Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wychwyt CO2
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2013 Nr 3 130-134
PL W artykule analizowano wpływ instalacji separacji CO2 na sprawność bloku energetycznego. Obliczeniom poddano blok węglowy o mocy elektrycznej 600 MW z kotłem pyłowym pracującym w technologii oxy – spalania. Blok charakteryzuje się sprawnością brutto na poziomie 48,92%, a powstałe spaliny zawierają 7[...]
EN In this paper the influence of the CO2 separation installation on the efficiency of power plant was analyzed. For the calculations a coal unit with the electric power rating at 600 MW with pulverized bed boiler working in oxy-combustion technology was adopted. This coal plant achieves a gross effici[...]
2
100%
Energetyka
2013 nr 8 600--605
PL Wśród rozpatrywanych metod ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez energetykę węglową wyróżnić można technologie post-combustion, pre-combustion oraz oxy-combustion. Instalacje post-combustion mogą stanowić kluczowe rozwiązanie dla polskiej energetyki, co wynika z dominacji w naszym kraju elektrow[...]
EN Among the considered methods of CO2 emission reduction by the coal-based power industry we can distinguish post-combustion, pre-combustion and oxy-combustion technologies. Especially the post-combustion installations can be the key solution for the Polish power industry as most of the existing domes[...]
3
100%
Rynek Energii
2011 nr 3 53-56
PL W artykule badano wpływ systemu separacji CO2 na sprawność węglowego bloku energetycznego. Do badań wybrano blok węglowy z kotłem pyłowym o mocy elektrycznej 900 MW i sprawności wytwarzania energii elektrycznej netto równej 45,46%. Przeprowadzono analizę doboru zarówno struktury układu, ciśnień oraz[...]
EN In this paper the influence of the CO2 separation system on the efficiency of a coal power plant was presented. For the analysis the pulverized coal power plant with the electric power rating at 900 MW and net efficiency equal to 45.46% was chosen. The analysis of the selection of a structure of the[...]
4
100%
Rynek Energii
2011 nr 2 8-12
PL W artykule badano wpływ systemu separacji CO2 na sprawność węglowego bloku energetycznego. Do badań wybrano blok węglowy z kotłem pyłowym o mocy elektrycznej 460 MW i parametrach pary świeżej 27,8 MPa/ 580?C i wtórnie przegrzanej do temperatury 600?C. Blok ten osiąga sprawność netto równą 41,43% (wg[...]
EN In this paper the influence of CO2 separation system on the efficiency of a coal power plant was pre-sented. For the analysis the pulverized coal power plant with the electric power rating at 460 MW, parameters of live steam 27.8 MPa/ 580?C and the temperature of reheated steam equal 600?C was selec[...]
5
100%
Rynek Energii
2009 nr 6 123-128
PL W pracy zawarto wyniki analizy wpływu struktury układu wychwytu ditlenku węgla na efektywność nadkrytycznego bloku węglowego. Przedstawiono wpływ instalacji separacji CO2 na utratę mocy i sprawności bloku oraz sposób obniżenia tych strat. Jednym ze sposobów zmniejszenia strat mocy i sprawności jest [...]
EN The paper presents the results of the analysis concerning the influence of the carbon dioxide separation installation on the efficiency of a supercritical coal-fired power plant. The effect of the CO2 separation installation on the power and efficiency losses of the unit and the methods for reductio[...]
6
100%
Rynek Energii
2010 nr 6 56-61
PL W pracy analizowano możliwość poprawy efektywności pracy membran do odzysku CO2. Przedstawiono strukturę dwustopniowego układu membranowego i jego wpływ na jakość otrzymywanego ditlenku węgla. Do obliczeń wykorzystano program Aspen. Określono wpływ powierzchni membrany w pierwszym i drugim stopniu [...]
EN In the paper a possibility of the improvement of the effectiveness of the work of membranes for CO2 capture was analyzed. The structure of a two-stage membrane system and its influence on the quality of the obtained carbon dioxide was presented. For the calculations Aspen software was used. The infl[...]
7
100%
Rynek Energii
2011 Nr 5 125-131
PL Obecnie absorpcja chemiczna jest skuteczną i często stosowaną metodą rozdzielania mieszanin gazowych w przemyśle chemicznym. Z tego powodu jest jedną z metod branych pod uwagę w przypadku wydzielania CO2 ze spalin. Proces ten jest energochłonny i znacząco obniża osiągi bloków energetycznych, dlatego[...]
EN Chemical absorption is an effective and often used method of gas separation in chemical industry. This method is also often taken into account when considering systems of carbon capture from flue gases of coal fired power plants. This process is very energy-intensive and significantly reduces the pe[...]
8
100%
Karbo
2015 Nr 3 107--112
PL Zwiększone zapotrzebowanie na energię z tzw. źródeł odnawialnych (OZE) oraz rosnąca wrażliwość na ochronę zasobów naturalnych i poprawę czystości środowiska naturalnego powoduje wzrost intensywności badań nad technologiami, mogącymi podejmować te wymagania. Tego typu technologią jest m.in. wykorzyst[...]
EN Increased demand for energy from renewable energy sources (RES), growing sensitivity to the protection of natural resources and improvement of the natural environment protection causes an increase in intensity of research on technologies that may address these demands. This kind of technology includ[...]
9
100%
Energetyka
2016 nr 2 67--77
PL Technologia spalania tlenowego paliw należy do najbardziej obiecujących rozwiązań układów usuwania CO2. Integracja elektrowni z tlenownią i z instalacją usuwania oraz sprężania CO2 zwiększa stopień złożoności układu energetycznego. Dlatego właściwym podejściem do badań jes[...]
EN Oxy-fuel combustion technology belongs to one of the most promising solutions of CO2 capture systems. Integration of a power plant with air separation and CO2 capture and compression units makes a power system more complex that is why the right approach to the researc[...]
10
100%
Energetyka
2013 nr 11 787--790
PL Spalanie tlenowe stanowi aktualnie przedmiot szczegółowych badań eksperymentalnych oraz analiz techniczno-ekonomicznych prowadzonych w jednym z czterech Zadań Badawczych pt. „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”, realizowanych w[...]
EN Oxy-combustion is actually a subject of detailed experimental studies as well as of technical and economic analyses being carried on as one of the four Research Tasks - Project No 2 entitled “Oxy-combustion technology for PC and FBC boilers with CO2 capture” and realized within the frames of the Res[...]
11
100%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 1 106-110
12
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 7 1572--1578
PL Omówiono koncepcję modyfikacji procesu wytwarzania węglanu sodu metodą Solvaya. Rozpatrzono możliwość zastosowania procesów absorpcji chemicznej do pozyskiwania ditlenku węgla z gazów procesowych oraz jego powtórnego wykorzystania do produkcji sody. Przeanalizowano absorpcję CO₂ w roztworach amin i [...]
EN Gas streams from coal combustion and lime burning were considered as CO₂ sources for Na₂CO₃ and NaHCO₃ prodn. after sepn. by chem. absorption. A recycling of CO₂ from the process waste gases was also assumed. As results, a reduction of CO₂ emission and an improvement in economy of the soda prodn. we[...]
13
100%
Rynek Energii
2014 Nr 1 104--109
PL W artykule analizowano obieg cieplny bloku kondensacyjnego na nadkrytyczne parametry pary o mocy 900 MWe. Blok ten spełnia wymagania „CCS ready”, czyli w chwili gdy będą komercyjnie dostępne instalacje wychwytu CO2, zostaną one dobudowane do układu cieplnego. Jako metodę separacji CO2 przyjęto absor[...]
EN This paper presents an analysis of the thermal cycle of a supercritical 900 MWe condensing power plant which meets the “CCS ready” requirements. This means that once CO2 capture installations become commercially available, they will be added to the thermal cycle. The CO2 separation method selected f[...]
14
84%
Karbo
2013 Nr 1 86--93
PL Chemiczna pętla wapniowa w ostatnich latach staje się dużą nadzieją na ekonomicznie uzasadnione usuwanie CO2 ze spalin i innych gazów przemysłowych. W pracy przedstawiono badania nad sorbentami do zastosowań w chemicznej pętli wapniowej. Porównano zachowanie: kamienia wapiennego, modyfik[...]
EN Recently, the calcium looping has arisen as an economically justified technology for CO2 capture from exhaust and other industrial gases. The paper presents the comparison of calcium looping behavior of raw limestone, modified limestone for desulphurization of flue gases, and limestone pr[...]
15
84%
Rynek Energii
2012 Nr 5 24--30
PL W artykule przeprowadzono analizę efektywności ekonomicznej elektrowni IGCC. Badany układ składa się z generatora gazu, instalacji wychwytu i separacji CO2 oraz z układu gazowo-parowego. Dla wybranego układu IGGC zintegrowanego z instalacją CCS określono nakłady inwestycyjne. Wyznaczono podstawowe w[...]
EN In this article the economic efficiency of an IGCC power plant was analyzed. This system consists of a gas generator, CO2 membrane installation (CCS) and a combined cycle. The investment cost was assumed for the selected IGCC systems integrated with the CCS installation. The basic indicators of econ[...]
16
84%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2012 nr 2 33-47
PL W artykule podjęto próbę omówienia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej wraz z oceną procesu wdrażania jej zapisów do ustawodawstwa polskiego. Zaprezentowano także charakterystykę wybranych technologii czystego węgla oraz ocenę ich technologicznej dojrzałości i stopnia wdrożenia w Po[...]
EN In the article, an attempt has been made in order to discuss the climate and energy policy of the European Union accompanied with an assessment of the implementation of its entries to the Polish legislation. The characteristics of the selected clean coal technologies has been presented with the asse[...]
17
84%
Piece Przemysłowe & Kotły
2013 5-6 8--15
PL Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana z wychwytem, transportem i magazynowaniem C02 jest obecnie przedmiotem szczegółowych badań w ramach Programu Strategicznego NCBiR „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" Zadanie 2: „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowyc[...]
EN The technology of coal combustion in oxygen integrated with capture, transportation, processing and storing of C02 is presently under detailed investigations in Poland within the Strategic Programme NCBiR „Advanced technologies of energy production" within Task 2 „Study of the oxy-combustion technol[...]
18
84%
Rynek Energii
2010 nr 3 151-158
PL Recyrkulacja masy jest atrakcyjnym podejściem, które może istotnie usprawnić procesy separacji CO2 i konwersji paliw w układach generacji energii. W artykule w pierwszej kolejności przedstawiono przegląd skutecznych i nowych procesów separacji CO2. Następnie, omówiono nowe technologie energetyczne z[...]
EN Mass recirculation is an attractive approach that can substantially enhance CO2 separation and fuel conversion processes in energy generating systems. The paper is organised such that first, an overview of efficient and novel CO2 separation processes is provided. Next, novel energy technologies with[...]
19
84%
Rynek Energii
2009 nr 4 21-26
PL W pracy omówiono metodę strumieniową projektowania reaktywnych układów gaz-ciecz w kontekście energetycznego wykorzystania gazu ziemnego. Szczególną uwagę zwrócono na nową aplikację reaktywnej absorpcji związaną z wychwytem CO2, szczególnie prowadzonym w trybie przed spaleniem gazu (ang. pre-combust[...]
EN The current contribution described the rate-based method for process design of reactive gas-liquid systems in view of natural gas processing in energy technologies. The focus was on a new application of reactive absorption associated with CO2 capture, especially in a pre-combustion mode. This mode r[...]
20
84%
Energetyka
2015 nr 11 706--711
PL Zaawansowane technologicznie zeroemisyjne elektrownie gazowo-parowe stanowią technologię pozwalającą na produkcję energii elektrycznej z zerową emisją dwutlenku węgla i wysoką sprawnością. Utrata sprawności względem nowoczesnych elektrowni gazowo-parowych bez technologii wychwytu CO2 wynosi nawet po[...]
EN The advanced zero-emission combined cycle power plants (AZEP) are based on a technology enabling electric energy production from natural gas with a zero carbon dioxide emission and a high efficiency. The efficiency loss related to a modern natural gas combined cycle plant without CO2 capture install[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last