow of material in the wall and bottom is well mathematically described. There is space in the corner of the body where the material flow is not mathematically described. Using the methods of quantitative metallography, the flo[...]
18
32%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przeprowadzono analizę numeryczną stanu odkształcenia materiału w cienkościennych elementach rurowych, wyciskanych przeciwbieżnie z różnymi stopniami odkształcenia. Obliczenia MES wykonano dla aluminium w stanie miękkim przy użyciu programu Deform 2D. Dokonano również analizy wartości i przebiegów s[...]
EN This paper presents a numerical analysis of the state of strain of material in thin-walled tube items, indirectly extruded with various levels of strain. FEM calculations were performed for soft aluminium using Deform 2D program. Analysis of values and courses of the extrusion force were made as wel[...]
19
26%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przedstawiono wyniki badań wyciskania złożonego wyprasek. Omówiono wpływ stopni odkształcenia przekroju na kinematykę płynięcia materiału w kierunku współbieżnym i przeciwbieżnym i ich wpływ na wielkość siły nacisku. Porównano siły nacisku przy wyciskaniu złożonym w stosunku do siły nacisku przy wy[...]
EN The paper presents the result of experimental research on combined extrusion of stampings. The influence of the deformation of the section on kinematics of material flow forwards and backwards and their influence on value of stress force is discussed. The stress forces during combined extrusion and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last